Kuisa Bazi Kumhino dzaMwari

 

I vakanzwa kubva kune vavanonamata navo pasi rese kuti gore rapfuura iri muhupenyu hwavo rave iri zvisingadaviriki kutongwa. Haisi tsaona. Asi izvo, ndinofunga zvishoma zvinoitika nhasi hazvina kukosha kukuru, kunyanya muChechi.

Ndakatarisa nguva pfupi yadarika pane zvakaitika muVictoria Gardens kutanga kwaGumiguru nemhemberero yekuti makadhinari mazhinji nemabhishopi vakachema sevari, kana kuti vachiratidzika kunge vechihedheni. Ini ndinofunga zvingave zvisina kunaka kuona ichi sechiitiko chimwe chete chakazvimiririra asi panzvimbo pekupedzisira kweChechi iyo yakatama zvishoma nezvishoma kubva pakati payo. Chechi iyo, munhu aigona kuti, ine kazhinji kuve nekushushikana kune chitadzo uye kuita zvakasarudzika musimba rake, kana zvisiri kure nebasa rake kune mumwe nemumwe nepasirese.

… Seyechete uye isinganzwisisike magisterium yeChechi, papa nemabhishopi vakabatana naye vanotakura iro basa rakakomba rekuti hapana chiratidzo chisina kujairika kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari, ichivhiringidza vakatendeka kana kuvanyengedza kuita pfungwa yekunyepa yekuchengetedzeka. —Gerhard Ludwig Kadhinari Müller, aimbova mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda; Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

Isu vanhuwo zvavo hatina kumbopomera. Ndinomira ndakabatwa nemhosva. Kana tichifunga nezvehushingi hweKereke yekutanga, kuurairwa kutenda kwemazana emakore ekutanga, kuzvipira kukuru kwevatsvene… hakuna Chechi yenguva yedu inova inodziya zvakanyanya? Tinoita kunge tarasikirwa nekushingairira zita raJesu, tarisiro yekutumwa kwedu uye ushingi hwekuriita! Anenge Chechi yose yatapukirwa nekutya uko kwatinonyanya kunetsekana nako kugumbura vamwe pane kugumbura Mwari. Tinoramba takanyarara kuitira kuchengetedza shamwari dzedu; hatidziviriri kutsigira zvakanaka kuti "tichengete rugare"; tinonyima chokwadi chinosunungura vamwe nekuti kutenda kwedu chinhu chega. Kwete, kutenda kwedu kwakadaro pachedu asi hazvisi zvakavanzika. Jesu akaraira kuti isu tive "munyu uye chiedza" kumarudzi, kuti tirege kuviga mwenje weEvhangeri pasi pebhasiki tswanda. Zvichida tasvika panguva ino nekuti tauya kuzombundira, kungave nekuziva kana kusaziva, manyepo ekuti izvo zvinonyanya kukosha ndezvekuti isu tinongova nemutsa kune vamwe. Asi Papa Paul VI vakaputsa pfungwa iyoyo:

… Chapupu chakapamhamha chinoratidza kuti hachishande mukufamba kwenguva kana chikasatsanangurwa, kururamiswa… uye kujekeswa nekuzivisa kwakajeka uye kwakajeka kwaIshe Jesu. Nhau Dzakanaka dzakaparidzirwa neuchapupu hwehupenyu munguva pfupi kana inotevera inofanirwa kuziviswa neshoko rehupenyu. Hakuna evhangeri yechokwadi kana zita, dzidziso, hupenyu, zvipikirwa, humambo uye chakavanzika chaJesu weNazareta, Mwanakomana waMwari zvisina kuziviswa. —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 22; v Vatican.va

Ini ndinotenda, kutaura zvazviri, kuti mazwi aPorofita aSt John Henry Newman nezve izvo zvichaitika kuChechi pamberi pekuuya kwaAntikristu zvave chokwadi chaicho munguva dzedu:

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. —St. John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu; ona Chiporofita chaNewman

Izvo zvinoitika zvinotevera, maererano nechiratidzo chemuApostora Johane muna Zvakazarurwa, ndechekuti Mwari anotanga kunatswa kweChechi Yake, uyezve nenyika:

Saka, nekuti unodziya, haupisi kana kutonhora, ndichakusvipa kubva mumuromo mangu. Nokuti iwe unoti, 'ndakapfuma uye ndakapfuma uye handina chandinoshaiwa,' asi usinga zive kuti une nhamo, unonzwisa tsitsi, uri murombo, uri bofu uye hauna kusimira… Avo vandinoda, ndinotsiura nekuraira. Shingairira, saka, utendeuke. (Zva 3: 16-19)

Tsitsi dzaMwari, kunge bhendi rakasungwa, akatambanudza uye akatambanudzira chizvarwa ichi nekuti Mwari "Anoda kuti munhu wese aponeswe uye asvike pakuziva chokwadi." [1]1 Timothy 2: 4 Asi kuchauya nguva apo Ruramisiro yaMwari inofanirawo kuita - zvikasadaro, Mwari haazove Mwari. Asi rini?

