Rationalism, uye Kufa Kwezvakavanzika

 

WHEN mumwe anosvika pahuze ari kure, zvinogona kuita sekunge uchapinda mumhute gobvu. Asi kana iwe “wasvika ipapo,” wotarisa kumashure kwako, pakarepo unoona kuti wanga uri mazviri nguva yose iyi. Hosi iri kwese kwese.

Ndozvazvakaita nemweya we kufunga—kufunga munguva yedu yakaturika kunge hutsi hwazara. Rationalism inobata icho chikonzero uye ruzivo chete zvinofanirwa kutungamira zviito zvedu nemaonero, zvinopesana nezvisingabatike kana manzwiro, uye kunyanya, zvitendero zvezvitendero. Rationalism chibereko cheinonzi iyo Enlightenment nguva, apo "baba venhema" vakatanga kudyara imwe "ism”Mushure meimwe mukati memakore mazana mana - deism, sainzi, Darwinism, Marxism, chikomunizimu, hukadzi hwakanyanya, kuzvitenda, nezvimwewo - zvichititungamira kunguva ino, apo kusatenda kuti Mwari ariko uye kuzvimiririra kune vamwe panzvimbo pekutonga kwaMwari.

Asi kunyangwe muChechi, rationalism midzi ine chepfu yakabata. Makumi mashanu apfuura, kunyanya, vakaona iyi pfungwa ichibvaruka pamupendero we chakavanzika, kuunza zvinhu zvese zvinoshamisa, zvisingaite, uye zvisingapfuurike pasi pechiedza chisina chokwadi. Chibereko chine muchetura chemuti uyu unonyengera chakatapurira vafundisi vazhinji, vafundisi, uye pakupedzisira vakaisa vanhu, kusvika padanho rekuti Liturgy pachayo rakadururwa nezviratidzo nezviratidzo zvainongedzera kuMhiri. Mune dzimwe nzvimbo, madziro echechi aicheneswa chaiko, zvidhori zvakapwanywa, makenduru akakwenywa, zvidhori, uye mifananidzo, michinjikwa, uye zvisarirwi zvakavharwa.

Chiri chakaipisisa, chakaipisisa, kwave kuri kupindirana kwekutenda sekwemwana muzvikamu zvakakura zveChechi zvekuti, kazhinji nhasi, chero munhu anoratidza chero kushingairira chaiko kana shungu dzaKristu mumaparishi avo, anomira kubva pachinzvimbo, anowanzo kukanda sekufungidzira (kana isina kukandirwa murima). Kune dzimwe nzvimbo, maparishi edu abva kuna Mabasa eVaApostora achienda mukusaita kweVapanduki-isu takaremara, tinodziya, uye hatina chakavanzika… rutendo rwevana.

O Mwari, tiponesei pachedu! Tinunure kubva kumweya wekufungidzira!

 

SEMINARIES… KANA MALABHATARI?

Vapristi vakandiudza kuti vanopfuura sei mumwe wevafundisi vezvitendero akakanganisa ngarava yake museminari, uko kazhinji kazhinji, Magwaro akakamurwa kunge gonzo remubazi, richidurura ropa yeIpenyu Izwi sekunge raingova bhukuwo zvaro. Kunamata kwevatsvene kwakadzingwa sekushushikana mupfungwa. Zvishamiso zvaKristu sengano; kuzvipira kuna Maria sekutenda mashura; uye mweya weMweya Mutsvene sehunyanzvi.

Nekudaro, nhasi uno, kune vamwe mabhishopi avo vanotsvinyira chero munhu muhushumiri vasina Masters of Divinity, vapristi vanoshora chero chinhu chisinganzwisisike, uye vanhuwo zvavo vanoseka evhangeri. Isu tave, kunyanya kuMadokero, seboka revadzidzi iro rakatsiura vana vadiki pavakaedza kubata Jesu. Asi Ishe vane chekutaura nezvazvo.

