Kunyarara kana Munondo?

Kubatwa kwaKristu, muimbi haazivikanwe (c. 1520, Musée des Beaux-Arts de Dijon

 

ZVINOKOSHA vaverengi vakakatyamadzwa nazvino meseji inonzi yaMai Vedu kutenderera pasirese kusvika “Namata zvakanyanya… taura zvishoma” [1]cf. Namata Zvakawanda… Taura Zvishoma kana izvi:

...namatira Bishop vako nevafundisi vako, namata ugonyarara. Bhendesa mabvi ako uye teerera kuzwi raMwari. Siya kutonga kune vamwe: usatore mabasa asiri ako. -Mai vedu veZaro kuna Angela, Mbudzi 8, 2018

Tinogona sei kunyarara panguva yakadai, vamwe vaverengi vakabvunza? Mumwe akapindura:

Iwe uchiri kunzwa here kuti yave nguva yekuti vakatendeka vagare "passive" mune zvakasikwa, asi vachinamata nesimba uye nekutsanya uye zvese? Handina kumbofunga kuti ndaizombove ndakavhiringidzika!  

Mumwe akati:

Ini ndakashamisika kunyangwe neyako kunyora kwazvino - kunyanya meseji kubva kuna Mai Vedu veZaro yekunamata uye kunyarara. Kuzvininipisa uye nerudo, hongu. Kuti udzikamiswe nehunhu, hongu. Uye zvechokwadi kuva murazvo werudo, hongu! Asi kunyarara? Kusvika padanho guru runyararo rwakawedzera maronda muChechi yeKaturike ayo isu tava kuona achisimuka. Uye kunyarara kunogona kureva kubvumidzwa kwechimiro kwemaitiro, mazwi, nezviito zvinoda kujekeswa. Zvikasadaro kunyarara kunogona kungo wedzera nyonganiso mukukanganiswa Kururamisa hama hakugamuchirike chete asi isu tinorairwa kuti tidaro. (Tito 1:19 na 2 Timoti 4: 2 ingori mienzaniso miviri.) Uye izvi hazvinei nechekuita nekuzvikudza kusingaoneki kana kuzviruramisa kana zvikaitwa nerudo.

 

KUNYARARA vs PASSIVITY

KuMadokero, takarererwa mutsika dzechiKatorike uko kufungidzira, kufungisisa uye kufungisisa zvakadururwa kwete chete kubva kumatareji edu nemaseminari, asi kubva kuhurukuro yedu yemazuva ese. Aya ndiwo mazwi anoratidzika kunge ndee chete edikisiki reNew Agers, varairidzi veyoga, uye nyanzvi dzekuMabvazuva… asi maKaturike?  

Chaizvoizvo kurasikirwa kwefuma yakapfuma yemweya yemadzibaba emurenje nevasande vakaita saTeresa weAvila kana Johane weMuchinjikwa izvozvi isu tava kuzviwana tiri iripo dambudziko: chii chaizvo isu isu maKaturike anorarama kupfuura Svondo yeMisa? Chii chiri basa redu? Basa rangu nderei? Mwari aripi?

Mhinduro dzinobva pakadzika mukati uye pachedu hukama naMwari, kukurudzirwa mumutauro weKunyarara. Hukama uhu ndihwo munamato. Kufungidzira ndiko kungotarisa kwemukati kuchiso chaIshe anokuda. Kufungisisa kuri kugara pamusoro pemashoko Ake kune hupenyu hwako nevanhu vake. Mysticism, saka, ingori nzira yekupinda mukuyanana naMwari anogara mukati- nezvibereko zvese zvinobva ipapo. Ichi chaive chinangwa chaKristu kune mumwe nemumwe wedu!

Ani naani ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Ani naani anotenda kwandiri, sekutaura kunoita Rugwaro, 'Hova dzemvura mhenyu dzinoyerera dzichibva mukati make.' (Johani 7: 37-38)

Iyi ndiyo nzira refu yekureva izvozvo kunyarara kwemukati kwemunamato kune chero chinhu asi kungoita! Hapana chinhu chisingatauri nezvazvo munamato uye kutsanya! Izvi ndizvo zvombo zvehondo yemweya zvinoshandiswa naKristu pachaKe nevaApostora uye nevazhinji vevasande! Izvi ndizvo zvombo zvine simba zvinoputsa nhare, zvinosunga madhimoni, uye kugadzirisa ramangwana! 

