Kuvandudza

 

IZVI mangwanani, ndakarota ndiri muchechi ndakagara parutivi, pedyo nemudzimai wangu. Mimhanzi yairidzwa dzaive nziyo dzandakanga ndanyora, kunyangwe ndakanga ndisati ndambonzwa kusvika hope idzi. Chechi yose yakanga yakanyarara, pasina aiimba. Pakarepo, ndakatanga kuimba chinyararire pamwe chete, ndichisimudza zita raJesu. Ndichidaro, vamwe vakatanga kuimba nekurumbidza, uye simba reMweya Mutsvene rakatanga kudzika. Zvaiyevedza. Mushure mekunge rwiyo rwapera, ndakanzwa izwi mumoyo mangu: Rumutsiriro. 

Ndakabva ndapepuka.

 

Kuvandudza

Izwi rekuti “rumutsiriro” mutsara unowanzo shandiswa nemaKristu eEvangerikeri kana Mweya Mutsvene wafamba zvinesimba nemumakereke nenzvimbo dzese. Uye hongu, mudikanwi wangu muKatorike, Mwari kazhinji vanofamba zvinoshamisa mumakereke akaparadzaniswa neRoma nekuti Anoda zvose Vana vake. Zvamazvirokwazvo, kudai kwakanga kusiri nokuda kwokuparidzwa kweEvhangeri nokudururwa kwoMweya Mutsvene mune dzimwe dzeidzi makereke eevhangeri, vaKaturike vazhinji vangadai vasina kusvika pakuda Jesu ndokumurega ave Muponesi wavo. Nokuti hachisi chakavanzika kuti kuparidza evhangeri kwakapotsa kwapera zvachose munzvimbo dzakawanda dzechiKaturike. Naizvozvo, sezvakataura Jesu:

Ndinoti kwamuri, kana vakanyarara, mabwe achadanidzira! ( Ruka 19:40 )

Uye zvekare,

Mhepo inovhuvhuta painoda, uye iwe unogona kunzwa kurira kwainoita, asi iwe hauzive kwainobva kana kwainoenda. ndozvinoitawo munhu wose akaberekwa noMweya. (Johani 3: 8)

Mweya unofuridza paanoda. 

Munguva pfupi yapfuura, iwe unogona kunge wakanzwa nezve "Asbury Revival" kana "kumuka" iri kuitika paAsbury University muWilmore, Kentucky. Kwakanga kune sevhisi yemanheru mwedzi wapfuura iyo, chaizvoizvo, haina kupera. Vanhu vakaramba vachingonamata, vachirumbidza Mwari - uye kutendeuka nekutendeuka zvakatanga kuyerera, husiku, husiku, husiku hwemavhiki. 

Chizvarwa Z chakakanganiswa sechizvarwa chekushushikana, kushushikana, uye kufunga kuzviuraya. Vadzidzi vakati wandei vakataura zvakananga panguva yechiitiko chenyika cheChina manheru nezvekutambudzika kwavo nenyaya idzi, vachitaura nezvematanho matsva erusununguko uye tariro yavakawana - kuti Jesu ari kuvashandura kubva mukati kuenda kunze uye havachadi kurega kutambura uku. tsanangura kuti ndivanaani. Yaiva yechokwadi, uye yaiva nesimba. — Benjamin Gill, CBN News, February 23, 2023

'Chiitiko cheAsbury "chakachena" uye "chaizvoizvo zvaMwari, zveMweya Mutsvene," vakadaro Fr. Norman Fischer, mufundisi weSt. Peter Claver Church muLexington, Kentucky. Akaona zvakanga zvichiitika ndokunzwa abatwa murumbidzo nokunamata mu“imba yapamusoro” iyoyo. Kubva ipapo, akanzwa kureurura uye akapa minamato yekuporesa kune vamwe vakapinda - kusanganisira mumwe murume wechidiki ari kunetseka nekupindwa muropa, uyo anonzi nemupristi kubva akwanisa kuchengetedza mazuva akati wandei ekuzvidzora.[1]cf. oursundayvisitor.com 