Regai vana vauye kwandiri uye musavadzivise; nekuti ushe hwaMwari ndohwevakadai. Ameni, ndinoti kwamuri, ani naani asingagashiri umambo hwaMwari semucheche haazopindi mahuri. (Ruka 18: 16-17)

Nhasi, zvakavanzika zveHumambo zviri kuburitswa, kwete zvakanyanya kuvadzidzi vakavigwa mukuzvikudza kwepfungwa, asi kune vadiki vanoita zvebhaibheri vakapfugama. Ndinoona uye ndinonzwa Mwari vachitaura mune vanotengesa, madzimai epamba, vechidiki vakuru, uye vapristi vakanyarara nemasisita vane bhaibheri mune rimwe ruoko uye rozari marozari mune imwe.

Saka takanyudzwa mukati medu mune rationalism, zvekuti hatichakwanise kuona muono wechokwadi muchizvarwa chino. Isu tinoratidzika kunge tisingakwanise kugamuchira zvipo zvaMwari zvemweya, senge mune iyo mweya inogamuchira kushorwa, kana zviratidzo, zvimiro, kana mashura. Isu tinozviona, kwete sezviratidzo zvinogoneka nekutaurirana kubva Kudenga, asi sekukanganisa kusingakanganise kuzvirongwa zvedu zvakanaka zvevafundisi. Uye zvinoita sekunge isu tinotarisa mweya weMweya Mutsvene, zvishoma senzira yekuvaka Chechi, uye zvakanyanya sekuratidzwa kwekusagadzikana kwepfungwa.

O Mwari, tiponesei pachedu! Tinunure kubva kumweya wekufungidzira!

Mienzaniso mishoma inouya mupfungwa…

 

RATIONALISM IYI HORA

Medjugorje

Sezvo Ndakanyora PaMedjugorje, zvakaringana, isu mune ino imwe nzvimbo yekuonekwa nzvimbo yeimwe huru sosi yekutendeuka muChechi kubva Pentekosti; mazana ezvishamiso zvakanyorwa, zviuru zvevapristi kudaidzwa, uye hushumiro husingaverengeke pasi rose izvo zviri chaipoipo mhedzisiro yeMukadzi Wedu "anonzi" akaonekwa ipapo. Munguva pfupi yapfuura, zvakaitwa pachena kuti Vatican Commission inoita kunge yakagamuchira iwo mashura, zvirinani mune avo matanho ekutanga. Uye zvakadaro, vazhinji vanoramba vachirasa izvi zviri pachena chipo uye nyasha se "basa radhiyabhorosi." Kana Jesu akati muchaziva muti nezvibereko zvawo, Handikwanise kufunga nezve chirevo chisina musoro. SaMartin Luther wekare, nesuwo tinenge tichiregeredza Magwaro aya asingaenderane nemaonero edu e "dzidziso" - kunyangwe paine humbowo.

Michero iyi inobatika, inoonekwa. Uye mu diocese medu uye mune dzimwe nzvimbo zhinji, ndinocherekedza nyasha dzekushandurwa, nyasha dzehupenyu hwekutenda kunoshamisa, kwemabasa, kwekuporesa, kwekutsvaga zvekare masakaramende, ekureurura. Izvi zvinhu zvese zvisingarasise. Ichi ndicho chikonzero nei ndichigona kungoti ndizvo zvibereko izvi zvinoita kuti ini, sabhishopi, ndikwanise kutonga mutero. Uye kana sekutaura kwaJesu, isu tichifanira kutonga muti nemichero yawo, ndinosungirwa kutaura kuti muti wakanaka. —Cardinal Schönborn,  Medjugorje Gebetsakion, # 50; Stella maris, # 343, mapeji 19, 20

Mumwe munhu akandinyorera nhasi achiti, "Hapana kuoneka kwechokwadi kungave kuri kuitika zuva rega rega kweanoda kusvika makore makumi mana. Uyezve meseji dzacho ndedzechokwadi, hapana chakadzama. ” Izvi zvinoratidzika kwandiri sehurefu hwekufungisisa kwechitendero — rudzi rwumwe rwekudada urwo Faro aive narwo paakakanganisa zvishamiso zvaMosesi; kusava nechokwadi kumwechete kwakadzinga Rumuko; kufunga kwakatsauka kwakafanana kwakatungamira vazhinji vakaona zvishamiso zvaJesu kuti vataure:

Ko murume uyu akazviwanepi zvese izvi? Ndeupi rudzi rwehungwaru hwaakapihwa? Aya mabasa makuru akaitwa nemaoko ake! Haasi iye muvezi here, mwanakomana waMaria, uye mukoma waJakobho naJose naJudhasi naSimoni?… Saka haana kukwanisa kuita chiito chine simba ipapo. (Mat. 6: 2-5)

Ehe, Mwari vane nguva yakaoma yekushanda zviito zvine simba mumoyo zvisina kufanana nemwana.

Uyezve kune Fr. Don Calloway. Mwanakomana wemurume wemauto, aive akapindwa muropa nezvinodhaka uye mupanduki, akatungamirirwa kubuda muJapan nemaketani padambudziko rese raaikonzera. Rimwe zuva, akatora bhuku reaya "asina kusimba uye asingabatsiri" mameseji eMedjugorje akadanwa Mambokadzi weRunyararo Anoshanyira Medjugorje. Sezvo achiaverenga husiku ihwohwo, akakundwa nechimwe chinhu chaakange asati ambosangana nacho.

Kunyangwe ndaive ndakapererwa zvakanyanya nezve hupenyu hwangu, apo pandakaverenga bhuku iri, ndainzwa sekunge moyo wangu waive wanyungudika. Ndakarembera pashoko rimwe nerimwe senge raitakura hupenyu hwakananga kwandiri… handisati ndambonzwa chero chinhu chinoshamisa uye chinogutsa uye chinodiwa kwazvo muhupenyu hwangu. —Uchapupu, kubva Maitiro eUshumiri

Mangwanani akatevera, akamhanyira kuMisa, uye akasimbiswa nekunzwisisa uye kutenda mune izvo zvaaiona zvichiitika panguva yeKutsvenesa. Gare gare zuva iro, akatanga kunamata, uye sezvaaiita, misodzi yeupenyu hwese yakadonha kubva kwaari. Akanzwa izwi raMai Vedu uye aive neruzivo rwakadzama rweaakadaidza "rudo chairwo rwehukama." [1]cf. Maitiro eUshumiri Naizvozvi, akatendeuka kubva pahupenyu hwake hwekare, achinyatso zadza masaga makumi matatu emarara akazara nekuona zvinonyadzisira nemumhanzi weheavy metal. Kunyangwe chitarisiko chake chakangoerekana chachinja. Akapinda muhupirisita neUngano yaMaria Madzibaba eiyo Yakachena Conception yeMhandara Yakaropafadzwa Maria. Mabhuku ake achangoburwa ane mafoni ane simba kuuto reMukadzi wedu kuti akunde Satani, senge Mhare dzeRosary

Kana Medjugorje ari munyengeri, saka dhiabhori haazive zvaari kuita.

Kana Satani achibudisa Satani unopesana achizvimirisana; saka, umambo hwake hungamira sei? (Mat. 12:26)

Mumwe anofanirwa kubvunza: kana chete maapuro ekutanga achionekwa sechokwadi, ko makore makumi matatu nemaviri apfuura? Iko kukohwa kukuru kwekushandurwa, kudaidzwa, uye kupodzwa; kuenderera mberi kwezvishamiso nezviratidzo nezvishamiso mudenga nemumakomo… mhedzisiro yevaoni vatanhatu vakasangana zvechokwadi naMai vedu… asi ndiani arikunyengedza Chechi — uye vachiri kuburitsa michero yakafanana? Zvakanaka, kana chiri chekunyepedzera, ngatinamatei kuti dhiabhori arambe achiwedzera, kana zvisiri kuunza kune yega yega chechi yeKaturike iri munyika.

Vazhinji havagone kutenda kuti Mukadzi wedu acharamba achipa mameseji mameseji kana kuramba achionekwa… asi pandinotarisa mamiriro enyika nekuparadzaniswa kuri kuitika muChechi, Handigoni kutenda kuti aisazodaro. Ndeupi amai vangasiya mwana wavo mudiki paanotamba pamucheto wedombo?

O Mwari, tiponesei pachedu! Tinunure kubva kumweya wekufungidzira!

 

Kuvandudzwa

Tevere ndiko kuenderera mberi kwekudzingwa kweCharismatic Renewal. Uku kufamba kweMweya Mutsvene kunogamuchirwa zvakajeka nemapapa mana ekupedzisira. Asi zvakadaro, isu tinoramba tichinzwa vapristi — vapristi vakanaka ivo pachavo- taura mukusaziva pamusoro pesangano iri sekunge iro, zvakare ibasa rasatani. Zvinoshamisa ndezvekuti "vachengeti vemasuwo echinyakare" ava vanonyatsopokana nema Vicars aKristu.

'Kuvandudzwa pamweya' uku kungasave sei mukana weKereke nenyika? Uye sei, mune ino kesi, munhu anga asingatore nzira dzese kuona kuti zvaramba zvakadaro…? -POPE PAUL VI, Musangano Wepasi Pose weKatorike yeCharismatic Renewal, Chivabvu 19, 1975, Roma, Itari, www.ewtn.com

Ndine chokwadi chekuti kufamba uku chinhu chakakosha mukuvandudzwa kweChechi, mukuvandudzwa kwemweya kweKereke. -Papa JOHN PAUL II, vateereri vakasarudzika naCardinal Suenens nenhengo dzeDare reInternational Charismatic Renewal Office, Zvita 11, 1979, http://www.archdpdx.org/ccr/popes.html

Kubuda kweKuvandudzwa zvichitevera Chipiri cheVatican Council chaive chimwe chipo cheMweya Mutsvene kuChechi…. Pakupera kweMireniyamu yeChipiri, Chechi inoda kupfuura nakare kose kutendeukira mukuvimba netariro kuMweya Mutsvene… -PAPA JOHN PAUL II, Kutaura kuDare reInternational Catholic Charismatic Renewal Office, Chivabvu 14, 1992

Mukutaura kunosiya kusanzwisisika pamusoro pekuti kana Rudziro rwunorehwa kuve nebasa pakati pe ose Church, mushakabvu papa akati:

Iwo masisitimu uye anokwezva zvinhu zvakakosha-zvakakosha sezvazvaive kune bumbiro reChechi. Ivo vanopa, kunyangwe zvakasiyana, kuhupenyu, kuvandudzwa uye kutsveneswa kweVanhu vaMwari. - Kutaura kuWorld Congress yeMachechi Mafambiro uye Nharaunda Nyowani, www.haav.va

Uye vachiri Kadinalina, Papa Benedict akati:

Ini ndiri shamwari shamwari yemafambiro- Communione e Liberazione, Focolare, uye Charismatic Renewal. Ini ndinofunga ichi chiratidzo cheMwaka wechirimo uye wekuvapo kweMweya Mutsvene. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kubvunzana naRaymond Arroyo, EWTN, Pasi Pose, Nyamavhuvhu 5th, 2003

Asi zvekare, pfungwa dzehu- zuva-nezuva muzuva redu dzaramba hunhu hweMweya Mutsvene nekuti dzinogona kuve, kutaura chokwadi, dzivhiringe- nyangwe ndivo yakataurwa muCatechism.

Chero hunhu hwavo - dzimwe nguva hunoshamisa, senge chipo cheminana kana nendimi - zvipangamazano zvakanangana nenyasha dzinotsvenesa uye zvakaitirwa zvakanaka zveChechi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2003

Zvisineyi, avo vanozvifunga vanosangana nekuratidzwa kweMweya (uye kazhinji manzwiro anoita izvi) vanowanzozvidzora sechibereko chehope, kusagadzikana… kana kudhakwa.

