Kudya Chaiko, Kuvapo Chaiko

 

IF tinotsvaga Jesu, Anodiwa, tinofanira kumutsvaga kwaAri. Uye kwaAri, ariko, paaritari dzeChechi Yake. Sei zvino Asina kukomberedzwa nezviuru zvevatendi zuva rega rega muMassesi zvataurwa pasi rese? Imhaka here kunyange isu MaKaturike haachatendi kuti Muviri wake Chikafu Chaicho uye Ropa Rake, Kuvapo Chaiko?

Chaive chinhu chakakonzera kusahadzika chaakambotaura panguva yehushumiri hwemakore matatu. Zvinopokana zvekuti, kunyangwe nanhasi, kune mamirioni evaKristu pasi rese avo, kunyangwe vachizviti Iye saIshe, havagamuchire dzidziso yake paEucharist. Uye saka, ndichaisa mazwi ake pano, zvakajeka, ndozopedzisa nekuratidza kuti izvo zvaakadzidzisa ndizvo zvakatendwa nevaKristu vekutanga nekutenda, zvakapihwa neChechi yekutanga, uye nezvinoenderera mberi neChechi yeKatorike. kudzidzisa 2000 makore akazotevera. 

Ndinokukurudzira, kunyangwe uri muKaturike akatendeka, muPurotesitendi, kana chero ani, kuti utore rwendo urwu ruduku neni kuzobatidza moto werudo rwako, kana kutsvaga Jesu kekutanga kwaAri. Nekuti pakupera kweizvi, hakuna imwe mhedzisiro inofanirwa kuve ... Iye Chaiko Kudya, Hupo Chaiko pakati pedu. 

 

JESU: CHOKWADI CHOKWADI

MuEvhangeri yaJohane, zuva rakatevera apo Jesu akapa zviuru zvekudya kuburikidza nekuwanda kwechingwa uye ndokufamba pamusoro pemvura, Akanga oda kupa kumwe kuzvidya. 

Usashandira chikafu chinoparara asi chikafu chinogara kuupenyu husingaperi, chauchakupihwa neMwanakomana weMunhu… (Johane 6:27)

Uye Iye ndokuti:

… Chingwa chaMwari ndicho chinoburuka kudenga uye chinopa hupenyu kunyika. ” Zvino vakati kwaari: Ishe, tipei chingwa ichi nguva dzose. Jesu akati kwavari, “Ndini chingwa cheupenyu…” (Johane 6: 32-34)

Ah, fananidzo yakanakisa, chiratidzo chakanakisa! Zvichida zvaive zviripo-kusvikira Jesu avhundutsa pfungwa dzavo nekutevera mashoko. 

Chingwa chandichapa inyama yangu hupenyu hwenyika. (v. 51)

Mira zvishoma. "Munhu uyu angatipe sei nyama yake kuti tidye?", Vakabvunza pakati pavo. Jesu aireva here chinamato chitsva che… kudya vanhu? Kwete, Akanga asiri. Asi mazwi aKe anotevera haana kumbovaita kuti vagadzikane. 

Unodya nyama yangu nekumwa ropa rangu, une upenyu hwusingaperi, uye ini ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. (v. 54)

Izwi rechiGiriki rakashandiswa pano, τρώγων (trogo), zvinoreva kuti "kutsenga kana kutsenga" Uye kana izvo zvaive zvisina kukwana kuvagonesa nezveVake chaiyo vavariro, Akaenderera achiti:

Nekuti nyama yangu chikafu chechokwadi, uye ropa rangu ndicho chinwiwa chechokwadi. (v. 55)

Verenga izvo zvakare. Nyama yake i ἀληθῶς, kana kuti "zvechokwadi" chikafu; Ropa rake chinonzi ἀληθῶς, kana "zvechokwadi" chinwiwa. Saka akaenderera mberi…

… Uyo anondidya achararama nekuda kwangu. (v. 57)

τρώγων kana trogon-chaizvoizvo “anodyisa.” Hazvishamisi kuti vaapositori Vake chaivo vakapedzisira vataura “Chirevo ichi zvakaoma. ” Vamwe, kwete mudenderedzwa Rake remukati, havana kumirira vachitenderedza mhinduro. 