 

VANAMATI VEMADHORI VANOSHANDISA JUSTICE

mushure Zvinyorwa zvishanu yaJesu muZvitsauko zvekutanga zveBhuku raZvakazarurwa, chiono chaSt John chinofamba chichienda kurangwa kunodiwa kweChechi nenyika isingateereri. Funga nezvazvo se Dutu Guru, chikamu chekutanga chedutu risati rasvika paziso rayo. Dutu, sekureva kwaJohane, rinouya nekuvhunika kwe "zvisimbiso zvinomwe" zvinounza zvinoita senyika Hondo (chisimbiso chechipiri), kudonha kwehupfumi (chisimbiso chechitatu), kudonha kwemhirizhonga iyi nenzira yenzara, denda uye mhirizhonga yakawanda (chisimbiso chechina), kutambudzwa kudiki kweChechi nenzira yekufira kutenda (chisimbiso chechishanu), uye pakupedzisira rudzi rweyambiro yepasirese (chisimbiso chechitanhatu) chakafanana nekutonga-mudiki, "kuvhenekera hana" iyo inokwevera pasi rese muziso reDutu, "chisimbiso chechinomwe":

… Kwakave nerunyararo kudenga kwehafu yenguva. (Zva 8: 1)

Iyo kumbomira muDutu kubvumira nyika mukana wekutendeuka:

Ipapo ndakaona mumwe mutumwa achikwira achibva kumabvazuva, ane mucherechedzo waMwari mupenyu, akadana nenzwi guru kuvatumwa vana, vakange vapiwa simba rekukuvadza nyika negungwa; gungwa kana miti kusvikira taisa mucherechedzo pahuma dzevaranda vaMwari wedu. ” (Zvakazarurwa 7: 2)

Asi chii chinoita kuti Gwayana raMwari ritore mupumburu pakutanga iyo inotanga kuzarura kwechokwadi kwezvisimbiso izvi?

Muchiratidzo chemuporofita Ezekieri, pane ingangoita kopi yekabhoni yezviitiko zveZvakazarurwa zvitsauko 1-8 izvo, ndinotenda, zvinopindura iwo mubvunzo. Chiono chaEzekieri chinotangawo naMwari achichema mamiriro evanhu vake apo muporofita anotarisa muTembere.

Mweya wakandisimudza pakati penyika nedenga ukandiunza muchiono chaMwari kuJerusarema kumusuwo wegedhi remukati rakatarisa kuchamhembe pakamira chifananidzo chegodo chinomutsa godo… Mwanakomana wemunhu, unoona zvavari kuita? Unoona here zvinosemesa zvikuru zviri kuitwa neimba yaIsraeri pano, kuti ndibve panzvimbo yangu tsvene? Uchaona kunyangadza kukuru. (Ezekieri 8: 3)

Mune mamwe mazwi, ndizvo kunamata zvidhori izvo zvinodenha Mwari Wedu Ane Godo zvichimuita kuti "abve munzvimbo tsvene" (ona Kubvisa Anodzora). Sezvo chiono chinopfuurira, Ezekieri anopupurira chiri kutora nzvimbo muchivande. Anoona tatu mapoka evanhu vanoita zvakasiyana-siyana zvekunamata zvidhori:

Ndakapinda ndikatarisa… zvifananidzo zvese zveimba yaIsraeri, zvakafananidzirwa pamadziro. Pamberi pavo pakanga pamire makumi manomwe evakuru ve imba yaIsraeri… Zvino wakandiisa kusuwo regedhi rekumusoro reimba yaJehovha. Ipapo vakadzi vakagara vachichema Tamuzi. (v. 14)

Tamuzi, hama nehanzvadzi, ndiye muMesopotamiya mwari wekubereka (zvidhori zviri muVatican Gardens zvainziwo zviratidzo zvekubereka).

