Kutsvaga Anodiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 22nd, 2017
Mugovera weSvondo regumi neshanu muNguva Yakajairwa
Mutambo waSt. Mary Magadharini

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT inogara iri pasi pechiso, ichidana, ichirovanisa, ichikurudzira, uye ichindisiya ndisina zororo zvachose. Iko kukoka ku kubatana naMwari. Zvinondisiya ndisisina zororo nekuti ndinoziva kuti handisati ndatora gomba "rakadzika". Ini ndinoda Mwari, asi zvisati zvakadaro nomoyo wangu wese, mweya, uye simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo zvandakaitirwa, uye nekudaro ... handina zororo, kudzamara ndazorora maari. 

Nekutaura "kubatana naMwari," handisi kungoreva hushamwari kana kugarisana murunyararo neMusiki. Neizvi, ndinoreva kuzara uye kuzere kubatana kwekuve kwangu naKe. Nzira chete yekutsanangudza uyu mutsauko ndeyekuenzanisa hukama pakati peshamwari mbiri ne murume nemukadzi. Vaya vekutanga vanonakidzwa nekukurukurirana kwakanaka, nguva, uye zviitiko pamwe chete; yekupedzisira, mubatanidzwa unoenda zvinopfuura mazwi uye zvinobatika. Shamwari mbiri idzi dzakafanana neshamwari dzinokwira makungwa ehupenyu pamwechete… asi murume nemukadzi vanonyura mukudzika chaiko kwegungwa risingaperi, gungwa reRudo. Kana zvirinani, ndizvo zvinodiwa naMwari mukati muchato

Tsika inodaidza St. Mary Magadharina "muapositori kuvaApostora." Iye ndewedu tese, kunyanya kana zvasvika pakutsvaga kubatana naIshe, sezvinoita Maria, mumatanho anotevera inopfupikisa zvakakodzera rwendo rwunofanirwa kuitwa nemuKristu wese…

 

I. Kunze kweGuva

Pazuva rekutanga revhiki, Maria Magadharena akauya kuguva mangwanani-ngwanani, kuchakasviba, akaona ibwe rabviswa kubva muguva. Saka akamhanya akaenda kuna Simoni Petro uye kune mumwe mudzidzi aidiwa naJesu… (Today's Gospel)

Pakutanga, Maria akauya kuguva achitsvaga kunyaradzwa, nekuti kuchiri "nerima." Izvi zvinomiririra muKristu uyo ​​asingatarisi zvakanyanya kuna Kristu, asi kunyaradzo uye zvipo zvake. Icho chinomiririra uyo ane hupenyu hunosara "kunze kweguva"; uyo ari muushamwari naMwari, asi asina hukama uye kuzvipira kwe "muchato." Ndiwo anogona kuzviisa pasi pake akatendeka "Simoni Petro", ndiko kuti, kudzidziso yeChechi, uye ndiani anotsvaga Ishe kuburikidza nemabhuku akanaka emweya, masakaramende nyasha, vatauri, misangano, kureva. “Mumwe mudzidzi aidiwa naJesu.” Asi uchiri mweya usingapinde zvakazara munzvimbo iyo ishe, munzvimbo dzakadzika dzeguva uko mweya usina kungosiya rudo rwechivi chete, asi uko kunyaradzwa kusisanzwike, mweya wakaoma, uye zvinhu zvemweya zvisina hunhu kana zvisinga nyangadze munyama. Mune iri "rima remweya", zvinoita sekunge Mwari asipo zvachose. 

Ndiri pamubhedha wangu usiku ndakamutsvaga anodikanwa nemoyo wangu - ndakamutsvaga asi handina kumuwana. (Kutanga kuverenga) 

Izvi zvinodaro nekuti iriko, "muguva", panofa munhu zvachose kune iye ega kuti iye Mudiwa azvipe Iye pachake zvizere kumweya. 

 

II. Paguva

Maria akasara kunze kweguva achichema.

