Nyaya Diki

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNyamavhuvhu 25 - Nyamavhuvhu 30, 2014
Nguva Yakajairika

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

JESU anofanira kunge akashamisika apo, akamira mutembere, achifamba-famba "basa raBaba" vake, amai vake vakamuudza kuti yakwana nguva yekudzoka kumba. Zvinoshamisa, kwemakore gumi nemasere anotevera, zvese zvatinoziva kubva kuEvhangeri ndezvekuti Jesu anofanira kunge akapinda mukuzvibvisa kukuru, achiziva kuti akauya kuzoponesa nyika… asi kwete zvakadaro. Asi, ipapo, kumba, akapinda mu "basa renguva iyoyo". Ikoko, munzvimbo dzakaperera dzenzvimbo diki yeNazareta, maturusi ekuveza akava masakaramende madiki ayo Mwanakomana waMwari akadzidza nawo "hunyanzvi hwekuteerera."

Chibereko chenguva iyoyo yehupenyu hwakavanzika hwaKristu chaive chikuru. Pasina kupokana kuti aive Mukadzi Wedu akaendesa kuna St Luke muchero wekutendeka kweMwanakomana wake:

Mucheche akakura, akasimba mumweya, akazara nenjere; uye nyasha dzaMwari dzaiva pamusoro pake. (Ruka 2:40)

Uye pasina kupokana kuti chiitiko chaJesu chemaropafadzo aBaba nekufarirwa kwaAri zvakatungamira kumashoko iwayo ekutsungirira muEvhangeri yeMugovera

Waita zvakanaka, muranda wangu akanaka uye akatendeka. Sezvo wanga wakatendeka pazvinhu zvidiki, ndichakupa mabasa makuru. Uya ugovane mufaro watenzi wako.

Nyika nhasi, pamwe kupfuura chizvarwa chero chipi zvacho chisati chavepo, iri kutsvaga kuwana rusununguko uye kugutsikana mu "kuita zvayo." Asi Jesu anoburitsa pachena kuti mufaro wevanhu wakanyatsobatanidzwa nekuda kwaMwari. Izvi ndizvo zvinoreva St Paul paanoti Jesu "akava kwatiri huchenjeri hunobva kuna Mwari." [1]Mugovera wekutanga kuverenga Hupenyu hwese hwaKristu hwakave muenzaniso uye patinofanira kutevedzera mune izvi: kuri mukutevera kuda kwaMwari, kunoratidzwa mumirairo uye zvisungo zvemamiriro ehupenyu, ndiko kupinda muhupenyu hwaMwari, iyo rufaro YaMwari.

Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, ndikaramba ndiri murudo rwavo. Ndakuudzai izvi kuitira kuti mufaro wangu uve mamuri uye kuti mufaro wenyu uve wakakwana. (Johani 15: 10-11)

Chokwadi ichi chinopukunyuka, ndinotya kutaura, vakawanda zvedu. Nekuti kutarisira kwacho kushoma, neimwe nzira. Mushure mezvose, Jesu akati, "Joko rangu rakareruka uye mutoro wangu wakareruka." [2]Matt 11: 30 Anotikumbira kuti tirarame mutemo werudo mune zvese zvatinoita, tisingaregedze asi tichiita "zvidiki" nerudo rwekuteerera. Nenzira iyi, tinopinda muIzwi rakataurwa pakutanga kwekusika iro rakatoburitsa pachena chinangwa chevanhu, iro Shoko rakatitemera kuti tifare uye tifare nekungoita kuda kwaMwari… Asi nenzira idzo dzinoita sedzisingakoshi. Saka, Pauro anonyora kuti:

Mwari akasarudza mapenzi enyika kuti anyadzise vakachenjera, uye Mwari akasarudza vasina simba venyika kuti anyadzise vane simba… (kuverenga kwekutanga kweMugovera)

Ehe, nyika inoti iwe unofanirwa kuve chinhu chakakura, zita rako rakashongedzwa pasocial media, yako YouTube neFacebook "inofarira" kukwira nezuva! Ipapo iwe uri mumwe munhu! Ipapo iwe urikuita mutsauko! Asi Johane Mubhapatidzi anotaura chimwe chinhu chakapusa mumamiriro ekunze aya:

Anofanira kuwedzera; Ndinofanira kuderera. (Johani 3:30)

Uye apa ndipo pane "chakavanzika" chekutendeka uku muzvinhu zvidiki, izvi kufa kune wega nguva nenguva, uku kuteerera kumirairo nemirairo yaIshe wedu: anovhura mweya kune iyo inoshandura hupenyu uye inoshandura simba, kuna Kristu anogara mukati. [3]cf. Joh 14: 23

Izwi remuchinjikwa hupenzi kune avo vari kuparara, asi kwatiri isu tiri kuponeswa isimba raMwari. (Kuverenga kwekutanga kweChishanu)

Mabhuratha nemasisita, izvi ndizvo zvinoreva kuva mutsvene, uye tiri “Akadanwa kuti ave mutsvene.” [4]Kuverenga kwekutanga kweChina Mukupesana, Jesu akapomera vaFarise nekuti vakaramba kuva nehana shoma uye yakavhurika moyo, kuva vakatendeka muzvinhu zvidiki zvinotungamira kune zvakakura uye dzimwe nguva zvakanyanya kudikanwa Kuveza kwaJesu kwakamugadzirira Iye kuti gare gare avaka Chechi; Kuchengeta imba kwaMaria muNazareta kwakamutungamira kuti ave Amai vemba yaMwari… uye kuvimbika kwako kuna Mwari muzvinhu zvidiki kunogadzirira uye rokuchinja iwe wemabasa makuru, kureva, kutora chikamu muruponeso rwemweya. Hakuna basa rakakura kupfuura iri.

Nekudaro, kuburikidza neMapisarema ese nekuverengwa muvhiki rino, tinonzwa maropafadzo anoita Ishe avo vanomutya; Pauro anorumbidza sei kutendeka kwevana vake vemweya; sei Ishe Wedu pachawo ari kutsvaga avo "vakabatisisa" mukuteerera kwavo. Ava ndivo vadiki avo Jesu achaisa nomufaro kutarisira imba Yake…

Saka ndiani muranda akatendeka uye akangwara, akagadzwa natenzi wake kuti atarisire veimba yake kuti avape chikafu nenguva yakafanira? Wakaropafadzwa muranda uyo, unoti kana ishe wake achisvika anomuwana achiita saizvozvo. Ameni, ndinoti kwamuri, achamugadza kuti ave mutariri wepfuma yake yose. (Evhangeri yeChina) 

 

 

 

Rutsigiro rwako runodiwa zvakanyanya uye runokosheswa! Komborerwa.

Kugamuchira kufungisisa kwese kwaMako,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mugovera wekutanga kuverenga
2 Matt 11: 30
3 cf. Joh 14: 23
4 Kuverenga kwekutanga kweChina
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA.

Comments dzakavharika.