Chimurenga!

ZVINHU Ishe vanga vakanyarara mumoyo mangu mwedzi mishoma yapfuura, ichi chinyorwa pazasi uye izwi rekuti "Revolution!" inoramba yakasimba, sekunge iri kutaurwa kekutanga. Ndafunga kutumira zvakare kunyora uku, uye kukukoka iwe kuti uzviparadzire zvakasununguka kumhuri neshamwari. Tiri kuona mavambo eChinjo iyi yatove muUnited States. 

Ishe vatanga kutaura mazwi ekugadzirira zvakare mumazuva mashoma apfuura. Uye saka, ini ndinonyora izvi uye ndigovane newe pamwe neMweya paunovhura. Ino inguva yekugadzirira, nguva yekunamata. Usakanganwa izvi! Dai iwe uchiramba wakadzika midzi murudo rwaKristu:

Nekuda kweizvi ndinopfugama pamberi paBaba, kunobva kwavari mhuri yega yega kudenga nepanyika, kuti vakupe zvinoenderana nefuma yekubwinya kwavo kuti musimbiswe nesimba kubudikidza neMweya wavo mukati memunhu, uye kuti Kristu garai mumoyo yenyu nokutenda; kuti imi, makadzika midzi uye makadzika murudo, muve nesimba rekuziva pamwe nevatsvene vese kufara nekureba nekukwirira nekudzika, nekuziva rudo rwaKristu runopfuura ruzivo, kuti muzadzwe kuzara kwaMwari. (VaEf.3: 14-19)

Kutanga kuburitswa munaKurume 16, 2009:

 

Kugadzwa kwaNapoleon   
The Crowning [kuzvigadza pachigaro] yaNapoleon
, Jacques-Louis David, c. 1808

 

 

CHITSVA izwi rave riri pamoyo wangu mwedzi yakapfuura:

chimurenga!

 

GADZIRA

Ndatokuzivisa iwe kune mupirisita-shamwari muNew Boston, Michigan uko iyo Divine Tsitsi meseji yakatanga kupararira muNorth America kubva parishi rake chairo. Anogamuchira kushanyirwa neMweya Mutsvene muPurigatori husiku hwese muzviroto zvakajeka. Ndakarondedzera izvi zvakapfuura Zvita zvaakanzwa kana nguva yapera Fr. John Hardon akazviratidza kwaari muchiroto chakakosha:

Kutambudzwa kwava pedyo. Kunze kwekunge isu takagadzirira kufira rutendo rwedu uye kuva vafira kutenda, hatife takashinga mukutenda kwedu. (Ona Kutambudzwa Kwava Pedyo )

Uyu mupirisita anozvininipisa akagashirwawo nguva pfupi yadarika kubva kunaRuva Diki, St. Thérèse de Liseux, uyo akapa meseji, iyo yandinotenda ndeyeChechi yese. Fr. haizivise zvinhu izvi, asi yakandiudza pachangu. Nemvumo yake, ndiri kuvatsikisa pano.

 

Yambiro Kubva Kare

Muna Kubvumbi, 2008, mutsvene wechiFrench akaonekwa muchiroto akapfeka dhirezi yeKudya kwake kwekutanga uye akamutungamira akananga kuchechi. Zvisinei, paakasvika pamusuwo, akarambidzwa kupinda. Akatendeukira kwaari ndokuti:

Kungofanana nenyika yangu [France], aive mwanasikana wedangwe weChechi, akauraya vapirisita vake uye vakatendeka, saka kutambudzwa kweChechi kuchaitika munyika yenyu. Munguva pfupi, vafundisi vachatapwa uye vachatadza kupinda mumachechi pachena. Vachashumira kune vakatendeka munzvimbo dzakavanzika. Vakatendeka vachabvisirwa "kutsvoda kwaJesu" [Chirairo Chitsvene]. Vanhuwo zvavo vanozounza Jesu kwavari vapristi vasipo.

Pakarepo, Fr. akanzwisisa kuti aireva iyo French Revolution uye kutambudzwa kwakamwe kamwe kweChechi kwakaputika. Akaona mumoyo make kuti vapirisita vachamanikidzwa kupa Misa dzakavanzika mudzimba, matanga, uye munzvimbo dziri kure. Fr. zvakare vakanzwisisa kuti vafundisi vakati wandei vaizokanganisa kutenda kwavo voita "manyepo-chechi" (ona Muzita raJesu - Chikamu II ).