Zvino vose vakazadzwa neMweya Mutsvene, ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi, seMweya wakavagonesa kuti vaparidze…. Vakakatyamara vose, vakakahadzika ndokuti umwe kune umwe: Izvi zvinorevei? Asi vamwe vakati, Vatsvake waini zhinji. (Mabasa 2: 4, 12)

Hapana mubvunzo kuti vamwe vanhu vari mubato rerusununguko vakakuvadza zvikuru kuburikidza nekushingairira kusingaonekwe, kuramba masimba echechi, kana kudada. Asi kune rimwe divi remitambo, saizvozvowo, mukufamba kudzoka kuLatin Rite yeMisa, ndakasanganawo nevarume vane kushinga kusinganzwisisike vakaramba papa chiremera, uye akazviita nokudada. Asi mune zvese izvi vanhu vashoma havafanirwe kutikonzera kurambidza zvachose nzendo dzekurumbidza kana kuzvipira. Kana iwe wakasangana nezvakashata neRenewal- kana neanonzi "echinyakare" - mhinduro chaiyo ndeyekuregerera, tarisa kupfuura kusasimba kwevanhu, uye ramba uchitsvaga matsime enyasha ayo Mwari anoda kutipa kuburikidza ne chaunga ye nzira, iyo hongu, inosanganisa mweya weMweya Mutsvene uye runako rweMatin yechiLatin.

Ini ndanyora a zvikamu zvinomwe zvakateedzana paCharismatic Renewal - kwete nekuti ini ndiri mutauri wayo, asi nekuti ndiri muRoma Katurike, uye ichi chikamu chetsika yedu yechiKaturike. [2]ona Unokwezva here? Asi imwe poindi yekupedzisira, iyo inoitwa nerugwaro pachayo. Jesu akati Baba “haipe chipo chake cheMweya." [3]John 3: 34 Uye zvino tinoverenga izvi muna Mabasa eVaApostora:

Apo pavakanamata, nzvimbo yavakanga vakaungana yakazungunuka, uye vese vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakaramba vachitaura shoko raMwari neushingi. (Mabasa 4:31)

Izvo zvawaverenga zvaisave zvePentekosti - ndiwo maganhuro maviri apfuura. Zvatinoona pano ndezvekuti Mwari havagadziri Mweya wavo; Vaapositori, uye isu, inogona kuzadzwa kakawanda. Ndicho chinangwa cheye Renewal kufamba.

O Mwari, tiponesei pachedu! Tinunure kubva kumweya wekufungidzira!

 

Kubatana kwevaKristu

Jesu akanamata uye aida kuti maKristu kwese kwese vabatanidzwe seboka rimwe. [4]John 17: 20-21 Izvi, akadaro Pope Leo XIII, saka ndizvo zvave chinangwa chechipapa:

Isu takaedza uye tichiramba tichiita panguva refu yekuratidzwa takananga kumisoro mikuru miviri: pekutanga, kuenda kudzoreredzo, muvatongi nevanhu, yemisimboti yehupenyu hwechiKristu munharaunda yevagari neyemudzimba, sezvo pasina hupenyu hwechokwadi nokuti vanhu kunze kwaKristu; uye, chechipiri, kusimudzira kusangana zvakare kweavo vakabuda muChechi yeKaturike kungave nekutsauka kana nekusawirirana, nekuti zviri pachena kuti kuda kwaKristu kuti vese vabatanidzwe muboka rimwe pasi paMufudzi mumwe. -Divinum Illud Munus, N. 10

Nekudaro, zvekare, vanamati venguva dzenguva yedu, nekuti vanogara vakavharirwa kune zvemweya mabasa aMwari, havaone Ishe vachishanda kunze kwemiganhu yeChechi yeKaturike.

