Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

 
Shoko raMwari

Mubvunzo wake wauya panguva iyo moto wanga uchibvira mumweya mangu nekuda kwe Izwi raMwari. Ndakataura izvi kumutungamiriri wangu wezvemweya, uye kunyange iye ainzwa nzara iyi yemukati. Zvimwe ndiwewo… Zvinoita sekunge makakatanwa ari muKereke, zvematongerwo enyika, zvinhu zvisina basa, izwi rekuti mitambo, kusajeka, kutsigirwa kwezvirongwa zvepasi rose, nezvimwe zvakadaro. kutyaira ndidzokere muShoko raMwari risina kunyorwa. ndinoda ku inodya izvozvo.[1]Uye ndinoita mu Holy Ekarisiki, nokuti Jesu ndiye ‘Shoko rakaitwa nyama’ ( Johani 1:14 ) Magwaro haamboperi nekuti aneta mupenyu, nguva dzose kudzidzisa, nguva dzose kudya, nguva dzose kuvhenekera mwoyo.

Zvirokwazvo, shoko raMwari ibenyu uye rinoshanda, rakapinza kukunda chero munondo unocheka nekwose, rinopinda nepakati pemweya pamwe nemweya, majoini nemwongo, uye richikwanisa kuona zvinoonekwa nepfungwa dzemoyo. (VaHebheru 4: 12)

Uye zvakadaro, tinoziva semaKatorike kuti dudziro yeMagwaro ine miganhu. Kuti revo hurusa yemashoko aKristu yakanzwisiswa uye yakaronzeswa kuVaapostora, uye kuti dzidziso yavo yakagamuchidzwa kwatiri mumazana amakore mukutevedzana kwavaapostora.[2]ona Dambudziko Rekutanga Naizvozvo, kuna avo Kristu vaakagadza kuti vatidzidzise.[3]cf. Ruka 10:16 naMat 28:19-20 tinotendeukira kuTsika inoyera isingachinji uye isingakanganisi[4]ona Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi - kana zvisina kudaro, paizova nemhirizhonga yedzidziso.

Panguva imwe cheteyo, Pope namabhishopi ari muruwadzano naye vanongova vabatiri veShoko raMwari. Saka tose tiri vadzidzi veShoko iroro, vadzidzi vaJesu (maona Ndiri Mudzidzi waJesu Kristu) Saka….

…Chechi yeCatholic haisi Chechi yaPope saka maCatholic havasi vapapa asi maKristu. Kristu ndiye musoro weKereke uye kubva kwaAri nyasha dzose dzeumwari nechokwadi zvinoenda kunhengo dzemuviri wake, inova Chechi… MaCatholic havasi vanhu vanotongwa nevakuru vekereke, avo vane chikwereti navo chekuteerera kweupofu sekunge vari muudzvanyiriri hwezvematongerwo enyika. . Savanhu vari muhana dzavo nomunamato, vanoenda zvakananga kuna Mwari muna Kristu nomuMweya Mutsvene. Chiito chekutenda chinonangidzirwa kuna Mwari, nepo magisterium yemabhishopi inongova nebasa rekutendeka uye zvakakwana kuchengetedza zviri mukati mezvakazarurwa (zvinopiwa muMagwaro Matsvene neTsika yeApostora) nekuzvipa kuChechi sezvakaziviswa naMwari.   —Cardinal Gerhard Müller, aimbova Mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda, January 18, 2024, Crisis Magazine

Iyi tsananguro yakakosha ishaft yechiedza yakanyatsorongedzwa mukati memhute yenyonganiso yakapatsanura maCatholic mavhiki mashoma apfuura. Miedzo ichangoburwa imhaka huru mukunzwisisa kwakanyanyisa kusakundika kwapapa uye kunyange tarisiro dzenhema dzemurume ane chigaro. Sokutaura kunoita Cardinal Müller mubvunzurudzo imwe cheteyo, “Mukutaura kwoudzame hworudzidziso noururami hwekutaura, Pope Benedict akanga ari wechienzi panzvimbo penguva dzose munhau ine zvinoitika yavanapapa.” Chokwadi, takanakidzwa nedzidziso yakareruka, kunyangwe mutsananguro isiri yehutongi yevapapa vedu zana rino rapfuura. Kana neniwo ndakanga ndasvika padanho rekuti nditore nyore nyore randaigona kutaura navo…

