On Deliverance

 

POSHI e "zvino mazwi" Ishe akaiswa chisimbiso pamwoyo wangu ndewekuti Ari kubvumira vanhu Vake kuti vaedzwe uye vacheneswe mumhando "kufona kwekupedzisira” kuvatsvene. Ari kubvumira "kutsemuka" kwehupenyu hwedu hwemweya kufumurwa uye kushandiswa kuitira zunza isu, sezvo pasisina nguva yasara yekugara pafenzi. Zvinoita sekunge yambiro nyoro kubva Kudenga kare ari yambiro, sechiedza chinovhenekera chemangwanani Zuva risati rabuda. Kuvhenekera uku ndiko a chipo [1]VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?' kutimutsa kune vakuru ngozi pakunamata zvatiri kutarisana nazvo kubva patakapinda shanduko ye epochal - the nguva yekukohwa

Saka, nhasi ndiri kutsikisa fungidziro iyi kununurwa. Ndinokurudzira avo venyu imi munonzwa kuti muri mumhute, makadzvinyirirwa, uye makakurirwa nekusasimba kwenyu kuti muzive kuti munogona kunge muri muhondo yemweya ne“humambo nemasimba.”[2]cf. VaEf 6:12 asi iwe vane mvumo muzviitiko zvizhinji kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Uye saka, ndichakusiya neshoko iri kubva kuna Sirach, izwi retariro kuti kunyangwe hondo iyi yakanangana nekugara zvakanaka kwako… 

Mwana wangu, kana uchiuya kuzoshumira Jehovha.
gadzirirai miedzo.
Iva nemoyo wakachena uye wakasimba,
uye musava vanhu vanokurumidza panguva yokutambudzika.
Munamatire kwaari, usamusiya;
kuti ubudirire pamazuva ako okupedzisira.
Gamuchira zvose zvinoitika kwauri;
panguva yokunyadziswa iva nemoyo murefu.
Nokuti ndarama inoidzwa nomoto;
navasanangurwa pamuchinjikwa mukuninipiswa.
Vimba naMwari, iye achakubatsira;
ruramisai nzira dzenyu, muvimbe naye.
(Sirach 2: 1-6)

 

 

Kekutanga kuburitswa Kukadzi 1, 2018…


DO
 unoda kusununguka? Iwe unoda here kufema mweya wemufaro, rugare, uye iro zororo iro rakavimbiswa naKristu? Dzimwe nguva, chimwe chechikonzero chekuti tabirwa idzi nyasha ndechekuti hatina kuita kurwa pamweya kuri kurwirwa nemweya yedu zvinonzi neMagwaro "mweya yetsvina." Iyi mweya mweya chaiyo here? Tine simba pamusoro pavo here? Tinovaudza sei kuti tisununguke kubva kwavari? Mhinduro dzinoshanda kumibvunzo yako kubva Mukadzi Wedu weDutu...

 

ZVAKANAKA ZVAKAIPA, NGirozi DZEchokwadi

Ngatibude pachena: kana tichitaura nezvemweya yakaipa isu tiri kutaura nezvengirozi dzakadonha--zvechokwadi zvokunamata zvisikwa. Izvo hazvisi "zviratidzo" kana "madimikira" ehuipi kana huipi, sekutaura kwakaita vamwe vafundisi vakarasika. 

Satani kana dhiabhori nemamwe madhimoni ingirozi dzakadonha dzakaramba zvakasununguka kushumira Mwari nechirongwa chake. Sarudzo yavo kuna Mwari ndeyechokwadi. Ivo vanoedza kuyananisa munhu mukupandukira kwavo Mwari ... Dhiabhorosi nemamwe madhimoni akasikwa zvechokwadi zvakasikwa zvakanaka naMwari, asi vakave vakaipa nekuita kwavo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 414, 319