Vakaropafadzwa vanochema; Jesu akatizve, bvashoma ndivo vane nzara nenyota yekururama. [1]cf. Mat. 5: 4, 6

Haiwa Mwari, ndimi Mwari wangu wandinotsvaka; kwauri nyama yangu yemapaini uye mweya wangu une nyota senyika, yakasvava, isina hupenyu uye isina mvura. (Nhasi Mapisarema)

Ndokunge, vakaropafadzwa avo vasingagutsikane pachavo nezvinhu zvepasi rino; avo vasingaregereri zvivi zvavo, asi vachigamuchira nekupfidza pazviri; avo vanozvininipisa pamberi pekuda kwavo Mwari, uye vozotsvaga kumuwana. Maria adzokera kuguva, ikozvino, asisiri kutsvaga nyaradzo, asi muchiedza chekuziva-kwake, anoziva hurombo hwake husina Iye. Kunyangwe masikati machena akatsemuka, zvinoita sekunge nyaradzo dzaakambotsvaga uye dzakambomubata, ikozvino dzamusiya aine nzara kudarika kuzara, ane nyota kupfuura yekuguta. Semudiwa ari kutsvaga mudiwa wake muRwiyo rweZimbo, haachamiriri mu "mubhedha" wake, nzvimbo iyo yaakambonyaradzwa…

Ipapo ndichasimuka, ndifambe-fambe neguta; mumigwagwa nekuyambuka Ndichatsvaga Uyo anoda moyo wangu. Ndakamutsvaga asi handina kumuwana. (Kutanga kuverenga)

Kana kuwana mudiwa wavo nekuti havasati vapinda mu “husiku hweguva”…

 

III. Mukati meGuva

… Apo aichema, akakotama muguva…

Pakupedzisira, Maria anopinda muguva "Apo aichema." Ndokunge, nyaradzo dzaaimboziva kubva mundangariro dzake, kutapira kweIzwi raMwari, kuyanana kwake naSimon Peter naJohn, nezvimwe zvino zvabviswa kwaari. Iye anonzwa, sekunge, akasiiwa kunyangwe naIshe wake:

Vatora ishe wangu, uye handizive kwavakamuisa.

Asi Maria haatize; haaregi; haapindi mumuedzo wekuti Mwari haako, kunyangwe pfungwa dzake dzese dzichimuudza kudaro. Achitevedzera Tenzi wake, iye anoshevedzera, “Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei,” [2]Matt 27: 46  asi ndokuzowedzera achiti, "Mumaoko enyu ndinoisa mweya wangu.[3]Ruka 23: 46 Asi, achatevera Iye, kupi “Vakamuradzika,” chero kwaAri… kunyangwe Mwari achioneka seasina kufa. 

Varindi vakauya pandiri, pavakafamba vachitenderera guta; Wati wamuona iye anodikamwa nomoyo wangu? (Kutanga kuverenga)

 

IV. Kutsvaga Anodiwa

Mushure mekucheneswa kwehukama hwake kwete kwete chete kuzvivi, asi kunyaradzo uye zvemweya zvinhu mazviri, Maria akamirira kumbundirwa kweMudiwa wake murima reguva. Kunyaradzwa kwake chete ishoko revatumwa vanobvunza kuti:

Mukadzi urikuchemei?

Ndokunge, zvipikirwa zvaIshe zvichazadziswa. Vimba. Mira. Usatya. Mudiwa achauya.

Uye pakupedzisira, anowana Iye waanoda. 

Jesu akati kwaari: Maria! Iye akatendeuka akati kwaari nechiHebheru, Rabhi! Zvinoreva kuti, Mudzidzisi.

Mwari airatidzika kunge ari kure, Mwari airatidzika kunge akafa, Mwari airatidzika kunge aisakwanisa kuita hanya nemweya wake unoita seusina basa pakati pemabhiriyoni evamwe vari pamusoro penyika… anouya kwaari seMudiwa wake, achimudaidza nezita. Mune rima rekuzvipira kwake kwakazara kuna Mwari (izvo zvaiita sekunge iye ari kunyaradzwa) anobva azviwana zvakare muna Mudiwa wake, ane mufananidzo waakasikwa. 

Ndakanga ndisina kumbovasiya pandakawana iye anodiwa nomoyo wangu. (Kutanga kuverenga)

Saizvozvo ndakatarisa kwamuri ndiri munzvimbo tsvene, kuti ndione simba renyu nekubwinya kwenyu; nekuti mutsa wenyu wakanaka kupfuura hupenyu. (Pisarema)

Zvino, Mary, uyo akasiya zvese, amuwana Wese-a “Wakanaka kupfuura hupenyu” pachawo. SaSt.Paul, anogona kuti, 

Ini ndinotofunga zvese sekurasikirwa nekuda kwekunakisisa kwekuziva Kristu Jesu Ishe wangu. Nekuda kwake ndakagamuchira kurasikirwa kwezvinhu zvese uye ndinozviona semarara, kuti ndiwane Kristu uye ndiwanikwe maari… (Phil 3: 8-9)

Anogona kudaro nekuti…

Ndaona Ishe. (Evhangeri)

Vakaropafadzwa vakachena pamoyo; nekuti ivo vachaona Mwari. (Mat. 5: 8)

 

KUSVIRA VEDU VEDU

Mabhuratha nemasisita, iyi nzira ingaite senge isingasvikike semusangano wegomo. Asi ndiyo nzira iyo isu tese yatinofanira kutora muhupenyu huno, kana hupenyu hunouya. Ndokunge, iko kuzvida-wega kunosara panguva yekufa kunofanirwa kunatswa mukati Purigatori.  

Pindai nesuwo rakamanikana; nekuti suwo rakafara nenzira yakapamhamha inoenda kukuparadzwa, uye vanopinda naro vakawanda. Nokuti suwo rakamanikana nenzira yakaoma, inoenda kuupenyu, uye vanoiwana vashoma. (Mat. 7: 13-14)

Panzvimbo pekuona iro Rugwaro senzira chete yekuenda "kudenga" kana "gehena, rione senzira yekubatana naMwari ne ari "Kuparadza" kana kusuwa kunounzwa nekuzvida. Hongu, nzira inoenda kuMubatanidzwa yakaoma; zvinoda kutendeuka kwedu nekuramba zvivi. Uye zvakadaro, izvo “Kunotungamirira kuupenyu”! Inotungamira ku “Kunaka kukuru kwekuziva Jesu Kristu,” kunova ndiko kuzadzikiswa kwezvishuwo zvese. Kupenga kwakadii, ipapo, kuchinjanisa mufaro wechokwadi nezvidimbu zvemufaro zvinopihwa nechivi, kana kunyangwe nyaradzo dzinopfuura dzepanyika nedzemweya.

Chinokosha ndeichi:

Ani naani ari muna Kristu chisikwa chitsva. (Kuverenga kwechipiri)

 Saka nei tichigutsikana isu ne "zvakasikwa zvisikwa"? Sekutaura kwaJesu, 

Waini itsva haigadzirwi muhombodo tsaru; kana zviri izvo, hombodo dzinoputika, waini ikateuka, nehombodo dzikaparara; asi waini itsva inogadzirirwa muhombodo itsva, zvichengeteke zviri zviviri. (Mateo 9:17)

Iwe uri “hombodo itsva dzewaini.” Uye Mwari anoda kuzvidurura muhukama hwakakwana newe. Izvi zvinoreva kuti isu tinofanirwa kuzvifunga isu se "takafa kuzvivi." Asi kana ukabatirira pahombodo tsaru ”kana ukabatirira paganda idzva rehombodo neganda rekare (kureva. Kuregererana nezvivi zvekare nenzira yekare yehupenyu), waini yekuvapo kwaMwari haigone kuwanikwa, nekuti haakwanise kubatana KwaAri izvo zvinopesana nerudo.

Rudo rwaKristu runofanira kutikurudzira, anodaro St. Paul mukuverenga kwanhasi kwechipiri. Tinofanira "Hatichazviraramiri isu, asi iye akafira akamutswa nekuda kwavo."  Uye saka, saSt.Maria Magadharini, ndinofanira pakupedzisira kusarudza kuuya kumucheto kweguva ndine chete zvinhu zvandinofanira kupa: chishuwo changu, misodzi yangu, uye munamato wangu kuti ndione chiso chaMwari wangu.

Vadiwa, ikozvino tiri vana vaMwari; zvatichazove zvichigere kuziviswa. Isu tinoziva kuti kana zvichizoratidzwa isu tichava saiye, nekuti tichamuona sezvaari. Uye umwe neumwe une tariro iyi maari, unozvichenesa sezvaakachena iye. (1 Johani 3: 2-3) 

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 5: 4, 6
2 Matt 27: 46
3 Ruka 23: 46
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA, ALL.