Zvese izvo zvataura, nyatso dzokorora izvo Mukadzi Wedu chaizvoizvo akadaro mumafungidziro iwayo. Namata zvakanyanya… taura zvishoma. Akati, “Taura zvishoma” kwete "kutaura chinhu." Ndokunge, gadzirira nzvimbo Uchenjeri. Nekuti Njere, inova chipo cheMweya Mutsvene, inotiraira chaizvo pamusoro apo kutaura uye chii kutaura kana kuita. MuZaro, Mukadzi Wedu anoti isu hatifanire kutonga mwoyo yemufundisi wedu, asi vanamatire ivo uye vanyarare. Asi anobva atowedzera kuti: “Bhendesa mabvi ako uye teerera kuzwi raMwari. ” Ndokunge, teerera uye mirira Uchenjeri! Zvino, kana iwe wakadzika midzi mukuzvininipisa, rudo, uye simba rinouya kubva kuUchenjeri hwechokwadi, ita saizvozvo, kunyangwe kuri mukururamisa kwehama, kurudziro, kana kureverera.

… Tinofanira kungwarira mune zvatinotaura uye nematauriro atinozviita, mune zvatinoomerera uye nemabatiro atinozviita. —Mk. Charles Pope, "Papa Anazvo Izvi", Mbudzi 16, 2018; ncregister.com

Uye usatonga. Usatore mabasa asiri ako pakutanga. 

 

PAKURONGA VADZIDZISI VEDU

Zviri nyore kwatiri kugara mudzimba medu, kuverenga zvidimbu zvemisoro yenhau, uye kutonga vafundisi vedu- kuva vafundisi vechairchair. Ndiwo mashandiro anoita nyika, mabatiro anoita vanhu vane pfungwa dzepasi vanoshandira, varairidzi, kana vezvematongerwo enyika. Asi Chechi inzvimbo yeVamwari, uye nekudaro, nzira yedu kune vafudzi vedu ndeye, uye inofanira kunge, yakasiyana — kunyangwe izvozvi iri pakati pezvinyangadzo zvakaipisisa.

Rega kutonga nezvinoonekwa, asi tonga wakarurama. (Johani 7:24)

Muhurukuro yakaenzana uye inozorodza, Bishop Joseph Strickland vanoti:

Ini ndinotenda kuvimbika kune kwedu tese ndiyo nzira yakanakisa yatinogona kusimbisa nekutsigira Pope Francis. Nekuti, ini handizive zvaari kubata nazvo, handigoni kuziva zviri kuitika muRome. Inyika yakaoma kwazvo ipapo. Tinofanira kuva vakatendeka kwaari semunhu anobata chigaro chaPeter. Ichi chivimbiso chatakaita, uye ndinofunga nzira hurusa yekuita izvozvo kusimudzira izvo zvimwe zvipikirwa - kubata kuDhipatimendi reKutenda, kuva akatendeka kuna Kristu, nekusimbisa Pope Francis. Nekuti pakupedzisira ake basa kutendeka kuna Kristu, sezvazviri kwatiri tese. —November 19 2018; livel-net.com

Chero chikonzero chipi zvacho, ndave kuita bhodhi risingabhadharwe kana ndisiri kubaya bhegi kune kutsamwa kwevanhu vazhinji kunaPope nemabhishopi. Uye kashoma pandino gutsa mibvunzo yavo: 

“Sei Pope akati, 'Ini ndini ani kuti nditonge?'” Vanobvunza kudaro.

"Wakaverenga zvese here?" Ndinodaira. 

"Ko Amoris Laetitia uye nyonganiso yairi kukonzera? ” 

"Wakaverenga here iro gwaro rese kana kungori nyaya yenhau?"

"Ko China?"

“Handizive nekuti ini handisi chikamu chekutaurirana kwakasimba. Uri?"

"Sei Pope aive nemufananidzo wemhuka paSt. Peter's?"

“Handizive kana Papa vakaita sarudzo iyi kana kuti sei, kana akazviita. Uno?"

"Sei Pope asingasangane ne"dubia makadhinari ”asi anoita nezveungochani?”

"Sei Jesu akadya naZakaius?"

"Sei Pope achigadza vanachipangamazano vanomubvunza kudivi rake?"

“Sei Jesu akagadza Judhasi?”

