Kuteerera Kuri Nyore

 

Itya Jehovha Mwari wako,
uye muchengete, mazuva ose eupenyu hwenyu,
zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokurairai;
uye nokudaro kuva noupenyu hurefu.
Zvino chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite;
kuti mukure uye mugobudirira zvakanyanya.
sezvakapikira Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu;
kuti ndikupe nyika inoyerera mukaka nouchi.

(Kutanga kuverenga, Gumiguru 31, 2021)

 

FUNGIDZIRA kana wakakokwa kuti usangane nomuimbi waunofarira kana kuti zvimwe mutungamiriri wenyika. Iwe unogona kunge wakapfeka chimwe chinhu chakanaka, gadzirisa bvudzi rako zvakanaka uye uve pahunhu hwako hwakanyanya.

Uyu mufananidzo wezvinoreva "kutya Jehovha." Hazvisizvo afraid waMwari, sokunge kuti akanga ari mudzvinyiriri. Asi, “kutya” uku—chipo choMweya Mutsvene—kubvuma kuti Mumwe munhu anotopfuura firimu kana nyanzvi yemimhanzi ari pamberi pako: Mwari, Musiki wedenga nenyika aneni zvino, parutivi pangu, akandipoteredza. , nguva dzose. Uye nekuda kwekuti Akandida zvekuti kusvika pakufa paMuchinjikwa, handidi kumurwadzisa kana kumugumbura zvachose. I kutya, sokunge zvakadaro, pfungwa yokumukuvadza. Asi, ndinoda kuMudawo, nepandinogona napo.

Kusiyana neZuva, Mwedzi nenyeredzi zvinoteerera nzira yadzo yemuchina; kusiyana nehove, mhuka dzinoyamwisa, uye zvisikwa zvemarudzi ose zvinotevera pfungwa, hazvina kudaro nemunhu. Mwari akatisika nemufananidzo wake tichikwanisa kugoverana muhuMwari hwake, uye sezvo ari Rudo pacharwo, hurongwa hunofanira kutevedzerwa nemunhu. kurongeka kwerudo. 

“Ndoupiko wokutanga pamirayiro yose?” 
Jesu akapindura akati, “Wokutanga ndouyu: Inzwa, iwe Isiraeri;
Jehovha Mwari wedu ndiye Jehovha oga!
Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose,
nomweya wako wose, 
nepfungwa dzako dzose,
uye nesimba rako rose.
Chechipiri ndeichi:
Ida wokwako sezvaunozvida iwe. (Gospel, Gumiguru 31, 2021)

Hurongwa hwaMwari hwese, sezvandanyora munguva pfupi yapfuura Chakavanzika cheHumambo hwaMwarindiko kudzorera munhu kunhevedzano yake yakafanira mukati mekusikwa, ndiko kuti, kumudzorera muKuda kwoUmwari, uko kuri mharadzano isingagumi yechirairo pakati pomunhu noMusiki Wake. Uye sekutaura kwaJesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta:

Zvizvarwa hazvizoperi kusvika Kuda Kwangu kwatonga panyika. —Jesu kuna Luisa, Volume 12, Kukadzi 22, 1991

Saka tinofanira kugadzirira sei “kudzorerwa” uku, sezvakataurwa naPope Pius X naXI?[1] Mhinduro ngaive pachena. Tanga ne kuteerera kuri nyore. 

Kana muchindida, muchachengeta mirayiro yangu… Uyo asingandidi haachengeti mashoko angu… Ndakuudzai izvi kuti mufaro wangu uve mamuri uye mufaro wenyu uzadziswe. Uyu ndiwo murayiro wangu: Dananai sezvandinokudai imi. ( Johani 14:15, 14; 15:11-12 )

Unoda here kuziva kuti sei vazhinji vedu tisiri kufara, sei vakawanda muChechi vasina mufaro uye vachitosuwa? Imhaka yekuti hatichengeti mirairo yaJesu. "Zvakanaka, zvingave zvidiki, inzvimbo yakajeka yemunhu," Jesu anoudza Luisa. “Sezvaanoita zvakanaka, anopinda mushanduko yokudenga, yengirozi uye youmwari.” Saizvozvowo, kana tichiita chero chakaipa chidiki, ndicho "black point yemunhu" izvo zvinoita kuti aite a "hutsinye shanduko".[2] Tinoziva kuti ichi ichokwadi! Chimwe chinhu mumwoyo yedu chinopinda murima kana tikabvumirana pane zvisina kufanira, patinozviisa pamberi pevamwe, patinorega nemaune kufuratira hana dzedu. Uye zvino, tinonyunyuta kana tichinamata kuti Mwari havatinzwe. Mukadzi wedu anotsanangura chikonzero nei:

