Kutsvaga Rusununguko


Kutenda kune vese avo vakapindura nhamo dzangu dzemakomputa pano uye vakapa nerupo zvipo neminamato yenyu. Ini ndakakwanisa kutsiva komputa yangu yakaputsika (zvisinei, ndiri kusangana ne "glitches" dzinoverengeka mukudzoka netsoka dzangu… tekinoroji…. Hazvina kunaka here?) Ndinotenda zvikuru kwamuri mose nemazwi enyu ekurudziro. uye kutsigira kukuru kwehushumiri uhu. Ndine shungu dzekuramba ndichikushandira chero Ishe vachiona zvakakodzera. Pakati pevhiki inotevera, ini ndiri mukutiza. Ndinovimba pandinodzoka, ndinogona kugadzirisa mamwe eesoftware uye nyaya dzesimbi dzakangoerekana dzauya. Ndokumbira undirangarirewo muminamato yako… kumanikidzwa pamweya kushumiro iyi kwave kubata.


"IJIPITA yakasununguka! Egipita yakasununguka! ” vakachema varatidziri mushure mekuziva kuti makumi emakore ehudzvanyiriri hweudzvanyiriri hwave kuzopera. Mutungamiri Hosni Mubarak nemhuri yavo vatiza Nyika, kudzingwa ne nzara emamiriyoni evaIjipita rusununguko. Chokwadi, isimba ripi riripo mumunhu rakasimba kupfuura nyota yake yerusununguko rwechokwadi?

Zvave zvichinakidza uye kushushikana kuona nhare dzichidonha. Mubarak ndomumwe wevamwe vatungamiriri vangangopunzika mukuwonekera Yenyika Dzepasi Pose. Uye zvakadaro, makore mazhinji erima akarembera pamusoro peichi chinetso chiri kukura. Mukutsvaga rusununguko, kuda rusununguko rwechokwadi kukunda?


ZVICHAITIKA MUNYIKA YENYU

Imwe yemiyedzo mukuziva kana chirevo chechiporofita chiri chechokwadi ndechekuti chingaitika here kana kuti kwete. Ndiri kumanikidzwa zvakare kudzokorora mazwi akataurwa kwandiri nemupirisita anozvininipisa muMichigan… mazwi anoita kunge ari kuzaruka izvozvi pamberi pemaziso edu. Kushingairira kwake kwakakwana kwemweya, kuzvitsaurira kwakazara kuna Jesu kubudikidza naMaria, hupenyu hwake hwekunamatira, kutendeka kuChechi, uye kuzvipira kuhupirisita hwake zvikonzero zvekunzwisisa chiporofita "izwi" raakatambira muna2008. [1]2008… iyo Gore reKuburitswa

Muna Kubvumbi wegore iro, mutsvene wechiFrench, Thérèse de Lisieux, akazviratidza kwaari muchiroto akapfeka rokwe reKudya kwake kwekutanga, ndokumutungamira kuenda kuchechi. Zvisinei, paakasvika pamusuwo, akarambidzwa kupinda. Akatendeukira kwaari ndokuti:

Kungofanana nenyika yangu [France], aive mwanasikana wedangwe weChechi, akauraya vapirisita vake uye vakatendeka, saka kutambudzwa kweChechi kuchaitika munyika yenyu. Munguva pfupi, vafundisi vachatapwa uye vachatadza kupinda mumachechi pachena. Vachashumira kune vakatendeka munzvimbo dzakavanzika. Vakatendeka vachabvisirwa "kutsvoda kwaJesu" [Chirairo Chitsvene]. Vanhuwo zvavo vanozounza Jesu kwavari vapristi vasipo.

Kubva ipapo, Fr. John anoti anzwa zvinonzwika musande achidzokorora mazwi aya kwaari, kunyanya pamberi peMisa. Pane imwe nguva muna 2009, anonzi akati:

Munguva pfupi, izvo zvakaitika munyika yangu yekuzvarwa, zvichaitika zvako. Kutambudzwa kweChechi kwave pedyo. Zvigadzirire.