"Sei Pope achinja dzidziso yeChechi?"

“Wadii kuverenga ichi... "

"Sei Papa vasingapindure tsamba dzaVigano?"

“Handizivi. Sei Vigano asina kusangana pakavanda naPapa? ”………

Ini ndaigona kuenderera asi iyo poindi ndeiyi: kwete ini ndoga kwete gara pane zvakakurukurwa naFrancis, verenga pfungwa dzake, kana kuziva moyo wake, asi vashoma kana chero mabhishopi achidaro. Bhishopi Strickland akaroverera: "Ini handizive zvaari kubata nazvo, handigoni kuziva zviri kuitika muRome. Inyika yakaoma kunzwisisa ikoko. ” Zvikuru sei ipapo iwe neni! Nepo zvimwe zvinhu zvinoita sezviri pachena, kazhinji hazvisi muchokwadi. Zvachose. 

Vazhinji mune vezvenhau uye blogosphere vari kudaidza maKaturike kuti "vatsamwe" uye "vasanyararirezve" uye kuti vagoromze magedhi epamberi ediocese yavo uye vade shanduko. Hongu, kushungurudzwa pabonde kwevana kwakakomba uye kunotyisa uye hakugone kuregererwa. Asi mukugumisa uipi uhwu, Mukadzi Wedu ari kuti chenjera kuti hausi zvakare kudzikisira pasi chiremera cheMwanakomana wangu, kubatana kweChechi, uye kuita pasina Huchenjeri nehungwaru.  

PaFacebook rimwe zuva, murume aisazobvuma chero chinhu chidiki pane ini pachena ndichiita mutongi nedare raPapa Francis nezvezvinyadzo zvebonde. "Tinoda kukumbira kuferefetwa!", Akadaro. "Zvakanaka," ndakadaro. "Mangwana mangwana ndichaita chinyorwa paFacebook chinoti, 'Ndinoda kuferefetwa!' Unofunga kuti mabhishopi naPope vari kuzonditeerera here? ” Akanyora zvakare, "ndinofunga une chirevo." 

Kupopota hakuwanzonzwiki - asi iko is kazhinji inoparadzanisa. Nyika iri kutarisa Chechi izvozvi uye nemabatiro atinoitirana - isu tese. 

 

RAKATAURA RAMWARI REDU

Mune meseji yakajeka kune mushakabvu Fr. Stefano Gobbi anobva ku "Bhuruu Bhuku" - iro rine maviri Imprimaturs, kutsigirwa kwezviuru zvevafundisi pasi rese, uye kwakanyanya kukosha kupfuura nakare kose — Mukadzi Wedu anogara achishevedza vakatendeka kuchirairo * (ona mashoko omuzasi 5) nemabhishopi avo uye Vicar waKristu. Uyu meseji kubva 1976 waigona kunge wakataurwa nezuro:

Satani, Muvengi wangu kubva pakutanga, ari kubudirira nhasi mukukunyengera nekukunyengera! Anokuita kuti utende kuti iwe uri vachengeti vetsika nevadziviriri verutendo, nepo achikukonzera kuti uve wekutanga kupunzika nekutenda kwako uye akutungamire iwe, wese usingazive, mukukanganisa. 

Rondedzera Iwo Mashanu Kururamisa kuona kuti vese "vanochengetedza" uye "vakasununguka" vanogona sei kunyengedzwa uye kuwira mukukanganisa. Anoenderera mberi:

Anokuita kuti utende kuti Pope arikuramba chokwadi, uye nekudaro Satani anoputsa hwaro hwakavakirwa Chechi uye kuburikidza nahwo chokwadi chinochengetwa chakasimba mumazera ese. Anosvika pakukuita kuti ufunge kuti ini pachangu handina chekuita nenzira yaBaba Vatsvene yekuita. Uye saka, muzita rangu, kushoropodza kwakanyanya kunoitirwa iye munhu uye nebasa raBaba Vatsvene zvakapararira pamusoro.