Nekuda kweizvi, vazhinji vevadzidzi vake vakadzokera kumararamire avo ekare uye havana kuzomuperekedza. (Johani 6:66)

Asi pasi pano vateveri vake vaigona sei "kudya" uye "kudya" paari?  

 

JESU: CHIBAYIRO CHOKWADI

Mhinduro yakauya husiku hwaakatengeswa. MuImba yepamusoro, Jesu akatarisa mumaziso eVaapositori Vake ndokuti, 

Ini ndanga ndichishuvira kwazvo kudya Pasika iyi nemi ndisati ndatambura… (Ruka 22:15)

Ndiwo aive mazwi akatakurwa. Nekuti tinoziva kuti panguva yePaseka muTestamente Yekare, vaIsraeri yakadya gwayana ndokumaka mikova yadzo newayo ropa. Nenzira iyi, vakaponeswa kubva kumutumwa werufu, Muparadzi uyo "akapfuura" maIjipita. Asi yaisava chero gwayana ... 

… Rinofanira kuva gwayana risina charingapomerwa, mukono… (Ekisodho 12: 5)

Zvino, paChirairo chekupedzisira, Jesu anotora nzvimbo yegwayana, nokudaro achizadzisa chiporofita chiziviso chaJohane Mubapatidzi makore matatu apfuura…

Tarisai, Gwayana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika. (Johani 1:29)

… Gwayana richaponesa vanhu kubva Nokusingaperi rufu — an asina gwapa Gwayana: 

Nekuti hatina mupristi mukuru usingagoni kunzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose. asi asina zvivi. (VaH 4:15)

Rakakodzera Gwayana rakauraiwa. (Zvak. 5:12)

Zvino, zvakanyanya kucherechedzwa, vaIsraeri vaifanira kurangarira Paseka iyi ne Mutambo weZvingwa Zvisina Mbiriso. Moses akaritumidza kuti a zikrôwn kana "chirangaridzo" [1]cf. Ekisodho 12:14. Saka, paChirairo chekupedzisira, Jesu…

… Akatora chingwa, akaonga, akachimedura, ndokuvapa, achiti, “Uyu ndiwo muviri wangu uchapiwa imi; ita izvi mu ndangariro nezvangu. ” (Ruka 22:19)

Gwayana zvino Rinozvipa mumarudzi echingwa chisina kuviriswa. Asi chii chirangaridzo? 

Zvino wakatora mukombe, akavonga, akapa kwavari, achiti: Imwai mose pauri, nekuti iri iropa rangu resungano; iyo ichateurwa panzvimbo yevazhinji kukanganwirwa kwezvivi. ” (Mat. 26: 27-28)

Pano, tinoona kuti Chirangaridzo Chirairo cheGwayana chakabatana kwazvo neMuchinjikwa. Icho chiyeuchidzo cheKushuva Kwake, Rufu, uye Rumuko.

Pagwayana redu repasika, Kristu, akapirwa… akapinda kamwe chete munzvimbo tsvene, kwete neropa rembudzi nemhuru asi neropa rake, nekudaro achiwana ruregerero rusingaperi. (1 VaK. 5: 7; VaH 9:12)

St. Cyprian akadana Yukaristia kuti "Sakaramende reChibairo chaIshe." Naizvozvo, pese patino “rangarira” kuzvipira kwaKristu nenzira yaakatidzidzisa nayo—“Itai izvi muchindiyeuka”—Atiri kupa zvakare nenzira isina ropa Chibayiro cheropa chaKristu paMuchinjikwa uyo akafa kamwe uye zvachose.

