Vapristi, uye Kuuya Kukunda

Kufambiswa kweMukadzi Wedu muFatima, Portugal (Reuters)

 

Maitiro akareba akagadzirirwa uye ari kuenderera ekuparadza pfungwa yevaKristu yetsika, sezvandakaedza kuratidza, yakamisikidzwa nerudzi rusina kumboitika muma1960… Mumaseminari akasiyana siyana, zvikwata zveungochani zvakatangwa…
-EMERITUS PAPE BENEDICT, chinyorwa pane dambudziko razvino rekutenda muChechi, Kubvumbi 10, 2019; Catholic News Agency

… Makore akasviba kupfuura mamwe ose anoungana pamusoro peChechi yeKatorike. Senge zviri mugomba rakadzika-dzika, zviitiko zvisingaverengeke zvekushungurudzwa pabonde kubva munguva dzekare zvinobuda pachena — zviito zvinoitwa nevapristi nevechitendero. Makore akakanda mimvuri yavo kunyangwe pachigaro chaPeter. Zvino hapana ari kutaura zvekare pamusoro pesimba renyika iro rinowanzo kupihwa Pope. Dambudziko iri rakakura zvakadii? Ichokwadi here, sekuverenga kwatinoita nguva nenguva, chimwe chezvakakura kwazvo munhoroondo yeChechi?
—Mubvunzo waPeter Seewald kunaPapa Benedict XVI, kubva Chiedza cheNyika: Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva (Ignatius Dhinda), p. 23

 

POSHI yezviratidzo zvakakura kwazvo zvenguva muawa ino kupunzika kwekukurumidza kwekuvimbika- uye nekudaro kuvimba kwevanhu - muhupirisita hutsvene. Zvinonyadzisa zvepabonde zvakabuda mumakumi emakore achangopfuura zvimwe zvinoumba chikamu cheinonzi Katekisimo “kutongwa kwekupedzisira kuchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji.”[1]CCC, n. 675 Achiri papa, Benedict XVI akafananidza zvinonyadzisa ne "crater ye volcano, kubva ipapo kamwe kamwe gore guru retsvina rakauya, richiita rima nekusvibisa zvese, zvekuti pamusoro pehufundisi hwese hwakangoita senzvimbo inonyadzisa uye mupristi wese aifungidzirwa kuva akafanana naiyewo. ”[2]Chiedza cheNyika: Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva (Ignatius Dhinda), p. 23-24 Kuti aone hupristi hwakasviba kudaro, iye akati, ndechimwe chinhu isu tese tiri kungotanga kusangana nacho sehasha, kuvhunduka, kusuwa uye kufungira zvinotanga kufukidza vafundisi.

Nekuda kweizvozvo kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika: Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva (Ignatius Dhinda), p. 25

Uku kusvibiswa kwehupirisita hapana mubvunzo kuti chave chiri chinangwa chakajeka cheiyo "dhiragoni tsvuku" kuna Zvakazarurwa Chitsauko 12 inozvimisikidza “Mukadzi akapfeka zuva, nemwedzi pasi petsoka dzake, uye pamusoro wake korona gumi nembiri nyeredzi. ” [3]Rev 12: 1 "Mukadzi" uyu, akadaro Benedict,

… Anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwe chete Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, inobereka zvakare Kristu.—PAPA BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit 

Dhiragoni iri kubudirira kusvikira iye achikwanisa kutsvaira “Kubvisa chetatu chenyeredzi dzedenga, ndokudzikandira panyika.” [4]Rev 12: 4 Nyeredzi idzodzo, manotsi The Navarre Bhaibheri rondedzero, rinogona kureva "avo vanotonga nekudzivirira kereke yega yega muzita raKristu." [5]Bhuku raZvakazarurwa, "Bhaibheri reNavarre", p. 36; cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha Hongu, avo vakapiwa basa rekudyisa, kutungamira uye kuchengetedza makwai vave mhumhi chaidzo dzakariparadza. Hatisi kurarama mazwi echiporofita aSt Paul paawa ino? 

Ndinoziva kuti mushure mekuenda kwangu mapere anoparadza achauya pakati penyu, uye haangaregi boka. (Mabasa 20:29)

 

HAASI OSE MHURE

Uye zvakadaro, kungave kusarongeka kwakakura kupenda hupristi hwese nehurefu hwakawandisa. Mutsamba yake ichangoburwa, Mufundisi Joseph Iannuzzi vanonongedzera kuJohn Jay Report yakaburitswa nenyanzvi dzinoverengeka uye yakatumwa neUnited States Musangano weMabhishopi eKatorike kuti vaongorore kubatwa zvisina kufanira kwepabonde kwevana vadiki nevafundisi.

Chirevo ichi chinoburitsa kuti kubva 1950-2002 isingasvike 4% yevafundisi veUSA "vakapomedzerwa" zvekushungurudzwa pabonde. Zvisinei, pane ava vasingapfuuri 4% yevaipomerwa, isingasvike 0.1% yevafundisi vese, mushure mekuferefetwa kwakazara uye kwakazara, vakawanikwa vaine mhosva… . -Nhau, May 20, 2019

Kuti nyangwe mupristi mumwe chete anopomerwa mhosva yakadai idambudziko. Asi zvakare zvinoshungurudza uye kusatendeseka kwepfungwa kuchera vamwe vese yehupirisita nemhosva yakakura kudaro. Makore gumi apfuura, ini ndakanyora nezve Kushungurudzwa kweEcclesial kuti, nhasi, tinoona ichikura munzvimbo dzakada kufanana nemhomho. Vapirisita vakatendeka vakati wandei vakarondedzera kwandiri marwadziro avakaitwa vachifamba nhandare yendege uye nekupfirwa mate. Ini ndinoyeuchidzwa nezvemupristi mutsvene muAmerica uyo St. Thérèse de Lisieux akaoneka kaviri, achidzokorora iwo iwo meseji. Akandipa mvumo yekurondedzera yambiro yake apa:

Kungofanana nenyika yangu [France], aive mwanasikana wedangwe weChechi, akauraya vapirisita vake uye vakatendeka, saka kutambudzwa kweChechi kuchaitika munyika yenyu. Munguva pfupi, vafundisi vachatapwa uye vachatadza kupinda mumachechi pachena. Vachashumira kune vakatendeka munzvimbo dzakavanzika. Vakatendeka vachabvisirwa "kutsvoda kwaJesu" [Chirairo Chitsvene]. Vanhuwo zvavo vanozounza Jesu kwavari vapristi vasipo.

Kuvenga kwaSatani upristi kwakadzama, uye nekuda kwezvikonzero zvakati. Imwe, ndeyekuti mupristi akagadzwa anoshumira mumunhu Christi—“Muchimiro chaKristu”; zviri mumaoko ake uye nemashoko ake kuti Chechi inodyiswa nekutsveneswa muSakaramende. Chechipiri, hupirisita naMukadzi Wedu zvakasungwa pamwechete. Iye “mufananidzo weChechi,”[6]PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50 izvo zvaizorega kuvapo pasina hupirisita. Nekudaro, vapirisita vanoumba pfupa re "chitsitsinho" iro Amai vedu vachapwanya naro musoro waSatani. 

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati pembeu yako neyembeu yake. iwo acharuma kumusoro kwako, iwe ucharuma chitsitsinho chavo. (Gen 3:15, NAB)

Nekudaro, kuuya kwekukunda kweMweya Musingaonekwi waMaria, uyo uchavandudza kwete Chechi chete asi nyika, zvakasungwa nehupirisita. Ichi ndicho chikonzero dambudziko revafundisi riri patiri: nderekuodza mwoyo uye kuodza moyo vapristi vakatendeka; kuyedza vanhuwo zvavo kuti vaomese mwoyo yavo kwavari; uye kana zvichibvira, ita kuti vazhinji vasiye Chechi yeKaturike zvachose izvo, zvinosuruvarisa, kuti zviri kuitika. Vamwe maKaturike vari kutotanga ramba rubhabhatidzo rwavo-Kuzadzisa chiporofita chekare cheChechi Baba St. Hippolytus weRome:[7]cf. unbaptism.org