Kune mweya mizhinji inozviwana yakazadzwa nezvishuwo, isina simba, ichitambudzika, ine nhamo nenhamo. Uye kunyangwe vachinamata nekunamata, hapana chavanowana nekuti havaite izvo Mwanakomana wangu anokumbira kwavari - denga, zvinoita sekunge, haripindure minamato yavo. Uye ichi ndicho chikonzero chekusuwa kuna amai vako, nekuti ini ndinoona kuti sezvavanonamata, vanozvibvisa zvakanyanya kubva kutsime rine maropafadzo ese, anoti, Kuda kweMwanakomana wangu. -kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwariKufungisisa 6, p. 278 (279 mushanduro yakadhindwa)

Jesu anowedzera kuti kunyange Masakaramende pachawo haashande kana mweya uchiramba Kuda kwaMwari.[3] 

…Masakaramende pachawo anobereka michero zvichienderana nekuti mweya inoiswa sei kuKuda kwangu. Vanoburitsa mhedzisiro zvinoenderana nekubatana kune mweya neVolition yangu. Uye kana pasina chinongedzo neKuda kwangu, vangagashira Chirairo, asi vacharamba vasina chinhu; vangaenda kuKureurura, asi voramba vakasvibiswa; vanogona kuuya pamberi peHupo hwangu hweSakaramende, asi kana zvido zvedu zvikasasangana, ndichaita sekunge ndafa kwavari, nekuti Kuda kwangu kunoburitsa zvinhu zvese uye kunopa hupenyu kunyangwe kumaSakaramende chete mumweya unozviisa kwaRiri.  —Jesu kuna Luisa, Volume 11, Nyamavhuvhu 25th, 1913

… Kana paine chero mumwe munhu mumoyo wakadai, handigoni kuzvitsungirira uye nekukurumidza ndosiya moyo iwoyo, ndichienda neni zvipo zvese nenyasha zvandakagadzirira mweya. Uye mweya haucherechedze kuenda Kwangu. Mushure menguva yakati rebei, kushaya remukati uye kusagutsikana kunozouya kune [mweya]. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1638

Jesu anopedzisa kuna Luisa: "Avo vasinganzwisise izvi vacheche muchitendero." Kana zvakadaro, inguva yokuti tikure! Chokwadi, sezvaiwanzotaurwa nevabereki vedu kune vamwe vedu, kukura fast. Nekuti Mwari arikupepeta, Arikugadzirira Vanhu vanozova Mwenga uyo achazadzisa Magwaro uye agova musimboti weKukunda kweMwoyo Wakachena. Kunyangwe isu tiri chikamu cheNguva yeRunyararo kana kwete haisi iyo poindi; kunyangwe avo vedu vakadaidzwa kuundundu, kana tichida Ishe nemwoyo yedu yose, zvinongowedzera rufaro rwedu mukusingaperi.

Kuteerera kuri nyore. Ngatiregeizve kuregeredza iyi zvokwadi huru iyo iri kiyi yomufaro wechokwadi nounogarisa munaShe.

Vana vangu, munoda kuva vatsvene here? Ita Kuda kweMwanakomana wangu. Kana ukasaramba zvaAnokutaurira, uchava nechimiro chake noutsvene. Unoshuva kukunda zvakaipa zvose here? Itai zvose zvamakaudzwa noMwanakomana wangu. Unoshuvira kuwana nyasha, kunyangwe idzo dzakaoma kuwana? Itai zvose zvamuchaudzwa noMwanakomana Wangu nezvamunoshuva kwamuri. Unoshuva kuvawo nezvinhu zvinokosha zvikuru zvinodikanwa muupenyu here? Itai zvose zvamakaudzwa noMwanakomana wangu nezvandinoda kwamuri. Zvirokwazvo, manzwi eMwanakomana wangu anovhara simba rakadai, zvekuti, paanenge achitaura, izwi Rake, iro rine zvese zvauri kukumbira, rinoita kuti tsitsi dzaunotsvaga dzimuke mukati memweya wako. -kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwariIbid.

 

Zvakafanana Kuverenga

Kukunda - Chikamu IPart IIChikamu III

Kuuya Kwepakati

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari 

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, KUNAMATA uye tagged , , , , , , , .