For nguva zhinji apo paunodya chingwa ichi nekunwa mukombe, unoparidza kufa kwaIshe kusvikira asvika. (1 VaKorinde 11:26)

Sekunyora kwakaita Baba veChechi Aphraates muPersia Sage (c. 280 - 345 AD) akanyora kuti:

Mushure mokunge ataura saizvozvi [“Uyu muviri wangu… Iri iropa Rangu”], Ishe akasimuka kubva kwaakange aitira Pasika uye akapa Mutumbi wake sechikafu uye neRopa rake sechinwiwa, Akaenda nevadzidzi vake. kunzvimbo kwaaizosungwa. Asi Akadya Muviri wake uye nekunwa Ropa raKe chairo, apo aive achifunga pamusoro pevakafa. Nemaoko ake pachawo Ishe akauya neMuviri wake kuti udyiwe, uye asati arovererwa akapa ropa rake sechinwiwa. -Kurapa 12:6

VaIsraeri vakadaidza chingwa chisina kuviriswa chePaseka “Chingwa chekutambudzika.” [2]Dhuteronomi 16: 3 Asi, pasi peSungano Itsva, Jesu anoChidaidza “Chingwa choupenyu.” Icho chikonzero ndecheichi: kuburikidza nekusuwa kwake, Rufu, uye Rumuko - kuburikidza Naye kutambudzika—Ropa raJesu rinoyananisira zvivi zvenyika — Anounza chaizvo Upenyu. Izvi zvakafanofananidzirwa neMutemo wekare apo Ishe paakaudza Mosesi…

… Nekuti hupenyu hwenyama huri muropa… ndakakupai iro kuti muyananisire paaritari zvive zvenyu, nekuti iropa seupenyu hunoyananisira. (Revhitiko 17:11)

Uye nekudaro, vaIsraeri vaibayira mhuka uye vozosaswa neropa ravo kuitira kuti "vanatswe" pazvivi; asi uku kuchenesa kwaingova kungo mira-mukati, "kuyananiswa"; hazvina kuchenesa yavo hana kana kudzorera iyo purity yavo mweya, yakashatiswa nechivi. Zvaigona sei? Iyo mweya inyaya yemweya! Naizvozvo, vanhu vakatemerwa kuparadzaniswa nekusingaperi kuna Mwari mushure mekufa kwavo, nekuti Mwari vaisakwanisa kubatana mweya yavo KwaKe: Haana kukwanisa kujoina izvo zvisina hutsvene kuhutsvene Hwake. Uye saka, Ishe vakavavimbisa, ndiko kuti, vakaita “sungano” navo:

"Ndichakupai mwoyo mutsva, uye ndichaisa mweya mutsva mukati menyu; ndichaisa mweya wangu mukati menyu" (Ezekieri 36: 26-27)

Saka zvese zvibayiro zvemhuka, chingwa chisina kuviriswa, gwayana rePaseka… zvaingova zviratidzo nemumvuri weicho chaicho shanduko yaizouya kubudikidza neRopa raJesu - iro “ropa raMwari” - uyo ega anogona kubvisa zvivi pamwe nezvazvinoita pamweya. 

… Sezvo mutemo uchingova nemumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya pachinzvimbo chechimiro chaicho chezvinhu izvi, haungamboiti, nezvibairo zvakafanana zvinoramba zvichipirwa gore negore, kuita kuti avo vanoswedera. (VaH 10: 1)

Ropa remhuka harigone kurapa rangu mweya. Asi zvino, kubudikidza neRopa raJesu, pane…

...itsva uye inorarama nzira iyo yaakatizarurira kubudikidza neketeni, ndiko kuti, kuburikidza nenyama yake… Nokuti kana kumwayiwa kwevanhu vakasvibiswa neropa rembudzi nerenzombe uye nemadota etsiru zvaitsvenesa kuti nyama inatswe, zvikuru sei Ropa raKristu, uyo kubudikidza neMweya wekusingaperi akazvipa asina gwapa kuna Mwari, natsa hana yako Kubva kumabasa akafa kuti ushumire Mwari mupenyu. Naizvozvo ndiye murevereri wesungano itsva, kuti avo vakadaidzwa vagashire nhaka yechipikirwa yekusingaperi. (VaH. 10:20; 9: 13-15)

Tinogamuchira sei nhaka yekusingaperi iyi? Jesu akajeka:

Unodya nyama yangu nekumwa ropa rangu, une upenyu hwusingaperi, uye ini ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. (Johani 6:54)

Mubvunzo, ipapo, ndewokuti urikudya here nekunwa ichi Chipo chaMwari?