Ini ndaifanirwa kuseka nenyaya ichangoburwa yaingovhara kushamisika kwayo naPapa Francis 'kazhinji kutaurwa kwadhiyabhorosi. Achisimbisa dzidziso yenguva dzose yeChechi pahunhu hwaSatani, Francis akati:

Akaipa, haana kuita semhute. Haasi chinhu chakapararira, iye munhu. Ndine chokwadi chekuti munhu haufanire kutaurirana naSatani - kana ukadaro, unenge warasika. —PAPA FRANCIS, bvunzurudzo yeterevhizheni; Zvita 13, 2017; telegraph.co.uk

Izvi zvakasungwa senge rudzi rwe "Jesuit" chinhu. Hazvisi. Icho hachisi kana chinhu chechiKristu per se. Icho chokwadi cherudzi rwose rwevanhu kuti isu tese tiri pakati pehondo yepasi rose kurwisa huipi hwakasimba nemasimba anotsvaga kupatsanura vanhu nekusingaperi kuMusiki wavo - tingave tichizviziva kana kwete. 

 

MAMBO ECHOKWADI

SevaKristu, isu tine mvumo chaiyo, yatakapihwa naKristu, yekudzinga mweya yakaipa iyi yakangwara, ine hunyengeri, uye isingaregi.[3]cf. Mako 6: 7

Tarisai, ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada uye nesimba rese remuvengi uye hapana chinokukuvadzai. Zvakadaro, usapembere nekuti mweya inozviisa pasi pako, asi fara nekuti mazita ako akanyorwa kudenga. (Ruka 10: 19-20)

Zvisinei, mumwe nemumwe wedu ane masimba zvakadii?

SeChechi ine hutungamiriri - Papa, mabhishopi, vapirisita, uyezve vanhuwo zvavo - saizvozvowo, ngirozi dzine hutongi: Cherubim, Seraphim, Ngirozi Huru, nezvimwewo. “Masimba… masimba… vatongi venyika verima rino… mweya yakaipa iri mukati matenga ”,“ masimba ”, zvichingodaro.[4]cf. VaE 6:12; 1:21 Chiitiko cheChechi chinoratidza izvozvo, zvinoenderana ne mhando yekutambudzika pamweya (kudzvinyirira, kubatikana, kubata), masimba pamusoro pemweya yakaipa iyoyo anogona kusiyana. Zvakare, chiremera chinogona kusiyana maererano ndima.[5]ona Danieri 10: 13 apo pane mutumwa akadonha anotonga pamusoro pePersia Semuenzaniso, an exorcist wandinoziva akati bhishopi wake aisamubvumidza kuti ataure Rite yeExorcism mune rimwe diocese kunze kokuti aive nemvumo yabhishopi ipapo. Sei? Nekuti Satani anoda zvemitemo uye anozotamba kadhi iri pese paanogona.

Semuenzaniso, mumwe mukadzi akagovana neni kuti vaive sei chikamu cheboka rekununura nemupristi muMexico. Paainyengeterera munhu airwara, akaraira mweya wakaipa kuti "ubve muzita raJesu." Asi dhimoni rakapindura richiti: Jesu ndiani? Iwe unoona, Jesu izita rinozivikanwa munyika iyoyo. Saka mweya wakaipa uyu, pasina kuita nharo nemweya, wakapindura, "Muzita raJesu Kristu weNazareta, ndinokuraira kuti uende." Uye mweya wakadaro.

Saka une simba rei pamusoro pemweya yedhimoni? 

 

SIMBA RAKO

Sezvandataura mukati Mukadzi Wedu weDutu, MaKristu akapihwa mvumo yekusunga nekutsiura mweya muzvikamu zvina: hupenyu hwedu pachedu; semadzibaba, pamusoro pemisha yedu nevana; sevapristi, pamusoro pemaparishi edu uye vemachechi; uye semabhishopi, pamusoro pemadhayosisi avo uye kana muvengi atora mweya.