Iyoyo ingori mimwe yemichero yakadzama yakawanda. Mumwe muprista, akakurudzirwa nezviitiko ipapo, akatanga chiitiko pachake uye akawana Mweya Mutsvene achidururirwa panharaunda yake zvakare. Teerera kuna Fr. Vincent Druding pazasi:

 

Kumutsidzirwa Kwemukati

Zvichida hope dzangu dzinongori ratidziro yezvinoitika zvichangoburwa. Panguva imwe cheteyo, zvisinei, ndakaona simba rerumbidzo ne“rumutsiriro” muushumiri hwangu ndimene. Kutaura idi, ndiwo matangiro akaita ushumiri hwangu mukuvamba kwama1990, neboka rokurumbidza nokunamata muEdmonton, Alberta. Taizomisa mufananidzo weTsitsi Dzemweya waJesu pakati penzvimbo tsvene uye tongomurumbidza (anofanotungamira wezvaizozouya gare gare - kurumbidza nekunamata muKunamata kweYukaristiya). Kutendeuka kwagara kwenguva refu uye hushumiri hwakawanda hwakatanga kubva pamazuva iwayo achiri kushandira Chechi nhasi. 

Ndakanyora zvinyorwa zvishoma kare pamusoro pesimba rekurumbidza uye zvarinoburitsa munzvimbo yemweya, mumoyo yedu, nenharaunda dzedu (ona Simba Rokurumbidza uye Rumbidzo kuna Rusununguko.) Inopfupikiswa mu Katekisimo yeChechi yeRoma:

Chikomborero inoratidza kufamba kwekutanga kwemunamato wechiKristu: kusangana pakati paMwari nemunhu… Munamato wedu anokwira muMweya Mutsvene kuburikidza naKristu kuna Baba - tinomukomborera nekutikomborera kwaakaita; zvinokumbira nyasha dzaMweya Mutsvene kuti anodzika kubudikidza naKristu anobva kunaBaba — anotiropafadza.-Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), 2626; 2627

Pane kushaikwa kwekurumbidza nekunamata kwechokwadi kwaIshe muChechi mune zvese, chiratidzo, chaicho, chekushaiwa kwedu kutenda. Hongu, Chibayiro cheMisa Tsvene chiitiko chedu chikuru chekunamata… asi kana chinopiwa pasina mwoyo yedu, ipapo kuchinjana kwe "chikomborero" hakusati kwasangana; Nyasha hadziyerere sezvadzinofanira, uye chokwadi, dzinodziviswa.

... kana paine mumwe munhu ari mumoyo wakadaro, handikwanise kuzvitsungirira uye nekukasira kusiya mwoyo iwoyo, ndichitora pamwe neni zvipo zvese nenyasha dzandakagadzirira mweya. Uye mweya hautombooni kuenda Kwangu. Pashure penguva yakati, kusava nechinhu mukati nokusagutsikana zvichauya kungwariro yake. O, dai akangotendeukira kwaNdiri zvino, ndaizomubatsira kuchenesa mwoyo wake, uye ndaizozadzisa zvose zviri mumweya wake; asi pasina ruzivo nemvumo yake, handikwanise kuva Tenzi wemoyo wake. —Jesu kuna St. Faustina paChirairo; Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1683

Nemamwe manzwi, tinozosangana muhupenyu hwedu kushoma kana paine shanduko, kukura, nekuporeswa kana tisingade nekunamata nemoyo! Zve…

Mwari Mweya, uye avo vanomunamata vanofanira kunamata muMweya nechokwadi. (Johani 4:24)