 

JESU: KUVAPO KWECHOKWADI

Kudzokorora zvakare: Jesu akati Iye ndiye "Chingwa cheupenyu"; kuti Chingwa ichi “nyama” Yake; kuti nyama yake "chikafu chechokwadi"; kuti tinofanira "kutora nekudya"; uye kuti tinofanira kuita izvi “muchirangarira” Iye. Saka zvakare zveRopa Rake Rinokosha. Kana ichi chaisava chiitiko chenguva imwe chete, asi chiitiko chinodzokororwa muhupenyu hweChechi--“Nguva dzose pamunodya chingwa ichi nokunwira mukapu”, akadaro St. Paul. 

Nekuti ini ndakagamuchira kubva kuna Ishe chii Ndakutambidzawo iwe, kuti Ishe Jesu, pausiku hwaakakumikidzwa, wakatora chingwa, uye, shure kwekunge aonga, akachimedura, akati: “Uyu muviri wangu unomerwa imi; Itai izvi muchindirangarira.”Nenzira imwecheteyo mukombewo, shure kwekurayira, achiti: Mukombe uyu isungano itsva muropa rangu. Ita izvi, nguva dzose kana uchinwa, muchindirangarira.”(1 VaK. 11: 23-25)

Saka, pese patinodzokorora zviito zvaKristu muMisa, Jesu anova pamberi pedu zvizere, "Muviri, Ropa, mweya nehuMwari" pasi pemhando yechingwa chewaini. [3]"Nekuti Kristu Mudzikinuri wedu akati zvirokwazvo waive muviri wake waaipa pasi pemhando yechingwa, kwagara kuri iko kugutsikana kweChechi yaMwari, uye Dare dzvene rino razivisa zvakare, kuti nekumikidza chingwa waini ipapo inoitika shanduko yezvinhu zvese zvechingwa kuita muviri waKristu Tenzi wedu uye neicho chinhu chose chewaini kuva chinhu cheropa rake. Kuchinja uku kwakanzi neChechi yeKaturike uye nenzira yakakodzera uye nenzira kwayo kunzi transubstantiation. ” —Kanzuru yeTrent, 1551; CCC n. 1376 Nenzira iyi, Sungano Itsva inogara ichivandudzwa matiri, tiri vatadzi, nekuti Ndiye kwazvo iripo muEucharist. Sokutaura kwakaita St. Paul pasina kukumbira ruregerero:

Mukombe wekuropafadza watinoropafadza, hausi kutora chikamu muropa raKristu here? Chingwa chatinomedura, hakuzi kutora chikamu mumuviri waKristu here? (1 Ye10: 16)

Kubva pakutanga chaipo kwehupenyu hwaKristu, Chido chake chekuzvipa iye kwatiri nenzira yemunhu, yechokwadi uye yepedyo yakaratidzwa kubva mudumbu chaimo. MuTesitamente Yekare, kunze kweMirairo Gumi netsvimbo yaAroni, Areka yeChipupuriro yaive nechirongo che "mana", "chingwa chakabva Kudenga" icho Mwari chaakapa vaIzirairi mugwenga. MuTestamente Itsva, Maria ndiye “Areka ya Sungano Itsva ”.

Maria, mune iyo Ishe iye achangobva kuita pekugara, ndiye mwanasikana weZiyoni ari munhu, areka yesungano, nzvimbo panogara kubwinya kwaIshe. Ndiye "ugaro hwaMwari… nevarume." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2676

Akatakura mukati make iyo Logos, Shoko raMwari; Mambo uyo aizo “Uchengete marudzi netsvimbo yedare”;[4]cf, Zva 19:15 uye Uyo aizove iye “Chingwa cheupenyu.” Chokwadi, Aizoberekerwa muBheterehema, zvinoreva kuti “Imba Yechingwa.”

Hupenyu hwese hwaJesu hwaive hwekuzvipira iye pachedu pamuchinjikwa kuti tiregererwe zvivi zvedu uye nekudzoserwa kwemoyo yedu. Asi zvadaro, zvaive zvakare kugadzira mupiro uye Chibayiro chiripo kakawanda kusvikira kumagumo enguva. Nekuti sezvaakavimbisa iye, 

Tarira ndinemi mazuva ese, kunyangwe kusvika kumagumo enyika .. (Mat 28: 20)

Huvepo Huno chaihwo hurimo muEucharist pamaaritari uye muTabhenakeri dzenyika. 

… Aida kusiira waakaroora naye Chechi chibairo chinooneka (sekuda kunoita hunhu hwemunhu) icho chibayiro cheropa chaaifanira kuzadzikisa kamwechete kune vese pamuchinjikwa chaizounzwa, ndangariro dzacho dzakapfuurira kusvika kumagumo wepasi rose, uye simba raro rinokwazisa rinoshandiswa pakuregererwa kwezvivi zvatinoita zuva nezuva. -Kanzuru yeTrent, n. 1562

Kuti kuvapo kwaJesu kwatiri ndekwechokwadi muEucharist hakusi kunyepedzera kwevamwe papa kana kufungidzira kwedare rakatsauka. Ndiwo mazwi aIshe Wedu pachake. Uye nokudaro, zvinotaurwa nenzira kwayo kuti…

Yukaristiya ndiyo "tsime uye musangano weupenyu hwechiKristu." “Mamwe masakaramende, uye nemashumiro ese echechi, nemabasa echipositori, akasunganidzwa neEucharist uye akatarisa kwariri. Nekuti mune yakaropafadzwa Eucharist mune zvese zvemweya zvakanaka zveChechi, kureva Kristu pachake, Pasch yedu. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1324

Asi kuitira kuratidza izvozvo dudziro iyi yeVhangeri ndizvo zvakagara zvichitendwa neChechi nekudzidziswa neChechi, uye iri iyo chaiyo, ini ndinosanganisira pazasi pezvimwe zvekare zvinyorwa zveMadzibaba eChechi mune izvi. Nekuti sekutaura kwaSt.

Ndinokurumbidzai nekuti munondirangarira mune zvese uye batisisai tsika, sekuvapa kwandakaita kwamuri. (1 VaKorinde 11: 2)

 

TSIKA YACHO

 

St. Ignatius weAntiokia (c. 110 AD)

Ini handina kuravira kwechikafu chinoora kana mafaro ehupenyu huno. Ini ndinoshuvira Chingwa chaMwari, chinova nyama yaJesu Kristu… -Tsamba kuvaRoma, 7:3

Ivo [kureva maGnostiki] vanorega kubva kuEucharist uye nemunamato, nekuti havareurure kuti Yukaristiya inyama yeMuponesi wedu Jesu Kristu, nyama yakatambura zvivi zvedu uye iyo Baba, mukunaka kwavo, vakamutsa zvakare. -Tsamba kuSmirnians, 7:1

 

St. Justin Martyr (c. 100-165 AD)

… Sezvatakadzidziswa, chikafu chakaitwa muYukaristiya nemunamato weChidyo wakagadzwa naYe, uye nekushandurwa kunoitwa ropa redu nenyama, iri nyama neropa zvaJesu akaberekwa. -Kutanga Kukumbira ruregerero, 66


St. Irenaeus weLyons (c. 140 - 202 AD)

Akazivisa mukombe, chikamu chekusika, kuti ive Ropa rake chairo, iro raAkonzera kuti ropa redu ribude; uye chingwa, chikamu chezvisikwa, Akamisa seMuviri wake, kubva kwaanopa kuwedzera kumiviri yedu… Yukaristia, unova Mutumbi neropa raKristu. -Kupesana neKupokana, 5: 2: 2-3

Origen (c. 185 - 254 AD)

Iwe unoona kuti maaritari haasisina kumisikidzwa neropa remombe, asi akagadzwa neRopa Rinokosha raKristu. -Homilies pana Joshua, 2:1

… Izvozvi, zvakadaro, mukutarisa kwakazara, kune chikafu chechokwadi, nyama yeShoko raMwari, sekutaura kwaVo pachavo: “Nyama yangu chikafu chaicho, uye ropa rangu ndicho chinwiwa zvirokwazvo. -Homilies paNhamba, 7:2

