Kuneta Kwechiporofita

 

ARE unonzwa wakurirwa ne“zviratidzo zvenguva”? Waneta nekuverenga zviporofita zvinotaura nezvezviitiko zvinotyisa? Kunzwa kunyomba pamusoro pazvo zvese, semuverengi uyu?

Ndinoziva kuti Chechi yeKaturike neYukaristiya ndezvechokwadi. Uye ini ndoziva kuti zvakazarurwa zvepachivande - senge paKuverengera kwako kuHumambo saiti - ndezvechokwadi uye zvakakosha. Zvinoodza moyo kwazvo kugadzirira zviporofita izvi, kuunganidza zvekudya uye zvekushandisa, uye zvino hazviitike. Zvinoita sokuti Mwari anorega makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vachinyura achimirira kuti mumwe chete adzoke. Pfungwa dzako dzakaongwa.

Mumwe muverengi akataura nezve kufunga kwangu kwekupedzisira: Creation's "Ndinokuda" uye akataura kuti, “Ichi ndicho chinyorwa chekutanga chisiri chisina kunaka chatakagamuchira munguva refu. Chikomborero chinozorodza zvakadini!” Ndakanzwawo shamwari nenhengo dzemhuri vachitaura nezvevanhu vavanoziva vachiti "havagone kuverenga izvo" uye kuti vanofanirwa "kurarama hupenyu hwavo."

 

musaridzwa

Zvakanaka, ndinoiwana. Iniwo, ndakatora mwedzi mishoma yapfuura uye chiitiko chekutamisa mhuri yedu kune imwe purovhinzi kuti tidzoke kubva pazviri zvese kuenda kune imwe nhanho. Ndakanga ndichangopedza makore maviri apfuura ndichiisa zviuru zvemaawa ekutsvagisa, kunyora uye kubudisa webcast uye vhidhiyo pane chimwe chezviitiko zvinoparadzanisa uye zvinokuvadza muchizvarwa chedu. Panguva imwecheteyo, takatanga Kuenda kuhumambo (CTTK) apo ndakangoerekana ndave nebasa, muchidimbu, kutumira mameseji kubva kutenderera pasirese kubva kuna Ishe Wedu neMukadzi Wedu. Mashoko acho akanga akasviba uye akazara nemashoko anoparadzirwa; mashoko okudenga pane dzimwe nguva aityisa. Zvakanga zvakandiomera, zvakare, kuti ndirege "kusvika mumusoro mangu." Mushonga wandakawana, zvisinei, wakanga usiri kuudzima. Ndakatadza. Asi mhinduro yaiva munamato — munamato wezuva nezuva, wakadzika midzi muShoko raMwari, uye nokungoda Ishe uye nokuvatendera kuti vandide. Kwandiri, munamato ndiwo “kugadziridzwa kukuru” kunodzoreredza hukama hwangu nekunzwanana naIshe. 

Zvakadaro, pakasvika zhizha rapfuura, ndakazviona ndisingade kutarisa misoro kana kuda kuverenga akawanda ezviporofita izvo vamwe vangu vakaramba vachinyora paCountdown. Ini ndaida zhizha rino kuti decompress, kuti ndibatane nezvisikwa (Ndakatora mufananidzo kuruboshwe ndimire murwizi pedyo nepurazi redu; ndaichema chaizvo ndaifara kuti pakupedzisira ndave kurarama mune zvakasikwa zvakare), kusangana nezviso zvisina kuvharwa. , kuenda kunogara muresitorendi kekutanga mumakore maviri, kutamba mutambo wegorofu nevanakomana vangu, kugara pamhenderekedzo yegungwa uye chete. fema. 