Uyezve, Mukadzi Wedu anotaura zvakanyanya kunguva iripo, achiratidzira Bishop Strickland:

Amai vangashoropodza sei pachena zvisarudzo zvaPapa, ivo vari voga vane nyasha dzakakosha pakuitwa kwehushumiri hukuru? Ini ndaive ndakanyarara nezwi reMwanakomana wangu; Ini ndaive ndakanyarara nezwi revaApostora. Ini parizvino ndanyarara nerudo pazwi raPapa: kuti riparadzirwe zvakanyanya, kuti rinzwike nevose, kuti rigamuchire mumweya. Ichi ndicho chikonzero ndiri padyo padyo nemunhu weuyu wekutanga wevanakomana vangu vandinoda, Mumiriri weMwanakomana wangu Jesu. Nekunyarara kwangu, ndiri kumubatsira kuti ataure…. Dzoka, dzosera vapirisita-vangu, kune rudo, kuteerera uye kudyidzana naPapa. —Kuna Vapirisita, Vanakomana vaMai Vedu Vanodiwa, kwete. 108 

Kuisa parutivi kukakavara kwese, "hunhu hwekufungirana", uye zvipo zvakasikwa zvekutaurirana kana kushayikwa kwaFrancis, chii chiri kuedza kuitwa naPapa kwatiri kusvika zvino?

  • Chechi inofanirwa kuve chipatara chekumisa kubuda kweropa kwetsika yakaputsika; (Kuvhura kubvunzurudzwa, zvirevo)
  • Tinofanira kubva pazvinhu zvedu uye tiendese Evhangeri kune vakarasika uye munharaunda dzevanhu; (Kuvhura kubvunzurudzwa, zvirevo)
  • tinofanira kutarisa chekutanga pamusoro pesimba reEvhangeri, uye nemufaro wechokwadi; (Evangelii Gaudium)
  • tinofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumirwa kuperekedza mhuri dzakaputsika kudzokera mukudyidzana kwakazara neChechi; (Amoris Laetitia)
  • isu tinofanirwa kumisa nekukurumidza kukuvadzwa uye kubatwa chibharo kwepasi nekuda kwemakaro nekuzvishandira; (Laudato si ')
  • nzira chete yekuti ubudirire pane chero zvataurwa pamusoro apa kuve mutsvene zvechokwadi; (Gaudete et Exsultate)

Mabhuratha nemasisita, kana tikarasikirwa nekwaniso yekuteerera izwi raKristu muvafundisi vedu, dambudziko riri mukati medu, kwete ivo.[2]cf. Ruka 10: 16  Zvinonyadzisa pari zvino zvakakanganisa kuvimbika kweChechi, asi zvinongoita kuti basa redu rekuparidza nekuita vadzidzi vemarudzi zvive zvakakosha. 

ONA: hapana chinhu munzvimbo iripamusoro kubva kuna Mukadzi Wedu kana mu ani chitarisiko chaicho kutenderera pasirese, zvisati zvaitika kana kubva ipapo, izvo zvinoti, "Zvisinei, mune ramangwana, iwe unofanira kutyora kubatana napapa anozoparadza kutenda." Iwe unofunga kuti Magwaro kana Mukadzi Wedu anotinyevera nezveimwe yenjodzi huru nekunyengera uko Chechi inogona kusangana nayo kana a zvechokwadi papa akasarudzwa aifanira kufambisa dzidziso yenhema uye kutsausa iro boka rose! Asi handizvo. Izwi rekupedzisira kubva kuna Kristu, asi, nderekuti "Peter idombo" uye magedhi egehena haangaikunde - kunyangwe Peter ari, dzimwe nguva, dombo rekugumbura. Nhoroondo inoratidza chipikirwa ichocho kuva chokwadi.[3]cf. Sachigaro weDombo

Isu tinozvipatsanura pachedu kubva padombo iro panjodzi yedu pachedu.  

JESU: “… Hapana anogona kuzvipembedza, achiti: 'Ini handipandukire Chechi inoera, asi chete zvivi zvevafundisi vakaipa.' Akadaro murume, achisimudzira pfungwa yake kupokana nemutungamiriri wake uye akapofumadzwa nekuzvida, haaone chokwadi, kunyangwe hazvo achinyatsochiona zvakakwana, asi achinyepedzera kusadaro, kuitira kuuraya kuruma kwehana. Nekuti anoona izvo, muchokwadi, ari kutambudza Ropa, uye kwete vashandi Varo. Kutukwa kunoitwa Kwandiri, sekuremekedzwa kwanga kuri Kwangu. ”

Akasiya ani kiyi dzeRopa iri? Kumupostora anokudzwa Petro, uye kune vese vateveri vake varipo kana vachazovapo kusvika paZuva reKutongwa, vese vane simba rakaenzana naPeter, risingaderedzwe nekukanganisa kwavo. —St. Catherine weSiena, kubva ku Bhuku reDzidziso

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

 

KUNYARARA KANA KUTI MUNONDE?