 

St. Cyprian weCarthage (c. 200 - 258 AD) 

Iye pachake anotiyambira achiti, “Kana musingadyi nyama yeMwanakomana wemunhu nekumwa ropa rake, hamuna hupenyu mamuri.” Naizvozvo tinokumbira kuti Chingwa chedu, chinova Kristu, chipiwe kwatiri mazuva ese, kuti isu tinogara nekugara muna Kristu tirege kubviswa pautsvene hwake uye kubva muMuviri wake. -Munamato waIshe, 18

 

St. Ephraim (c. 306 - 373 AD)

Ishe wedu Jesu akatora mumaoko ake chii pakutanga chaingova chingwa chete; uye aka komborera… Akadaidza chingwa kuti Muviri wake mupenyu, uye Iye pachake akachiizadza naYe noMweya… Usatarisa zvino sechingwa chandakupa iwe; asi tora, udye chingwa ichi, uye usaparadzira zvimedu; nekuti izvo zvandakadaidza muviri wangu kuti ndizvo chaizvo. Chimwe chidimbu kubva kumashonga ayo chinokwanisa kutsvenesa zviuru nezviuru, uye chakakwanira kupa hupenyu kune avo vanodya icho. Tora, udye, uchivaraidza pasina kupokana kwekutenda, nekuti uyu Muviri Wangu, uye ani naani anoidya mukutenda anodya mairi Moto neMweya. Asi kana chero munhu anokahadzika akadya, chichava chake chete chingwa. Uye ani nani anodya mukutenda Chingwa chakaitwa chitsvene muzita rangu, kana iye akachena, achachengetwa mukuchena kwake. uye kana ari mutadzi, acharegererwa. ” Asi kana chero munhu akazvishoora kana kuzviramba kana kuzvibata zvine hunhu, zvinogona kutorwa se chokwadi chekuti anobata nekunyadzisa Mwanakomana, uyo akaidaidza uye akainyatsoita muviri wake. -Homilies, 4: 4; 4: 6

“Zvamakandiona ndichiita imi mugozviitawo mundangariro dzangu. Pese pamunoungana pamwechete muzita rangu mumachechi kwese kwese, itai zvandakaita, muchindirangarira. Idya Muviri Wangu, uye unwe Ropa Rangu, sungano itsva uye yekare. ” -Ibid., 4:6

 

St. Athanasius (c. 295 - 373 AD)

Chingwa ichi newaini iyi, chero bedzi minamato nemikumbiro zvisati zvaitika, zvinoramba zviri izvo zvazviri. Asi mushure mokunge minamato mikuru uye minamato mitsvene yatumirwa, Shoko rinouya pasi muchingwa newaini — uye nokudaro Muviri wake unogadzirwa. -Mharidzo kune Vachangobhabhatidzwa, kubva kuEutyches

 

Kuti uverenge mamwe mazwi aMadzibaba eKereke paEucharist mukati memazana mashanu emakore ekutanga, ona washingtonpavel.org.

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Jesu Ari Pano!

Yukaristiya, uye Yekupedzisira Awa Yetsitsi

Kusangana Takatarisana Chikamu I uye Part II

Resource Yekutanga Kutaurirana: www.kuparts.xom

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Ekisodho 12:14
2 Dhuteronomi 16: 3
3 "Nekuti Kristu Mudzikinuri wedu akati zvirokwazvo waive muviri wake waaipa pasi pemhando yechingwa, kwagara kuri iko kugutsikana kweChechi yaMwari, uye Dare dzvene rino razivisa zvakare, kuti nekumikidza chingwa waini ipapo inoitika shanduko yezvinhu zvese zvechingwa kuita muviri waKristu Tenzi wedu uye neicho chinhu chose chewaini kuva chinhu cheropa rake. Kuchinja uku kwakanzi neChechi yeKaturike uye nenzira yakakodzera uye nenzira kwayo kunzi transubstantiation. ” —Kanzuru yeTrent, 1551; CCC n. 1376
4 cf, Zva 19:15
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, ALL.