Ipapo akandiisa muchivanze chemukati cheimba yaJehovha… varume makumi maviri neshanu nemisana yavo kutemberi yaIshe… vakanga vakakotamira kumabvazuva kuzuva. Ndokuti: Unoona here, Mwanakomana wemunhu? Zvinhu zvinonyangadza zvakaitwa neimba yaJudha pano zvidiki here zvekuti vangazadzewo nyika nechisimba, vachindimutsira kakawanda? Iye zvino vava kuisa bazi kumhino dzangu! (Ezekieri 8: 16-17)

Mune mamwe mazwi, vaIsraeri vaibatanidza zvitendero zvechihedheni nezvavanotenda pavaikotamira pamberi pe "zvifananidzo" ne "zvidhori" pamwe zvisikwa pachawo. Ivo vaive, mushoko, vachiita mukati syncretism.

Iyo syncretism inoonekwa mutsika inopembererwa yakakomberedza chifukidzo chikuru chepasi, chakatungamirwa nemukadzi weAmazonia uye pamberi pemifananidzo yakati wandei uye isingazivikanwe muminda yeVictoria muna Gumiguru apfuura, inofanira kudzivirirwa… chikonzero chekushoropodzwa chaiko nekuda kwe yechinyakare chimiro uye chitarisiko chechihedheni chemhemberero uye kusavapo kwezviratidzo zviri pachena zvechiKatorike, zviito neminamato panguva dzakasiyana siyana dzekutamba, kutamba uye kugwadama kwetsika inoshamisa -Cardinal Jorge Urosa Savino, bhishopi mukuru anobuda muCaracas, Venezuela; Gumiguru 21, 2019; livel-net.com

Vatori vechikamu vakaimba vakabata maoko vachitamba mudenderedzwa vakatenderedza mifananidzo, mukutamba kwakafanana ne "pago a la tierra," chipo chetsika kuna Amai Pasi chinowanikwa pakati pevanhu vemuno mune mamwe matunhu eSouth America. -Chirevo cheKaturike Nyika, Gumiguru 4, 2019

Mushure memasvondo ekunyarara tinoudzwa naPapa kuti uku kwaive kusiri kunamata zvifananidzo uye pakanga pasina chinangwa chekunamata zvidhori. Asi saka nei vanhu, kusanganisira vapristi, vakagwadamira pamberi payo? Sei chifananidzo chakaendeswa mumudungwe mumachechi akaita seSt.Peter's Basilica ndokuiswa pamberi peatari kuSanta Maria muTraspontina? Uye kana chisiri chidhori chaPachamama (wepasi / amai mwarikadzi kubva kuAndes), sei Papa daidza mufananidzo "Pachamama? ” Chii chandiri kufunga?  —Mk. Charles Pope, Gumiguru 28, 2019; Rejista yeKaturike Yenyika

Sokufungidzira kwakaita mumwe muverengi, "Sekutengeswa kwakaitwa Jesu mubindu makore 2000 apfuura, ndizvo zvaave zvakare." It akaonekwa nenzira iyoyo, zvirinani (cf. Kudzivirira Jesu Kristu). Asi ngatiregei kuzvidzikisira kune icho chiitiko nechero nzira. Hafu yezana remakore yapfuura yaona chazvino, kuramba kutenda, dzidziso, uye kunyange "mari yeropa" ichipinda nekubuda muChechi ichibatanidzwa nekubvisa nhumbu nekudzivirira. Tisingatauri nezve New Age uye eco-feminist yemweya iyo yakasimudzirwa mudzimba dzeCatholic dzimba dzekudzokera uye dzimba dzemasvosve, hunhu hwehukama mumaseminari edu, uye kubviswa kwezvitsvene kubva kumachechi edu nekuvakwa.

Iwo mweya wekukanganisa uyo, muMagwaro, unodenha hasha dza "godo" dzaMwari.

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa nekupikiswa nehukama hwavo…. machechi nearitari zvakapambwa; Chechi ichave izere neavo vanobvuma kutadza… -Mai vedu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973

Iyi syncretism ndiyo inokonzeresa kucheneswa kweTembere munaEzekieri - asi ichiponesa avo vasingatore chikamu. Sezvinoiswa zvisimbiso zvitanhatu zvekutanga zveZvakazarurwa kutanga kwekunatswa kweChechi, saka zvakare, Mwari vanotumira vatumwa vatanhatu kuTemberi.

