Pisarema 91

 

Iyemi, munogara muna Iye Wekumusoro-soro,
Ivo vanogara mumumvuri waMasimbaose,
Iti kuna Jehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu,
Mwari wangu wandinovimba naye. ”

Iye achakununura parugombe rwomuteyi,
kubva padenda rinoparadza,
Iye achakuchengetedza iwe nemapapiro ake,
ungavanda pasi pamapapiro ake;
kutendeka kwake inhovo inodzivirira.
Iwe haungatyi kutya usiku
kana museve unobhururuka masikati,
Kana denda rinofamba-famba murima,
kana hosha inopisa masikati.
Kunyange vane chiuru vakawa parutivi rwako,
zviuru gumi kurudyi rwako,
haungaswederi kwauri.
Unoda kungotarisa;
iwe uchaona kurangwa kwavakaipa.

Nekuti una Jehovha utiziro hwako
Ndakaita Wekumusoro-soro nhare yenyu,
Hapana chakaipa chingakuwira,
Hapana kutambudzika kwaswedera patende rako.
Nekuti anorairira vatumwa vake pamusoro pako,
kuti ndikurinde kwese kwaunoenda.
Namaoko avo vachakutsigira,
kuti urege kukanda rutsoka rwako pabwe.
Unogona kutsika-tsika pamusoro pemhashu, uye nenyoka,
tsika-tsika shumba neshato.
 
Nekuti unonamatira kwandiri, ndichamununura;
nekuti iye anoziva zita rangu, ndichamuisa pakakwirira.
Iye achadana kwandiri uye ini ndichapindura;
Ini ndichava naye pakutambudzika;
Ndichamununura uye ndimukudze.
Ndichamugutsa nakareba mazuva,
Mumuzorodzei nesimba rangu rinoponesa.

 

 

 

 

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , .