Kukohwa chamupupuri

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 14 - Chikunguru 19, 2014
Nguva Yakajairika

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kukohwa Chamupupuri, Artist Asingazivikanwe

 

 

IN kuverenga kwevhiki rapfuura, takanzwa muporofita Hosiya achizivisa:

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)

Makore akati wandei apfuura, apo pandakamira mumunda wepurazi ndichiona dutu richisvika, Ishe vakandiratidza mumweya kuti mukuru dutu yakanga ichiuya pamusoro penyika. Sezvo zvinyorwa zvangu zvaibuditswa, ndakatanga kunzwisisa kuti chii chaiuya chakanangana nechizvarwa chedu ndiko kuputswa chaiko kwezvisimbiso zvaZvakazarurwa (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Asi zvisimbiso izvi haizi kuranga kwaMwari per se- ivo vari, panzvimbo pezvo, munhu ari kukohwa chamupupuri chemufambiro wake. Hongu, hondo, matambudziko, uye kunyonganiswa mumamiriro ekunze uye nekukora kwepasi zvinowanzoitwa nevanhu (ona Nyika Iri Kuchema). Uye ndinoshuvira kuzvitaura zvakare… kwete, kwete vanoti izvo — ndiri kudanidzira zvino—Dutu riri pamusoro pedu! Ikozvino yasvika! 

Mwari akanonoka uye akanonoka uye akanonoka, sezvaAkaitira Hezekia aive pamubhedha werufu. Ishe akati kwaari:

Ndanzwa munyengetero wako uye ndaona misodzi yako… ndichawedzera makore gumi nemashanu paupenyu hwako. (Kuverenga kwekutanga kweChishanu)

Ishe vakawedzera kangani makore gumi nemashanu pano, makore gumi ipapo? Asi makore akati wandei apfuura, ndakanzwa Ishe vachitaura zvakajeka mumoyo mangu. Ndiri kusimudza mudziviriri, uyezve munguva pfupi yapfuura, Ndabvisa restrainer (ona Kubvisa Anodzora). Anodzora kuchii? St. Paul anotiudza kuti pane restrainer pamusoro kusateerera mutemo. Uye zvino tinoona kusateerera mutemo kuchiputika kwakatipoteredza. Uye neizvi, ini handisi kungonongedzera kune izvo zvinowedzeredza zviito zvisina kujairika zvechisimba uye kupenga izvo zvinoratidza nhau dzezuva nezuva (ona Nyevero muMhepo); kwete, pano ndiri kutaura nezve iyo akarongeka kusateerera mutemo kwave kuri kwenguva yakareba mukugadzirwa: kurongeka kwakarongeka kweiyo irongwa.

Panguva ino, zvakadaro, vapanduki vezvakaipa vanoita kunge vari kubatana pamwechete, uye vari kunetseka nehukama hwakabatana, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano rakarongeka uye rakapararira rinonzi Freemasons. Vasingachaiti chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kushinga kupandukira Mwari pachaKe ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko, kubviswa zvachose kweiyo yese yechitendero uye yezvematongerwo enyika kurongeka kwepasi uko dzidziso yechiKristu ine yakaburitswa, uye kutsiviwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva kune zvakasikwa zvisikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Sezvo Ndakanyora Chakavanzika Bhabhironi uye kumwe kunhu pane zviripo nekuuya Yenyika Dzepasi Pose, kune vatungamiriri vane simba munyika, kunyanya vari kuseri kwechiono, vari kudzora tambo dzemarudzi; varume nevakadzi vari kurongedza naSatani (vangave vachiziva kana kwete) kupidigurwa kwemarudzi.

… Zviri pamoyo pake kuparadza, kupedza marudzi kwete mashoma… [kufambisa] miganhu yevanhu, [uye kupamba zvinhu zvavo]… (kuverenga kwekutanga kweChitatu)

Chinonyanya kushamisa ndechekuti vanhu vazhinji havanyatsoziva Dutu iri rava pamusoro pavo, vachitarisa kunge maZombies mumahwindo makuru eTV uye mafoni apo mbavha iri pamusuwo wekumashure. Kupindirana kwakarongeka parusununguko muzita re "kurwisa hugandanga"; iyo nyore kiredhiti iyo yakatungamira mukuwanda mhindu; kutsamira zvachose paHurumende nezvekudya uye nezvinodiwa zvekutanga (ona Iko Kunyengera Kukuru - Chikamu II)… Hongu, vanhu vari kuendesa rusununguko rwavo mumaoko evashoma vasingaratidzi kuratidzira:

Nekuzvikudza vakaipa vanoshungurudza vanotambudzika, avo vanobatwa nemazano akarongwa nevakaipa… Hakuna munhu airidza bapiro, kana kushama muromo, kana kuridza mhere. (Pisarema reMugovera; kuverenga kweChitatu kwekutanga)

Uye nekudaro, nguva dzaenda. Nguva yakwana yekukohwa kwehuipi, uye vakaipa vari kutotiudza kuburikidza nemashiripiti mucherechedzo neHollywood, izvo zvinokanganisa kuvaraidzwa.

Semukadzi ave kuda kusununguka achirwadziwa nekuchema mumarwadzo ake, ndizvo zvataivewo pamberi penyu, Ishe. Takabata mimba uye takarwadziwa mukurwadziwa, takazvara mhepo. (Kuverenga kwekutanga kweChina)

Asi kana zvakaipa zvine hurongwa, saka Mwari ane hurongwa hwekuzvikunda, kunyangwe hazvo izvozvi, ndinotenda, minamato yedu haigone kuchinja nzira yezviri kuda kuitika. Chii chinogona kuchinja moyo yemunhu mumwe:

Kunyangwe mukanyengetera zvakanyanya, ini handidi kuteerera. Maoko ako azere neropa! Shambai muzvinatse! Bvisa zvakaipa zvako pamberi pangu; regai kuita zvakaipa; dzidza kuita zvakanaka. (Kuverenga kwekutanga kweMuvhuro)

Ishe vanozotibvumidza kukohwa chamupupuri senzira yekutiranga senge baba chero vane rudo vangarambidza mwanakomana wavo - kuunza moyo unopfidza kuti uyananise nesu kuna Jesu.

Ko, iye anodzidzisa ndudzi haangarairi here? (Pisarema reChitatu)

Uye saka:

Kana kutonga kwako kukasvika panyika, vagari venyika vanodzidza kururamisira. O Ishe, munoratidza rugare kwatiri… Muchasimuka mugonzwira Zioni tsitsi… Marudzi achatya zita renyu, Ishe, namadzimambo ose apasi kubwinya kwenyu; apo Jehovha anovaka Ziyoni uye akaonekwa mukubwinya kwake. (Kuverenga kwekutanga kweChina nePisarema)

Pane chimwe cheizvo zvandangonyora chakasiyana nezvakataurwa naAmai Vedu Vakaropafadzwa mumessage yavo kuFatima?

Ini ndichauya kuzokumbira kunatsa kweRussia kuMweya wangu Wakachena, uye Chirairo chekuripwa paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo; kana zvisina kudaro, achatambanudza zvikanganiso zvake pasirese, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.

Saka chii ikozvino chaunobvunza? Chii chatingaite? Kuverenga kweChishanu kwekutanga kunotaura zvakajeka sezvazvinogona kuva:

Gadzirisa imba yako.

Isa yako hupenyu hwepamweya kuti uzo. Kutsvenesa? Kudyidzana kwemubhadharo? Vazhinji vedu hatina kusvika kudarika kutendeuka kwekureruka ndoda kuzvidemba! "Bhabhironi" rave kuda kuwira pamisoro yakawanda yevaKristu nechikonzero chiri nyore chekuti vanogara pasi pemba yaro:

Ibvai mairi, vanhu vangu, kuti murege kutora chikamu muzvivi zvaro uye murege kugoverana mumatambudziko aro, nekuti zvivi zvaro zvakaunganidzirwa kudenga, uye Mwari vanorangarira mhosva dzaro. (Zvak. 18: 4)

Ini ndinoti isa imba yako yemweya muhurongwa, kutanga uye kunyanya, nekuti vanhu vazhinji vari kwete kuenda kunopinda munguva yerunyararo. Vamwe vanozodaidzwa kuti kumusha, uye mune dzakawanda zviitiko, mukubwaira kweziso-maKristu akabatanidzwa. Chii chiri kuuya, pakupera kweDutu iri, chero zvingave zviripo, ndiyo kunatswa kwenyika (ona Dutu Guru).

Zvinoenderana naIshe, ino nguva inguva yeMweya neyeuchapupu, asiwo a nguva achiri marked ne "kushushikana" uye kuyedzwa kwezvakaipa izvo zvisingaregerere Chechi uye inopinza mukurwira kwemazuva ekupedzisira. Inguva ye takamirira takatarisa… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nekupedzisira uku Paseka, apo iye achatevera Ishe wake murufu rwake uye Kumuka. -Catechism yeChechi yeKaturike, 672, 677

Hechino chikonzero chechipiri chekuisa imba yako muhurongwa: haizi chete nguva ye "kushungurudzika" asi "yeMweya neyeuchapupu." Hatifanire kunge takamira padhuze, tichitarisa Dutu rine maboniboni kubva kune simende bunker. Asi, tinodaidzwa kuti tive vatsvene, vanopenya, vatsvene vanopisa murima rino riripo. Izvo hazvigone kuitika kunze kwekunge imba yedu yemweya irimo.

Chechitatu, heino vimbiso yePisarema reChishanu:

Avo vanorarama avo Ishe pCrossPassion2rotects; chenyu ndihwo hupenyu hwemweya wangu.

Ndokunge, avo vanoisa moyo yavo zvakanaka kuna Mwari vane dziviriro yake. Naizvozvi, ndinoreva zvokunamata kudzivirirwa kubva mukunyengera kwaSatani, kuri kupararira nepasi segore dema, kuri kuunza "kuora kwemafungiro."

Kutendeka = Kudzivirirwa naMwari:

Nekuti wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, Ini ndichakuchengetedza iwe panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. Ndiri kukurumidza kuuya. Batisisa izvo zvaunazvo, kuti pasava neanotora korona yako. (Zvak. 3:10)

Ndiri mutadzi. Neniwo ndinofanira kuenda zvakadzama mukutendeuka kwemoyo wangu, nenyasha dzake. Asi isu tinofanirwa kuita izvi nguva isati yapera. Uye kuna Mwari, chero bedzi munhu achifema, hazvina kunonoka.

Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni, netambo inopfungaira haazoidzimi, kusvikira aunza kururamisira mukukunda. (Evhangeri yeMugovera)

Pfidza. Iva Chapupu Chake. Iva akatendeka. NdoZVVANOKUMBIRA KWAURI MUMINYU WETU.

 

 


Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

Kugamuchira The Zvino Shoko,
Kufungisisa kwaMako pane kuverenga kweMisa,
kana imwe yake "Chikafu chemweya chekufunga",
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU.