Mapurotesitendi, maKaturike, uye iyo Inouya Muchato

 

 

—PETRO WECHITATU—

 

 

IZVI ndiyo yechitatu "petal" yeruva remashoko echiporofita ayo Fr. Kyle Dave neni takagamuchira muKutadza kwa2005. Isu tinoramba tichiedza uye nekunzwisisa zvinhu izvi, tichizvigovana newe kuti uwane njere dzako.

Kutanga kuburitswa Ndira 31st, 2006:

 

Fr. Kyle Dave mutema weAmerica anobva kumaodzanyemba kweUnited States. Ini ndiri muchena weCanada anobva kumatunhu ekuchamhembe kweCanada. Zvirinani ndizvo zvazvinoita senge pamusoro. Baba vanonyatsoita French, Africa, uye West Indian mune nhaka; Ndiri muUkraine, British, Polish, uye Irish. Tine tsika dzakasiyana, uye zvakadaro, apo patakanamata pamwechete mumavhiki mashoma atakagovana, pakave nekubatana kunoshamisa kwemoyo, pfungwa nemweya

Kana tichitaura nezvehumwe pakati pevaKristu, izvi ndizvo zvatinoreva: kubatana kunoshamisa, uko kunobva kwaziva maKristu Kunyangwe ndichishumira muToronto, Vienna, kana kuHouston, ndakaravira kubatana uku — chisungo chekuziva rudo chiripo, chakadzika midzi muna Kristu. Uye zvinongonzwisisika. Kana isu tiri Mutumbi wake, ruoko ruchaziva tsoka.

Kubatana uku, zvakadaro, kunopfuura kungoziva kuti tiri hama nehanzvadzi. St. Paul anotaura nezvekuve we "pfungwa imwe chete, nerudo rwakafanana, vakabatana pamoyo, vachifunga chinhu chimwe"(VaF. 2: 2). Icho kubatana kwerudo uye chokwadi. 

Kubatana kwevaKristu kunowanikwa sei? Zvatakasangana nazvo nababa Kyle mumweya medu pamwe zvaitova kuravira kwacho. Neimwe nzira, pachave ne "kuvhenekerwa”Umo vatendi nevasingatendi zvakafanana vachasangana nechokwadi chaJesu, mupenyu. Chichava infusion yerudo, ngoni, uye huchenjeri - "mukana wekupedzisira" wenyika yakatsauka. Ichi hachisi chinhu chitsva; vazhinji veVatendi vakafanotaura zvakadaro chiitiko pamwe neMhandara Yakaropafadzwa Maria mune zvinofungidzirwa zvisikwa kutenderera pasirese. Chii chitsva, pamwe, ndechekuti maKristu mazhinji vanotenda kuti zvava pedyo.

 

CHINZVIMBO CHEUCHARISTIC

Eucharist, Mutsvene weMweya waJesu, uchave musimboti wekubatana. Muviri waKristu, sekutaura kunoita Rugwaro:Uyu muviri wangu…. iri iropa rangu.”Uye isu tiri Mutumbi waKe. Naizvozvo, kubatana kwechiKristu kwakasungirirwa padyo neYakachena Eucharist:

Nekuti kune chingwa chimwe, isu tiri vazhinji tiri muviri umwe; nekuti isu tose tinodya chingwa chimwe. (1 VaK. 10:17)

Zvino, izvi zvinogona kutora vamwe vaverengi vechiPurotesitendi vachishamisika sezvo vazhinji vacho vasingatendi muKuvapo chaiko kwaKristu muEucharist- kana sekutaura kwakaita Jesu: 

… Nyama yangu chikafu chechokwadi, uye ropa rangu ndicho chokunwa chechokwadi. (Johani 6:55)

Asi ndakaona muziso repfungwa zuva rinouya apo maPentekosti nemaEvangelicals vachange vari kusundira maKaturike padivi kuti vaende kumberi kwechechi kuna Jesu, uko, muEucharist. Uye ivo vachatamba; vachatamba vachitenderedza atari nenzira yakatamba David achitenderedza Areka… nepo vaKaturike vakakatyamadzwa vakatarisa vachishamisika. (Mufananidzo wandakaona waive weEucharist mune monstrance - mudziyo uyo unochengeta Hondo panguva yeKunamata - uye maKristu vachinamata nemufaro mukuru uye vachibvuma Kristu pakati pedu [Mt 28: 20].)