Chenjera kuchengetedza kutenda kwako, nekuti mune ramangwana Kereke iri muUSA ichaparadzaniswa neRoma. —St. Leopold Mandic (1866-1942 AD), Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, peji 27

Uye zvakare munguva pfupi yapfuura, muna Ndira 2009, Fr. zvinonzwika akanzwa St. Therese achidzokorora meseji yake nekuchimbidza:

Munguva pfupi, izvo zvakaitika munyika yangu yekuzvarwa, zvichaitika zvako. Kutambudzwa kweChechi kwave pedyo. Zvigadzirire.

"Zvichaitika nekukasira," akandiudza, "zvekuti hapana munhu achanyatsogadzirira. Vanhu vanofunga kuti izvi hazvigone kuitika muAmerica. Asi zvichaitika, uye munguva pfupi iri kutevera. ”

 

TSIKA DZINONYANYA

Mamwe mangwanani muna Zvita wegore ra2004, ndakamuka pamberi pemhuri yangu yese patakanga tiri munzira yemakonzati. Izwi rakataura mukati memoyo wangu richiti a kudengenyeka kwenyika yakaitika makore mazana maviri apfuura mune inozivikanwa seChimurenga cheFrance. Izvi zvakaburitsa a unhu tsunami iyo yakamhanya nepasirese uye ikaunza kuparadzwa kwayo kusvika pakakwirira kutenderera 2005 [ona kunyora kwangu Kutambudzwa! (Tsika Dzakanaka) ]. Masaisai iwayo ave kudzikira uye achienda mukumuka kwawo mhirizhonga.

Kutaura chokwadi, ini ndaisatomboziva kuti chaive chiFrench Revolution. Ndoita izvozvi. Paive nenguva inonzi "Kuvhenekerwa" umo mafirosofi mafilosofi akatanga kubuda, aiona pasi rese kubva mumaonero emunhu. Chikonzero, pane kufunga kunovhenekerwa ne kutenda. Izvi zvakaguma panguva yeChimurenga cheFrance nekurambwa nechisimba kwechitendero uye kupatsanurwa kwepamutemo pakati peChechi neHurumende. Machechi akabvutwa uye vapristi vazhinji nevezvitendero vakaurayiwa. Karenda yakashandurwa uye mamwe mazuva eMabiko akarambidzwa, kusanganisira Svondo. Napoleon, uyo akakunda mauto epapa, akatora Musungwa Baba Vatsvene uye munguva yekuzvitutumadza kukuru, akazvigadza korona semambo.

Nhasi, chimwe chinhu chakafanana chiri kutora nzvimbo, asi ino nguva pa chiyero chepasi rose.

 

KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA

Tsunami yetsika yakaputika makore mazana maviri apfuura ine zita: iyo "tsika yekufa. ” Chitendero chayo "tsika dzinoenderana. ” Muchokwadi chose, chakaparadza hwaro hwakawanda hweKereke pasirese kusara kwevakasara veDombo. Mafungu aya zvaakudzokera kugungwa, Satani anoda kutora Chechi. "Dhiragoni", uyo akafuridzira hunyanzvi hwesimba reChimurenga cheFrance, anotarisira kupedzisa basa: kwete kungo wedzera kuwedzera kwekuparadzaniswa pakati peChechi neHurumende, asi kupera kweChechi zvachose.

Nyoka yakasvipa rwizi rwemvura kubva mumuromo wayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira nemvura. (Zvak. 12:15)

Sekutanga kwakatanga muEurope uye ikazosvika pakakwirira muNorth America, iko zvino yava kudzikira kubva kuAmerica kudzamara yadzoka zvakare Europe, kutsvaira chipingamupinyi chega chega munzira yayo kubvumira kusimuka kwe "chikara," Super-State yepasirese, New World Order.

Pasi rese, pane ruzha rwechinjo. Chido ichocho chaive pachena munaNovember, mune chiitiko icho chinogona kuve zvese chiratidzo cheichi chidimbu chekuchinja uye chinonyanya kukonzera shanduko iyoyo. Zvichipa basa rakakosha iro United States iri kuenderera mberi ichiita pasi rose, kusarudzwa kwaBarack Obama kunogona kuve nemhedzisiro inoenda kure kupfuura nyika iyoyo. Kana pfungwa dzazvino dzekuvandudza masangano emari nehupfumi epasi rese achiitwa, izvo zvinogona kuratidza kuti isu tave kutanga kunzwisisa kukosha kwehutongi hwepasi rose.-Aimbova Mutungamiri weSoviet Michael Gorbachev (parizvino Mutungamiri weInternational Foundation for Socio-Economic and Political Study muMoscow), Ndira 1, 2009, International Herald Tribune