Mukupindura kwake kumubvunzo wangu pandakanga ndiri muRoma,[4]cf. Zuva 4 - Random Pfungwa kubva kuRoma Cardinal Francis Arinze akati: “Apo vaApostora akarara muGetsemane, Judhasi aive kwete kurara. Aishingaira chaizvo! ” Akaenderera mberi achiti, "Asi Peter paakamuka akavhomora bakatwa, Jesu akamurayira izvozvo." Pfungwa ndeiyi: Jesu ari kutidaidza kuti tirege kungoita zvechisimba kana zvehasha nenzira yepanyika. Asi, Jesu anotidaidza kuhunyanzvi hwemweya:

Tarisa uye unamate kuti iwe urege kuyedzwa. Mweya unoda, asi nyama haina simba. Mateu 26:41

Usasvike pakunamata nemazano ezvematongerwo enyika. Nyatsocherechedza zviri kuitika usingatonge moyo, uye pamusoro pezvose, zviongorore. Usatsumwaira kana kukweva bakatwa. Tarisai. Mira. Uye nyengetera. Nekuti mumunamato, iwe unonzwa izwi raBaba Vekudenga vanozotungamira nhanho dzako dzese. 

Paive nemumwe muApostora aiita zvakataurwa naKristo: Mutsvene Johane. Kunyangwe akatiza mubindu pakutanga, akazodzoka kuzasi kweMuchinjikwa. Ikoko, akaramba akanyarara pasi pemuviri unobuda ropa waIshe Wedu. Izvi zvaive kure nekungoitirawo. Zvakatora ushingi hukuru kumira pamberi pemasoja eRoma semumwe wevateveri vaKristu. Zvakatora kushinga kukuru kutukwa nekusekwa saizvozvo nekugara naJesu (nzira iyo vamwe vari kutukwa nekusekwa nayo nekuda kwekuramba vari muchirairo nemabhishopi naPapa panguva ino apo mufananidzo wavo, zvakare, wakashatiswa zvakanyanya nekunyomba.) yakatora Huchenjeri hukuru kuziva kuti riini, uye riini kusataura mumamiriro ezvinhu (nekuti hupenyu hwake hwaitsamira pairi). St. John ndiye nzira kwatiri isu sezvatiri ikozvino pinda Passion yeChechi.[5]Kuramba tiri muchiyanana nemabhishopi naPapa hazvireve kuti varambe vari mukudyidzana nekutadza kwavo nezvivi zvavo, asi chinzvimbo chavo nemvumo yakapihwa naMwari.

Nepo vamwe vadzidzi vakadyiswa nezvinhu zvekumberi, kwete mudiki, ndiani aive mutengesi pakati pavo… St. John akagutsikana nekugara achifungisisa pazamu reChidyo raKristu. Mukudaro, akawana simba rekumira ega pasi peMuchinjikwa - naAmai. 

Eucharist naAmai. Imomo, mukati meMwoyo miviri, ndipo paunowana simba rekumira wakasimba mukutenda kwako, uye nyasha neUchenjeri kuziva nguva yekutaura, uye nguva yekunyarara apo Dutu razvino rinowonekera.  

… Ramangwana renyika rinomira mungozi kunze kwekunge vanhu vakangwara vari kuuya. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Familiaris Consortio, kwete. 8

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kana Uchenjeri Huya

Huchenjeri, uye Kutendeuka kweNyonganiso

Uchenjeri Hunoshongedza Tembere

Njere, Simba raMwari

Kurevererwa kwe njere

Jesu Muvaki Akachenjera

 

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Namata Zvakawanda… Taura Zvishoma
2 cf. Ruka 10: 16
3 cf. Sachigaro weDombo
4 cf. Zuva 4 - Random Pfungwa kubva kuRoma
5 Kuramba tiri muchiyanana nemabhishopi naPapa hazvireve kuti varambe vari mukudyidzana nekutadza kwavo nezvivi zvavo, asi chinzvimbo chavo nemvumo yakapihwa naMwari.
Posted in HOME, MARIA.