Chikonzero ndechekuti vanodzinga mweya vanoyambira kuti, isu tine simba rekudzinga mweya muhupenyu hwedu pachedu, tichitsiura wakaipa mukati vamwe ndeimwewo nyaya - kunze kwekunge tave nemvumo iyoyo.

Rega munhu wese ave pasi pezviremera zvepamusoro, nekuti hapana masimba kunze kwaMwari, uye izvo zviripo zvakasimbiswa naMwari. (VaRoma 13: 1)

Kune zvikoro zvakasiyana zvekufunga pane izvi, chenjera iwe. Asi zvakabvumirana muchiitiko cheChechi kuti kana zvasvika pazviitiko zvisingawanzoitika apo munhu “akagarwa” nemweya yakaipa (kwete kungodzvinyirirwa, asi kugaramo), bhishopi chete ndiye ane mvumo yekudzinga kana ipa iro simba kune "anodzinga mweya." Iyi mvumo inouya yakananga kubva kuna Kristu pachake akatanga kuipa kuvaapositori vanegumi nevaviri, avo vanobva vapa chiremera ichi zvinoenderana neShoko raKristu kuburikidza nekutsvagirana kwevaapositori:

Uye akagadza gumi nevaviri, kuti vave naye, uye kuti vatumwe kunoparidza uye vave nesimba rekudzinga madhimoni… Ameni, ndinoti kwamuri, chese chamunosunga pano pasi chichasungwa kudenga, uye chipi nechipi chaunosunungura pasi pano. asunungurwe kudenga. (Mako 3: 14-15; Mateo 18:18)

Huru hwechiremera chinonyanya kuvakirwa pa zveupristi chiremera. Katekisimu inodzidzisa kuti mutendi wese anotora chinzvimbo "chehupirisita, chechiporofita, nehumambo hwaKristu, uye vanechikamu chavo chekuita mukutumwa kwevanhu vese vechiKristu muChechi uye muNyika."[6]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 897 Sezvo uri "tembere yeMweya Mutsvene", mutendi wese, kugovana mu hupristi hwaKristu pamusoro pavo miviri, ane mvumo yekusunga nekutsiura mweya yakaipa iri kuidzvinyirira. 

Chechipiri, isimba rababa mu "chechi yekumba", mhuri, iyo iye ari musoro wayo. 

Zviisei pasi peumwe nekutya Kristu. Vakadzi zviisei pasi pevarume venyu, sekuna Ishe. Nekuti murume musoro wemukadzi saKristu ari musoro wekereke, muviri wake, uye iye amene ndiye Muponesi wawo. (VaEfeso 5: 21-23)

Madzibaba, mune simba rekudzinga madhimoni kubva kumba, pfuma uye nenhengo dzemhuri. Ndakaona chiremera ichi pachangu kakawanda pamusoro pemakore. Ndichishandisa mvura tsvene, yakaropafadzwa nemupirisita, "ndakanzwa" huvepo hwekuipa huchibva paunosaswa pamba uye uchiraira chero mweya yakaipa kuti ibve. Dzimwe nguva, ini ndakamutswa pakati pehusiku nemwana ari kungozvongonyoka mumarwadzo emudumbu kana kurwadziwa nemusoro. Ehezve, mumwe anotora kuti inogona kunge iri hutachiona kana chimwe chinhu chavakadya, asi dzimwe nguva, Mweya Mutsvene wakapa izwi reruzivo kuti iko kurwisa pamweya. Mushure mekunamatira pamusoro pemwana, ndakaona izvi dzimwe nguva zvechisimba zviratidzo zvinongoerekana zvanyangarika.

