Kubvisa Anodzora

 

THE Mwedzi wapfuura wave wekushungurudzika kunoshamisa apo Ishe vanoramba vachinyevera kuti zviripo Saka Nguva Yakareba Yasara. Nguva dzinosuwisa nekuti vanhu voda kukohwa izvo Mwari akatiteterera kuti tisadyara. Zvinosuwisa nekuti mweya mizhinji haizive kuti iri pamatanho ekuparadzaniswa nekusingaperi kubva kwaari. Zvinosuruvarisa nekuti iyo nguva yekuda kweChechi pachayo yasvika apo Judhasi achamumukira. [1]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI Zvinosuwisa nekuti Jesu haasi kungoregeredzwa nekukanganikwa pasi rese, asi anoshungurudzwa nekusekwa zvakare. Saka, iyo Nguva yenguva kwakauya apo kusateerera mutemo kwese kuchaitika, uye kuri kuitika pasi rose.

Ndisati ndaenderera mberi, fungisisa kwechinguva mazwi echokwadi-akazadzwa musande:

Usatya zvingazoitika mangwana. Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachakuchengetai mangwana nemazuva ese. Pamwe anokudzivirira kubva pakutambura kana Iye achakupa simba risingakundike kuti utsungirire. Iva nerunyararo ipapo uye isa parutivi mifungo yese uye kufungidzira. —St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17

Chokwadi, ino blog haisi yekuvhundutsa kana kuvhundutsa, asi kukusimbisa nekukugadzirira kuitira kuti, sevasikana vashanu vakangwara, mwenje wekutenda kwako usadzimwa, asi upenye kupenya apo chiedza chaMwari munyika. rakadzima zvizere, uye rima rakadzivirirwa zvizere. [2]cf. Mat 25: 1-13

Naizvozvo rambai makamuka, nekuti hamuzivi zuva kana nguva yacho. (Mat. 25:13)

 

MUDZIVISI…

Muna 2005, ndakanyora mukati Anodzora (pasi pekukurudzirwa nabhishopi weCanada) kuti ndaityaira sei ndiri ndega muBritish Columbia, Canada, ndichienda kukonzati yangu yaitevera, ndichinakidzwa nekuona nzvimbo, ndichifunga pfungwa, pandakangoerekana ndanzwa mumoyo mangu mazwi anoti:

Ndasimudza restrainer.

Ndakanzwa chimwe chinhu mumweya mangu chakaoma kutsanangura. Kwakaita sokunge kuti kuvhunduka kwakapfuura napasi — sokunge chinhu munzvimbo yemweya yakanga yasunungurwa.

Husiku ihwohwo mukamuri yangu yemotel, ndakabvunza Ishe kana izvo zvandakanzwa zvaive muMagwaro, nekuti izwi rekuti "restrainer" rakanga risinganzwisisike kwandiri. Ndakatora bhaibheri rangu rakavhurika ndakananga kuna 2 VaTesaronika 2: 3. Ndakatanga kuverenga:

… [Musazununguswe] kubva mundangariro dzenyu kamwe kamwe, kana… kuvhundutswa ne "mweya," kana neshoko remuromo, kana netsamba inonzi yakabva kwatiri ichiti zuva raIshe rave pedyo. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengera neipi nzira. Nekuti kunze kwekunge iyo kuramba kutenda inouya kutanga uye iyo asina mutemo inoziviswa…

Ndokunge, "kuramba kutenda" (kupandukira) uye "uyo asingateereri mutemo" (Anopesana naKristu) zvinounza "zuva raIshe," anodaro St. Paul, zuva rekurevererwa neruramisiro. [3]cf. Kurevererwa kweUchenjeri (Zuva raIshe riri, kwete nguva yemaawa makumi maviri nemana, asi inganzi nemazvo nguva yekupedzisira nyika isati yaguma. Mamwe Mazuva maviri). Munhu haangarangarire sei panguva ino mazwi anotyisa evapapa mune izvi?