Ipapo akashevedzera kwandiri kuti ndinzwe: Uyai, imi hosha dzeguta! Zvino kwaiva nevarume vatanhatu vaiuya vachibva nenzira yekugedhi rekumusoro rakatarisa kuchamhembe, mumwe nemumwe aine chombo chekuparadza muruoko rwake. (Ezekieri 9: 1)

Zvino, "zvisimbiso zvitanhatu" muna Zvakazarurwa zvinotanga kunatswa kweChechi, asi kwete zvakanyanya neruoko rwaMwari. Ivo vanoumba yambiro kune nyika se munhu anotanga kukohwa zvaakadyara, kupesana naMwari zvakananga kutumira chirango kune vasingapfidzi (icho chichauya muhafu yekupedzisira yeDutu). Funga nezve Mwanakomana Akarasika uyo anoridza nhaka yake, achizviunzira hurombo. Izvi pakupedzisira zvinotungamira kune "kujekesa kwehana" uye, nerombo rakanaka, kutendeuka. Ehe, yekutanga hafu yeDutu iri, iri dutu guru, inozviitira.

Kana vachidyara mhepo, vachakohwa chamupupuri… (Hosiya 8: 7)

SaMwanakomana Akarasika, zvinoshanda ku "zungunusa”Chechi nepasi rose uye, tinovimba, kutiunzawo kutendeuka. Kuuya kwe "varume vatanhatu" inyevero kune avo vari muTembere ya Kuranga kwaMwari kuri kuuya (uko kuchachenesa nyika yevakaipa). Ndiwo mukana wekupedzisira kupfuura ne "Musuo Wetsitsi" vasati vapfuura ne "Musuwo weRuramisiro."

Nyora: ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1146

Pfuura nepakati peguta, nepakati peJerusarema, uye nyora X pahuma dzevaya vanochema uye vachichema pamusoro pezvinonyangadza zvinoitwa mukati maro. Kune vamwe akati munzeve dzangu: Pfuurai neguta shure kwake murove! Usarega maziso ako achirega; usanzwira tsitsi. Vakuru nevadiki, varume nevakadzi, vakadzi nevana — vabvisei! Asi usabata chero munhu akaratidzirwa ne X. Tanga panzvimbo yangu tsvene. (Ezekieri 9: 4-6)

Mumwe haangarangarire sei Chakavanzika Chechitatu chaFatima panguva ino?

Mabhishopi, Vapirisita, varume nevakadzi Vanonamata [vakanga] vachikwira gomo refu, pamusoro paro pakanga paine Muchinjikwa muhombe wemiti mikukutu-yakavezwa kunge yemuti wekokore unemakwati; asati asvika ipapo Baba Vatsvene vakapfuura nemuguta hombe hafu matongo uye hafu vachidedera nedanho rekumira, vakarwadziwa nemarwadzo nekusuwa, akanamatira mweya yezvitunha zvaakasangana nazvo munzira; asvika pamusoro pegomo, akapfugama patsoka dzeMuchinjikwa muhombe akaurayiwa neboka remasoja akamupfura mabara nemiseve, uye nenzira imwecheteyo vakafa mumwe mushure meumwe vamwe maBhishopi, Vapristi, varume nevakadzi Vanonamata, uye vanhu vakasiyana siyana vezvikamu zvakasiyana uye zvinzvimbo Pasi pamaoko maviri eMuchinjikwa paive nengirozi mbiri mumwe nemumwe aine kristaro aspersorium muruoko rwake, mavakaunganidza ropa revatendi uye naro rakasasa mweya yaienda kuna Mwari. —Sr. Lucia, Chikunguru 13, 1917; v Vatican.va

Kungofanana nechiono chaEzekieri chemapoka matatu mutembere, kune kunatswa kwemapoka matatu muchiratidzo cheFatima: Vafundisi, vechitendero, uye vanhuwo zvavo.

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

 

DAMBUDZIKO REDU

Mukuvhara, ndinoda kudzokera zvakare kumiyedzo iriko iyo vazhinji vedu tiri kusangana nayo uye tichifungisisa pamusoro payo takatarisana ne "chisimbiso chekutanga". Kune mufananidzo mukuru tichifumura kuti tinofanira kufungisisa.

Ndikatarisa, ndikaona bhiza jena, uye mutasvi waro aive neuta. Akapihwa korona, uye akatasva bhiza achikunda kuti awedzere kukunda kwake. (6: 1-2)

Papa Pius XII akaona mutasvi webhiza iri achimiririra “Jesu Kristu.”

NdiJesu Kristu. Muevhangeri akafuridzirwa [St. John] haana kungoona kuparara kunounzwa nezvivi, hondo, nzara uye kufa; iye akaonawo, pakutanga, kukunda kwaKristu. —Kero, November 15, 1946; mashoko omuzasi e The Navarre Bhaibheri, "Zvakazarurwa", p.70

St. Victorinus akati,

Chisimbiso chekutanga chiri kuvhurwa, [St. John] anoti akaona bhiza jena, uye mutasvi webhiza akapfekedzwa korona ane uta… Akatumira iyo Mweya Mutsvene, ane mazwi vaparidzi vakatuma miseve kusvika kune munhu moyo, kuti vakunde kusatenda. -Tsananguro paApocalypse, Ch. 6: 1-2

Miedzo yazvino uno vazhinji vedu tiri kusangana nayo muhupenyu hwedu pachedu uye mhuri ingavewo miseve yeUmwari iri kuboora uye inorwadza uye zvakadaro, ichiratidza pachena nzvimbo dzakadzika, dzakavanzika uye "dzakavanzika" mukati memoyo medu umo tisina kutendeuka uye uchiri wakabatirira kuzvifananidzo here? Munguva ino yeMarian, ko isu hatisi vazhinji vedu vakazvitsaurira kumoyo waMukadzi wedu zvinoita kunge vari kutora chikamu muuporofita hwakavanzika hwaSimiyoni?

… Iwewe pfumo rinobaya kuti mifungo yemoyo mizhinji iratidzwe. (Ruka 2:35)

Kwandiri, chisimbiso chekutanga chakaita sechiedza chekutanga chemambakwedza chinozivisa nekufananidzira zuva rinobuda (chisimbiso chechitanhatu). Mwari ari kutichenesa zvinyoro nyoro uye achitizunza iye zvino pamberi pechave kune kuvhenekera kunorwadza nekuzunza panouya yambiro iyi (ona Fatima, uye Kudengenyeka kukuru). 

 

Yambiro Itsva?

Chiitiko chinokoshesa chingave chakaitika muna Gumiguru, mazuva maviri mushure memutambo wechienzi muVatican Gardens. Sekureva kwemushumo usina chokwadi, Sr. Agnes Sasagawa weAkita, uyo akagamuchira iwo meseji pamusoro, anonzi akatambira imwe musi wa6 (ndakataura neshamwari inoziva mupirisita padhuze nedenderedzwa ra Sr. Agnes, uye anosimbisa izvi ndizvo zvaakanzwawo, kunyangwe naiyewo ari kumirira kusimbiswa kwakanyanya). Ngirozi imwechete yakataura naye kuma1970 zvinonzi yakaonekwa zvakare ine yakapusa meseji kune "munhu wese":

Pfeka madota uye namatira rozari inopfidza mazuva ese. - sosi EWTN yakabatana WQPH Radio; whphradio.org; dudziro pano inoita senge isinganetsi uye inogona kunge ichishandurwa, "namatira rozari yekutendeuka zuva nezuva" kana "namatira penanace rosari mazuva ese".

Tsamba inoperekedza kubva "mutumwa" yaireva chiporofita chaJona (3: 1-10), yaive zvakare iyo Kuverenga kweMisa muna Gumiguru 8, 2019 (zuva iro, Evhangeri yaive pamusoro paMarita kuisa zvimwe zvinhu pamberi paMwari!). Muchitsauko ichocho, Jona anorairwa kuti azvifukidze mumadota uye ayambire Ninivhi: Kwasara mazuva makumi mana, ipapo Ninivhe richaparadzwa. Iyi inyevero kuChechi iyo yatinayo, pakupedzisira, yakaisa bazi kumhino dzaMwari here?

SevaKristu, hatina kuzvibatsira. Kuburikidza nemunamato nekutsanya, isu tinokwanisa kudzinga dhimoni kubva muhupenyu hwedu uye kunyange kumbomisa mitemo yechisikigo Ini ndinofunga inguva yatakatora foni kuti tinamate Rosary zvakakomba, yaive imwe yemishonga yakapihwa kuFatima kudzivisa “Kutsakatiswa kwemarudzi.” Kunyangwe iyi meseji ichangoburwa kubva kuna Akita ndeyechokwadi kana kwete, ndiyo chaiyo yeawa rino. Asi harisi izwi rekutanga rechiporofita kutikurudzira kuti tibate chombo ichi kurwisa rima riri kuwedzera renguva dzedu…

Chechi yagara ichifunga kuti unoshanda pamunamato uyu, ichiisa kuRosari… matambudziko akanyanya kuoma. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, makore makumi mana

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

"Ziso remhepo": Zuva Guru reChiedza

Zuva reRuramisiro

Mambo Anouya

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 1 Timothy 2: 4
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.