Kuchinja kweMoyo

echimurenga

 

PANO yakaenzana nekudengenyeka kwenyika kune zvematongerwo enyika kuri kuitika, a Yenyika Dzepasi Pose izvo zviri kukanganisa marudzi nekuparadzanisa vanhu. Kuzviona zvichiitika mune chaiyo-nguva ikozvino inotaura nezvekuti sei pedyo nyika iri mukumuka kukuru.

Iyo polarization yemafungiro haigone kuve yakajeka. MuEurope, vamwe vezvematongerwo enyika vakakanda zvakazaruka mikova kune "vapoteri," nepo vamwe vezvematongerwo enyika vari kusimukira kumasimba kuti vavhare nekukasira. MuFrance, hurumende yezvematongerwo enyika iri kuenda kunoranga nemutongo wemakore maviri mutirongo uye kusvika pamakumi matatu emamiriyoni euros mufaindi chero munhu anga "anyengedza nemaune, kutyisidzira uye / kana kushandisa kumanikidza kwepfungwa kana kwetsika kuodza moyo kubvisa pamuviri. ”  [1]cf. LifeSiteNews, Zvita 1, 2016 Mhiri kwegungwa, zvakadaro, Mutungamiri-Sarudzo Trump akavimbisa kuisa pro-life Supreme Court vatongi kubvisa Roe Vs Wade (iyo yakatangisa munguva yekubvisa nhumbu nekuparadzwa kwemazana emamiriyoni evanhu munyika iyoyo). MuCanada, Justin Trudeau - uyo akarumbidza hutongi hwehudzvanyiriri hweChina neCuba - akava wekutanga Mutungamiriri weHurumende kutora chinhanho cheGay Pride, vachipemberera kuzvimiririra kwemunhu pamusoro pehunhu uye nekufunga… apo Mutungamiri wePoland munguva pfupi yapfuura akabatana nemabhishopi emunyika mukuisa nyika pasi pehutongi hwaJesu Kristu "Asingafi Mambo weNguva." [2]Rejista yeKaturike Yenyika, Mbudzi 25, 2016

Ihondo yeiyo mweya yamarudzi. Iko kuzadzikiswa kwemashoko echiporofita aJohn Paul II, akataurwa nguva pfupi asati ave Papa:

Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, Kristu maringe naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (PAPA JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Seimwe nyika inosiya zvachose midzi yayo yechiKristu uye imwe ichivasimbisa; sekukanda kunoita munhu achivhura miganhu yayo apo nyika inokwira mune imwe; nepo imwe nyika ichigamuchira hunhu husina umwari uye imwe ichizviramba… kupesana kwepfungwa pakati penyika kuri kusvika pakukwirira sekudyidzana kwepasi rose kunotungamira kune musoro wepasi rose. [3]cf. Benedict uye New World Order Nekudaro, zviri kuzadzikiswa zvakare yambiro yeuporofita yaPius XI musi waMarch 19, 1937:

Uyewo muedzi wekare haana kumbomira kunyengera vanhu nezvipikirwa zvenhema. Izvo zviri paichi chikonzero kuti kumwe kurovera kwakatevera pamusoro peumwe kwakaratidzira kufamba kwemazana emakore, kudzamara pakuchinja kwemazuva edu pachedu. Iyi shanduko yemazuva ano, inogona kutaurwa, yakatsemuka kana kutyisidzira kwese kwese, uye inodarika mukukura nemhirizhonga chero chinhu chisati chaitika mukutambudzwa kwakapfuura kwakanangidzirwa kuChechi. Vanhu vese vanozviwana vari munjodzi yekudzokera muhutsinye zvakanyanya kudarika izvo zvakadzvinyirira chikamu chikuru chenyika pakuuya kweMununuri.. -PaAtheistic Communism, Divini Redemptoris,n. 2, www.mumburum.com

Ini ndoda kutaura zvakare, ndisingazeze, kuti nekukurumidza kukurumidza kwekudyidzana kwenyika uye United Nations gehena-yakatsunga kuputsa hunhu hweiyo Vhangeri, pane njodzi chaiyo nhasi, kuti nedambudziko chairo nemamiriro ezvinhu ekupererwa, vazhinji vachatarisa kumatongerwo evanhu kuti vawane mhinduro dzemweya- uye apa Chechi yeKaturike iri kusangana nematambudziko ayo. Nehurombo, chero hurukuro nhasi ye "antikristu" inosangana nekuseka kana kusatenda (ona Anopesana naKristu Mazuva Ano). Chokwadi, zvakawandisa zvemifananidzo yekatuni ye "mwanakomana wekuparadzwa" zvakaita kuti chero pfungwa yemutungamiriri wenyika yedhiabhori iratidzike senge-izvo, uye rukova rwemaonero mapfupi uye akaomarara anoregedza antikristu kusvika pamagumo yepasirese asi vachiregeredza nyevero dzakajeka uye "zviratidzo zvenguva" zvinotaurwa napapa, uye zvichisimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? uye Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?).

Kure-kutorwa? Tarisa uone mangani maCuba akachema pamusoro perufu rwemudzvanyiriri Fidel Castro! Tarisa uone kuti vangani veVenzuelan vakadaidza mutungamiri wesocialist Chavez "baba"! Tarisa uone kuti vangani maNorth Korea vanochema seMutungamiriri weCommunist Kim Yong-un anofamba ne! Vangani vakachema uye vakazivisa Obama kuva "muponesi" uye mhando ya "Mosesi", vachitomuenzanisa na "Jesu"? [4]cf. Nyevero kubva Kare Munguva yekutanga yaObama, yakareba-nguva Newsweek veteran Evan Thomas akati, "Nenzira, kumira kwaObama pamusoro penyika, pamusoro - pamusoro penyika. NdiMwari werudzii. Achaunza mativi ese akasiyana pamwechete. ” [5]Washington ExaminerNdira 19, 2013 Vangani ikozvino vari kutarisa kuna Donald Trump kuti "aite America huru zvakare"? Mwari chete ndiye anokwanisa kuita kuti marudzi edu ave makuru patinomuisa, uye Evhangeri, pakati pemoyo wedu. Zvikasadaro, isu tinosara tisina chinhu kunze kwekuparadzwa kwehope.

Kutambudzwa kunofambira [rwendo rweChechi] parwendo pasi pano kuchaburitsa pachena "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristo, kunyepedzera-musia uyo murume anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari uye naMesiya wake akauya munyama… Chechi yakaramba kunyangwe akashandura mafomu ekunyepedzera kwehumambo huchauya pasi pezita. yezviuru zvemakore, kunyanya maitiro ezvematongerwo enyika “akatsauka” ehumesiya.-Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 675-676

 

RUDZINU RWOMWOYO 

Hapana chimwe cheizvo zvinotsanangurwa pamusoro apa chinokatyamadza kune avo vanoziva mazwi eMukadzi Wedu weFatima uyo akayambira nezvekudzikira kwemarudzi. Kana yaWedu Mukadzi weRwanda uyo akayambira kuti kuurayana ikoko kwainge kusiri chiitiko chemuno chete, asi yambiro kune nyika yemhedzisiro yekukanganwa Mwanakomana wake (ona Nyevero muMhepo). Mushonga wake? Nekuti mumwe nomumwe kutendeuka uye kudzokera kuna Jesu.

Semunguva dzese dzedutu dzenhoroondo yeChechi, mushonga wakakosha nhasi uri mukuvandudzwa kwechokwadi kwehupenyu hwepachivande uye neruzhinji maererano nemisimboti yeVhangeri nevose vari veFold of Christ, kuti vave chokwadi munyu wepasi kuchengetedza nzanga dzevanhu kubva kuhuori hwakazara. —Papa PIUS XI, PaAtheistic Communism, Divini Redemptoris,n. 41, www.mumburum.com

Hongu, vanhu vanoda mabasa, migwagwa yakanaka, uye hutano - nguva dzose zvinonetsa zvekutanga musarudzo dzese. Asi John Paul II, achitaura kuzviuru zvitanhatu vadzidzi veyunivhesiti, cheka kusvika pamwoyo wenyaya yacho: chinonyanya kudikanwa nhasi ndeche shanduko yemoyo.

Vanakomana vangu nevanasikana, makaratidza… kutambudzika nekupokana kunoitwa neruzhinji kuti rwunokurirwa parunobva kuna Mwari. Huchenjeri hwaKristu hunoita kuti iwe ugone kuenderera mberi kuti uwane kwakadzika kwakanyanya huipi huripo munyika. Uye zvakare zvinokukurudzira iwe kuzivisa kune vese vanhu, shamwari dzako mukufunda nhasi, uye mukushanda mangwana, chokwadi chawakadzidza kubva pamiromo yaTenzi, ndiko kuti, kuti zvakaipa zvinouya “Zvichibva pamwoyo womunhu” (Mk 7:21). Saka ongororo yezvematongerwo enyika haina kukwana kuunza runyararo nerunyararo. Mudzi wezvakaipa uri mukati memunhu. Mushonga, saka, zvakare unotanga kubva ku mwoyo. —PAPA JOHN PAUL II kuInternational Congress, Kubvumbi 10, 1979; v Vatican.va

Kunyangwe chete mumwe moyo, wakashandurwa zvachose kuna Mwari, unogona kuva mucheka unopenya unobaya rima remweya mizhinji. Just mumwe moyo, uzere nehupenyu Hutsvene, unogona kuva munyu unochengetedza hupenyu nharaunda. Just mumwe moyo, unogara muKuda kwaMwari, unogona kupofomadza nekushayisa simba muchinda werima. Satani akamboti kuna St. John Vianney: "Dai pakava nevapristi vatatu vakaita semi, umambo hwangu hungaparara!"

Hatigone here kutarisa kumhando yaIshe Wedu uyo, apo aitaura pane dzimwe nguva kumamiriyoni, akasarudza vashoma chete vevarume kuisa hwaro hweramangwana? Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu, kunyange akashungurudzika, asiri kuvhunduka nekuti mabhiriyoni haasi kutendeukira kuna Jesu. Asi, iye anotaura kune vashoma vanoteerera-sekunge iye Gidheoni aive achitungamira mauto madiki evarume mazana matatu. [6]cf. Iye Gidheoni Mutsva Nekuti, kuburikidza nemaoko mashoma e zvechokwadi vapostori, Murazvo weRudo rwake unogona kupisa kudzamara hwatanga kupararira semoto wemusango. Uye saka anoteterera kuti vashoma vari kuteerera, avo vachiri vakamuka, vashingirire mune izvi shanduko yemoyo.

Vadiwa vana, amai vangu moyo uri kuchema apo ini ndiri kutarisa zviri kuitwa nevana vangu. Zvivi zviri kuwedzera, kuchena kwemweya ndiko kwakanyanya kukosha. Mwanakomana wangu ari kukanganikwa - kukudzwa zvese zvishoma; uye vana vangu vari kutambudzwa. Ndokusaka, imi vana vangu, mapostori erudo rwangu, nemweya uye nemoyo muchidana zita reMwanakomana wangu. Achave nemashoko echiedza kwauri. Iye anozviratidza Kwauri, Anomedura chingwa newe uye anokupa iwe mazwi erudo kuitira kuti iwe ugozvishandura zviite zviito zvetsitsi uye, nekudaro, uve zvapupu zvezvokwadi. Ndokusaka vana vangu musatya. Bvumira Mwanakomana wangu kuti ave mauri. Iye achakushandisa iwe kutarisira avo vakakuvadzwa uye kushandura mweya yakarasika. Naizvozvo, vana vangu, dzokerai kumunamato weRosary. Namata nayo nemanzwiro ekunaka, chibayiro uye tsitsi. Namata, kwete nemazwi chete, asi nezviito zvetsitsi. Namata nerudo kuvanhu vese. Mwanakomana wangu, nechibairo Chake, rudo rwakasimudzwa. Naizvozvo, gara naYe kuitira kuti uve nesimba uye netariro; kuti mugova nerudo rwunova upenyu uye runoendesa kuupenyu husingaperi. Nerudo rwaMwari, neniwo ndinemi, uye ndichakutungamirai nerudo rwamai. Ndatenda. -Mai vedu vanonzi vanomuona Medjugorje muoni, Mirjana; Zvita 2, 2016

Mhinduro yekukurumidza kukurumidza kukurumidza kwemarudzi haisi yezvematongerwo enyika, asi zvemweya. Kunyangwe hazvo socialism necommunism zvakazviratidza kuva zvishandiso zvakashata zvekudzvinyirira, capitalism yakaratidzawo hutsinye hwayo hunotyisa apo vamwari vemari, vanyaradzo, uye kudisa zvenyika vanokwidziridzwa pamusoro peatari dzemwoyo yevanhu se "mhuru dzendarama" itsva. 

Uye saka zvinoita sekune kwandiri kuti Chechi iri kusangana nenguva dzakaoma kwazvo. Dambudziko chairo harisati ratombotanga. Tichafanirwa kuvimba nekumukira kunotyisa. Asi ini ndine chokwadi chakaenzana nezve izvo zvichasara kumagumo: kwete Chechi yezvematongerwo enyika, iyo yatofa naGobel, asi Chechi yekutenda. Anogona kunge asisiri iro rinodzora simba rehukama kusvika padanho raakange ari kusvika nguva pfupi yadarika; asi achanakirwa nekutumbuka kutsva uye oonekwa semusha wemunhu, kwaachawana hupenyu netariro kupfuura kufa. --Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda neRamangwana, Ignatius Press, 2009

Uku ndiko kutumbuka uko Mukadzi Wedu ari kutidaidza kuti tigadzirire ne shanduko yemoyo. Mumazuva ano asara eAdvent, ndinonamata kuti Ishe naMai vedu vatipe "mazwi echiedza" anodiwa kuti tiwane kwete chete huchenjeri hunodiwa kuti tifambe munguva dzino dzinonetsa, asi pamusoro pezvose, kukutungamira iwe neni kusvika pakadzika uye kutendeuka kwechokwadi… kuti Kristu zvechokwadi tonga mumoyo yedu.

 


Ropafadzai uye ndinokutendai nerutsigiro rwenyu.

 

Kufamba naMark iyi Advent mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.