Ari kutaura, hongu, kuChimurenga cheFrance umo, kwete Chechi chete, asi monarchical system yakaparadzwa zvakare. Kwaive nekuchinja kweropa. Iyo vanhu vakapandukira huori, kunyangwe zvaive muChechi kana mumasangano anotonga, kudhonzera vazhinji pakuurayiwa kwavo vachipisa machechi nezvivakwa. Uku kumukira huori ndizvo chaizvo zvatiri kutanga kuona munyika zhinji pasi rese. Zvakaipa zvakashatisa masisitimu mazhinji nezvimiro munzanga - kubva pamisika yekunyepedzera yezvemari, kuenda ku "kubvisirwa" kunopokana, kusvika pakubhadhara kwekambani, kusvika Hondo "dzisina kururama", kupindira mukugovera rubatsiro rwekunze, kune vezvematongerwo enyika-kukurudzira, kushandisa chikafu nehutano, [2]ona webcast Mibvunzo & A uye kune kazhinji "mademokrasi" tichiregeredza zvido zvevanhu. Kuburikidza nekutaurirana kwepasirese, internet, uye nyika iri kuwedzera kudyidzana, vanhu vemarudzi mazhinji vari kutanga kusvika pamiganhu netsika, pamwe chete vachibatana maoko mukukura kwekusununguka kwerusununguko… 


RUSUNUNGUKO PANE ZVAKAIPA ...

Zvakadaro, kune makore anotyisa akaungana pamusoro peizvi Yenyika Dzepasi Pose. Iko kune kunetsekana kwakadzama kwekuti, kuMiddle East, kwakanyanya Islamism inogona kutora nzvimbo yevakadzvinyirirwa vachibvisa kusagadzikana kwakanyanya mudunhu uye nekudaro pasirese. Tiri kuona nyika dzakaita seGirisi, Iceland, kana Ireland vachiona hutongi hwavo huchidzikira sezvavanozviisa kune vekunze. MuEast, maKristu ari kuwedzera uye nechisimba [3]ona www.persecution.org ichisarudzika apo, kuMadokero, vezvenhau vanoenderera mberi nekurwisa kwavo kusingadzokere kuChechi yeKatorike.

Idzo "nyika dzakasununguka" dzinogona uye dzinogamuchira dzimwe nzira dzehudzvanyiriri ichokwadi. Isu takatarisa muVenezuela, semuenzaniso, kuti ruzhinji irworwo rwakagamuchira sei gutsaruzhinji uye mutungamiri ane masimba nekuda kwekuchengetedzeka kwevanhu. MuAmerica, kwave nekukanganiswa kunoshamisa kwerusununguko kubva muna911 izvo zvisina kungoitwa "zvakasununguka" zvichisundirwa mberi kuburikidza nemitemo, senge Patriot Mabasa, asi kazhinji inogamuchirwa nechido nevagari venyika nekuda kwe "chengetedzo yenyika." Uye saka izvi zvinokumbira iwo mubvunzo: Zvinorevei chaizvo kuva wakasununguka?

Kutsvaga kwerusununguko kwakadzika pamoyo chaipo pemunhu. Takasikwa nomufananidzo waMwari, saka tinoda kusununguka mupfungwa yakaita “saMwari.” Uye apa ndipo chaipo apo Satani akarwisa Adhamu naEvha: nekukwezva kunofungidzirwa mukuru "Rusununguko." Akanyengetedza Eve kuti adye kubva "muti wakarambidzwa" kwaitove kutaura kwekuzvitonga kwavo. Apa ndipo pane njodzi huru, iyo dambudziko munguva yedu: iyo nyoka, iro zibukanana reApocalypse, rava kukwezva zvose yevanhu mumusungo unoita kunge uri kutsvaga rusununguko, asi pakupedzisira uri musungo unouraya. YeNew World Order iri kubuda nhasi iri vasina umwari. Hazvitsvaki kuisa kodzero dzechitendero, asi kuvadzivisa; haitsvaki kutsigira kodzero dzevanhu, asi kuvapa nekuvashandura maererano nedzidziso dzevanhu dzinowanzo asina hunhu. [4]"Hunhu hunosarudzira Mwari hunhu hwevanhu. " -PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, N. 78 Iyi yanga isiri iyo yambiro yaBaba Vatsvene here mune yavo yazvino encyclical?