 

Kudzorera Maonero

Asi pontiff wekuArgentina imwe nyaya uye chiyeuchidzo chekuti chapapa infallibility inongogumira pazviitiko zvisingawanzoitiki apo “anosimbisa hama dzake mukutenda [uye] anozivisa nechiito chaicho dzidziso ine chokuita nokutenda kana kuti tsika.”[5]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 891 Nokudaro, kururamisa kwehama hakurevi papa—“chinonyanya kuzivikanwa mubvunzo wokutsauka nokudzingwa muchechi kwaPapa Honorius I,” anodaro Cardinal Müller.[6]ona The Great Fissure

Barque yaPeter/Mufananidzo naJames Day

Nokudaro, ndinotenda kuti Mweya Mutsvene uri kushandisa dambudziko razvino iri kuchenesa Chechi papolatry — pfungwa isina kururama yokuti vanapapa vedu “ndichangamire akakwana, ane pfungwa nezvishuvo zviri mutemo.”[7]PAPA BENEDICT XVI, Homily yaMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune Nepo ichipa chitarisiko chokubatirira pakubatana, uku kutenda kwenhema kunoparira kupatsanurana kusiri kwoumwari:

Kana mumwe achiti, “Ini ndiri waPauro,” uye mumwe, “Ini ndiri waAporo,” hamuzi vanhuwo zvavo here?… nokuti hakuna mumwe angaronga dzimwe nheyo kunze kweiyo iripo, iye Jesu Kristu. (1 VaKorinde 3: 4, 11)

Panguva imwecheteyo, Tsika pachayo inosimbisa hukuru hwaPetro - uye kusagoneka kwekupesana senzira yeboka:

Kana murume akasabatirira pahumwe hwaPeter, anofunga here kuti achakabata kutenda? Kana iye achisiya Sachigaro waPeter pakavakirwa Chechi, achine chivimbo here chekuti ari muChechi? - St. Cyprian, bhishopi weCarthage, "PaUbatana hweChechi yeKaturike", n. 4;  Kutenda kweMadzibaba Okutanga, Vol. 1, mapeji 220-221

Ivo, naizvozvo, vanofamba munzira yokukanganisa kune ngozi vanotenda kuti vanogona kugamuchira Kristu soMusoro weChechi, nepo vasinganamati nokuvimbika kuMumiriri Wake pasi pano. Vakabvisa musoro unooneka, vakagura zvisungo zvinooneka zvekubatana vakasiya Muviri Wakavanzika weMudzikinuri wakavharika uye wakaremara, zvokuti avo vari kutsvaka utiziro hworuponeso rusingaperi havangagoni kuuona kana kuuwana. —Papa PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Kuvimbika ikoko kuna Pope hakuna kuperera, zvisinei. Inokodzera kana ari kushandisa yake "yechokwadi magisterium"[8]Lumen Gentium,n. 25, v Vatican.va - kutaura dzidziso kana zvirevo "izvo zvinofanirwa, zvisinei, kuve pachena kana kuti zvirimo mune zvakazarurwa," anowedzera Cardinal Müller.[9]“Rubatsiro rwoumwari runopiwawo kuvatsivi vavaapostora, vachidzidzisa pamwe chete nomutsivi waPetro, uye, nenzira yakati, kuna bhishopi weRoma, mufundisi weChechi yose, apo, pasina kusvika patsanangudzo isingakanganisi uye. vasingadudzi no“mutoo wakajeka,” ivo vanokarakadza mukushandiswa kweMagisteriumwo zvayo dzidziso inotungamirira kukunzwisiswa kuri nani kwaZvakazarurwa munhau dzokutenda netsika. Kune iyi dzidzisowo zvayo vakatendeka “vanofanira kuinamatira nemvumo yorudzidziso” iyo, kunyange zvazvo yakasiana nemvumo yokutenda, kunyanguvezvo iri wedzero yacho. —CCC, 892 Ndizvo zvinoita kuti dzidziso yomutsivi waPetro ive “yechokwadi” uye zvikurukuru “yeKaturike.” Saka, yazvino kururamiswa kwehama zvemabhishopu hakusi kusavimbika kana kuramba Pope, asi kutsigira basa rake. 