Zvemhando dzakadai, munguva yemuvengi wezvakanaka zvese, chichava chisimbiso, icho chinenge chiri ichi: ndinoramba Muiti wedenga nenyika, ndinoramba rubhabhatidzo, ndinoramba basa rangu (rekare), uye batanidzai kwandiri [Mwanakomana Wokuparadzwa], uye ndinotenda mamuri. - "Yekuguma kweNyika", n. 29; newadvent.org

Asi maCatholic akatendeka havafanirwe kungomutsiridza rudo rwavo rwehupirisita, rwakatangwa naKristu pachaKe, asi vanoita chikamu chavo kubatsira kugadzirira vafudzi vavo venguva dziri mberi kuburikidza nerudo rwavo rwemhuri neminamato…

 

ARK NEVAPRISITA VAKE

Kukunda kweMukadzi wedu uye vapristi vake kunofananidzirwa muTesitamende Yekare mumifananidzo yevaIsraeri kuyambuka Jorodhani kupinda munyika yechipikirwa. Tinoverenga:

Paunoona areka yesungano yaIshe, Mwari wako, ichatakurwa nevapristi vevapristi, unofanira kuputsa musasa ugoitevera, kuti uzive nzira yaunofanira kutora, nekuti hauna kumbopfuura nenzira iyi usati ... (Joshua 3: 3-4)

Iyo "areka yesungano," inodaro Katekisimo, muenzaniso weAmai Vakaropafadzwa. 

Maria, mune iyo Ishe iye achangobva kuita pekugara, ndiye mwanasikana weZiyoni ari munhu, areka yesungano, nzvimbo panogara kubwinya kwaIshe. Ndiye "ugaro hwaMwari… nevarume." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2676

Zvino ona hukama pakati pekununurwa kwevanhu vaMwari kupinda mu nguva itsva tava kusvika (mugwagwa watisati tambopfuura) kuburikidza neareka nehupirisita.

Zvino sarudzai varume gumi nevaviri, umwe kubva kurudzi rumwe nerumwe rwaIsraeri. Kana tsoka dzevapristi vakatakura areka yaIshe, Ishe wenyika yose, dzichibata mvura dzaJorodhani, dzinozomira kuyerera… Pakasvika avo vakatakura areka kuJorodhani netsoka vapristi vaitakura areka vakanyudzwa mumvura dzeJorodhani… mvura yaiyerera ichibva kumusoro ichibva yamira… Vapristi vakatakura areka yesungano yaIshe vakamira pakaoma pakaoma murwizi rweJoridhani apo vaIsraeri vese vakayambuka pakaoma, kusvika vese rudzi rwakanga rwapedza kuyambuka Joridhani. (Joshua 3: 12-17)

Ichi hachisi chiratidzo chakakodzera cheiyo kutsaurwa revanhu vaMwari kuburikidza nehupirisita hwehupirisita uye kuzvipira kwaMarian? Zvirokwazvo, vese Maria neChechi "areka" yaMwari yekupa nzira yakachengeteka kuvana Vavo mudutu rega-rega. 

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -CCC, N. 845

Chechi ndiyo tariro yako, Chechi kuponeswa kwako, Chechi ndiyo utiziro hwako. —St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, v Vatican.va

Ichi ndicho chikonzero ndanga ndichiudza vaverengi vangu kwemakore gumi nematatu ikozvino: Usasvetuke ngarava! Usasiye Bharaki raPeter, kunyangwe arikunyora mumafungu akakwirira uye vatungamiriri vake vanoita kunge vakapararira! Kunyangwe zvese zvikaratidzika kunge zvakarasika, Chechi ichiri nzvimbo yekutizira yaMwari, “dombo” ratinofanira kuvaka mumwe nemumwe imba yake (ona Vhangeri yanhasi). Izvo, uye isu tinofanirwa kutora kwete Chechi chete asi naMaria saAmai vedu. 