… Pasina hutungamiriri hwerudo muchokwadi, simba repasi rose rinogona kukonzera kukuvara kusingaenzaniswi uye nekugadzira kupatsanurana patsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomira nenjodzi nyowani dzehuranda nekumanikidza .. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, n. 33, 26

Ndiyo kiyi: “kutungamira kwesangano muchokwadi.”Rudo, rwakaumbwa nekuziviswa nezvokwadi ndiyo yega nzira inotungamira kurusununguko.

Nekuti makadanirwa rusununguko, hama. Asi regai kushandisa rusununguko urwu semukana wenyama. asi shandiranai nerudo. (VaG 5:13)

Asi chii chaizvo chinonzi rudo? Muzuva redu, "rudo" kazhinji rwakatorwa sekuregerera zvivi uye dzimwe nguva huipi hwakakura. Apa ndipo panokosha chokwadi, nekuti chokwadi ndicho chinoita kuti rudo ruve rwechokwadi uye isimba rinogona kushandura nyika. [5]Tingaziva sei chokwadi? Maona Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi uye Dambudziko Rekutanga pakududzira Magwaro Sezvineiwo, pane kukura kusawirirana kune avo vanotaura nezveUyo ari Rudo uye Chokwadi pachacho.

Ehe, ini ndakaodzwa mwoyo. Nekuenderera mberi kwekuvapo kwekushayikwa kwekufarira muChechi, kunyanya munyika dzekuMadokero. Neidi rekuti nyika inoramba ichisimbisa kuzvimiririra kwayo uye kukura mumafomu ayo anowedzera kutungamira vanhu kubva pakutenda. Neidi rekuti iko kuitika kwese kwenguva yedu kuri kuramba kuchipesana neChechi. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p.128

Nekudaro, kumukira kuri kuitika nhasi kunogona kunge kuri chikamu che "zvirango" zvakafanotaurwa naAnne Marie Taigi kuti:

Mwari vachatumira kurangwa kuviri: kumwe kuchave muchimiro chehondo, kumukira, uye zvimwe zvakaipa; chinobva panyika. Mumwe achatumwa kubva Kudenga. -Akabatsirwa Anna Maria Taigi, Chikoro cheKaturike, Peji 76


NZIRA… CHISARUDZO CHINOFAMBIRA MBERI

SaEva, vanhu vanomira panguva yakaoma mune izvi Yenyika Dzepasi Pose: isu tinogona kusarudza kusarudza kurarama nezano reMusiki, kana kuyedza kuve ivo vamwari pachedu nekupidigura masimba ehumwari, basa, uye kunyangwe kuvepo kweChechi mune ramangwana revanhu. [6]Izvi ndizvo chaizvo shanduko inodiwa iyo Illumaniti yanga ichiyedza kuwana. Maona Yenyika Dzepasi Pose! uye Ekupedzisira Eclipses  SaEva, tinosangana nemiedzo mitatu yekutanga:

Mukadzi akaona kuti muti waive yakanakira chikafu, zvinofadza meso, uye inodikanwa kuti uwane huchenjeri. (Gen 3: 6)

Mune imwe neimwe yeiyi miedzo, mune chokwadi chinokweva, asi kunyepa kunosunga. Ndiko kunoita kuti vave nesimba rakadai.

I. "Chakanaka kudya"

Chibereko chakatorwa naEvha kubva pamuti chakanakira kudya, asi kwete mweya. Saizvozvowo, kupidigurwa kwezvivakwa zviripo zvinoita kunge zvakashata zvinoita kunge chinhu chakanaka. Chokwadi, Chechi yeKaturike nhasi izere nehunyoro, hunyengeri, uye huwori mune dzimwe nhengo dzayo. Anoratidzika kunge akafanana…

… Igwa rava kuda kunyura, igwa richipinda nemvura pamativi ese. —Cardinal Ratzinger, Kurume 24, 2005, Chishanu Chakanaka kufungisisa paChitatu Kuwa kwaKristu