Kuramba kutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Kutaura zvazviri, Pope Pius X — mune rimwe bhuku rezvinyorwa, kwete zvakaderera - akataura kuti kuramba kutenda uye Anopesana naKristu anogona kunge atovapo:

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iriko panguva ino, kupfuura zera ripi zvaro rapfuura, iri kutambura nechirwere chinotyisa uye chakadzika midzi urikukudziridza zuva rega rega uye uchidya mukati maro mukati, kuchikwevera kuruparadziko? Munonzwisisa, Vehama Vanokudzwa, kuti chirwere ichi chii—kuramba kutenda kubva kuna Mwari… Kana zvese izvi zvikafungidzirwa pane chikonzero chakanaka chekutya kutyira kuti hukuru hukuru hungave sekufungidzira, uye pamwe kutanga kweizvozvo zvakaipa zvakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake. -E Supremi, Encyclical Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese muna Kristu, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

Asi zviripo chinhu "Kudzora" kuonekwa kwaAntikristu uyu. Nekuti, neshaya yangu yakavhurika husiku ihwohwo, ndakaenderera nekuverenga:

Uye iwe unoziva chii kudzivisa iye zvino kuitira kuti aratidzwe munguva yake. Nekuti chakavanzika chekusateerera mutemo chatova nebasa; chete iye zvino zvinodzora zvichaita saizvozvo kusvikira iye abva munzira. Uye uyo asingateereri mutemo achaziviswa…

Zvino, uno Kubvumbi 2012 [Kurume 2014], ndinonzwa mazwi matsva andakafungisisa kwemasvondo, ataurwa kakati wandei nemutungamiriri wangu wezvemweya, uye andinonyora izvozvi mukuteerera: kuti Ishe bvisa chinodzivisa zvachose.

 

CHII CHINONZI MUDZIVISI?

Vadzidzi vezvitendero vakapatsanurwa nezve zvinoreva mazwi asinganzwisisike aSt. Paul. "chii”Ndizvo zvinodzora here? Uye ani Ndiye unodzivisa zvino?" Vanababa veChechi yekutanga vaiwanzobata kuti mudzvanyiriri aive Humambo hweRoma, hwakavakirwa panaDanieri 7:24:

Zvino paushe uhwu pachamuka madzimambo gumi, uye umwezve achamuka shure kwavo; iye achasiyana navamwe vokutanga, achakunda madzimambo matatu. (Dhan. 7:24)

Zvino simba rinodzivisa iri [rinowanzo] gamuchirwa sehushe hweRoma… handipi kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi.  - Akakomborerwa Kadhinari John Henry Newman (1801-1890), Advent Mharidzo paAntikristu, Mharidzo I

Uye zvakadaro, St. Paul anotaurawo nezve “he unodzivisa, ”somunhu kana kuti zvimwe ngirozi. Kubva kuNavarre bhaibheri rinotsanangura:

Kunyangwe zvisina kunyatso kujeka zvinoreva izvo St. Paul pano (vatauri vekare nevazvino vapa mhando dzese dzedudziro), chinangwa chezvaakataura zvinoita kunge zvakajeka zvakakwana: ari kukurudzira vanhu kuti vashingirire mukuita zvakanaka, nekuti ndizvo zvakanakisa. nzira yekudzivisa kuita zvakaipa (chakaipa chiri "chakavanzika chekusateerera mutemo"). Zvakadaro hazvo, zvakaoma kutaura chaizvo kuti chakavanzika ichi chekusateerera mutemo chiri muchii kana kuti ndiani ari kuchidzora.

Vamwe vatauri vanofunga kuti chakavanzika chekusateerera mutemo chiitiko chemurume wekusateerera mutemo, icho chiri kudzorwa nemitemo yakaoma inoomeserwa nehushe hweRoma. Vamwewo vanoti St. Michael ndiye ari kudzora kusateerera mutemo (cf.Zva. 12: 1; Zva. 12: 7-9; 20: 1-3, 7)… izvo zvinoratidza kuti ari kurwisana naSatani, kumudzivisa kana kumuregedza … Vamwe vanofunga kuti kudzikiswa kwemunhu wekusateerera mutemo ndiko kuvepo kwevaKristu munyika, avo kuburikidza neshoko nemuenzaniso vanounza dzidziso dzaKristu nenyasha kune vakawanda. Kana maKirisitu akarega kushingairira kwavo kuchitonhora (uku kududzira kunodaro), ipapo kudzora pane zvakaipa kunorega kushanda uye kupanduka kwacho kunotevera. -The Navarre Bhaibheri kutsoropodza 2 VaTesaronika 2: 6-7, VaTesaronika neTsamba dzeVafundisi, p. 69-70

Humambo hwekutanga hweRoma hwakapunzika, kunyangwe zvisiri zvizere vamwe vanyori venhoroondo vanopokana, zvichikonzerwa ne huori hwezvematongerwo enyika nehunhu. Achitaura neRoman Curia, Papa Benedict XVI akati:

Kuparara kwemitemo yakakosha yemitemo uye nehunhu hwetsika hunovatsigira hwakavhura madhamu ayo kusvika panguva iyoyo akange achidzivirira kugarisana murunyararo pakati pevanhu. Zuva rakanga rovira pamusoro penyika yese. Njodzi dzinowanzoitika kazhinji dzakawedzera pfungwa iyi yekusagadzikana. Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku. Kunyanya kusimbisisa, ipapo, kwaive kukumbira kwesimba raMwari: kuteterera kuti auye adzivirire vanhu vake kubva kumatyisidziro aya. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Ndinotenda vashoma vanoziva chinangwa chechiporofita chemashoko aPapa Benedict akanyatsosarudzwa manheru yenguva yechando — iyo yakasviba zvikuru zuva yegore kuchamhembe kwenyika. [4]cf. PaEvha Akanga achifananidza kuderera kweRoma nezera redu. Akanga achiratidzira kuti "misimboti yemitemo uye yemaitiro ehunhu akatsigira" yedu nzanga, vatanga kudonha:

… Nyika yedu panguva imwechete inoshungurudzwa nepfungwa yekuti kubvumirana kwetsika kuri kudonha, kubvumirana pasina masangano ezvematongerwo enyika asingakwanise kushanda… Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha mabumbiro nemitemo inoshanda. Kubvumirana kwakakosha uku kwakatorwa kubva kunhaka yechiKristu kuri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kupokana neino kuganhurirwa kwechikonzero uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri zvechokwadi, ndizvo zvinofarirwa zvinofanirwa kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —Ibid.

Chaizvoizvo, nyika iri pamucheto pe kusateerera mutemo. Zvino, izvi hazvireve hazvo kusave nemitemo, asi kumbundira, kuumbiridza, nekusimudzira manyepo sekunge chiri chokwadi. Zvekusiya chinangwa chechokwadi, icho chiri-chinosungira musimboti wemutemo wakangobvumirwa, kubvumira chimiro chose kupunzika.

Naizvozvo Mwari akavakumikidza kuzvishuvo nekuchiva kwemoyo yavo nekuda kwekuzvidzwa kwemiviri yavo. Ivo vakatsinhanisa zvokwadi yaMwari nenhema, vakaremekedza nekunamata chisikwa pachinzvimbo chemusiki, iye unorumbidzwa nekusingaperi. (VaR. 1: 24-25)

Izwi rechokwadi rinodzivisa vanhu kubva mukuda kwavo nekuvadaidza kuti vatendeuke uye vadzokere munzira chaiyo, rakapihwa kuChechi…

 

KEREKE INODZORA

Jesu akavimbisa vaApostora “kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamira kuchokwadi chose. " [5]cf. Johani 16:13 Asi vaisafanira kuviga chokwadi ichi pasi petswanda; asi, ivo vakapihwa basa ku:

Endai naizvozvo, muite vadzidzi vemarudzi ose… muchivadzidzisa kuchengeta zvese zvandakakurairai. (Mat. 28: 19-20)

… Munhu anotadza anoda nyasha nekuzarurirwa kuitira kuti hunhu nehunamato chokwadi chizivikanwe “nemunhu wese ane chivimbo, aine chokwadi chakasimba uye pasina kusangana kwekukanganisa.” Mutemo wechisikigo unopa mutemo wakaratidzwa nenyasha hwaro hwakagadzirirwa naMwari uye zvinoenderana nebasa reMweya. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1960

NeRevolution yeFrance, [6]1789-99 AD kupatsanurana pakati peChechi nehurumende kwakagadziriswa uye kodzero dzevanhu dzakatanga kutsanangurwa, kwete nemutemo wepanyama nehunhu, asi ne mamiriro. Kubva ikozvino, masimba eChechi ane hunhu akaenderera mberi achishatiswa, zvekuti nhasi:

… Kutenda kwechiKristu hakuchabvumidzwi kuzviratidza zvinoonekwa… muzita rekushivirira, kushivirira kuri kubviswa. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52-53

Pfungwa yekunyepedzera ye "kubvumidza" [7]semuenzaniso. http://radio.foxnews.com/ apo ichigadzira fungidziro ye "rusununguko", yakonzera kurambwa kwechokwadi chakafemerwa zvichitungamira vanhu kurudzi rutsva rwehuranda:

Chechi inokoka vakuru vezvematongerwo enyika kuti vayere kutonga kwavo nezvesarudzo vachipesana neichi chokwadi chakafemerwa pamusoro paMwari nevanhu: Masangano asingazive chiratidzo ichi kana kuchiramba muzita rekusununguka kwavo kuna Mwari vanounzwa kuzotsvaga maitiro avo nechinangwa mavari kana kuvakwereta. kubva kune imwe pfungwa. Sezvo vasingabvume kuti munhu anokwanisa kudzivirira chinangwa chechakanaka nechakaipa, vanozvirovera pachavo yakajeka kana yakajeka hudzvanyiriri simba pamusoro pemunhu uye magumo ake, sekuratidzwa kwenhoroondo. —PAPA JOHANI PAURO II, Centesimus annus,n. 45, 46

Zvirokwazvo…

Nemhedzisiro inosuruvarisa, yakareba nhoroondo maitiro ari kusvika kuchinjiso. Maitiro akambotungamira mukutsvaga zano of "kodzero dzevanhu" - kodzero dzinowanikwa mumunhu wese uye pasati paitwa chero bumbiro remitemo nemitemo yenyika - nhasi zvakaratidzirwa nekupesana kunoshamisa… kodzero chaiyo yeupenyu iri kunyimwa kana kutsikwa-tsikwa… kodzero yepakutanga isingarambike yeupenyu inobvunzwa kana kunyimwa pahwaro hwevhoti yeparamende kana kuda kwechimwe chikamu chevanhu - kunyangwe iri ruzhinji. Uyu ndiwo mhedzisiro yakaipa yehukama hwehutongi hunotonga husingapikiswa: "kodzero" inorega kuva yakadaro, nekuti haisisina kusimba pachiremera chemunhu, asi inoiswa pasi pechido chechikamu chakasimba. Nenzira iyi democracy, inopesana nemitemo yayo, inonyatso famba ichienda kune fomu ye hudzvanyiriri. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu",n. 18, 20

Hutongi hunowanikwa izvozvi zvepasi rose mune zvakasikwa, nekuda kwechiitiko chekudyidzana kwenyika. Wedzera kune izvi kudzoreredzwa kwekuda mari yepasirese uye "nyika itsva", [8]cf. Runyoro paMadziro sezvo hupfumi hwenyika sekuziva kwedu huri kuramba huchiparara. [9]cf. Kupunzika kweBhabhironi Asi hazvisi zvehupfumi kana zvematongerwo enyika zvehudzvanyiriri zvinoumba, asi a chitendero inodzorwa ne "avo vane simba re" kugadzira "maonero uye kumanikidza kune vamwe." [10]PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Nhevedzo yenyika itsva pachayo haina hazvo kuva yakaipa; asi kana chokwadi chakarambwa—Uye Chechi inozvizivisa—zvichapedzisira zvaita kuti kugamuchirwa kweuyo anonzi naJesu "murevi wenhema nababa venhema". [11]cf. Johani 8:44 Zve…

… Pasina nhungamiro yerudo muchokwadi, simba repasi rose rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira kupatsanurana patsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomira nenjodzi itsva dzehuranda nekumanikidza ... -Caritas muVictoria, n. 33, 26

… Muranda kune uyo "gwinyiso" anopa simba rake kuna: Judhasi, [12]cf. Johani 13:27 uyo asina mutemo, "mwanakomana wekuparadzwa", Anopesana naKristu kana chikara:

Kwairi shato yakapa simba rayo uye chigaro chehushe, pamwe nemasimba makuru. (Zvak. 13: 2)

Anouya pasimba kana icho chiri "kumutadzisa" chabviswa.

 

Dombo NOMUDZIVISI

Achiri kadhinari, Pope Benedict XVI akanyora kuti:

Abrahama, baba vekutenda, ndiye nekutenda kwake dombo rinodzora nyonganiso, mafashama emvura ekutanga ekuparadza, nekudaro anotsigira zvisikwa. Simoni, wekutanga kupupura Jesu saiye Kristu… izvozvi inova nekuda kwerutendo rwake rwaAbrahama, rwunovandudzwa munaKristu, dombo rinomirisana nemhepo isina kuchena yekusatenda nekuparadzwa kwayo kwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Adrian Walker, Tr., Peji. 55-56

Papa, mutsivi waSimon Peter, kuburikidza nebasa rake rehumwari se "dombo" uye muchengeti we "kiyi dzeumambo", [13]cf. Mat 16: 18-19 anobata "chakavanzika chokusateerera mutemo" mukuzara kwazvo. Papa, zvisinei, haasi ega; kune "matombo mapenyu" [14]cf. 1 Pet. 2: 5 makavakwa pamwe naye panheyo, iye Kristu, ibwe rekona, [15]cf. 1 VaK. 3:11 uyo anotungamira Chechi yese muchokwadi chose kuburikidza neMweya wake.

Mutumbi wese wevakatendeka… haukwanise kukanganisa muzvinhu zvekutenda. Hunhu uhu hunoratidzwa mukukoshesa kunoshamisa kwekutenda (pfungwa fidei) kune vanhu vese, apo, kubva kumabhishopi kusvika kwekupedzisira kwevakatendeka, vanoratidza kubvumirana kwepasirese munyaya dzekutenda nehunhu. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 92

Nekudaro, muviri wese waKristu unogoverana muhushumiri hwePetrine kusvika pavanoramba vari mukudyidzana naye. Saka zvino, ndizvo zvinodzora kusazvidzora kusateedzera - zvirokwazvo, Anopesana naKristu-hunhu hunopupura uye izwi reChechi, mukuyanana naBaba Vatsvene?

Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakabvunzwa kuna Mwari naAbhurahama, ndiko kuona kuti kune varume vakaringana kuti vadzore zvakaipa nekuparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 166

Kana maKristu amira kupenya [16]cf. Chipenga cheChiedza Chake, kana kana mwenje iwoyo wadzikiswa nezvivi nehuwori, iro "izwi" rine chiremera rinorasikirwa nehunhu hwaro nekuvimbika. Ipapo ramangwana rinotsanangurwa kwete nemhedziso, asi nezvinodaidzwa naPope Benedict "hudzvanyiriri hwehukama"….

… Iyo inosiya sechiyero chekupedzisira kune wega hunhu uye zvishuwo… —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Tinogona kunzwisisa zvirinani, saka, sei ikozvino, panguva ino, iyo restrainer iri kubviswa, kunyanya muchiedza chekupararira kwepabonde kwakazara muhupirisita. Nezve zvitadzo izvi, Papa Benedict haana kunge asina kujeka:

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

Kunyangwe St. Michael Mutumwa mukuru, semudziviriri weChechi, iye amene akasungwa nerusununguko rwekusununguka kwenhengo dzayo kana ivo vakasarudza kutsvedza mukutsauka.