Eucharist uye kubatana kwevaKristu. Hukuru hweichi chakavanzika St. Augustine akashevedzera achiti, “O sakaramende yekuzvipira! O chiratidzo chekubatana! Iwe chisungo cherudo! Kunyanya kurwadza kwazvo kwekupatsanurwa kweChechi kunotyora kutora mukana kwetafura yaIshe, ndipo panonyanya kukurumidza minamato yedu kuna Ishe kuti nguva yekubatana kwakazara pakati pevose vanotenda maari idzoke. -CCC, 1398

Asi kuti tirege kuwira muchivi chekukunda, tinofanirawo kuziva kuti hama dzedu dzechiPurotesitendi dzichaunzawo zvipo zvavo kuChechi. Isu tatoona mufananidzo weichi munguva pfupi yapfuura mukutendeuka kukuru kwevadzidzi vePurotesitendi vakaunza nekuramba vachiunza pamwe navo mukutenda kweKatorike kwete zviuru zvevatendeuki chete, asi ruzivo rutsva, kushinga kutsva, uye chishuwo chinotapukira (Scott Hahn, Steve Wood , Jeff Cavins nevamwe vanouya mupfungwa).

Asi pachave nezvimwe zvipo. Kana Chechi yeKaturike yakapfuma mune zvekunamata uye Tsika, maPurotesitendi vakapfuma mumweya weevhangeri uye wedzidzo. Mwari akaita akadurura Mweya wake pamusoro peChechi yeKaturike muma60's mune yakazozivikanwa se "Charismatic Renewal". Asi pachinzvimbo chekuteerera Pope nezvakataurwa neVatican II iyo yakaratidza kuti iyi "pentekosti nyowani" seyakakodzera "kuvaka muviri" uye "kuve yeChechi yese", vafundisi vazhinji vakapinza kufamba kweMweya mukati imba yepasi apo, semuzambiringa chero upi zvawo unoda kubuda kwezuva, mweya wakashama, uye kudiwa kwekubereka michero, yakazotanga kusvava-uye zvakanyanya, kukonzera kupesana.

 

EKSODHO ​​KUKURU

Pakutanga kweChipiri Vatican Council, Pope John XXIII akashevedzera achiti:

Ndiri kuda kuvhura mahwindo eChechi kuti tigone kuona kunze uye vanhu vagone kuona mukati!

Zvichida kudururwa kweMweya Mutsvene muKuvandudzwa yaive nyasha dzaMwari dzekufema hupenyu hutsva muChechi. Asi mhinduro yedu yanga ichinonoka kana kusanyanya kuda. Paive nemudungwe wemariro kanenge chaiko kubva pakutanga. Zviuru zvevaKaturike vakasiya zvigaro zvepachikoro chavo zvehutano nekunakidzwa kwevavakidzani vavo veEvangelical uko hukama hwavo hutsva hwakawanikwa naKristu hwaizosimbiswa nekugovaniswa.

Uye neexodus zvakare yakasiya iyo nyasha iyo yakapihwa Kristu kuMwenga wake. Makumi emakore gare gare, maKaturike anga achiri kungoimba nziyo dzekare dzakafanana dzavakaimba muma60, nepo maEvangelicals vaizoimba zvavo mumagungano avo semumhanzi mutsva wakadururwa kubva kune vadiki maartist Vaprisita vaizoenderera mberi vachitsvaga zvinyorwa uye internet sosi kune avo homilies ivo vaparidzi veEvangelical vaitaura vachiporofita kubva muShoko. MaKaturike maParishi aizozvivharira pachawo semagariro akasiya nzira yekusave nehanya, nepo maEvangelicals vaitumira zvikwata zvemamishinari nezviuru kunokohwa mweya kune dzimwe nyika. Maparishes aigona kuvhara kana kusangana nevamwe nekuda kwekushaya vapirisita apo machechi eEvangelical airoja vafundisi vakawanda. Uye maKaturike vaizotanga kurasikirwa nekutenda kwavo muSakaramende nemvumo yeChechi, nepo maEvangelical vachizoramba vachivaka mega-machechi kugamuchira vatendeuki vatsva - kazhinji vaine dzimba dzekuparidza evhangeri, kuvaraidza, uye kuita mudzidzi akapunzika kubva pwere dzechiKatorike.

 

VAHENGI VABHANJI

Maiwe! Zvichida tinogona kuona imwe dudziro yemabiko emuchato waMambo munaMateo 22. Zvichida avo vakagamuchira kuzara kwekuzarurirwa kwechiKristu, kutenda kweKatorike, ndivo vaenzi vakakokwa vakagamuchirwa patafura yemabiko eEucharist. Ikoko, Kristu haana kutipa kwete iye ega, asi Baba neMweya, uye kusvika kumatura edenga uko zvipo zvikuru zvakatimirira. Panzvimbo iyoyo, vazhinji vakazvitora zvese sekurerutsa, uye vakatendera kutya kana kusagadzikana kuvadzivisa patafura. Vazhinji vauya, asi vashoma vakaita mabiko. Uye saka, kukoka kwaenda kumigwagwa nekumashure kumashure kunokoka avo vanogamuchira Mutambo nemaoko akazaruka.

