Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

 

ZVIRI kwete mazuva ese waunonzi munyengeri.

Asi zvinoitika kuti varume vatatu vari kukurudzira izvo chete. Ini ndakaramba ndakanyarara nezvazvo kwemakore maviri apfuura, chinyararire ndichipokana mhosva dzavo kuburikidza nezvakawanda zvinyorwa. Asi vaviri vevarume ava - Stephen Walford naEmmmett O'Regan - havana kungorwisa zvinyorwa zvangu sevanyengeri pablog ravo, mumabhuku, kana pamaforamu, asi vakatonyorawo bhishopi wangu nguva pfupi yadarika kuti ndibviswe pahushumiri (izvo haana hanya, uye pachinzvimbo, akandipa a tsamba yekurumbidza.) Desmond Birch, muongorori weESW, akaendawo kuFacebook kunonoka kuzivisa kuti ndiri kukurudzira "dzidziso yenhema." Sei? Vose vatatu vevarume ava vane chimwe chinhu chakafanana: vakanyora mabhuku anozivisa izvozvo zvavo kududzirwa kwe "nguva yekupedzisira" ndiyo chaiyo.

Basa redu sevaKristu nderekubatsira Kristu kuponesa mweya; kuita nharo nezve dzidziso dzekufungidzira hadzisi, ndosaka ndisina kunetseka zvakanyanya nezvekupokana kwavo kusvika zvino. Ndinozviona zvichirwadza kuti, panguva iyo nyika iri kuvharira Chechi uye vazhinji vari kupatsanurwa nechipapa chazvino, kuti titendeukirane. 

Ini ndinonzwa musengwa wekupindura izvo zviri zvakakomba mhosva dzeveruzhinji, kunyangwe vazhinji venyu vangangove vasingazvizive-zvakadaro. Iri izano rehungwaru raSt. Francis de Sales kuti, kana "zita redu rakanaka" rikadzvanywa nevamwe, isu tinofanirwa kuramba takanyarara tozvitakura nekuzvininipisa. Asi anowedzera, "Ini kunze kwevamwe vanhu vane mukurumbira wekusimbisa kwevamwe vazhinji kunoenderana" uye nechikonzero "chekukanganisa kwaizomutsa."  

Panyaya iyi, uyu mukana wakanaka wekudzidzisa. Kune mazana ezvinyorwa pano zvinosanganisira iwo musoro we "nguva dzekupedzisira" izvo zvandinozo sanganisa kuita kamwechete kunyora. Ipapo ini ndichapindura zvakananga kupomerwa kwevarume ava. (Sezvo ichi chichava chakareba kupfuura zvinyorwa zvangu zvenguva dzose, ini handizonyora chero chinhu kusvika svondo rinouya kuti ndipe vaverengi mukana wekuverenga izvi.)  

 

KUFUNGISIRA “NGUVA DZOKUGUMA”

Kunze kwezvishoma zvishoma zvekongiri yenguva dzekupedzisira, Chechi haina zvakawanda zvekutaura nezve ruzivo. Imhaka yekuti Jesu akatipa muono wakakamanikidzwa uyo unogona kana ungasaperera mazana emakore. St. John's Apocalypse ibhuku rakavanzika iro rinoratidzika kunge rinotanga pamusoro sekungopera. Tsamba dzevaapositori, kunyange dzichidonhedza nekutarisira kudzoka kwaIshe, nguva isati yakwana. Uye vaporofita veTestamente Yekare vanotaura nemutauro unofananidzira, mazwi avo akatakura zvidimbu zvezvinoreva. 

Asi isu hatina kambasi here? Kana mumwe akafunga, kwete mumwe chete kana vaviri vatsvene kana chete vanotevera Madzibaba eChechi, asi iyo ose muviri weChechi Tsika, mufananidzo wakanaka unobuda uchigadzira symphony inoenderana yetariro. Zvisinei, kwenguva yakareba kwazvo, Chechi yemasangano yanga isingade kukurukura nyaya idzi zvakadzama, nokudaro ichivasiya vachifungidzira. Kwenguva yakareba kwazvo, kutya, kusarura, uye zvematongerwo enyika zvakatenderedza kufunga kwekukudziridzwa kwezvechitendero cheeschaton. Kwenguva refu, kufunga uye kuzvidza izvo zvakavanzika zvakakanganisa kuvhurika kwenzvimbo nyowani dzechiporofita. Nekudaro, anga ari anonyanya kuita redhiyo uye nhepfenyuro terevhizheni ichizadza nzvimbo ichisiya varombo maonero eKatorike nezvekukunda kukuru kwaKristu.

Kusarudzika kwakapararira kuri kwevazhinji vanofunga vechiKatorike kuti vaongorore zvakadzama zvezvinhu zvehupenyu hwezvino, ndinotenda, chikamu chechinetso chaicho chavanotsvaga kudzivirira. Kana kufunga kwekusavimbika kuchisara zvakanyanya kune avo vakaverengerwa kana kuti ivo vakapinda munyatwa yekunyengedzwa kwe cosmic, ipapo munharaunda yevaKristu, zvirokwazvo nharaunda yese yevanhu, iri kurasikirwa zvakanyanya. Uye izvo zvinogona kuyerwa maererano nemweya yemunhu akarasika. -Munyori, Michael O'Brien, Tiri Kurarama MuApocalyptic Nguva?

Zvichida maererano nezviitiko zvepasirese, inguva yekuti Chechi ifungisisezve "nguva dzekupedzisira." Ini pachangu, nevamwe vari papeji rimwe chete, ndinotarisira kugovera chimwe chinhu chakakosha panhaurirano iyi. 

 

KUMBIRA PAPA

Zvirokwazvo, vanapapa vezana ramakore rapfuura havana kufuratira nguva dzatiri kurarama madziri. Kure nazvo. Mumwe munhu akambondibvunza, "Kana tiri kurarama munguva yekupedzisira, saka sei vanapapa vanga vasingadanidzi izvi vari pamusoro pemba?" Mukupindura, ini ndakanyora Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? Zviripachena, vanga vari. 

Zvino, muna 2002 achitaura kune vechidiki, St. John Paul II akabvunza chinhu chinokatyamadza:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

"Kuuya kwaKristu Akamuka!" Ndosaka akaizviti "basa rakakura"

Vechidiki vakazviratidza kuva veRome uye neChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvakanyanya nezvekutenda nehupenyu uye kuvapa basa rakakura: kuva "mangwanani nharirire ”mukutanga kwemireniyumu itsva. —PAPA JOHANI PAURO II, Novo Millenio Inuente, n. 9, Ndira 6, 2001

Gare gare, akapa imwezve nzwisiso yakakosha. "Kuuya kwaKristu Akamutswa" hakusi kuguma kwenyika kana kuuya kwaJesu munyama yake yakudzwa, asi kuuya kwenguva itsva in Kristu: 

Ndinoda kumutsidzira kwauri kukwidza kwandakaita kune vese vechidiki… gamuchirai kuzvipira kuve mangwanani varindiri mambakwedza emireniyumu nyowani. Uku kuzvipira kwekutanga, uko kunochengetedza kushanda kwayo nekukurumidzira apo patinotanga zana rino remakore nerima rakaipa remhirizhonga uye kutya kuungana kumusoro. Nhasi, kupfuura nakare kose, tinoda vanhu vanorarama hupenyu hutsvene, varindi vanozivisa kune nyika kutanga kutsva kwetariro, hukama uye rugare. —PAPA ST. JOHN PAUL II, "Mharidzo yaJohn Paul II kuGuannelli Youth Movement", Kubvumbi 20, 2002; v Vatican.va

Zvino muna 2006, ndakanzwa Ishe vachindikoka ku “basa” iri pachangu (tarira pano). Nezvo, uye pasi pekutungamirwa kwemweya kwemupristi akanaka, ndakatora chinzvimbo changu pamusoro pechikwiriso "kutarisa nekunamata."

Ndichamira panzvimbo yangu yokurinda, ndomira pamusoro porusvingo; Ndicharamba ndakatarisa kuti ndione zvaachataura kwandiri. ”Ipapo Jehovha akandipindura akati,“ Nyora chiratidzo ichi; zvijekese pamahwendefa, kuitira kuti uyo anoverenga agone kumhanya. Nekuti zvakaratidzwa izvi chapupu chenguva yakatarwa, uchapupu kusvikira kumagumo; hazvizoodza mwoyo. Kana ikanonoka, mirira iyo, ichauya zvirokwazvo, haizononoke. (Habhakuki 2: 1-3)

Ndisati ndaenderera mberi kune zvandatoita "pachena pamahwendefa" (uye iPads, malaptop uye mafoni), ndinofanira kujekeserwa nezve chimwe chinhu. Vamwe vafungidzira zvisirizvo kuti kana ini ndichinyora kuti “ndinonzwa Ishe vachitaura” kana kuti “ndakanzwa mumoyo mangu” ichi kana icho, nezvimwewo kuti ndiri “muoni” kana “muridzi wenzvimbo” anoona or zvinonzwika inonzwa Ishe. Asi, uyu ndiwo muitiro we lectio Divinandiko kufungisisa nezveShoko raMwari, kuteerera izwi reMufudzi Akanaka. Iyi yaive tsika kubva panguva dzekare pakati peMadzibaba eDesert avo vaiburitsa tsika dzedu dzemamongi. MuRussia, iyi yaive tsika ye "poustiniks" uyo, kubva kune ega, aigona kubuda ne "izwi" kubva kunaIshe. Kumadokero, chinongova chibereko chemunamato wemukati nekufungisisa. Chaizvoizvo chinhu chimwe chete: kutaurirana kunotungamira kuchirairo.

Iwe uchaona zvimwe zvinhu; rondedzera zvaunoona nezvaunonzwa. Unozokurudzirwa muminamato yako; ipa rondedzero yezvandinokuudza uye yezvauchanzwisisa muminamato yako. —Mai vedu kuna St. Catherine weLabouré, Autograph, Kukadzi 7, 1856, Dirvin, Saint Catherine Labouré, Archives of the Daughters of Charity, Paris, France; peji 84

 

CHII CHINOGUMA CHINANGWA CHENYAYA YOPONESA?

Ndechipi chiri chinangwa chaMwari kuvanhu vake, Chechi - mwenga asinganzwisisike waKristu? Zvinosuruvarisa kuti kune mhando ye "eschatology ye kupererwa ”kwakapararira munguva yedu. Pfungwa yekutanga yevamwe ndeyekuti zvinhu zvinongoramba zvichitowedzera, zvichizoguma pakuonekwa kwaAntikristu, tevere Jesu, uyezve kuguma kwenyika. Vamwe vanowedzera kurangwa kupfupi kweChechi kwaanokura zvakare musimba rekunze mushure me "kurangwa."

Asi pane mumwe muono wakasiyana zvachose apo budiriro nyowani yerudo inobuda mu "nguva dzekupedzisira" semukundi pamusoro petsika yekufa. Izvo zvaive zvechokwadi chiratidzo chaPapa St. John XXIII:

Dzimwe nguva isu tinofanirwa kuteerera, zvakanyanya kudemba kwedu, kune manzwi evanhu avo, kunyangwe vachipisa neshungu, vanoshaya pfungwa yehungwaru uye chiyero. Muzera rino remazuvano hapana chavanoona kunze kwekuzvidzivirira nekuparadza… Tinonzwa kuti hatifanire kubvumirana nevaporofita avo vekutongwa avo vanogara vachitaura nezvenjodzi, sekunge kuguma kwenyika kwave pedyo. Munguva yedu, Kupiwa kwaMwari kuri kutitungamira kuhurongwa hutsva hwehukama hwevanhu uhwo, nekuedza kwevanhu uye kunyangwe kupfuura zvese zvinotarisirwa, zvakanangiswa kuzadzikiso yezvigadziriso zvepamusoro uye zvisingatsanangurike zvaMwari, umo zvese, kunyangwe zvipingaidzo zvevanhu, zvinotungamira kune chikuru chakanakira Chechi. —PAPA ST. JOHN XXIII, Kero Yekuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962 

Kadhinari Ratzinger akabata maonero akafanana apo, kunyangwe hazvo Chechi yaizoderedzwa nekubviswa, aizove imba zvakare kune nyika yakaputsika. 

… Apo kuyedzwa kwekusefa uku kwapfuura, simba guru rinoyerera kubva kuChechi ine mweya zvakareruka. Varume munyika yakanyatsorongwa vanozozviona vasurukirwa zvisingataurike… [Chechi] inonakidzwa nekukura patsva uye ichionekwa semusha wemunhu, kwaanozowana hupenyu netariro kudarika kufa. --Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda neRamangwana, Ignatius Press, 2009

Paakave papa, akakurudzirawo vechidiki kuti vazivise iri rinouya zera:

Kupihwa simba neMweya, nekutora pamusoro pechiono chakapfuma chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika inogamuchirwa, kuremekedzwa uye kukosheswa chipo chaMwari cheupenyu… Nguva itsva umo tariro inotisunungura kubva pakushaya hunhu, kusava nehanya, uye kuzvibata pachako kunouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita zera idzva iri… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Kudzidza kwakanyanya kwaSt. Paul naSt John kunoratidza chimwe chinhu chechiratidzo ichi zvakare. Zvavakafanoona pamberi pe "final." keteni ”munhoroondo yevanhu raiva nechokwadi kukwana kuti Mwari aizozadzisa muChechi Yavo. Kwete a yokupedzisira mamiriro ekukwana, ayo achazadzikiswa chete Kudenga, asi hutsvene nehutsvene izvo zvaizomuita iye Mwenga akakodzera.

Ndiri mushumiri zvinoenderana nehutariri hwaMwari hwandakapihwa kuzadzisa kwamuri izwi raMwari, chakavanzika chakavanzwa kubvira kare uye kubva kumazera akapfuura… kuti tiunze munhu wese akakwana muna Kristu. (VaK. 1:25,29, XNUMX)

Muchokwadi, uyu waive chaiwo munyengetero waJesu, mupristi wedu mukuru:

… Kuti vese vave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri… kuti vagounzwa kukwana semunhu mumwe, kuti nyika izive kuti makandituma, uye kuti makavada sekuda kwamakandiita ini. (Johani 17: 21-23)

St. Paul akaona rwendo rwakavanzika seimwe "kukura" kweMuviri waKristu mu "murume" wemweya.

Vana vangu, vandakashandira zvakare kusvikira Kristu aumbwa mamuri… kusvikira tese tasvika pakubatana kwekutenda neruzivo rweMwanakomana waMwari, kusvika pahukuru hwevanhu, kusvika padanho rakazara raKristu. (VaG.4: 19; VaE.4: 13)

Izvo zvinoita sei? Pinda Maria. 

 

MASTERPLAN

… Ndiye mufananidzo wakakwana kwazvo werusununguko uye wekusunungurwa kwevanhu uye nezvese zvakasikwa. Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo.  -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 37

Sekutaura kwakaita Benedict XVI, Amai Vakaropafadzwa "vakave mufananidzo weChechi iri kuuya."[1]Taura Salvi, n. 50 Mukadzi wedu ndewaMwari kuronga tenzi, template zveChechi. Kana takafanana naye, ipapo basa reRununuro rinenge rakwana matiri. 

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Chii chichaunza "zvakavanzika zvaJesu" kuti zvipedzise matiri? 

… Maererano nezvakazarurwa zvezvakavanzika zvakachengetwa zvakavanzika kwenguva refu asi zvino zvichiratidzwa kuburikidza nezvinyorwa zvechiporofita uye, sekuraira kwaMwari wekusingaperi, zvakaziviswa kumarudzi ose kuunza kuteerera kwekutenda, kuna Mwari oga akachenjera, kubudikidza naJesu Kristu ngakuve nokubwinya nokusingaperi-peri. Ameni. (VaR. 16: 25-26)

Ndiyo apo Chechi iri kurarama zvakare muKuda kwaMwari sekufunga kwaMwari, uye sezvakaitwa naAdamu naEva, Ruregerero rwunozove rwakakwana. Nekudaro, Ishe Wedu vakatidzidzisa kunamata kuti: "Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu kuitwe panyika sezvazviri kudenga."

Nekudaro zvinotevera izvo kudzoreredza zvinhu zvese munaKristu uye kudzosera varume kumashure kuzviisa pasi paMwari chinangwa chimwe chete. —PAPA ST. PIUS X, E Supremikwete. 8

Zvisikwa hazviri kugomera nekuda kwekuguma kwenyika! Asi, iri kugomera iyo Kudzoreredzwa kwekuda kwaMwari mune vanakomana nevanasikana veWekumusoro-soro avo vachadzorera hukama hwedu chaihwo naMwari nezvisikwa zvake

Nokuti zvisikwa zvakamirira nokutarisira kukuru kuratidzwa kwevana vaMwari… (VaRoma 8:19)

Zvisikwa ndiyo hwaro hwe "zvirongwa zvese zvinoponesa zvaMwari"… Mwari vakafungidzira kubwinya kwechisikwa chitsva munaKristu. -CCC, 280 

Ngekudaro, Jesu haana kungouya chete kuna save isu, asi ku kudzorera isu nezvisikwa zvese kuhurongwa hwaMwari hwepakutanga:

… Muna Kristu kunoonekwa kurongeka kwezvinhu zvese, iko kubatana kwedenga nepasi, sekufunga kwakaita Mwari Baba kubva pakutanga. Iko kuteerera kwaMwari Mwanakomana Mwanakomana, uyo anogara patsva anogadzirisa, kudzoreredza, iko kwekudyidzana kwekutanga kwemunhu naMwari uye, nekudaro, rugare rwenyika. Kuteerera kwake kunobatanidza zvekare zvinhu zvese, 'zvinhu zviri kudenga nezviri zvepanyika.' -Cardinal Raymond Burke, kutaura muRome; Chivabvu 18, 2018, anosika.net

Asi sezvakataurwa, chirongwa chitsvene ichi, asi chakanyatso zadzikiswa muna Jesu Kristu, hachisati chapedziswa zvizere muMuviri Wake unoshamisa. Uye nokudaro, kana "nguva yorugare" iyoyo haina kuuya iyoyo vanapapa vazhinji vakafungira zvakaprofitwa

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Nekudaro, yaive Yedu Mukadzi fiat zvakatanga kuvandudzwa uku, uku kumuka kwekuda kwaMwari muVanhu vaMwari:

Saka anotanga chisikwa chitsva. —PAPA ST. JOHN PAUL II, "Kukudzwa kwaMaria kuna Satani kwaive kwakazara"; Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 29, 1996; ewt.com

Muzvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta, ayo akagashira chiyero chemvumo yechechi kusvika ikozvino, Jesu anoti:

MuCreation, yangu yakanaka yaive yekuumba Humambo hweKuda Kwangu mumweya wechisikwa changu. Chinangwa changu chikuru chaive chekuita murume wega wega mufananidzo weUtatu Hutsvene nekuda kwekuzadzikiswa kweKuda Kwangu maari. Asi nekubuda kwemunhu kubva kuKuda Kwangu, ndakarasikirwa neHumambo Hwangu maari, uye kwemakore matanhatu nemazana matanhatu ndakafanira kurwa. -Jesu kuna Muranda waMwari Luisa Piccarreta, anobva mumabhuku aLuisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini; p. 35; yakadhindwa nekutenderwa kwaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri

Asi ikozvino, anodaro St. John Paul II, Mwari ari kuzodzorera zvinhu zvese muna Kristu:

Ndokuita kwakazara chiitiko chepakutanga chirongwa cheMusiki chakatemwa: chisikwa umo Mwari nemurume, murume nemukadzi, hunhu uye hunhu zvakabatana, mukukurukurirana, mukudyidzana. Urongwa uhu, hwakagumbuka nezvivi, hwakatorwa nenzira inoshamisa kwazvo naKristu, Ari kuzviita zvinoshamisa asi zvakanyatsoitika mune chaicho chiripo, mukutarisira kuzadzisa…  —POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

 

UMAMBO HUYA

Izwi rekuti "umambo" ndi anokosha kuti unzwisise "nguva dzekupedzisira." Nekuti izvo zvatiri kunyatso kutaura nezvazvo, maererano nechiratidzo chaSt. John muApocalypse, ndiko kutonga kwaKristu mune nyowani mutsika mukati meChechi Yake.[2]cf. Zvak. 20:106 

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, urwo rwuchazomisazve kuwirirana kwepakutanga kwezvisikwa. —ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

Izvi ndizvo zvinorehwa kana tichitaura nezve “Kukunda Kwomwoyo Wakachena waMariya”: kuuya kweHumambo "hwerunyararo, runyararo uye runyararo," kwete kuguma kwenyika.

Ndati "kukunda" kuchaswedera pedyo [mumakore manomwe anotevera]. Izvi zvakaenzana zvichireva kunyengeterera kwedu kuuya kweUmambo hwaMwari. -Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Press)

Kristu Ishe anototonga kuburikidza neChechi, asi zvinhu zvese zvepanyika hazvisati zvaiswa pasi pake… Humambo hwakauya huri hunhu hwaKristu uye hunokura zvisinganzwisisike mumoyo yeavo vakabatanidzwa maari, kudzamara hwazadziswa zvizere. -CCC, n. 865, 860

Asi hatifanire kukanganisa "umambo" uhu nemamiriro epanyika, rudzi rwekuzadzikiswa kwemukati-munhoroondo yeruponeso urwo munhu anosvika kumagumo kwake munhoroondo. 

...sezvo pfungwa yekuzadzikiswa mukati mezvakaitika zviitiko ichitadza kufunga nezvekuvhurika zvachose kwenhoroondo uye nerusununguko rwevanhu, iko kukundikana kunogara kuri mukana. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) Eschatology: Rufu uye Hupenyu Husingaperi, Katurike University of America Press, p. 213

...Hupenyu hwevanhu huchaenderera mberi, vanhu vacharamba vachidzidza nezvekubudirira uye kukundikana, nguva dzekubwinya uye nhanho dzekuora, uye Kristu Ishe wedu anogara, kusvika kumagumo enguva, ave iye ega tsime reruponeso. —POPE JOHN PAUL II, National Conference of Bishops, Ndira 29th, 1996;www.haav.va

Panguva imwecheteyo, vanapapa vakaratidza tariro inokatyamadza yekuti pasi rose richawana simba rekushandura reVhangeri pamberi pekuguma iro richanyaradza nzanga kwechinguva.

Iri ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuti vazivise kune vese ... Kana yasvika, ichave iri awa yakatarwa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete mukudzorerwazve Humambo hwaKristu, asi kuiswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Asi pano zvakare, hatisi kutaura nezvehumambo hwepanyika. Nekuti Jesu akatoti:

Kuuya kweHumambo hwaMwari hakugone kucherechedzwa, uye hapana anozivisa kuti, 'Tarisai pano,' kana, 'Hekoi uko.' Nekuti tarisai, ushe hwaMwari hwuri pakati penyu. (Ruka 17: 20-21)

Izvo zvatiri kutaura nezvazvo, saka, iko kuuya kwemweya kwaKristu kuburikidza neMweya Mutsvene - "Pentekosti nyowani".

Mwari pachavo vakapa kuunza hutsvene uhu "hutsva nehuMwari" hunodiwa neMweya Mutsvene kufumisa maKristu mambakwedza echiuru chemakore chechitatu, kuitira "kuita Kristu moyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Nyasha dzakadai, saka, dzaisakwanisa kukanganisa nyika yese sei? Chokwadi, Papa St. John XXIII vaitarisira hutsvene uhu "hutsva nehuMwari" kuunza nguva yerunyararo:

Basa raPapa John rekuzvininipisa ndere “kugadzirira Ishe vanhu vakakwana,” iro rakafanana chaizvo nebasa reBaptist, muteveri wake uye waanotora zita rake. Uye hazvigoneke kufungidzira kukwana kwakakwirira uye kwakakosha kudarika iko kwekukunda kwerunyararo rwechiKristu, rwuri rugare pamoyo, rugare murunyararo, muhupenyu, mukugara zvakanaka, mukuremekedzana, uye muukama hwemarudzi. . —PAPA ST. JOHN XXIII, Rugare rwechokwadi rwechiKristu, Zvita 23, 1959; www.kuspawne.org 

Uye ndiko "kukwana" uku kwakafanoonekwa naSt John muchiratidzo chake icho "chinogadzirira" Mwenga waKristu kuMutambo weMuchato weGwayana. 

Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zva 19: 7-8)

 

NGUVA YERUGARE

Papa Benedict XVI akabvuma kuti, pachezvake, anogona kunge akanyanyisa kufunga kuti angatarisira "shanduko huru uye kuti nhoroondo ichangoerekana yatora nzira yakatosiyana" - kanenge mumakore manomwe anotevera ataura izvozvo. [3]cf. Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Dhinda Asi Ishe Wedu naMai vedu naMai nevamwe mapapa vanoverengeka vanga vachifungidzira chimwe chinhu chakakomba. Mukuonekwa kwakatenderwa kuFatima, akaporofita achiti:

Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.. —Mai vedu veFatima, Mharidzo yeFatima, www.haav.va

Kadhinari Mario Luigi Ciappi, mudzidzi wezvechitendero waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II vakati:

Ehe, chishamiso chakavimbiswa paFatima, chishamiso chikuru pane zvese nhoroondo dzepiri, chechipiri chekumuka kuvakafa. Uye chishamiso icho chichava nguva yerunyararo, isina kumbobvira yapiwa pamberi penyika kunyangwe. —October 9, 1994, Katekisheni yemhuri yekwaApostora, p. 35

Musande mukuru weMarian, Louis de Montfort, akadzokorora chishamiso ichi mumutauro weapocalyptic:

Tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achasimudza vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa nemweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa Humambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora inova iri Bhabhironi guru repanyika. (Zvak. 18:20) -Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 58-59

Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Mumwe wemweya uyo Mwari waakapa chiratidzo ichi ndiElizabeth Kindelmann wekuHungary. Mumashoko ake anotenderwa, anotaura nezvekuuya kwaKristu nenzira yemukati. Mukadzi Wedu akati:

Chiedza chakapusa cheMurazvo wangu weRudo uchavhenekera moto uchipararira pamusoro penyika, uchinyadzisa satani uchimupa simba, akaremara zvachose. Usabatsire kuwedzera mazuva ekurwadziwa kwekubereka. —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann; Iwo Murazvo weRudo rweMoyo Musina Kuchena waMaria, "ZveMweya Zvinyorwa", p. 177; Imprimatur Archbishop Péter Erdö, Primate weHungary

Pano zvakare, mukuwirirana nemapapa achangobva kuitika, Jesu anotaura nezvePentekosti nyowani. 

… Mweya wePentekosti uchafashukira pasi nesimba rake uye chishamiso chikuru chichafarirwa nevanhu vese. Izvi ndizvo zvinoitwa nenyasha dzeMoto weRudo… anova Jesu Kristu pachake… chimwe chinhu chakadai hachisati chamboitika kubva pakazova Shoko nenyama. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Moto weRudo, p. 61, 38, 61; 233; kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

 

ZUVA RAJEHOVHA

Zvakaipa zvinogona kunge zviine nguva yacho, asi Mwari vachave nezuva ravo.
--Mabhishopi Mukuru Anogoneka Fulton J. Sheen

Zviripachena, hatisi kutaura pano nezvekuuya kwekupedzisira kwaJesu munyama Yake yakakudzwa pakupera kwenguva. 

Hupofu hwaSatani zvinoreva kukunda kwepasi rose kweMoyo Wangu mutsvene, kusunungurwa kwemweya, nekuvhurwa kwenzira kuruponeso kwairis zvizere. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Moto weRudo, p. 61, 38, 61; 233; kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chapu

Uyu ndiwo mubvunzo: Tiri kuona kupi kuputswa kwesimba raSatani muMagwaro? Mubhuku raZvakazarurwa. St. John anofanotaura nezvenguva mune ramangwana apo Satani "akasungwa" uye Kristu paachazotonga muChechi Yake pasirese. Zvinoitika pashure kuoneka nekufa kwaAntikristu, "mwanakomana wekuparadzwa" kana "uyo asingateereri mutemo," iyo "mhuka" inokandirwa mudziva remoto. Mushure mezvo, mutumwa…

… Akabata zibukanana, nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, akarisunga chiuru chamakore… vachava vaprista vaMwari navaKristu, vachatonga pamwe chete naye kwamakore ane chiuru. (Zvak. 20: 1, 6)

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… -Papa PIUS XI, Quas Primas, Encyclical, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat. 24:14

Zvino, Madzibaba eKereke Ekutanga nenzira kwayo vakaona mumwe mutauro waSt. 

… Tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Zvinotonyanya kukosha, vakaona iyo nguva seye "Zuva raIshe". 

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Musarega chinhu ichi, vadikani, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore chakaita sezuva rimwe chete. (2 Petro 3: 8)

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Ndokunge, vaitenda kuti Zuva raIshe:

- anotanga murima rekusvinura (nguva yekusateerera mutemo nekutsauka pakutenda)

-Crescendoes murima (kuonekera kweiye "asingateereri mutemo" kana "Anopesana naKristu")

-Inoteverwa nekumuka kwemambakwedza (kusungwa kwaSatani uye kufa kwaAntikristu)

-Inoteverwa nenguva yemasikati (nguva yerunyararo)

-Kusvikira pakuvira kwezuva (kubuda kwaGogi naMagogi uye kurwisa kwekupedzisira kuChechi).

Asi zuva harinyure. Ndipo Jesu paanouya kuzokanda Satani kuGehena nekutonga avo vapenyu nevakafa.[4]cf. Zvak. 20-12-1 Ndiko kuverenga kwakajeka kwenguva maererano naZvakazarurwa 19-20, uye nenzira chaiyo iyo Madzibaba eKereke Ekutanga ainzwisisa "makore chiuru." Ivo vaidzidzisa, zvichibva pane zvakataurwa naSt ake vateveri, kuti nguva iyi yaizovhura imwe yerudzi rwe "zororo resabata" reChechi uye kugadzirisa patsva kwezvisikwa. 

Asi kana iye Anopesana naKristu achinge aparadza zvinhu zvese pano, achatonga makore matatu nemwedzi mitanhatu, agare mutembere paJerusarema; uye ipapo Ishe uchauya achibva Kudenga mumakore ... achitumira munhu uyu uye neavo vanomutevera mudziva remoto; asi kuunza iro revakarurama nguva dzeushe, iko kuzorora, zuva rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzehushe, ndiko kuti, pazuva rechinomwe… iro Sabata rechokwadi revakarurama. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyon, V.33.3.4,Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co

Naizvozvo, zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari. (VaHebheru 4: 9)

… Mwanakomana wake achauya kuzoparadza nguva yeanotonga, uye agotonga vasina umwari, uye ashandure zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe ... mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

Avo vakaona Johwani, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti ivo vakanzwa kwaari kudzidzisa kwaIshe uye nekutaura nezvenguva idzi… —St. Irenaeus weLyons, Ibid.

 

PAKATI PAKUUYA 

Classicaly, Kereke yakagara ichinzwisisa "kuuya kwechipiri" kureva kudzoka kwaJesu kwekupedzisira mukubwinya. Zvisinei, iyo Magisterium haina kubvira yaramba pfungwa yaKristu yekukunda muChechi Yake zvisati zvaitika:

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kubviswa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, London Inopisa Oates & Washbourne, p. 1140 

Muchokwadi, Pope Benedict anosvika pakudaidza kuti "kuuya" kwaKristu:

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, anouya ari wepakati, achitenda kwaari nguva nenguva anovandudza kupindira Kwake munhoroondo. Ndinotenda kuti kusiyana kwaBernard inorova chaipo chaipo ... -POPE BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, p.182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Chokwadi, St. Bernard akataura nezve "pakati kuuya”YaKristu pakati pekuzvarwa kwake nekuuya kwekupedzisira. 

Nekuti ichi [pakati] chiri pakati pevamwe vaviri, yakafanana nemugwagwa watinofamba kubva wekutanga kusvika kune wekupedzisira. Mune yekutanga, Kristu aive kudzikunurwa kwedu; pakupedzisira, iye uchaonekwa sehupenyu hwedu; panguva ino iri kuuya, ndiye wedu zorora uye nyaradzo. Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; aripakati kuuya anouya achipinda mweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Asi ko zvakadii iro Rugwaro uko St. Paul anorondedzera Kristu achiparadza iye "asingateereri mutemo"? Handizvo here, ipapoka, kuguma kwenyika?  

Uye ipapo uyo wakaipa acharatidzwa uyo Ishe Jesu achauraya nemweya wemuromo wake; uye achaparadza nekupenya kwekuuya kwake… (2 VaTesaronika 2: 8)

Hausi iwo "mugumo" sekureva kwaSt. John uye Madzibaba eChechi akati wandei.  

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo achaparadzwa naIshe Jesu nekupenya kwekuuya kwake”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naKristu nekumupenya nekupenya kunenge kwakafanana nemashura nechiratidzo cheKuuya kwake kweChipiri… ane masimba maonero, uye iyo inoita seinowirirana kwazvo neRugwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKatorike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Magwaro anotaura nezve "kuratidzwa" kwe "mweya" waKristu, kwete kudzoka munyama. Heano zvakare maonero anowirirana naMadzibaba eChechi, kuverenga kwakajeka kwenguva yaSt. kwete kuguma kwenyika kuri kuuya, asi kuguma kwenguva. Uye kana maonero aya haareve kuti hakugone kuve na "antikristu" wekupedzisira kumagumo enyika. Sekutaura kwaPope Benedict:

Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, p. 199-200

Heano zvakare Madzibaba eChechi:

Asati apera makore ane chiuru Dhiyabhorosi achasunungurwa patsva uye anounganidza marudzi ese ehondo kuti arwe neguta dzvene ... "Ipapo kutsamwa kwaMwari kwekupedzisira kuchauya pamusoro pevahedheni, nekuvaparadza chose" nenyika Achaburukira pasi nokupisa kukuru. - wezana ramakore reChinetso munyori wezvechokwadi, Lactantius, "Iwo Divine Divine", Ante-Nicene Fathers, Vol 4, p. 7

Tichakwanisa kunyatsodudzira mazwi, “Mupirisita waMwari naKristu vachatonga naYe makore churu; kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo rake. nekuti izvi zvinoratidza kuti hushe hwevatsvene nehusungwa hwadhiyabhorosi zvichaguma panguva imwe chete… saka pakupedzisira vanozobuda vasiri vaKristu, asi kwaAntikristu wekupedzisira uyu… —St. Augustine, Vanababa vaAnti-Nicene, Guta raMwari, Bhuku XX, Chap. 13, 19

 

UMAMBO HWAKO HUYA

Uye saka, akadaro Pope Benedict:

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, uyo iye amene achauya kwatiri? Uye munamato uyu, kunyange usiri wakanangiswa pamusoro pekuguma kwenyika, zvakadaro a munamato chaiwo wekuuya kwake; rine upamhi hwakazara hwemunyengetero uyo iye akatidzidzisa isu: "Umambo hwenyu ngahuuye!" Uyai, Ishe Jesu! ” —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki dzvene: Kubva pakupinda muJerusarema kuenda kuRumuko, p. 292, Ignatius Dhinda

Izvi ndizvo chaizvo zvaitarisirwa navakatangira ivo vaitenda kuti vanhu…

...ikozvino yapinda muchikamu chayo chekupedzisira, ichiita yemhando yepamusoro, sekutaura. Mukana wehukama hutsva naMwari huri kuitika kuvanhu, hunoratidzwa nechipo chikuru cheruponeso munaKristu. -PAPA JOHN PAUL II, General vateereri, Kubvumbi 22nd, 1998

Uye tinonzwa nhasi kugomera zvisina mukare akambozvinzwa… Papa [John Paul II] anokoshesa kutarisira kukuru kuti mireniyamu yemapoka ichateverwa nemireniyamu yekubatana. --Cardinal Joseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Munyu wepasi (San Francisco: Ignatius Press, 1997), rakashandurwa naAdrian Walker

Pope Pius XII akatakurawo tarisiro yekuti, nhoroondo yevanhu isati yapera, Kristu aizokunda muMwenga wake na achimunatsa pachivi.

Asi kunyangwe husiku huno pasi pano zvinoratidza zviratidzo zvakajeka mambakwedza achauya, yezuva idzva kugamuchira kutsvopwa kwezuva idzva uye rinobwinya… Rumuko rutsva rwaJesu rwunokosha: kumuka kwechokwadi, uko kunobvuma humwe humambo Rufu… Mumunhu mumwe nemumwe, Kristu anofanira kuparadza husiku hwezvivi zvechivi nekubuda kwenyasha kuwanikwa. Mumhuri, husiku hwekusakendenga uye kutonhorera kunofanira kupa nzira kune zuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzisinganzwisisike uye kuvenga usiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Tarira, iye anoona iyi "mambakwedza yenyasha yakawanikwazve" - ​​iko kushamwaridzana muKuda kwaMwari kwakarasika muBindu reEdeni - sekudzoreredzwa "mumafekitori, mumaguta," zvichingodaro. Kunze kwekunge paine mafekitori ari mudenga, izvi hapana mubvunzo chiratidzo chenguva yekukunda yerunyararo munhoroondo, saPapa St.Pius X akafanoonawo kuti:

Ah! kana muguta roga roga nemusha mutemo waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana rukudzo rwunoratidzwa pazvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiwanzoitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande zvakanyanya ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa muna Kristu. Kana kuita kuti uwane runyararo rwekusingaperi chete ndiko kuti izvi zvive zvekushandira - zvinobatsirawo zvakanyanya mukugara kwenguva pfupi uye mukana wevanhu ... Zvino, pakupedzisira, zvichave pachena kune vese kuti Chechi, senge yakagadzwa naKristu, inofanirwa kuwana rusununguko ruzere uye izere nekuzvimiririra kubva kune humwe hutongi hwekunze… Nekuti zvinoramba zviri zvechokwadi kuti "kuzvipira kunobatsira pazvinhu zvese" (I. Tim. iv., 8) - kana izvi zvasimba uye zvichisimukira "vanhu" vachagara "murunyararo ruzere" (Is. xxxii., 18). -

 

NGUVA YERUGARE

Sezvineiwo, St. Pius X anonongedzera muporofita Isaya uye chiono chake chenguva inouya yerunyararo:

Vanhu vangu vachagara murunyararo munyika, munzvimbo dzekugara dzakadzikama uye munzvimbo dzekuzorora dzakadzikama… (Isaya 32:18)

Muchokwadi, iyo nguva yaIsaya yerunyararo inoteedzana chaizvo nguva yakafanana neyaSt John uyo akatsanangura waKristu kutonga kweiyo living pamberi penguva yakadaro:

Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi. Achavatonga netsvimbo yedare, uye iye amene achatsika muchisviniro chewaini waini yekutsamwa nehasha dzaMwari Wemasimbaose (Zvakazarurwa 19:15)

Enzanisa naIsaya:

Anorova ane hasha neshamhu yemuromo wake, uye nemweya wemiromo yake achauraya vakaipa… Ipapo bere richava mweni wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana… Havanga kukuvadza kana kuparadza pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (cf Isaya 11: 4-9)

Vanenge vese vanapapa vezana ramakore rapfuura vakafanoona awa apo Kristu neChechi Yake vaizove moyo wepasi. Izvi handizvo here zvakanzi naJesu zvichaitika?

Iri vhangeri rehumambo richaparidzwa pasirese sechapupu kumarudzi ese, uye ipapo kuguma kuchasvika. (Mateu 24:14)

Hazvishamisi kuti vanapapa vanga vachikiyira vanaFata veKereke yekutanga neMagwaro zvakafanana. Papa Leo XIII airatidzika kunge ari kuvataurira vese paakati:

Isu takaedza uye tichiramba tichiita panguva refu yekuratidzwa takananga kumisoro mikuru miviri: pekutanga, kuenda kudzoreredzo, muvatongi nevanhu, yemisimboti yehupenyu hwechiKristu munharaunda yevagari neyemudzimba, sezvo pasina hupenyu hwechokwadi nokuti vanhu kunze kwaKristu; uye, chechipiri, kusimudzira kusangana zvakare kweavo vakabuda muChechi yeKaturike kungave nekutsauka kana nekusawirirana, nekuti zviri pachena kuti kuda kwaKristu kuti vese vabatanidzwe muboka rimwe pasi paMufudzi mumwe. -Divinum Illud Munus, N. 10

Kubatana kwenyika kuchave. Chiremerera chemunhu chinocherechedzwa kwete nepamutemo chete asi zvine hungwaru… Kana udyire, kana kuzvitutumadza, kana hurombo… [hazvizotadzise] kumisikidzwa kwehurongwa hwechokwadi hwevanhu, zvakanaka zvakajairika, budiriro nyowani. —PAPA PAURO VI, Urbi et Orbi Mharidzo, April 4th, 1971

Kune Magwaro akawanda kwazvo anotsigira zviri kutaurwa napapa mumabhuku aIsaya, Ezekieri, Danieri, Zekariya, Maraki, Mapisarema zvichingodaro. Imwe inoisunga zvakanyanya, pamwe, chitsauko chechitatu chaZefaniya icho chinotaura nezve "Zuva raIshe" rinotevera mutongo we mupenyu

Nekuti mumoto wekushuva kwangu pasi rose richapedzwa. Nekuti ipapo ndichaita kuti mutauro wevanhu uchene… Ndichasiya pakati pako vanhu vakasara vanozvininipisa nevakaderera, vanovimba nezita raIshe… vachafura nekurara pasi pasi pasina anovakanganisa. Shevedzera uchifara, iwe Mwanasikana weZioni! Imba, iwe Israeri; … Jehovha Mwari wako, ari pakati pako, muponesi ane simba, achafara pamusoro pako nomufaro, nokukuvandudza murudo rwake… Panguva iyoyo ndichaita kuna vose vanokudzvinyirira… Panguva iyoyo ndichauyisa kumba, uye panguva iyoyo ndichakuunganidza; nekuti ndichakupa mbiri nerumbidzo, pakati pendudzi dzose dzenyika, kana ndichidzosa pamberi pako, ndizvo zvinotaura Ishe. (3: 8-20)

St. Peter pasina mubvunzo aive nerugwaro irworwo mupfungwa paakaparidza:

Tendeuka, nokudaro, uye utendeuke, kuti zvivi zvako zvidzimwe, uye kuti Ishe vakupe nguva dzekuzorodzwa uye vakutumire Mesia akatogadzwa iwe, Jesu, uyo anofanirwa kutambirwa nedenga kusvikira nguva dzekudzoreredzwa Mwari akataura nemuromo wevaporofita vake vatsvene vekare. (Mabasa 3: 19-20)

Vakaropafadzwa vanyoro; nekuti ivo vachagara nhaka yenyika. (Mateo 5: 5)

 

ZVIPINGA

  1. Nguva yeRunyararo ndeye millenarianism

Stephen Walford naEmmmett O'Regan vanosimbirira kuti izvo zvandapfupikisa pamusoro hazvisi zvishoma kupokana kwekutenda kwemireniyamu. Kudzidzisa uku kwakazvimutsa muChechi yekutanga apo vatendeuki vechiJuda vaitarisira kuti Jesu achadzoka munyama kutonga pasi pano a chaiyo chiuru chemakore pakati pevakafira kutenda. Vasande ivavo, sekutsanangura kwaSt. Augustine, “ipapo simuka zvakare [kuti unakidzwe nemitambo isina mwero yemabiko, yakapihwa huwandu hwenyama nekumwa senge kwete kungokatyamadza kunzwa kwevakadzikama, asi kunyangwe kupfuura chiyero. yekutenda. ” [5]Guta raMwari, Bk. XX, Ch. 7 Gare gare dzimwe shanduro dzakadzikiswa dzehupombwe idzi dzakaonekwa dzakaparadzanisa kuregererwa, asi nguva dzose dzakaramba dzichiti Jesu acharamba achidzoka pasi kuzotonga munyama. 

Leo J. Trese mukati Kutenda Kunotsanangurwa rinoti:

Avo vanoita [Rev 20: 1-6] sezvairi uye vanozvitenda izvozvo Jesu achauya kuzotonga pasi pano kwemakore ane chiuru nyika isati yaguma vanodaidzwa kunzi mamirioni. .P. 153-154, Sinag-Tala Vaparidzi, Inc. (pamwe ne Nihil Obstat uye Imprimatur)

Nokudaro, the Catechism yeChechi yeKaturike anoti:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu (577), especially chimiro chezvematongerwo enyika “chakatsauka kwazvo” chehumesiya. -kwete. 676

Pazasi 577 pamusoro inotitungamira kune Denzinger-Schonnmetzerbasa (Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum,) izvo inoteedzera kuvandudzwa kwedzidziso nedzidziso muChechi yeKaturike kubva panguva dzayo dzekare:

… Hurongwa hweMillenarianism hwakadzikiswa, hunodzidzisa, semuenzaniso, kuti Kristu Ishe pamberi pekutongwa kwekupedzisira, kungave kana kusati kwakatangira kumutswa kwevakawanda vakarurama, achauya zvinoonekwa kutonga pamusoro penyika ino. Mhinduro ndeiyi: Iyo system yeakadzikiswa Millenarianism haigone kudzidziswa zvakachengeteka. —DS 2296/3839, Chirevo cheHofisi Tsvene, Chikunguru 21, 1944

Kupfupisa, Jesu haasi kuuya kuzotonga zvinooneka pasi pano nhoroondo yevanhu isati yapera. 

Zvisinei, VaWalford naVa O'Regan vanoita sevanosimbisa izvozvo ani mhando yekufunga kuti "makore ane chiuru" anoreva nguva yeramangwana yerunyararo dzidziso. Mukupesana, hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo, zvinopesana nemireniyamu, yakapihwa naFr. Martino Penasa akananga kuUngano yeDzidziso yekutenda (CDF). Mubvunzo wake waiti: "“ imminente una nuova era di vita cristiana? " ("Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yava pedyo here?"). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger, akapindura, “La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Mubvunzo uchiri wakazaruka kurukurirano yemahara, seizvo Holy See isina kuita chero chirevo mune izvi. -Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, map. 10, Ott. 1990; Fr. Martino Penasa akapa mubvunzo uyu we "mamirioni kutonga" kuna Cardinal Ratzinger

Kunyangwe na kuti, Walford, O'Regan naBirch vanosimbirira kuti dudziro chete inogamuchirwa ye "chiuru chemakore" ndiyo yakapihwa naSt. Augustine ndiyo yatinonzwa kazhinji ichidzokororwa nhasi:

… Kusvika zvino zvaitika kwandiri… [St. John] akashandisa chiuru chemakore seyakaenzana kwenguva yese yepasi rino, achishandisa huwandu hwekuperera kuratidza kuzara kwenguva. —St. Augustine weHippo (354-430) AD, De Civival Dei "Guta raMwari ”, Bhuku 20, Ch. 7

Nekudaro, iyi ndeimwe ye akawanda dudziro iyo musande akapa, uye zvakanyanya kucherechedzwa, anozvizivisa - kwete sedzidziso - asi semafungiro ake: "kusvika pandiri." Chokwadi, Chechi yave haana yakazivisa iyi dzidziso: "Mubvunzo uchakavhurika kuti vanhu vakurukure vakasununguka." Zvirinani, Augustine anonyatsotsigira dzidziso dzaMadzibaba eKereke Ekutanga uye mukana we "nguva nyowani yehupenyu hwechiKristu" chero zvazviri zvokunamata zvakasikwa:

… Sekunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene nokudaro vafarire zororo reSabata panguva iyoyo [ye “chiuru chemakore”]… Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaitendwa kuti mufaro wevatsvene , muSabata iri, zvichave zvemweya, uye zvine chekuita nekuvapo kwaMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press

ake Chidyo kuvapo. 

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike (London: Burns Oates & Washbourne, 1952), peji. 1140 

Pakupedzisira, VaWalford naVaO'Regan vanonongedza nyaya yemuoni weOrthodox, Vassula Ryden, uyo akanyorwa makore mazhinji apfuura akaziviswa neVatican. Chimwe chezvikonzero chaive ichi:

Izvi zvinonzi zvakazarurwa zvinofanotaura nguva iri pedyo apo Anopesana naKristu achakunda muChechi. Mune maitiro emireniyamu, zvakaporofitwa kuti Mwari achaita kupindira kwekupedzisira kunotanga pano pasi, kunyangwe kuuya chaiko kwaKristu, nguva yerunyararo nebudiriro yepasi rose. - Kubva Kuziviswa pane Zvinyorwa uye Zviitiko zvaMai Vassula Ryden, www.haav.va

Naizvozvo, Vatican yakakoka Vassula kuti apindure mibvunzo mishanu, mumwe wavo pane uyu mubvunzo we "nguva yerunyararo." Pakurairwa naKadinali Ratzinger, mibvunzo yakaendeswa kuna Vassula naFr. Prospero Grech, purofesa ane mukurumbira wezvidzidzo zveBhaibheri paPontifical Institute Augustinianum. Pakudzokorora mhinduro dzake (imwe, iyo yakapindura mubvunzo we "nguva yerunyararo" zvinoenderana nemaonero akafanana asiri emireniyoni andakaisa pamusoro), Fr. Prospero akavadaidza kuti “vakanaka.” Zvinotonyanya kukosha, Cardinal Ratzinger iye pachake akange achichinjana nemudzidzi wezvechitendero Niels Christian Hvidt uyo akanyatso kunyora zvinotevera pakati peCDF neVassula. Akaudza Hvidt mushure meMisa rimwe zuva: "Ah, Vassula apindura zvakanaka chaizvo!"[6]cf. "Nhaurirano pakati paVassula Ryden neCDF”Uye mushumo wakasungirirwa naNiels Christian Hvidt  Zvakadaro, Notification inopesana nezvakanyorwa yakaramba ichishanda. Sokutaura kwakaita mumwe munhu mukati meCDF kuna Hvidt: "Maguyo anokuya zvishoma nezvishoma muVatican." Achinongedzera pamakamuri emukati, Cardinal Ratzinger akazoendesa kuna Hvidt kuti Iye "Anoda kuona Chiziviso chitsva" asi iye aifanira "kuteerera makadhinari."[7]cf. www.cd-tlig.org  

Zvisinei nezvematongerwo enyika mukati meCDF, muna 2005, zvinyorwa zvaVassula zvakapihwa zvisimbiso zvepamutemo zveMagisterium. Iyo Imprimatur uye Nihil Obstat  dzakapihwa, zvichiteerana, musi waNovember 28, 2005 naHuremekedzo Bhishopi Felix Toppo, SJ, DD, uye musi waNovember 28, 2005 naHuremekedzo Bhishopi Mukuru Ramon C. Arguelles, STL, DD.[8]Zvinoenderana neCanon Law 824 §1: "Kunze kwekunge zvasimbiswa neimwe nzira, munhuwo wemuno ane mvumo kana mvumo yekutsikisa mabhuku anofanirwa kutsvagwa maererano nemitemo yezita iri ndeyemunharaunda chaiyo yemunyori kana munhuwo wepanzvimbo. mabhuku acho anoburitswa. ”

Zvino muna 2007, CDF, kunyangwe isiri kubvisa Notification, yakasiya kungwarira kumabhishopi emuno maererano nekujekeswa kwake:

Kubva pamaonero echinyakare nekudaro, zvichitevera kujekeserwa kwambotaurwa [kubva kuna Vassula], nyaya nemutongo wakangwara unodiwa pakuona mukana wechokwadi wekuti vakatendeka vagone kuverenga zvinyorwa muchiedza chekujekeswa kwataurwa. - Tsamba kuvaMutungamiri veEpiscopal Conference, William Cardinal Levada, Ndira 25, 2007

 

2. "Kukanganisa" kwaAntikristu

Mune hurukuro naDesmond Birch paFacebook iyo yakazonyangarika, akataura kuti ini ndiri mu "kukanganisa" uye kukurudzira "dzidziso yenhema" yekutaura kuti kuoneka kwa "Anopesana naKristu" kunogona, mumashoko ake, "kuri pedyo." Izvi ndizvo zvandakanyora makore matatu apfuura mu Anopesana naKristu Mazuva Ano:

Mabhuratha nemasisita, nepo nguva yekuonekwa kwe "asingateereri mutemo" isingazivikanwe kwatiri, ndinonzwa ndichimanikidzwa kuenderera mberi ndichinyora nezvezvimwe zviratidzo zvinokurumidza kubuda zvekuti nguva dzaAntikristu dzinogona kunge dzichiswedera, uye nekukurumidza kupfuura vazhinji vanofunga.

Ini ndinomira pamashoko iwawo, muchidimbu, nekuti ndakatora cue yangu kubva kuna vanapapa pachavo. Mune Papal Encyclical muna 1903, Pope St. Pius X, achiona hwaro hwevanhu vasingatendi kuti kuna Mwari uye vane hunhu hune hunhu hwagara huripo, akanyora mazwi aya:

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iripo panguva ino, zvakanyanya kupfuura chero nguva yadarika, ichirwara nechirwere chakadzika uye chakadzika midzi, ichikura zuva rega rega uye ichidya mukati mayo, Munonzwisisa, hama dzinoratidzika, kuti chirwere ichi chii--kuramba kutenda kubva kuna Mwari… Kana izvi zvese zvichitariswa pane chikonzero chakanaka chekutya kuti zvimwe kusarongeka uku kungave kwakafanana nekufungidzira, uye pamwe kutanga kwehuipi hwakagadzirirwa mazuva ekupedzisira; uye kuti ikoko vangave vatove munyika “Mwanakomana weDambudziko” rinotaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Zvino muna 1976, makore maviri asati asarudzwa Pope John Paul II, Cardinal Wojtyla akataura kumabhishopi eAmerica. Aya aive mazwi ake, akanyorwa muWashington Post, uye yakasimbiswa naDhikoni Keith Fournier aivepo.

Takamira zvino takatarisana nekutarisana kukuru kwevanhu kwese kwamboitika. Parizvino takatarisana nekupokana kwekupedzisira pakati peChechi neanopokana-nekereke, pakati peVhangeri neanopokana-nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. -Eucharistic Congress for the bicentennial mhemberero yekusaina kweChiziviso cheKusununguka, Philadelphia, PA, 1976; cf. Catholic Online

Zvinoita sekunge, sekutaura kwaVaBirch, kuti ivowo vari kusimudzira "dzidziso yenhema."

Chikonzero ndechekuti VaBirch vanosimbirira kuti kwaAntikristu haigone uve panyika kubvira pakatanga Vhangeri “Kuparidzwa pasirese, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika.” [9]Matthew 24: 14 Dudziro yake inoisa iye Anopesana naKristo kumagumo enguva, zvakare, achiramba kuverengwa kwakajeka kwaSt. Pane kudaro, tinoverenga kuti Anopesana naKristu, "chikara", atova mu "dziva remoto" apo kumukira kwekupedzisira kwa "Gogi naMagogi" kunoitika (cf.Zva. 20:10).  

Nyanzvi yezvechitendero yeChirungu Peter Bannister, uyo akafunda vese vekutanga Madzibaba eChechi uye mamwe mapeji zviuru gumi neshanu ezvakavanzika zvakavanzika zvakaziviswa kubva muna 15,000, anobvuma kuti Chechi inofanira kutanga kufungisisa nguva dzekupedzisira. Kurambwa kwenguva yenguva yerunyararo (millennialism), anodaro, haichakwanisika.

… Zvino ndanyatsogutsikana kuti millennialism hazvisi chete kwete Kusunga zvine hungwaru asi kukanganisa kukuru (sekuyedza kwakawanda munhoroondo kutsigira dzidziso dzezvitendero, kunyangwe zvikaita sei, izvo zvinobhururuka zvakatarisana nekuverenga kuri pachena kweMagwaro, mune ino Zvakazarurwa 19 na20). Pamwe mubvunzo uyu hauna kana basa nezvakawanda mumazana emakore apfuura, asi unotoita izvozvi… Ini handikwanise kunongedzera ku vasina chinovimbika [chechiporofita] sosi inotsigira esugology yaAugustine. Kwese kwese kune kwakasimbiswa kuti izvo zvatiri kutarisana nekukurumidza kwete kupfuura gare gare ndiko Kuuya kwaIshe (kunzwisiswa mupfungwa yekushamisa kuratidzwa zvaKristu, kwete mupfungwa yakatongwa yemireniyoni yekudzoka chaiko kwaJesu kuzotonga mumuviri pamusoro pehumambo hwenyika) kuvandudzwa kwenyika-kwete kweKutongwa Kwekupedzisira / kupera kwenyika ... Chirevo chinonzwisisika pahwaro hweRugwaro rwekutaura kuti Kuuya kwaIshe kuri 'padhuze' ndiko kuti, saizvozvo futi, kuuya kweMwanakomana wekuparadzwa. Ini handioni chero nzira chero ipi yakatenderedza izvi. Zvekare, izvi zvinosimbiswa munhamba inoshamisa yezvinorema zviporofita zviwanikwa… -Kutaurirana pachako

Dambudziko riripo mukufungidzira kuti "Zuva raIshe" izuva rekupedzisira remaawa makumi maviri nemana pasi pano. Ndizvozvo kwete zvakadzidziswa naMadzibaba eChechi, uyo zvakare, akataura nezveZuva iroro senguva ye “chiuru chemakore.” Panyaya iyi, Madzibaba eChechi vaidzokorora St. Paul:

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti iro Zuva harisvike, kunze kwekunge kumukira kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo akaratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa… (2 VaTesaronika 2: 3)

Zvakare, zvinoita kunge kushaya hanya kusimbirira kuti Anopesana naKristu haaigona kuita kuti aoneke muzuva redu, zvichipiwa zviratidzo zvenguva dzakatikomberedza ne yambiro yakajeka yavanapapa kupesana.

Kutsauka kukuru kubva pakuberekwa kweChechi zviri pachena kuti kwanyanya kutenderera makatipoteredza. —Dr. Ralph Martin, Chipangamazano kuPontifical Council yeKusimudzira Evhangeri Idzva; Chechi yeKaturike pakupera kwezera: Chii chiri kutaura kweMweya? p. 292

Munyori anozivikanwa weAmerica Msgr. Charles Pope anobvunza kuti:

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pe kupandukira uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. -Chinyorwa, Msgr. Charles Pope, "Ndidzo here Bhandi dzekunze dzeKutongwa kuri kuuya?", Mbudzi 11, 2014; Blog

Tarisa, tinogona kunge takanganisa. Ndinofunga isu chido kukanganisa. Asi mumwe wemaChiremba ekutanga eChechi aive nezano rakanaka:

Chechi ikozvino inokupomera pamberi paMwari mupenyu; anokuudza zvinhu zvine chekuita naantikristu vasati vasvika. Kunyangwe zvichaitika munguva yako isu hatizvizive, kana kuti zvichaitika shure kwako isu tisingazive; asi zvakanaka kuti, kana uchiziva zvinhu izvi, uzvishambadze zvisati zvaitika. —St. Cyril weJerusarema (c. 315-386) Chiremba weChechi, Catechetical Lectures, Kudzidza XV, n. 9

Mukuvhara, ndinoshuvira kutaura kuti handisi mutongi wekupedzisira wechinhu chipi zvacho chandakanyora kana mumwe munhu - Magisterium iri. Ini ndinongokumbira kuti isu tigare takavhurika kune nhaurirano uye tidzivise mitongo yekumhanyisana kune mumwe nemumwe uye nekurwisa izwi rechiporofita raIshe Wedu naMadzimai munguva dzino. Kufarira kwangu hakusi pakuva nyanzvi "yenguva yekupedzisira", asi kuva akatendeka kudanidziro yaSt. John Paul II yekuzivisa "mambakwedza" ari kuuya. Kuve vakatendeka mukugadzirira mweya kuti vasangane naShe wavo, kungave kuri munzira yehupenyu hwavo kana pakuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu.

Mweya noMwenga vanoti, "Uya." Unonzwa ngaati: Uya. (Zvakazarurwa 22: 17)

Hongu, uyai Ishe Jesu!

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete

Maitiro Erai Akarasika

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Vanodiwa Baba Vatsvene… Ivo Kuuya!

Kuuya Kwepakati

Kukunda - Zvikamu I-III

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Ko Kana…?

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Taura Salvi, n. 50
2 cf. Zvak. 20:106
3 cf. Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Dhinda
4 cf. Zvak. 20-12-1
5 Guta raMwari, Bk. XX, Ch. 7
6 cf. "Nhaurirano pakati paVassula Ryden neCDF”Uye mushumo wakasungirirwa naNiels Christian Hvidt
7 cf. www.cd-tlig.org
8 Zvinoenderana neCanon Law 824 §1: "Kunze kwekunge zvasimbiswa neimwe nzira, munhuwo wemuno ane mvumo kana mvumo yekutsikisa mabhuku anofanirwa kutsvagwa maererano nemitemo yezita iri ndeyemunharaunda chaiyo yemunyori kana munhuwo wepanzvimbo. mabhuku acho anoburitswa. ”
9 Matthew 24: 14
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI uye tagged , , , , , , , , , .