 

HUMAMBO HWEROMA

Umambo hweRomaKo Umambo hweRoma? Budiriro yekuMadokero yakavakirwa muchikamu pamusoro pemisimboti yehumambo hweRoma, kunyanya iyo Judaeo-chiKristu misimboti iyo yaakatora. Pasi paMambo Constantine, Roma yakava yechiKristu uye kubva ipapo, chiKatorike chakapararira muEurope nekupfuura. Kudonha kwehumambo hweRoma, nekudaro, kunogona kunzwisiswa, muchidimbu, sekudonha kwetsika dzechiKristu dzakatsigira. 

ichi kumukira [kuramba kutenda], kana kuti kudonha, inowanzo kunzwisiswa, nemadzibaba ekare, e kumukira kubva kuhushe hweRoma, uhwo hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve a kumukira yamarudzi mazhinji kubva kuChechi yeKaturike iyo, muchidimbu, yakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakajairika mumazuva aAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

Nhasi, Humambo hweRoma hunofungidzirwa kuti hunogona kurarama neimwe nzira kuburikidza neEuropean Union, iyo yakagamuchira iyo Chibvumirano cheRoma mukuumba mubatanidzwa wezvehupfumi. America, ini ndinogona kuwedzera, inowana midzi yayo muvanhu veEuropean, uye kuburikidza nenhoroondo ingangoita yehondo, yakavaka humambo hwemhando mukati meMiddle East nekupfuura. Vamwe vanotenda muRoma Humambo hausati hukwira muchimiro chayo chekupedzisira usati wawira zvakanaka. Pfungwa iyi, zvisinei, ndeiyi: budiriro yekuMadokero iri kupunzika, anodaro Pope Benedict.

Mwari arikunyangarika kubva muhupamhi hwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Dhamu rekusateerera mutemo rave kuda kupaza nyika ine ramangwana, akayambira, "riri munjodzi." 

 

AZOTI CHII?

Dai Papa Pius X vanga vari vapenyu nhasi… vachifamba nemunzvimbo dzekutengesera nemusi weSvondo, vachiona machechi edu asina chinhu uye akavharwa, [17]nb. kune nzvimbo, senge mu Africa uye zvikamu zveIndia uko Kereke iri kubudirira; Ndiri kutaura pano yenyika yekuMadokero iyo, kune chikamu chikuru, inotonga ramangwana rezvematongerwo enyika nehupfumi hwenyika, zviri nani kana zvakaipa ... kutarisa sampling yemanheru sitcoms uye mafirimu eHollywood, kupedza zuva uchitarisa paInternet, kuteerera mawairesi edu anotyisa, kutarisa mapareti echihedheni, tichienzanisa vanhu vekuNorth America vane nzara muAfrica, uye kuverenga huwandu hwevasati vazvarwa vanoparara mudumbu ne zviuru zuva rega rega uye zuva rega rega… Ndine chokwadi chekuti taizomunzwa achishevedzera… [18]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. -E Supremi, Encyclical Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese muna Kristu, n. 5; Gumiguru 4th, 1903

 -------

Mukufunga kwedu, uye takatarisana nesimba rinokwira reudzvanyiriri, Mwari anotiratidza kuzvininipisa kwaAmai, avo vanoonekwa kuvana vadiki uye vanotaura kwavari nezve zvakakosha: kutenda, tariro, rudo, kutendeuka. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 164

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. -Mai vedu veFatima kuvana vatatu vePortugal; Mharidzo yaFatima, www.haav.va

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 27, 2012.

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

 


 

ONA VHIDHIYO: Chechi neHurumende?

na MARK MALLETT pa: EmbracingHope.tv

 

RELATED KUVERENGA:

RELATED MAVHIDHIYO:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI
2 cf. Mat 25: 1-13
3 cf. Kurevererwa kweUchenjeri
4 cf. PaEvha
5 cf. Johani 16:13
6 1789-99 AD
7 semuenzaniso. http://radio.foxnews.com/
8 cf. Runyoro paMadziro
9 cf. Kupunzika kweBhabhironi
10 PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993
11 cf. Johani 8:44
12 cf. Johani 13:27
13 cf. Mat 16: 18-19
14 cf. 1 Pet. 2: 5
15 cf. 1 VaK. 3:11
16 cf. Chipenga cheChiedza Chake
17 nb. kune nzvimbo, senge mu Africa uye zvikamu zveIndia uko Kereke iri kubudirira; Ndiri kutaura pano yenyika yekuMadokero iyo, kune chikamu chikuru, inotonga ramangwana rezvematongerwo enyika nehupfumi hwenyika, zviri nani kana zvakaipa ...
18 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.