Ini nguva pfupi yadarika ndakadzokorora paCTTK chinyorwa chakakosha chinonzi Chiporofita mumaoneroIko kuverenga kwakakosha pamataurirwo echiporofita, maitiro ekuita kwachiri, uye izvo zvatinosungirwa kuita. Kune chaizvo zviuru zvemashoko kubva kune vanoona kubva kutenderera pasirese. Ndiani aigona kuverenga ose? Tinofanira kuaverenga ose here? Mhinduro ndeyekuti aihwa. Zvatinorairwa naSt “musazvidza mashoko ouprofita.” [1]1 Thess 5: 20 Nemamwe manzwi, kana munhu akamanikidzwa kuverenga zvakazarurwa zvechiporofita saka zviite mumweya wemunamato uye nekunzwisisa sezvaunotungamirwa naIshe. Asi iwe unofanirwa kutarisa CTTK awa yega paawa? Chokwadi kwete. Muchokwadi, kana kuverenga iyo webhusaiti kuchiita kuti uzvidye mwoyo, ndinokurudzira kuti utore zororo, kufamba, kunhuwa ruva, kuenda kune rimwe zuva, kuenda kunobata hove, kuona firimu rinokurudzira, kuverenga bhuku, uye pamusoro pezvose, nyengetera. Inyaya yekuenzanisa, uye kunyange zvinhu zvitsvene, kana zvisina kurongwa zvakanaka, hazvina kutsvenesa kwamuri.   

 

Zviratidzo zveNguva Yedu

Zvadaro, ndinoda kutaura tsinhiro yemuverengi wangu yekuti ari kuodzwa mwoyo kuti uprofita hwaakaverenga hahuna “kuitika.” Ndinokumbira kusiyana, uye mumapadza. Tiri kuenderera mberi nebasa rakaoma uye rinorema rekunyora "zviratidzo zvenguva" paboka rangu reMeWe rinonzi "The Now Word - Signs" pano. Mubatsiri wangu mutsvakurudzi, Wayne Labelle, ari kuita basa rinotyisa uye rakaoma zvikuru achiongorora misoro pamwe chete neni. Chokwadi, tose tiri kushamiswa nezviitiko zvezuva nezuva zvatiri kupupurira. Kuzarurwa kunoratidzika kuva kwezvisimbiso zvaZvakazarurwa kuri kuitika pamberi pameso edu amene; ndiko kuzaruka Dutu Guru Ndanyora nezvayo kwemakore. Kwete, kwete kamwechete, asi handina kumbobvira ndaona zvinhu zvichifamba nekukurumidza uye zvidimbu zvese zve "dutu rakakwana" richiuya pamwechete.

Tinofanira kuita basa iri here? Padanho remunhu, kwandiri, hongu (ona Rwiyo rweMurindi uye Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!) Asi zvakadini nevamwe vose iwe? Nhasi chaiye, ndatumira a mashoko anonzi kubva kuMukadzi Wedu kuenda kuGisella Cardia kwaanoti:

Hapana munhu, kana kuti vanhu vashomanana, vanoona zvose zviri kuitika panyika; denga riri kukutumira zviratidzo kuti uwedzere kunamata, asi vazhinji vanorambira muupofu hwavo. - yakapihwa Nyamavhuvhu 20, 2022

Uye kubva 2006:
Vana vangu, hamuzivi zviratidzo zvenguva here? Hautauri nezvavo here? —April 2, 2006, akataurwa muna Mwoyo Wangu Uchakunda naMirjana Soldo, muoni weMedjugorje, p. 299
Uye hechinozve chikonzero - kana muchizotevera zviratidzo zvenguva - kuti munofanirawo kuva munhu wazvo munamato uye mukuita kwe kupinduka:
Chete pakuramba kwemukati mega ndipo paunokwanisa kuziva rudo rwaMwari uye nezviratidzo zvenguva yaunogara. Muchava zvapupu zvezviratidzo izvi uye muchatanga kutaura pamusoro pazvo. --March 18, 2006, Ibid.

Izvi zvese kutaura kuti Ishe wedu naMai Vedu vanoda kuti tive takamuka.[2]cf. Anodaidzira Isu Patinotsvedza Ndizvo zvose. Haufanire kuverenga musoro wenyaya wega wega uye nhau; haufanirwe kudaro. Chakakosha ndechekuti uri kunamata nekunzwisisa; nenzira iyi, uchazviita ona nemweya wako zvisingaonekwi nemeso.

 

Kurwadziwa Kwevashandi

Saka, zvakadini nemaonero emuverengi wangu kuti chiporofita hachizadzike (uye haasiriye ega ataura izvi kwandiri)?

Kana amai vane pamuviri pavanotanga marwadzo avo ekuzvara uye kuzvara, vanokurumidza kuona kuti kudzvanya hakusi kuenderera mberi asi kwakaparadzana. Asi nekuti kurwadziwa kwepamuviri kwakapera kwenguva pfupi hazvireve kuti kurwadziwa kwapera! Saka, zvakare, takangosangana nekurwadziwa kukuru kwekushanda neCOVID-19. Kukamukana nekukuvadzwa kwezvose zviri zviviri magariro neupfumi hwenyika kwakadzika uye kunogara. Zvakaitwa ne "denda" iri kuisa zvivakwa zvekutarisa nekutarisa pasi rose nepo, panguva imwe chete, kubata rufu kunorova hupfumi, kutanga "mass psychosis",[3]cf. Iyo Yakasimba Delusion uye nekubudirira kupwisa hutungamiri hweChechi kuti hubatane nehunyanzvi hutsva hwezvehutano. Imasonic coup kana pakambove neimwe.[4]cf. Iyo Caduceus Kiyi; Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism; Kana Chikominizimu Chidzoka Asi ikozvino, takave nekunyarara kudiki zhizha rapfuura. Hazvirevi kuti chiporofita chakundikana, kwete zvachose. Zvinoreva kuti takapihwa mukana uyu wekuzorora, kubata mweya wekufema, uye gadzirira kukwenya kunotevera, marwadzo ekuzvara anotevera, ayo chiratidzo chega chega chinotiudza ari kusvika nokukurumidza. 

Panyaya iyi, Gwaro rinouya mupfungwa:

Ishe havanonoki vimbiso yavo, sekufunga kunoita vamwe "kunonoka," asi vane moyo murefu nemi, vasingadi kuti chero ani aparare asi kuti vese vasvike pakutendeuka. (2 Petro 3: 9)

Saka, kana iwe uri kunzwa kuneta zvishoma nezvose zviri zviviri nhau uye chiporofita, mhinduro yakadzikama haisi yekunyatsozvifuratira; kwete kunyepedzera kuti kusashanda uku kwazvino munyika yedu kuchazvigadzirisa uye kuti hupenyu huchaenderera mberi sezvatinohuziva. Hazvisizvo. Asi, ndiko kuramba uchirarama munguva yazvino, uchishanda, uchitamba, uye achinamata uchifunga zvakadzikama uye uchiteerera kuna Ishe vachitaura kumoyo wako. Uye Ari. Asi vashoma vari kuteerera zvakare…[5]cf. Nei Nyika Iri Kuramba Mune Kurwadziwa

Ndinoziva kuti wakaneta, asi usakanda mapfumo pasi. Tsungirira.

Hama dzangu, muti mufaro chaiwo, pose pamunosangana nemiedzo mizhinji; nokuti munoziva kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Kutsungirira ngakuve kwakaperedzerwa, kuti muve vakakwana nekukwana, musingashaiwi chinhu. ( Jakobho 1:2-4 )

Haudi kuti uve nyanzvi yechiporofita asi nyanzvi yerudo. Pane izvi, iwe uchatongwa. Uye kana iwe uchida Ishe, iwe uchamuteererawo kubudikidza nevaporofita vake, handizvo here? 

Balance. Blessed balance. 

Tendeuka uye ushumire Jehovha nomufaro.
Mubayiro wako uchabva kuna Jehovha.
Iva akatendeka kuVhangeri raJesu wangu
uye kuMagisterium yechokwadi yeChechi Yake.
Vanhu vachanwa mukombe unovava wekusuwa
nokuti vanhu vakabva pachokwadi.
Ndinokukumbira kuti uchengete murazvo wekutenda kwako uchipfuta
uye kuedza kutevedzera Mwanakomana wangu Jesu mune zvese.
Usakanganwa: zviri muhupenyu huno uye kwete mune imwe
kuti unofanira kupupura kutenda kwako.
Ipa chikamu chenguva yako kumunamato.
Nesimba remunamato chete unogona kuwana kukunda.
Pamberi pasina kutya! 

-Mukadzi wedu kuna Pedro Regis, Nyamavhuvhu 20, 2022

 
Zvakafanana Kuverenga

Marwadzo Ekushanda Ndeechokwadi

Shanduko Huru

Vanokunda

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA, ZVIRATIDZO.