… Kana tikazvivhara zvine mutsindo, munamato wedu unotanga kutonhora uye kutadza ... Munamato waDavid wekurumbidza wakamuunza kusiya chimiro chose uye kutamba pamberi paIshe nesimba rake rose. Uyu ndiwo munamato wekurumbidza! ”… 'Asi, Baba, izvi ndezvevaya veKuvandudzwa muMweya (musangano weCharismatic), kwete wevaKristu vese.' Kwete, munamato wekurumbidza munyengetero wechiKristu kwatiri tese! —POPA FRANCIS, Ndira 28, 2014; Zenit.org

Zviitiko zvichangobva kuitika muKentucky chiratidzo chaMwari achitora zvinogumbura, kana kuti ingori mhinduro isingadzivisiki yechizvarwa chine nzara nenyota - senge ivhu rakaoma rerenje - zvekuti chikomborero (uye kuchema) chamuka changodonhedza pasi. mabhanan’ana eMweya Mutsvene? Handizivi, uye hazvina basa. Nokuti iwe neni tinofanira kunge tichiita kupa rumbidzo nekutenda “nguva dzose” muzuva redu rose, zvisinei nemiedzo yakaoma sei.[2]cf. Nzira Idiki yeSt 

Farai nguva dzose, nyengeterai nguva dzose uye muchivonga pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu... ngatirambei tichipa Mwari chibayiro chokurumbidza, ndiko kuti, chibereko chemiromo inopupura Zita rake. (1 VaTesaronika 5:16, VaHebheru 13:15; cf. Nzira Idiki yeSt)

Nokuti iyi ndiyo nzira yatinopfuura nayo napamasuo okudenga uye tigopinda pamberi paMwari, mu“nzvimbo tsvene-tsvene” yatinosangana nayo zvirokwazvo naJesu.

Pindai pamasuwo ake muchivonga, napavazhe dzake muchirumbidza; ( Pisarema 100:4 )

Munamato wedu, chokwadi, wakabatanidzwa kune Wake pamberi paBaba:

Kuvonga kwenhengo dzeMuviri kunotora chikamu mune icho cheMusoro wavo. -CCC 2637 

Hongu, iva nechokwadi chokuti unoverenga Rumbidzo kuna Rusununguko, kunyanya kana uri kupfuura “mumupata womumvuri worufu”, uchirohwa nemiedzo nemiedzo. 

Vhiki rino rinouya, Mweya uri kunditungamira mukuva ndega kwemazuva mapfumbamwe akanyarara. Kunyange zvazvo zvichireva kuti ndichave kunyanya kubva paInternet, ndinonzwa nguva ino yekuzorora, kuporesa, uye nyasha zvichangobatsira iwe, zvakare, kwete chete mukureverera kwangu kwezuva nezuva kune vaverengi vangu, asi ndinonamata, muzvibereko zvitsva zve. chipostori ichi chokunyora. Ndinonzwa Mwari anzwa "kuchema kwevarombo", kuchema kwevanhu vake pasi pekudzvinyirirwa kweizvi Final Revolution ichipararira pasi rose. The Awa Prodigal yenyika yava kusvika, iyo inonzi “yambiro.” Idzi rumutsiriro ingoriwo maranzi ekutanga eiyi "kuvhenekera hana” kutyora muganhu wedu? Ndivo here kunyandura kwokutanga kweichi chizvarwa chinopandukira, zvino chiri kubvunza kuti, “Neiko ndakasiya Imba yaBaba vangu?”[3]cf. Ruka 15: 17-19

Chandinongoziva ndechekuti nhasi, iko zvino, mukati memukati memoyo wangu, ndinofanira kutanga kurumbidza nekunamata Jesu “nemwoyo wangu, mweya nesimba”… uye rumutsiriro ruchauya zvirokwazvo. 


 

Dzimwe nziyo dzekuita kuti uende... 

 
Zvakafanana Kuverenga

Izita Rakanaka Sei

Muzita raJesu

Ndatenda kune vese vakatsigira hushumiri uhu!

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. oursundayvisitor.com
2 cf. Nzira Idiki yeSt
3 cf. Ruka 15: 17-19
Posted in HOME, KUNAMATA uye tagged , , , , .