Ini ndinotenda kuti pane mubatanidzwa wekuti nyika inogona kunyengetedzwa, muUnited Nations ichiita basa rakakura mukuchengeteka, NATO ichiita chinzvimbo chakakura kunze kwemitambo, uye zvakare European Union senzvimbo yeboka iri kutamba basa rakazara zvematongerwo enyika. -Gurukota Gurukota Gordon Brown (aimbova Chancellor weUK), Ndira 19, 2007, BBC

Ehezve, chipinganidzo chikuru ndeche Chechi yeKaturike uye dzidziso dzake dzetsika, kunyanya pakuroora uye nekuremekedzwa kwemunhu.

Chiratidzo chekongiri chekutanga kweChimurenga ichi chakangoerekana chaitika munaKurume 9, 2009 mudunhu reAmerica reConnecticut mu "bara" pamusoro peuta hweChechi. Mutemo wezvemitemo wakakurudzirwa kupindira zvakanangana nekushanda kweChechi yeKaturike nekumanikidza mabhishopi nevapirisita kuti vave chinhu chakaparadzana kubva parishi, pachinzvimbo ichiisa pachiremera bhodhi rakasarudzwa (kuedza kwakafanana kuita kuti Chechi isununguke kwakaitwa muFrance ne Mutemo weConstitution Constitution yeVafundisi [1790 AD] izvo zvakamanikidza vese mabhishopi nevapirisita kuti vasarudzwe nevanhu.) Vatungamiriri veCatholic veConnecticut vakafunga kuti kwaive kupokana kwakanangana nekuedza kweChechi kudzivirira "kuroora" kwevanhukadzi muhurume. Mune kutaura kunomutsa, Mukuru Wekudzivirira wevaK Knights veColumbus akanyevera kuti:

Chidzidzo chezana ramakore regumi nemapfumbamwe ndechekuti simba rekumisikidza zvivakwa zvinopa kana kubvisa masimba evatungamiriri veChechi pakuziva uye nekuda kwevakuru vehurumende hapana chimwe chinopfuura simba rekutyisidzira uye simba rekuparadza. -Supreme Knight Carl A. Anderson, dziite kuConnectitcut State Capitol, Kurume 11, 2009

… Sununguko yazvino ine maitiro akasimba ehudzvanyiriri… —Cardinal George Pell, Kurume 12, 2009 kumusangano we "Mhando dzakasiyana dzekusashivirira: zvechitendero uye zvevanhu."

 

KUTAMBUDZWA

Chisimbiso cheChishanu chaZvakazarurwa ndicho kutambudzwa, izvo zvandinotenda zvichatanga pamatanho akasiyana ematunhu uye ichaisa danho reiyo Great Persecution yeChechi kana chikara chapiwa muromo: apo kusateerera mutemo kunoperera Chikara, “munhu asingateereri mutemo.”

Achataura achipesana neWekumusoro-soro, uye achamanikidza vatsvene veWekumusoro-soro, achifunga kuchinja mazuva emutambo nemutemo. Vachaiswa mumaoko ake kwegore rimwe, namakore maviri nehafu, (Dhan. 7:25)

Asi rangarirai izvi, hama dzinodiwa nehanzvadzi: apo uku kudengenyeka kwepamweya kwakazungunusa matenga mazana maviri emakore apfuura, Amai vedu Vakaropafadzwa wo akaonekwa nguva iyoyo.

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfekedzwa nezuva… Chimwezve chiratidzo chakabuda mudenga; yakanga iri dhiragoni tsvuku hombe…. (Zvak. 12: 1, 3)

Nguva dzino dzazvino hadzisi chimwe chinhu kunze kwekupwanya kwekupedzisira kwemuswe wenyoka uyo anonzwa chitsitsinho cheMukadzi kuda kupwanya musoro wake.

Asi kana dare rasangana, uye simba rake richibviswa nekuparadzwa kwekupedzisira uye kwakakwana, ipapo humambo nesimba nekutonga kwehumambo hwese pasi pematenga zvichapihwa kuvanhu vatsvene veWekumusoro-soro, vane humambo huchave nekusingaperi: masimba ese anomushandira nekumuteerera. (Dhan. 7: 25-27)

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.