 

Tevere, ndiye mupristi weparishi. Mvumo yake inouya yakananga kubva kuna bhishopi uyo kuburikidza nekuisa mavoko akapa hupirisita hwehupirisita paari. Mufundisi wechechi ane masimba akawandisa pamusoro pevanhu vake vese vemunharaunda yake. Kuburikidza neSakaramende reRubhabhatidzo uye Kuyananisa, maropafadzo edzimba, uye minamato yekusunungurwa, mupristi weparishi mudziyo une simba wekusunga nekudzinga huvepo hwehuipi. (Zvakare, mune zvimwe zviitiko zvekugarwa nemadhimoni kana kuomarara kusimba mumusha kuburikidza nemashiripiti kana chiito chemhirizhonga chekare, semuenzaniso, anodzinga mweya angangodiwa angangoshandisa iyo Rite yeExorcism.)

Uye wekupedzisira ndiye bhishopi, uyo ane masimba emweya pamusoro penzvimbo yake. Panyaya yaBhishopi weRoma, anova zvakare Vicar waKristu, Pope anowana masimba akakwirira pamusoro peChechi yese yepasirese. 

Zvinofanira kutaurwa kuti Mwari haaganhurwe nehurongwa hwehutongi hwaakatemerwa iye. Ishe vanokwanisa kudzinga mweya kana vachida. Semuenzaniso, vamwe maEvangelical maKristu vane shumiro dzinoshanda dzekununura dzinoita sedzinowira kunze kwemazano ari pamusoro (kunyangwe mumidziyo yekubata, zvinosetsa, ivo vanowanzo tsvaga mupristi weKaturike). Asi ipapo, ndiyo poindi: aya ndiwo marongero akapihwa tungamirira kuitira kwete kungochengetedza kurongeka, asi kuchengetedza vakatendeka. Tingaite zvakanaka kuramba takazvininipisa pasi pejasi rinodzivirira reuchenjeri neruzivo rweChechi rwegore nemazana maviri. 

 

UNGONAMATA SEI KUTI UNUNURWE

Ruzivo rweChechi kuburikidza nevapanduki vake vakasiyana-siyana vehushumiri hwekudzikinura hwaizobvumirana pazvinhu zvitatu zvakakosha kuti kununurwa kubva kumweya yakaipa kuti irambe ichishanda. 

 

I. KUTendeuka

chivi ndizvo zvinopa Satani mukana wekuti "zviri pamutemo" kumuKristu. Muchinjikwa ndiwo unoparadza chirevo icho chepamutemo:

[Jesu] akakuunza kuupenyu pamwe chete naye, atikanganwira kudarika kwedu kwese; kudzima chisungo chakatirwisa, nezvakataurwa zvacho zviri pamutemo, izvo zvaipesana nesu, akaibvisawo pakati pedu, achiirovera pamuchinjikwa; achipamba ukuru nemasimba, akaita kushamisika kwevanhu, achivatungamira mukukunda naro. (VaK. 2: 13-15)

Hongu, Muchinjikwa! Ndinoyeuka nyaya yandakamboudzwa nemukadzi wechiLutheran. Vakanga vachinamatira mukadzi munharaunda yavo yeparishi uyo airwara nemweya wakaipa. Pakarepo, mukadzi akagwinha ndokukwakuka achienda kumukadzi achinamatira kununurwa. Akavhunduka uye kutya, zvese zvaakafunga kuita panguva iyoyo yakanga yaita “chiratidzo chemuchinjikwa” mumhepo — chimwe chinhu chaakamboona muKaturike achiita. Paakadaro, mukadzi ane dhimoni akabhururuka neshure. Muchinjikwa mucherechedzo wekukundwa kwaSatani.

Asi kana tikasarudza nemaune kwete chete kuti titadze, asi kuti tinamate zvidhori zvechido chedu, kunyangwe zvidiki zvakadii, tiri kuzvipa isu mumadhigirii, sekutaura, kune simba redhiabhorosi (kudzvinyirira). Panyaya yechivi chakakomba, kusaregerera, kurasikirwa nekutenda, kana kuita zvemashiripiti, munhu anogona kunge achibvumira wakaipa nhare (obsession). Zvichienderana nemhando yechivi uye nemafungiro emweya kana zvimwe zvinhu zvakakomba, izvi zvinogona kuguma nemweya yakaipa ichinyanya kugara mumunhu wacho. 

Zvinofanira kuitwa nemweya, kuburikidza nekunyatsoongorora hana, kutendeuka nemoyo wese pakubata kwese mumabasa erima. Izvi zvinoputsa zvichemo zviri pamutemo zvinonzi naSatani mumweya- uye nei mumwe mudzidzisi wedhimoni akati kwandiri "Kureurura kumwe kwakanaka kune simba kudarika kudzinga zana." 

 

II. KUZIVA

Rupinduko rwechokwadi runorevawo kuramba zviito zvedu zvekare nemararamiro. 

Nokuti nyasha dzaMwari dzakavonekwa kuruponeso rwevanhu vese, dzichitidzidzisa kuramba zvinamato nekunamata kwenyika, uye kurarama hupenyu hwakadzikama, hwakarurama, neuMwari munyika ino. (Tito 2: 11-12)

Paunocherekedza zvivi kana mapatani muhupenyu hwako zvinopesana neEvhangeri, tsika yakanaka kutaura zvinonzwika, semuenzaniso: "Muzita raJesu Kristu, ndinoramba kushandisa makadhi eTarot uye kutsvaga vafemberi", kana " Ini ndinosiya ruchiva, "kana" Ini ndinosiya hasha ", kana" Ini ndinosiya kunwiwa kwedoro ", kana" Ini ndinorega kuona zvinotyisa mafirimu mumba mangu uye kutamba zvine chisimba mitambo yemavhidhiyo ", kana" Ini ndinosiya heavy heavy metal music, "nezvimwe Chirevo ichi chinoisa mweya kumashure kwezviitiko izvi. Ndokuzo…

 

III. Tsiura

Kana ichi chiri chitadzo muhupenyu hwako, ipapo une mvumo yekusunga nekutuka (kudzinga) dhimoni riri kuseri kwemuedzo uyo. Unogona kungoti:

Muzita raJesu Kristu, ndinosunga mweya we _________ uye ndinokuraira kuti uende.

Pano, iwe unogona kutumidza mweya: "mweya weZvemashura", "Ruchiva", "Hasha", "Kudhakwa", "Kuda kuziva", "Mhirizhonga", kana chii iwe unacho. Mumwe munamato wandinoshandisa wakafanana:

Muzita raJesu Kristu weNazareta, ndinosunga mweya ye _________ neketani yaMaria kutsoka yeMuchinjikwa. Ndinokuraira kuti uende uye ndinokurambidza kudzoka.

Kana iwe usingazive zita remweya (iwo), unogona zvakare kunamata:

MuZita raJesu Kristu, ndinotora masimba pamusoro peumwe neumwe mweya unouya kuzorwa _____ uye ndinovasunga nekuiraira kuti vaende. 

Uye zvino Jesu anotiudza izvi:

Kana mweya wetsvina ukabuda mumunhu unofamba nemunzvimbo dzakawoma uchitsvaga zororo asi uchishaiwa. Ipapo unoti, 'Ndichadzokera kumba kwandakabva.' Asi painodzoka unoiwana isina chinhu, yakatsvairwa yakachena uye yakarongedzwa. Ipapo unoenda ndokudzosa pamwe nemimwe mweya minomwe yakaipa kukunda iwo, uye unopinda unogara imomo. kuguma kwemunhu uyo ​​kwakaipa kupfuura kutanga. (Mat. 12: 43-45)

Ndokureva kuti, kana tikasatendeuka; kana tikadzokera pamaitiro ekare, maitiro, uye miedzo, ipapo akaipa anozongotora zviri pamutemo uye zviri pamutemo izvo zvakarasika kwenguva pfupi kusvika padanho rekusiya musuwo wakashama.  