Hausi iwo mubvunzo wekuva 'pro-' Papa Francis kana 'kupokana-' Papa Francis. Uyu mubvunzo wekudzivirira kutenda kweKatorike, uye izvi zvinoreva kudzivirira Hofisi yaPeter iyo Pope akabudirira. —Cardinal Raymond Burke, Chirevo cheKaturike Nyika, January 22, 2018

Saka haufanirwe kusarudza mativi - sarudza Tsika Inoyera kubvira, pakupedzisira, Hupapa hausi Papa Mumwechete. Inhamo huru sei iyo nyika inotarisa mukati apo maCatholic akonzeresa kunyomba, kungave nekuwira mukusawirirana, kana nekusimudzira tsika yehunhu yakapoteredza Pope, kwete Jesu.

 

Nguva yekugeza!

Chii chinonzi "izwi zvino" nhasi? Ndinoona kuti Mweya unodaidza Chechi, kubva kumusoro kusvika pasi, kuti iwire pasi nemabvi edu uye tizvinyudze zvakare muShoko raMwari iro ratakapiwa muNzvimbo Tsvene. Magwaro. Sezvandakanyora mukati Mbudzi, Ishe wedu Jesu ari kuzvigadzirira Mwenga asina gwapa kana gwapa. Mundima imwe chete iyoyo muna VaEfeso, St. Pauro anotiudza sei:

Kristu akada kereke akazvipa kuti aiite tsvene, achimuchenesa nekugeza nemvura neShoko... (VaEf. 5: 25-26)

Hungu, ndiro “izwi zvino” ranhasi: Ngatitorei mabhaibheri edu, hama nehanzvadzi dzinodiwa, uye tiite kuti Jesu atidzidzise muShoko rake—Bhaibheri mune rumwe rutivi, Katekisimu mune rumwe rutivi.

Kana vari avo vanotamba nekupesana, ingorangarira… ruzha chete rwauchanzwa kana ukasvetuka kubva kuBarque yaPeter “kupfapfaidza.” Uye ikoko hakusi kugeza kunotsvenesa!

 

Zvakafanana Kuverenga

Verenga kuti ndakapotsa sei kusiya Chechi yeKatorike makumi emakore apfuura… Gara Uve Chiedza!

Kune Imwe chete Barque

 


Ndinotenda kune wese akadzvanya bhatani reDonate pazasi svondo rino.
Tine rwendo rurefu rwekufamba kuti titsigire mari yebazi iri…
Ndinokutendai mose nekuda kwechibayiro ichi uye neminyengetero yenyu!

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Uye ndinoita mu Holy Ekarisiki, nokuti Jesu ndiye ‘Shoko rakaitwa nyama’ ( Johani 1:14 )
2 ona Dambudziko Rekutanga
3 cf. Ruka 10:16 naMat 28:19-20
4 ona Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi
5 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 891
6 ona The Great Fissure
7 PAPA BENEDICT XVI, Homily yaMay 8, 2005; San Diego Union-Tribune
8 Lumen Gentium,n. 25, v Vatican.va
9 “Rubatsiro rwoumwari runopiwawo kuvatsivi vavaapostora, vachidzidzisa pamwe chete nomutsivi waPetro, uye, nenzira yakati, kuna bhishopi weRoma, mufundisi weChechi yose, apo, pasina kusvika patsanangudzo isingakanganisi uye. vasingadudzi no“mutoo wakajeka,” ivo vanokarakadza mukushandiswa kweMagisteriumwo zvayo dzidziso inotungamirira kukunzwisiswa kuri nani kwaZvakazarurwa munhau dzokutenda netsika. Kune iyi dzidzisowo zvayo vakatendeka “vanofanira kuinamatira nemvumo yorudzidziso” iyo, kunyange zvazvo yakasiana nemvumo yokutenda, kunyanguvezvo iri wedzero yacho. —CCC, 892
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, KUNAMATA uye tagged , , .