… Zvinhu zvizhinji zvekuitwa mutsvene nezvokwadi ”zvinowanikwa kunze kwenzvimbo dzinooneka dzeChechi yeKatorike:“ Shoko rakanyorwa raMwari; hupenyu hwenyasha; kutenda, tariro, nerudo, nezvimwe zvipo zvemukati zveMweya Mutsvene, pamwe nezvinhu zvinoonekwa. ” Mweya waKristu unoshandisa aya maKereke uye nharaunda dzechechi senzira yeruponeso, simba rayo rinobva mukuzara kwenyasha nechokwadi icho chakapihwa naChechi yeKaturike. Aya maropafadzo ese anobva kuna Kristu uye anotungamira kwaari, uye iwo pachawo anodaidzira "kubatana kweKatorike."  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 818

Ndinofunga vazhinji vachazovhunduka rimwe zuva pavanoona "avo vePentekosti" vachitamba vakatenderedza Tabhenakeri saDhavhidha yaikomberedza Areka .Kana vaimbova maMuslim vachiporofita kubva kumasowe. Kana veOrthodox vanosimudza yedu yekuongorora. Hongu, "Pentekosti nyowani" iri kuuya, uye painosvika, ichasiya vanofunga vakagara mumadhaka ekunyarara kwehungwaru mushure mezvisikwa. Pano, ini handisi kukurudzira imwe "ism" --yncretism - asi kubatana kwechokwadi kwemuviri waKristu rinozove basa reMweya Mutsvene.

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Jesu haana kungotitumira "Mweya wezvokwadi" - sekunge basa reChechi rakadzikiswa kuita chiitwa chehungwaru chekuchengetedza dhipoziti yekutenda. Chokwadi, avo vanoshuvira kudzikisira Mweya kune “mupi wemitemo” vakawanzotora batanidzo iyo Ishe yavakaedza kupa kuChechi nepasi rose. Kwete, Anotitumirawo Mweya we "simba, "[5]cf. Ruka 4:14; 24:49 uyo anoshandura, anosika, uye anovandudza mune zvese Zvake zvinoshamisa zvisingatarisirwe.

Pane chete mumwe, dzvene, katurike, uye chechi yechipostori. Asi Mwari akakura kwazvo kupfuura Chechi, achishanda kunyange kunze kwaari kuitira kuti aunze zvinhu zvese kwaari. [6]Eph 4: 11-13

Ipapo Johani akamupindura achiti, “Tenzi, taona mumwe munhu achidzinga madhimoni muzita renyu uye tikamudzivisa nokuti haasi mumwe wedu.” Jesu akati kwaari: Usamudzivisa, nekuti uyo usingapikisani, ndewako. (Johani 9: 49-50)

Ngatinamatei, saka, kuti chero mumwe wedu, nekusaziva kana kudada pamweya, ave chipingamupinyi munyasha, kunyangwe tikasanzwisisa zvizere kushanda kwayo. Gara wakabatana naPapa, kunyangwe zvake zvikanganiso kana kutadza; ramba wakatendeka kuna zvose dzidziso dzeChechi; gara padyo naAmai Vedu Vakaropafadzwa; uye namata, namata, namata. Pamusoro pazvose, iva nekutenda kusingakundike uye kuvimba muna Jesu. Nenzira iyi, iwe neni tinogona kudzikira kuitira kuti Iye, chiedza chenyika, awedzere matiri, achidzima mhute yekukahadzika nekufunga kwepanyika uko kunogara kuchizadza chizvarwa chine hurombo pamweya… nekuparadza Chakavanzika.

O Mwari, tiponesei pachedu! Tinunure kubva kumweya wekufungidzira!

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

PaMedjugorje

Medjugorje— ”Chokwadi Chaicho, Ma'am”

Pakachema Matombo

Unokwezva here?

Ichokwadi Ecumenism

Kutanga kweEcumenism

Kupera kweEcumenism


Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Maitiro eUshumiri
2 ona Unokwezva here?
3 John 3: 34
4 John 17: 20-21
5 cf. Ruka 4:14; 24:49
6 Eph 4: 11-13
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, ALL.