Pakudzoreredza Chiremerera Chedu

 

Hupenyu hunogara hwakanaka.
Aya maonero echisikigo uye chokwadi chechiitiko,
uye munhu anodaidzwa kuti anzwisise chikonzero chikuru nei izvi zvakadaro.
Sei hupenyu hwakanaka?
—PAPA ST. JOHANI PAURO II,
Evangelium Vitae, 34

 

CHII zvinoitika mupfungwa dzevanhu kana tsika dzavo - a tsika yekufa - inovazivisa kuti hupenyu hwevanhu haungoraswa chete asi sezviri pachena huipi huripo kupasi? Chii chinoitika kupfungwa dzevana nevechiduku vakura vanoudzwa kakawanda kuti vanongovawo zvavo chibereko chemhindumupindu, kuti kuvapo kwavo “kunozarisa” pasi, kuti “carbon footprint” yavo iri kuparadza pasi? Chii chinoitika kune vakwegura kana vanorwara pavanoudzwa kuti hutano hwavo huri kudhura "system" zvakanyanya? Chii chinoitika kune vechidiki vanokurudzirwa kuramba bonde ravo rekubereka? Chii chinoitika kuchimiro chomunhu apo ukoshi hwavo hunorondedzerwa, kwete nechiremera chavo chomuzvarirwo asi kupfurikidza nokubereka kwavo? 

Kana zvakataurwa naPope St. John Paul II chiri chokwadi, kuti tiri kurarama chitsauko 12 cheBhuku raZvakazarurwa (ona Marwadzo Evashandi: Depopulation?) - zvino ndinotenda kuti St. Paul inopa mhinduro pamusoro pezvinoitika kune vanhu vakave vasina hunhu:

Nzwisisa izvi: Kuchava nenguva dzinotyisa mumazuva okupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamati, vasina tsitsi, vasingadi, vanochera vamwe, vane utere, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasingafungi, vanozvikudza, vanoda mafaro. panzvimbo pekuda Mwari, sezvavanonyepedzera chitendero asi vachiramba simba racho. (2 Tim 3: 1-5)

Vanhu vanenge vakasuwa kwandiri mazuva ano. Saka vashoma vanozvitakura ne“spark”. Zvinoita sekunge chiedza chaMwari chadzima mumweya yakawanda (ona Kenduru Inopfungaira).

… Munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa sarimi risingachave nemafuta. —Tsamba yeHutsvene Hwake PAPA BENEDICT XVI kuMabhishopi ese ePasi rose, Kurume 12, 2009.

Uye ikoku hakufaniri kushamisa, nokuti sezvo tsika yorufu inoparadzira shoko rayo rinoodza mwoyo kumigumo yapasi, naizvozvowo, pfungwa yavanhu yokukosha nedonzo inodererawo.

… nokuda kwokuwedzera kwokuita zvakaipa, rudo rwavazhinji ruchatonhora. (Mat. 24:12)

Nekudaro, imo murima iri umo isu vateveri vaJesu takadanwa kuti tipenye senyeredzi… [1]Phil 2: 14-16

 

Kuwanazve Chiremerera Chedu

Mushure mekugadzira a mufananidzo wechiporofita unotambudza yenzira yekupedzisira ye "tsika yerufu", Pope St. John Paul II akapawo mushonga. Anotanga nekubvunza mubvunzo: Sei hupenyu hwakanaka?

Mubvunzo uyu unowanikwa kwose kwose muBhaibheri, uye kubva pamapeji okutanga chaiwo unowana mhinduro ine simba uye inoshamisa. Upenyu uhwo Mwari anopa munhu hwakasiyana zvikuru noupenyu hwezvimwe zvisikwa zvose zvipenyu, kungofanana nomunhu, kunyange zvazvo akaumbwa neguruva renyika. (cf. Genesi. 2:7, 3:19; Jobho. 34:15; Mapisarema. 103:14; 104:29), chiratidzo chaMwari munyika, chiratidzo chokuvapo kwake, chiratidzo chokubwinya kwake (cf. Genesi. 1:26-27; Mapisarema. 8:6). Izvi ndizvo zvaidiwa naSaint Irenaeus wekuLyons mutsanangudzo yake yaipembererwa: “Munhu, munhu mupenyu, kubwinya kwaMwari”. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, kwete. 34

Rega mazwi aya apinde mukati memoyo wako. Iwe hauna "kuenzana" neslugs netsoko; hausi chibereko chemhindumupindu; iwe hausi gomba pamusoro penyika... ndimi hurongwa uye musimboti wechisikwa chaMwari, “pamusoro pechiito chaMwari chokusika, sekorona yayo,” akadaro mushakabvu Mutsvene.[2]Evangelium Vitae, kwete. 34 Tarisa kumusoro, mweya mudikanwi, tarisa mugirazi uye uone chokwadi chekuti izvo zvakasikwa naMwari "zvakanaka kwazvo" (Genesi 1:31).

Kuva nechokwadi, chivi ane akatikanganisa tose kusvika pamwero wakati. Kuchembera, kuunyana, uye kuchena bvudzi zvinongova zviyeuchidzo zvokuti “muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.”[3]1 Cor 15: 26 asi kukosha kwedu uye chiremera hachimbochembera! Uyezve, vamwe vangave vakagara nhaka magene akaremara kana kuti vakaiswa chepfu mudumbu kupfurikidza namasimba okunze, kana kuti kuremara mutsaona. Kunyangwe “zvivi zvinomwe zvinouraya” zvatakagamuchira (seruchiva, kudyisa, usimbe, nezvimwewo) zvakanganisa miviri yedu. 

Asi kusikwa mu "mufananidzo waMwari" kunodarika temberi dzedu.

Munyori webhaibheri anoona sechikamu chemufananidzo uyu kwete chete kutonga kwemunhu pamusoro penyika asiwo masimba emweya ayo ari munhu akasiyana, sekufunga, kuziva pakati pechakanaka nechakaipa, nekuzvisarudzira: “Akavazadza nezivo nenjere. akavaratidza zvakanaka nezvakaipa” (Changamire 17:7). Mano okuwana chokwadi norusununguko ikodzero dzevanhu sezvo munhu akasikwa nomufananidzo woMusiki wake, Mwari wechokwadi uye akarurama. (cf. Dt. 32:4). Munhu oga, pakati pezvisikwa zvose zvinooneka, ndiye “anokwanisa kuziva uye kuda Musiki wake”. -Evangelium Vitae, 34

 

Kudiwazve

Kana rudo rwevakawanda rwatonhora munyika, ibasa revaKristu kudzorera ushamwari ihwohwo munharaunda dzedu. Iyo ine njodzi uye unzenza lockdowns yeCOVID-19 yakaita systemic kukuvadza kuhukama hwevanhu. Vazhinji havasati vapora uye vanorarama mukutya; kupatsanurana kwakangowedzerwa kuburikidza nesocial media uye nekuchinjana kunorwadza kwepamhepo kwakaputitsa mhuri kusvika nhasi.

Hama nehanzvadzi, Jesu ari kutarisa kwamuri neni kuti tiporese pakakoromoka uku, kuva a murazvo werudo pakati pemazimbe etsika dzedu. Bvuma kuvapo kwomumwe, vakwazisa nokunyemwerera, vatarise mumaziso, “teerera mweya womumwe kuvapo,” sokutaura kwakaita Muranda waMwari Catherine Doherty. Danho rekutanga chairo rekuzivisa Vhangeri ndiro rakatorwa naJesu: Aingova zvake chipo kune avo vakamupoteredza (kwemakore makumi matatu) asati atanga kuziviswa kweEvhangeri. 

Mutsika iyi yerufu, iyo yatishandura kuva vatorwa uye kunyange vavengi, tinogona kuedzwa kuti tive neshungu isu pachedu. Tinofanira kuramba muedzo iwoyo wekushora uye kusarudza nzira yerudo neruregerero. Uye iyi haisi "Nzira" yakajairika. Zviri a divine spark izvo zvine mukana wekupisa mumwe mweya.

Mutorwa haasati achisiri muenzi nokuda kwomunhu anofanira kuva muvakidzani womumwe munhu anoshayiwa, kusvikira kupfundo rokugamuchira mutoro nokuda kwoupenyu hwake, sezvinoratidzirwa nomufananidzo womuSamaria Akanaka. (cf. Lk 10: 25-37). Kunyange muvengi anorega kuva muvengi kumunhu anosungirwa kumuda (cf. Mt. 5:38-48; Ruka. 6:27-35), 'kumuitira zvakanaka.' (cf. Ruka. 6:27, 33, 35) uye kupindura kune zvaanoda nokukurumidza uye pasina tarisiro yokubhadharwa (cf. Ruka. 6:34-35). Kukwirira kwerudo urwu kunamatira muvengi wako. Nokuita kudaro tinowana mutsinhirano norudo rworupo rwaMwari: “Asi ini ndinoti kwamuri: Idai vavengi venyu, munyengeterere vanokutambudzai, kuti mugova vana vaBaba venyu vari kudenga; nokuti anoita kuti zuva rake ribude pane vakaipa nevakanaka uye nemvura inonaya pane vakarurama nevasakarurama” (Mt 5:44-45; cf. Lk. 6:28, 35). -Evangelium Vitae, kwete. 34

Tinofanira kuzvisundidzira kuti tikunde kutya kwedu kurambwa nekutambudzwa, kutya kunowanzo kutakurwa mukukuvadzwa kwedu (kungangove kuchiri kuda kuporeswa - ona. Healing Retreat.)

Chinofanira kutipa ushingi kunyange zvakadaro, kuziva, kuti vanobvuma here kana kuti kwete, izvozvo ose munhu arikushuva kusangana naMwari nenzira yemunhu…kunzwa kufema Kwake pavari sezvakaita Adhamu muBindu.

Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mumhino dzake mweya woupenyu, munhu akava mweya mupenyu. ( Gen. 2:7 )

Mavambo oumwari ouyu mudzimu woupenyu anotsanangura kusagutsikana kusingagumi uko munhu anonzwa mumazuva ake ose apasi. Nemhaka yokuti akaitwa naMwari uye ane mucherechedzo usingadzimiki waMwari maari, munhu nenzira yomuzvarirwo anokweverwa kuna Mwari. Kana akateerera zvishuwo zvakadzama zvemoyo, munhu wose anofanira kuzviitira mashoko echokwadi akataurwa naSaint Augustine: “Makatiitira imi, imi Jehovha, uye mwoyo yedu haizorori kusvikira yazorora mamuri.” -Evangelium Vitae, kwete. 35

Iva mweya iwoyo, mwana waMwari. Iva ushamwari hwekunyemwerera, kumbundira, chiito chemutsa uye rupo, kusanganisira chiito che ruregerero. Ngatitarisei vamwe mumaziso nhasi kuti vanzwe chiremerera chavo chekuti vangosikwa nemufananidzo waMwari. Chokwadi ichi chinofanira kushandura nhaurirano dzedu, maitiro edu, mapinduriro edu kune mumwe. Izvi ndizvo chaizvo kupikisa-chimurenga kuti nyika yedu inoda zvikuru kuishandura zvakare kuti ive nzvimbo yechokwadi, runako, uye runako - kuva "tsika yehupenyu."

Kupihwa simba neMweya, nekutora pamusoro pechiono chakapfuma chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika inogamuchirwa, kuremekedzwa uye kukosheswa chipo chaMwari cheupenyu… Nguva itsva umo tariro inotisunungura kubva pakushaya hunhu, kusava nehanya, uye kuzvibata pachako kunouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita zera idzva iri… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Ngative vaporofita ivavo!

 

 

Ndinotenda nerupo rwenyu
kuti andibatsire kuenderera mberi nebasa iri
muna 2024…

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Phil 2: 14-16
2 Evangelium Vitae, kwete. 34
3 1 Cor 15: 26
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA, KUEDZA KUKURU.