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Kuvonekwa kwechipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Amai Vangu Areka yaNoa. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109. Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Zvakare, isu tiri kurarama mu "nguva yengoni," maererano nezvakazarurwa zvaJesu kuna St Faustina. Naizvozvo, ikozvino ndiyo nguva yekukwira Areka. For a Dutu Guru akatotanga kunayisa ruramisiro pasi pano. Mhepo inomuka yekukanganiswa uye kupatsanuka uye madonhwe ekutambudzwa atotanga kudonha. Pakupedzisira, Mai vedu nevapristi vavo ichawisira pasi Bhabhironi, "mucherechedzo wemaguta makuru epanyika asinganamate,"[8]PAPA BENEDICT XVI, Pane chiitiko cheKrisimasi Kwaziso, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/ sezvatinoona zvakaenzana muTestamente Yekare:

Joshua akaita kuti vaprista vatore areka yaJehovha. Vapristi vanomwe vakatakura nyanga dzegondohwe vakafamba pamberi peareka yaIshe… nezuva rechinomwe, kutanga kwaedza, vakafamba vachitenderera guta kanomwe nenzira imwecheteyo… Pakaridza hwamanda, vanhu vakatanga kushevedzera… rusvingo rwakadonha, uye vanhu vakapinda muguta nekurwisa kwakananga ndokuritora. (Joshua 5: 13-6: 21)

Tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achasimudza vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa nemweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa umambo hwaJesu Mwanakomana wake pa MATONGO ehumambo hwakashata inova iri Bhabhironi guru repasi. (Zvak. 18:20) —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa,n. 58-59

 

KUPFUURA KWEVAPRISTI MARIAN MUUPOROFITA

Ishe vari kuzovandudza pasi nenzira ye "Pentekosti nyowani," maererano napapa uye Madzimai edu. The Chidyo chinotora nzvimbo yacho chaiyo mupasi rose se "sosi nemusoro" wehupenyu hwese. Saka nekudaro, hupirisita hwesakaramende huchawanazve nzvimbo yaro inokudzwa pakati peVanhu vaMwari, pamberi nepamberi mushure meDutu Guru

Munzvimbo dzakadzama dzakapihwa muBenedictine Monk, anotsigirwa zvakasimba naCardinal Raymond Burke, Jesu anoti:

Ini ndave kuda kutsvenesa vaprisita vangu nekudururwa kutsva kweMweya Mutsvene pamusoro pavo. Vachaitwa vatsvene sezvaive Vaapositori Vangu mangwanani ePentekosti. Mwoyo yavo ichatungidzwa nemoto mutsvene werudo uye kushingairira kwavo hakuzovi nemuganhu. Vachaungana vachikomberedza Amai Vangu Vasina Mhosva, vanovarairidza uye, kuburikidza nekureverera kwavo kwesimba-rose, vavatorere mweya wese unodiwa kugadzirira nyika — nyika ino yakarara — kuti ndidzokere Mukubwinya… Kuvandudzwa kwevapristi Vangu kuchave kutanga kwekuvandudzwa kweChechi Yangu, asi inofanira kutanga sezvayakatanga Pentekosti, nekudururwa kweMweya Mutsvene pavarume vandakasarudza kuti vave vamwe Vangu vari munyika, kuti vape chipo changu uye nekushandisa Ropa Rangu kumweya yevatadzi varombo inoda kuregererwa nekuporeswa. pahupirisita hwangu hunoita kunge huri kupararira nekukura huri, muchokwadi, mumatanho ekupedzisira. Iko kurwisa kwousatani uye kwadhiyabhorosi kurwisa Mwenga wangu Kereke, kuyedza kuiparadza nekurwisa vakakuvadzwa zvakanyanya pakati pevashumiri vavo muhutera hwavo hwenyama; asi ndichabvisa kuparadza kwavakaita uye ndichaita kuti vapirisita Vangu neMukwanyina Wangu Chechi vadzore utsvene hunobwinya huchavhiringidza vavengi Vangu uye huve mavambo enguva itsva yevasande, yevakafira kutenda, neyevaporofita. Iyi nguva yechirimo yehutsvene muvaprisita Vangu uye muChechi Yangu yakawanikwa nekurevererwa kweMai vangu vanotapira Kusuwa uye Kusachena kweMoyo. Iye anonyengeterera asingaregi kuvanakomana vake vevapirisita, uye kureverera kwake kwawana kukunda pamusoro pemasimba erima anozovhiringa vasingatendi nekuunza mufaro kuvasande vangu vese. Zuva riri kuuya, uye harisi kure, apo ini ndichapindira kuratidza Chiso Changu muhupirisita hwakavandudzwa uye hwakaitwa hutsvene… ini ndichapindira mukukunda muYukaristiya Mwoyo wangu… -MuSinu Jesu, Kurume 2nd, 2010; Mbudzi 12th, 2008; yakataurwa mukati Korona yehutsvene: PaZvakazarurwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta (mapeji 432-433)

Chokwadi, muzvinyorwa zveiye mukuru weMarian saint, Louise de Montfort, anotsanangura nezve iyi "Pentekosti nyowani" sezvazviri maererano nehupirisita.

Zvichaitika riini, iyi mafashama emoto erudo rwechokwadi rwaunofanira kupisa nyika yose uye irwo ruchazouya, zvinyoro nyoro asi zvine simba, kuti nyika dzese…. ichatorwa mumoto wayo uye yotendeuka? … Kana iwe uchifemera Mweya wako mukati mavo, izvo zvinodzoserwa uye kumeso kwepasi kunovandudzwa. Tumirai uno unopedza mweya wese pano pasi kuti ugadzire vapirisita vanopisa nemoto mumwechete uyu uye vane hushumiri huchavandudza chiso chenyika nekugadzirisa Chechi yako. -Kubva Kuna Mwari Wega: Zvinyorwa Zvakaunganidzwa zveSt. Louis Marie de Montfort; Kubvumbi 2014, Magnificat, p. 331

Munguva yedu, zvakazarurwa zvakatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann zvinoita sekutsanangura iri "mafashama emoto erudo rwakachena" se “Murazvo Werudo” yeMoyo Musingaenzaniswi waMaria. Cherekedza kuraira kwakaita Ishe Joshua kuti asarudze pakati pevapristi "varume gumi nevaviri" kuti vatakure areka. Izvi zvinomiririra, zvechokwadi, zveVaapositori Gumi neVaviri uye nekuteedzana kwehufundisi. Mukuzarurirwa kwa Kindelmann, tinoona “gumi nevaviri” vachionekazve:

Ini ndichaisa hunhu hwako kune vapirisita gumi nevaviri vanozoisa iwo Murazvo weRudo mukuita.  -Murazvo worudo, p. 66, Imprimatur naArchbishop Charles Chaput 

Mumumvuri muMedjugorje, ane manomwe ekutanga ave zvisina kubvumidzwa semutemo neRuini Commission, Mukadzi Wedu anoramba achidaidza vakatendeka kuti vasatonge, asi kunamatira "vafudzi" vavo. Kugadzira mifananidzo yevaIsraeri kuyambuka Jorodhani vachipfuura neAreka uye vapristi, muoni, Mirjana Soldo, akanyora mubhuku rake rehupenyu rinofamba.

Ndinoshuva dai ndaigona kuburitsa pachena zvakawanda pamusoro pezvichaitika mune ramangwana, asi ini ndinogona kutaura chinhu chimwe nezvekuti hupirisita hune hukama sei nezvakavanzika. Tine ino nguva yatiri kurarama mairi zvino, uye isu tine nguva yekukunda kwemoyo waMai vedu. Pakati peiyi mbiri nguva tine zambuko, uye iro bhiriji vapristi vedu. Mukadzi wedu anoramba achitikumbira kunamatira vafudzi vedu, sezvaanovadaidza, nekuti zambuko rinofanirwa kuve rakasimba zvakakwana kuti isu tese tiiyambuke iyo kusvika panguva yekukunda. Mune meseji yake yaGumiguru 2, 2010, akati, “Chete padivi pevafudzi vako ndipo mwoyo wangu uchakunda. -Mwoyo Wangu Uchakunda (P. 325)

Nekudaro, Ishe vakasimbawo mukuyambira vapirisita kuti ivo, pamusoro pezvose, havafanirwe kunge vachidziya. Zvinoshamisa, chizaruro chinotevera chakapihwa musi waChikunguru 26, 1971, inongedzo yakananga yekukurudzira kwaPapa Francis kwekuti vapirisita vabude kubva kuseri kwemadziro emadziro uye vatore "hwema hwemakwai."[9]Evangelii Gaudium, n. 20, 24

Tora vapristi vasingachaiti basa uye vanotya kuti vabve mudzimba dzavo. Ivo havafanirwe kumira vasina basa uye vachitorera vanhu Rimai raamai vangu rerudo. Vanofanira kutaura kuitira kuti ndikwanise kudurura ruregerero rwangu pasirese. Enda kuhondo. Satani anoedza kukanganisa zvakanaka. MaKristu haakwanise kugutsikana nekuedza kushoma, pano kana apo. Vimba naMai vangu. Nyika yenguva yemberi iri kugadzirirwa. Nyemwerero yaAmai vangu ichajekesa pasi rese. -Murazvo worudo, p. 101-102, Imprimatur naArchbishop Charles Chaput 

Muoni weAmerica, Jennifer, atambira mameseji anonzwika kubva kuna Jesu naMukadzi Wedu akananga kuvapristi vavanoti "vanakomana vakasarudzwa." Aya mameseji, ayo Vatican akakurudzira kuti "apararire… pasi rose nenzira yaungagone," [10]cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here? verenga kunge flipside yeMweya Tsitsi uine tarisiro yenguva yekutevera ino "nguva yengoni" - iyo "zuva rekutongwa." Zvakadai, Mwari anoramba achinyevera vapirisita mumashoko aya kuti vasaite “nungo.”

Chechi Yangu ichakurumidza kusangana nekuzunzwa kukuru uye kupatsanurwa pakati pevanakomana Vangu vakasarudzwa kuchave pachena kuti nyika ichave nekukurumidza kuziva Vanakomana vangu vechokwadi vakasarudzwa. Ino ndiyo nguva yengoni nekururamisira, nekuti muchanzwa ruzha rwemukadzi achichengeta marwadzo ekubereka, uye mabhero eChechi Yangu achanyaradzwa…. Vanakomana vangu vakasarudzwa, Amai Vangu vanga vachiuya vachikugadzirirai iyo nguva yamuri kupinda mairi seChechi Yangu iri kugadzirira kurovererwa kukuru. Vanakomana vangu, basa renyu rinozoedzwa. Kuteerera kwako kuchokwadi kuchaedzwa. Rudo Rwenyu kwandiri Ruchaedzwa nekuti ini ndiri Jesu. Nguva ino isati yasvika ndinokuudza, kuti, mapoka ako achauya achimhanya. Mikova yetsitsi ichange ichifashukira apo ini ndichitsvaga kukuwana iwe pachigaro chevanoreurura. Teerera kuna amai vako kuti nguva yavo yekushanyirwa ishoma uye ndinokuudza kuti vane hanya nemumwe nemumwe wenyu sezvo vachikuswededzai pedyo nemwanakomana wavo nekuti ndiri Jesu. Gadzirira zvipfuwo zvako Vanakomana vangu uye uve mufudzi wechokwadi kubva papurupiti. —Jesu kuna Jennifer, June 24, 2005; Kurume 29, 2012; namesfromjesus.com

Kupesana uku mukati meChechi kunoteerera yambiro yaMukadzi Wedu weAkita, kunyanya nezvevapristi ve "Marian":

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa nehukama hwavo….  -Message yakapihwa kuburikidza neshamhu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973

Pakupedzisira, ndiani angasiya zvakazarurwa kuna mushakabvu Fr. Stefano Gobbi uyo akatanga iyo Marian Movement yeVapristi, iyo yakaunganidza zviuru zvevafundisi kubva kutenderera pasirese? I “bhuku rebhuruu” rese remameseji aya, anotakura iyo Imprimatur uye nil Obstat, inotaura nezvese zvataurwa pamusoro uye zvine chekuita kupfuura zvavaive zuva ravakanyorwa. Iyi inotevera meseji inodzokorora iyo "Kupararira kwechiitiko chenyasha cheMoto weRudo" kuti Mukadzi Wedu akabvunza Erizabheti nesu kuti tinamatire kuitira "kupofumadza Satani," asi zvakare, kurwa kuri kuuya pakati pevafudzi vakanaka nevenhema muChechi