Uye nekudaro, muyedzo uchave ku kumunyudza zvachose uye kutanga chitendero chitsva, chisinganyanyooma, chemadzitateguru, chisinganyanyoomerera chisingaite hondo uye kupesana — kana vakadaro vanamazvikokota vezvematongerwo enyika nevaya vanotenda pfungwa yavo isina musoro. [7]ona Akakomborerwa Anne Catherine Emmerichchiono chechitendero chenyika nyowani pano

II. “Zvinofadza meso”

Chikafu, mvura, uye zvinodikanwa zvehupenyu zviri kutorerwa mazana emamiriyoni evanhu pasi rose. Kushomeka kuri kukura kwezvidikanwa izvi kuri uye uye kuchave chinhu chakakosha muGlobal Revolution. Pfungwa yekuti munhu wese anokwanisa kuwana zviwanikwa zvechokwadi "inofadza meso." Asi apa pane njodzi yemafungiro eMarxist anoona simba repakati richidzora nekuraira zvido nekodzero dzevagari, pane kugadzirisa izvo zvido uye kuremekedza kodzero dzemunhu mumwe nemumwe dzakapihwa naMwari (masimba iri, shure kwezvose, baneful chinangwa cheiyo mapato akavanzika.) chokwadi Chimurenga chaizoona nhanho dzese dzezviito zvevanhu dzichikudzwa nekushanda pamwe chete mukuwirirana mune zvinonzi naPope Benedict "subsidiarity."

Kuti urege kuburitsa simba rine njodzi renyika yehutsinye, hutongi hwekudyidzana kwenyika dzinofanirwa kuve nekuratidzwa nerubatsiro, inotaurwa mumatanho akati wandei uye inosanganisira akasiyana matanho anogona kushanda pamwechete. Kudyidzana kwenyika dzepasi rose zvirokwazvo kunoda masimba, kana zvichiunza dambudziko rezvakanaka zvakajairwa pasirese zvinoda kutevedzwa. Ichi chiremera, zvakadaro, chinofanirwa kuve chakarongeka nenzira yepasi uye yakarongedzwa, kana isiri yekutyora rusununguko ... —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, n. 57

III. “Hunodiwa kuti uwane uchenjeri”

Muedzo wekupedzisira ndewekuti Global Revolution iyi mukana wekurasa, kamwechete zvachose, masisitimu ekare esimba uye hegemony izvo zvinoita sekunge zvinokanganisa kufambira mberi kwehungwaru hwemurume wemazuva ano. Nekudaro, nguva dzedu dzakapa kumuka kune "kusatenda kuvapo kwaMwari kutsva," sangano rekubvisa "kubata-kubata" uko Chechi yakabata kune avo vanogadzira pfungwa. Ndiyo nguva, vanodaro, kutora iwo mukana wekutamisa rudzi rwevanhu kuenda kune yakakwira shanduko ndege, [8]ona Manyepo Anouya uko sainzi uye tekinoroji zvinotungamira nzira pane "ngano" uye "dzidziso"; uko tekinoroji inova mhinduro inotungamira kumatambudziko emunhu pane tariro "isina" yemweya uye zvipikirwa zvechitendero.

… Kusimudzira kwevanhu kunoenda zvisirizvo kana vanhu vachifunga kuti zvinogona kuzvigadzira patsva kuburikidza ne "zvishamiso" zveetekinoroji, sekusimudzirwa kwehupfumi kuri pachena sekunyadzisa kana ichivimba ne "zvishamiso" zvemari kuitira kuchengetedza zvisizvo uye kukura kwevatengi. Mukutarisana neiyi Promethean fungidziro, isu tinofanirwa kusimbisa rudo rwedu kune rusununguko rwusingori rwekupokana, asi rwunopihwa rwechokwadi nekuziva zvakanaka zvinoitisa. Kuti izvi zviitike, munhu anofanira kutarisa mukati make kuti aone tsika dzakakosha dzemutemo wechisikigo wakanyorwa naMwari pamoyo pedu. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, n. 68


CHOKWADI PASI POSE

Uye nokudaro shanduko yechokwadi yepasirese, iyo inounza kubatana kwakadikanwa kweizvo zvese zvakanamatwa naJesu muEvhangeri, zvinongogoneka - kwete nekutora muchero wakarambidzwa we "messianism yenyika" [9]"Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya.”- -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 676- asi nekuteerera "tsika dzakakosha dzemutemo wechisikigo wakanyorwa naMwari pamoyo yedu." Ndiwo mutemo wetsika wakavakirwa naKristu mudzidziso dzake, uye akatuma Chechi kuti ifundisewo kumarudzi. Asi kana basa rakakosha iri rakarambidzwa muNew World Order, saka chiedza chechokwadi chichadzimwa, [10]ona Kenduru Inopfungaira kumanikidza ruoko rwaMwari kugadzirisa marudzi:

Kana Mwari vakashandura mafaro ane chepfu kuva marudzi kuva kuvava, kana Akashatisa mafaro avo, uye kana Akaparadzira minzwa munzira yemhirizhonga yavo, chikonzero ndechekuti Anovada zvakadaro. Uhu ndihwo hutsinye hutsvene hwaChiremba, uyo, mukutambudzika kwakanyanya, [11]ona Kuvhiya kweCosmic zvinoita kuti titore mishonga inorwadza nekutyisa zvikuru. Tsitsi huru dzaMwari ndeyekusarega iwo marudzi agare murunyararo pakati pavo vasina rugare naye. —St. Pio yePietrelcina, My Daily Bhaibheri reKaturike, p. 1482

Uye apa ndipo pane “forogo mumugwagwa” huru. Iyo Global Revolution pamberi pedu inoita kunge yakagadzirira, mushure memazana emakore ekukurudzira, [12]ona Kunzwisisa Kwekupedzisira Kurwisana kubata muyedzo wekutaura izwi rechokwadi kuitira kuti uwane utopia iyo ichavimbiswa pakati penyonganiso huru. [13]ona Manyepo Anouya SaMusoro pamberi pake, Muviri waKristu wakatarisana neChishuwo chake. Kutaura nezve "chakavanzika chechitatu chaFatima" [14]Mharidzo yeFatima panguva yekuenda kuPortugal muna 2010, Pope Benedict akaudza vatori venhau kuti richiri izwi rechiporofita reChechi:

… Kune zvinoratidza kwechokwadi kweramangwana reChechi, iro rinozokura zvishoma nezvishoma richizviratidza. Ndokureva, kupfuura iyo nguva yakaratidzwa muchiratidzo, zvinotaurwa, zvinoratidzwa kuti pane kudiwa kweKushushikana kweChechi, kunozviratidza pachayo pamunhu waPope, asi Papa ari muChechi uye Naizvozvo chinoziviswa kutambura kweChechi… kutambudzwa kukuru kweChechi hakubvi kune vavengi vekunze, asi kunobva muchivi chiri mukati meChechi. Uye Chechi ikozvino ine yakadzama inoda kudzidzazve kutendeuka, kubvuma kucheneswa, kudzidza kuregerera, asi zvakare kuda kweruramisiro. -PAPA BENEDICT XVI, hurukuro nevatori venhau nezvekutizira kwake kuPortugal; rakashandurwa kubva kuItaly: "Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… "" Corriere della Sera, May 11, 2010.

Kupfuura nakare kose, isu tinodaidzwa kuve chiedza murima riri kukura renyika yedu isina chokwadi. Zviri kumaKristu nhasi kunongedzera nzira: kuzivisa nesimba rakavandudzwa kuti shanduko yezvematongerwo enyika haina kukwana. Panofanirwa kuve nekushanduka kwemoyo! [15]ona webhusaiti nyowani yeKaturike Shanduko yaMwari Nhasi Haisi nguva yekutya, asi kushinga kuzivisa iyo chokwadi chinotisunungura. Uye tinoziva, hama nehanzvadzi, kuti ino inguva yakaoma kuzviita. Chechi yakaturikwa pazvidimbu zvekuvimbika. Zvinonyadzisa muhupirisita, [16]ona The Scandal, rusununguko, uye kusava nehanya pakati pevanhuwo zvavo zvakashatisa Chechi dzimwe nguva zvisingazivikanwe. Ichave simba reMweya - kwete huchenjeri hwevanhu - izvo zvichabvumikisa nhasi. Uye zvakadaro, izvi hazvisizvo zvakaitika kare? Apo Chechi munguva dzakapfuura yanga ichitambudzwa zvikuru, kubva mukati nekunze, kwaive kusiri kusimba kwehurongwa hwayo kwakakunda, asi hutsvene hwemamwe mweya nevanhu vakazivisa chokwadi neushingi nemazwi nezviito zvavo — uye dzimwe nguva ropa ravo. Hongu, chirongwa che raMwari chimurenga hutsvene, varume nevakadzi vakaita semwana vanozvipa chose kuna Jesu. Zvichienzaniswa nesaizi yenyama, inotora zviyo zvingani zvemunyu kuti igova nekuravira? Saka zvekare, kuvandudzwa kwenyika nhasi kunouya kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene uchiyerera kuburikidza neakasara.

Tinofanira kuva iyo Chiso cheRudo-zvinhu kumeso kweChokwadi mukumuka kwenyika kutsvaga rusununguko kwavachave nemwenje unotungamira kune rusununguko rwechokwadi. Vashoma vanonzwisisa kufira kutenda kuri kubvunzwa kwatiri izvozvi…

… Munhu haagoni kuunza budiriro yake pasina rubatsiro, nekuti naiye ega haakwanise kumisikidza hunhu hwechokwadi. Chete kana isu tichiziva kudanwa kwedu, sevanhu uye senharaunda, kuve chikamu chemhuri yaMwari sevanakomana nevanasikana vake, ndipo patinozokwanisa kuburitsa chiono chitsva uye kuwana simba idzva mukushandira huchokwadi hwevanhu. Iyo sevhisi huru kwazvo mukusimudzira, saka, chiKristu chinosimudzira rudo uye chinotungamira kubva muchokwadi, chichigamuchira zvese sechipo chinogara kubva kuna Mwari ... Nechikonzero ichi, kunyangwe munguva dzakaomesesa uye dzakaoma, kunze kwekuziva zviri kuitika, isu kupfuura zvese zvinofanirwa kutendeukira kurudo rwaMwari. Kubudirira kunoda kutariswa kuhupenyu hwepamweya, kufunga kwakadzama kwezviitiko zvekuvimba muna Mwari, kuyanana pamweya munaKristu, kuvimba nehurongwa hwaMwari nengoni, rudo nekuregerera, kuzviramba, kugamuchira vamwe, kururamisira nerunyararo. Zvese izvi zvakakosha kana "mwoyo yedombo" ichizoshandurwa kuita "moyo yenyama" (Ezek 36:26), ichipa hupenyu pasi pano "hwamwari" uye nekudaro wakakodzera vanhu. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, n. 78-79KUSVIRA
“Pachine Nguva Yengoni!”

Kukadzi 25-27th, 2011

North Hills, California

Vatauri vanosanganisira Maka Mallett, Fr. Seraphim Michaelenko, Marino Restrepo…

Dzvanya banner kuti uwane rumwe ruzivo:


Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 2008… iyo Gore reKuburitswa
2 ona webcast Mibvunzo & A
3 ona www.persecution.org
4 "Hunhu hunosarudzira Mwari hunhu hwevanhu. " -PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, N. 78
5 Tingaziva sei chokwadi? Maona Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi uye Dambudziko Rekutanga pakududzira Magwaro
6 Izvi ndizvo chaizvo shanduko inodiwa iyo Illumaniti yanga ichiyedza kuwana. Maona Yenyika Dzepasi Pose! uye Ekupedzisira Eclipses
7 ona Akakomborerwa Anne Catherine Emmerichchiono chechitendero chenyika nyowani pano
8 ona Manyepo Anouya
9 "Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya.”- -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 676
10 ona Kenduru Inopfungaira
11 ona Kuvhiya kweCosmic
12 ona Kunzwisisa Kwekupedzisira Kurwisana
13 ona Manyepo Anouya
14 Mharidzo yeFatima
15 ona webhusaiti nyowani yeKaturike Shanduko yaMwari Nhasi
16 ona The Scandal
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.