Mumwe mupirisita muhushumiri hwekununura akandidzidzisa kuti, mushure mekutsiura mweya yakaipa, munhu anogona kunamata: “Ishe, uyai zvino muzadze nzvimbo dzisina chinhu mumwoyo mangu neMweya wenyu nekuvapo. Uyai Ishe Jesu nengirozi dzenyu muvhare nzvimbo muhupenyu hwangu. ”

Iyi minamato iri pamusoro ichiitirwa kuti ishandiswe yega inogona kugadziriswa neavo vane masimba pamusoro pevamwe, nepo iyo Rite yeExorcism yakachengeterwa mabhishopi nevaya vaanopa simba kuishandisa. 

 

USATYA! 

Papa Francis akarurama: usapokane naSatani. Jesu haana kumboita nharo nemweya yakaipa kana kuita nharo naSatani. Asi, aingovatsiura kana kutora Magwaro- rinova Shoko raMwari. Uye Shoko raMwari isimba pacharo, nekuti Jesu ndiye “Shoko rakaitwa nyama.” [7]John 1: 14

Iwe haufanire kusvetuka kumusoro uye pasi uye kupopotera dhiabhori, zvakadarowo semutongi, kana uchipa mutongo pamusoro pemutadzi, unomira ndokudanidzira uku uchipisa maoko. Asi, mutongi anomira zvake simba uye akadzikama anopa mutongo. Saka zvakare, mira pachiremera chako semwanakomana kana mwanasikana akabhabhatidzwa zvaMwari, uye tura mutongo. 

Regai vakatendeka vafare mukubwinya kwavo, vashevedzere vachifara pamibhedha yavo, vachirumbidza Mwari mumiromo yavo, uye nebakatwa rinocheka nekwose mumaoko avo ... kusunga madzimambo avo mumaketani, nevakuru vavo mumaketani esimbi, itai mitongo yakatemerwa ivo — ndiko kukudzwa kwevose vakatendeka vaMwari. Hareruya! (Mapisarema 149: 5-9)

Pane zvimwe zvinogona kutaurwa pano, senge simba rerumbidzo, iro rinozadza madhimoni nekusemesa nekutya; kukosha kwekunamata nekutsanya kana mweya ine nhare dzakadzika; uye sezvandakanyora mu Mukadzi Wedu weDutusimba rine simba raAmai Vakaropafadzwa kuburikidza nekuvapo kwavo uye neRosary yake, kana iye achikokwa mukati memutendi.

Chinhu chakakosha ndechekuti uve nehukama chaihwo uye hwehukama naJesu, hupenyu hwekunamata husingagumi, kugara uchiita maSakaramende, uye uri kuedza kuva akatendeka nekuteerera Ishe. Zvikasadaro, pachave nemachinks mune yako nhumbi uye zvakakomba kuremara muhondo. 

Chinokosha ndechekuti iwe, Mukristu, unokunda kuburikidza nekutenda muna Jesu neZita Rake Dzvene. Kune rusununguko, Kristu akakusunungura.[8]cf. VaG. 5:1 Saka chidzore. Dzorera rusununguko rwako, rwakatengwa kwauri muRopa. 

Nekuti ani nani wakaberekwa naMwari unokunda nyika. Uye kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu ... Zvakadaro, musafare nekuti mweya inozviisa pasi penyu, asi farai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. (1 Johani 5: 4; Ruka 10:20)

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 VaH 12:5-7: “Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaShe, kana kuora mwoyo kana uchitsiurwa naye; nekuti Ishe waanoda unomuranga; anorova mwanakomana mumwe nomumwe waanorangarira.” Tsungirira miedzo yako se“chirango”; Mwari vanokubatai sevanakomana. Nokuti ndianiko “mwanakomana” asingarangwi nababa vake?'
2 cf. VaEf 6:12
3 cf. Mako 6: 7
4 cf. VaE 6:12; 1:21
5 ona Danieri 10: 13 apo pane mutumwa akadonha anotonga pamusoro pePersia
6 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 897
7 John 1: 14
8 cf. VaG. 5:1
Posted in HOME, ZVIKWERE ZVEMHURI uye tagged , , , , , .