Ini pachangu ndave kusarudza vapirisita veMovement nekuvaumba zvinoenderana nezano reMoyo wangu Wakachena. Vachauya kubva kwese kwese: kubva kuvafundisi ve diocese, kubva kuzvinamato uye kubva kumasangano akasiyana siyana… Uye kana nguva yacho yasvika, veMovement vanobva vabuda pachena kuzorwa pachena iro boka iro dhiabhori, chero Muvengi wangu, ari iye zvino achizviumba kubva pakati pevapristi. Mamwe maawa ekupedzisira ave kuswedera… Munamato wako wehupirisita, waunopihwa neni uye wakabatanidzwa mukutambura kwako, une simba risingaverengeke. Chokwadi, ine simba rekuunza chinhanho chinosvika kure chekuita kwezvakanaka, mune izvo zvakanaka mhedzisiro zvinopararira uye nekuwanda kwese kwese mumweya… -Kuna Vapirisita Vanamai Vedu Vanodikanwa Vanakomana, n. 5, 186

 

Dzokera Kuna Jesu

Pane mhinduro imwe chete kumatambudziko ari muChechi, uye ndizvo kwete kutanga imwe chechi, akadaro Emeritus Pope Benedict. Asi…

… Chinodiwa pakutanga uye chikuru ndechekuvandudzwa kweKutenda muChokwadi chaJesu Kristu chakapihwa kwatiri muSaramente Yakaropafadzwa. —EMERITUS PAPE BENEDICT, rondedzero yedambudziko razvino rekutenda muChechi, Kubvumbi 10, 2019; Catholic News Agency

Asi isu tinodzosera sei mafungu echizvarwa chevaKaturike vasingatomboenda kuchechi, ndoda kutenda muHupo Chaiyo? Tinomisa sei mafashama ezvakaipa ayo dhiragoni yaburitsa pamusoro peMukadzi kuti amutsvaire? Mhinduro ndeyekuti isu hatigone, kwete tega. Asi nerubatsiro rwaMwari, uyo akatitumira Mukadzi Wedu, zvese zvinhu zvinogoneka. Denga rakamirira mumwe nemumwe wedu kuti ape zvake fiat… Kunyanya iya yeVanakomana Vakasarudzwa. Nekuti kubudikidza navo, uye naMai vedu, kukunda kuchazouya panguva isingatarisirwi…

Ndiri kukugadzirirai nyowani nyowani kuti muve makasimba mukutenda uye nekutsungirira mumunamato, kuti Mweya Mutsvene agone kushanda kubudikidza nemi uye nekuvandudza kumeso kwenyika. Ndiri kunyengetera newe kuti uve nerunyararo, ndicho chipo chakakosha kupfuura zvese, kunyangwe Satani achida hondo neruvengo. Imi, vana vadiki, ivai maoko angu akatambanudzwa uye muchizvikudza enda na Mwari. Ndatenda nekupindura kwandakafona. -Akakurumbira Mukadzi Wedu weMedjugorje kuenda kuMarija, Chikumi 25, 2019 

 

*Amai veYukaristiya naTommy Canning. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iyo Katurike Inokundikana

Kuvengwa kweChechi

Zviratidzo zveNguva Yedu

Kukunda - Zvikamu I-III

Chakavanzika Bhabhironi

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Kukunda kwaMaria, Kukunda kweChechi

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC, n. 675
2 Chiedza cheNyika: Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva (Ignatius Dhinda), p. 23-24
3 Rev 12: 1
4 Rev 12: 4
5 Bhuku raZvakazarurwa, "Bhaibheri reNavarre", p. 36; cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha
6 PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50
7 cf. unbaptism.org
8 PAPA BENEDICT XVI, Pane chiitiko cheKrisimasi Kwaziso, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/
9 Evangelii Gaudium, n. 20, 24
10 cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.