Uye zvakadaro, avo vakagamuchira aya kukoka kutsva akapfuura Gwayana rakasarudzwa uye zvimwe zvekudya zvinovaka muviri, pachinzvimbo chekudya mabiko chete. Chokwadi, hama nehanzvadzi dzedu dzechiPurotesitendi dzakarasikirwa nekosi huru yeYukaristia uye nemiriwo yakawanda yakanaka uye masaradhi eSakaramende netsika dzemhuri.

Nharaunda dzevachechi dzakatorwa kubva kuReformation uye dzakaparadzaniswa neChechi yeKaturike, "hadzina kuchengetedza chokwadi chaicho cheEucharist chakavanzika mukuzara kwayo, kunyanya nekuda kwekushayikwa kwesakaramende reMitsvene Tsvene." Ndicho chikonzero ichi kuti, kuChechi yeKaturike, kubatana kweEucharist nenzvimbo idzi hazvigoneke. Zvakadaro nzanga dzechechi idzi, “pavanorangarira kufa kwaIshe nekumuka kwavo muChirairo Chitsvene… vanopupura kuti zvinomiririra hupenyu mukubatana naKristu uye vakamirira kuuya kwake mukubwinya. -CCC, 1400

Vakagara vachiita mabiko pachinzvimbo chemafaro uye kutapira kwemanzwiro…. kungozozviwana vachitsvaga chimwe chinhu chakapfuma, chimwe chinhu chinonaka, chimwe chinhu chakadzika. Kazhinji kazhinji, mhinduro yanga iri yekuenda kune inotevera tafura yemadhizeti, ichiregeredza Musoro Chef akapfeka ngowani yake, akagara muPeter's Chair. Neraki, vazhinji maEvangelical vane rudo rukuru rweMagwaro uye vakapihwa chikafu zvakanaka, kunyangwe hazvo kududzirwa pane dzimwe nguva kune njodzi kuzviisa pasi. Chokwadi, mazhinji emamega-machechi nhasi anodzidzisa mumvuri wechiKristu kana evhangeri yemanyepo zvachose. Uye kuzvidzora kwakapararira munharaunda dzisiri dzeKaturike kwakatungamira mukukamukana mushure memapoka nemakumi ezviuru emachechi ari kuumbwa, ese achizviti ane "chokwadi." Pazasi mutsara: ivo vanoda iko Kutenda uko Jesu akapfuudza kuburikidza neVaApostora, uye maKaturike anoda "rutendo" urwo vazhinji maEvangelical vane muna Jesu Kristu.

 

VAKAWANDA VANODANWA, VASHOMA NDIVO VANOSARUDWA

Kubatana uku kuchauya riini? Kana Chechi yabvisirwa zvese kwete zvaIshe wayo (ona Iko Kunatswa Kukuru). Kana icho chakavakirwa pajecha chakadhirika uye chinhu chega chinosara ndiyo hwaro hwechokwadi hweChokwadi (ona Kune iyo Bastion-Chikamu II).

Kristu anoda mwenga wake wese, uye haangasiye avo vaakadaidza. Iye kunyanya haazosiyi dombo renheyo iro raAkasimwa akasimba uye ndokutumidza zita: Petros-Dombo. Uye saka, pakave nekuvandudzwa kwakanyarara muChechi yeKaturike - kudonha kutsva-murudo nedzidziso, chokwadi, uye maSakaramende eKatorike (katholicis: “Universal”) kutenda. Kune rudo rwakadzama rwuri kukura mumoyo mizhinji nekuda kweturgy yake, inoratidzwa mune ake ekare zvekare uye mamwe mazuva ano mafomu. Chechi iri kugadzirirwa kugamuchira hama dzayo dzakaparadzaniswa. Vachauya nechido chavo, kushingaira, uye zvipo; nerudo rwavo rweIzwi, vaporofita, vavhangeri, vaparidzi, nevarapi. Uye ivo vachasangana nevanofungisisa, vadzidzisi, vafudzi vechechi, mweya inotambura, masakaramende matsvene uye Liturgy, uye nemoyo isina kuvakwa pajecha, asi paDombo risingagoni kuputswa kunyange nemasuwo egehena. Tichanwa kubva mukombe umwe, iyo Chalice yeMumwe watinogona kufira kufa uye akatifira: Jesu, muNazareta, Mesia, Mambo wemadzimambo naIshe wemadzishe.

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Pasi pemusoro-wenyaya NEI CHIKOLIKI? kune zvimwe zvakawanda zvinyorwa zvine chekuita neangu ega humbowo pamwe nekutsanangurwa kwekutenda kwechiKaturike kubatsira vaverengi kugamuchira kuzara kweChokwadi sekuratidzwa naKristu mune Tsika yeChechi yeKaturike.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAPETA.