Saka, Inguvai Iri?

Kusvika Pakati Pehusiku…

 

 

MAERERANO kune zvakazarurwa zvakapihwa Jesu naSt Faustina, isu tiri pachikumbaridzo che "zuva rekutongwa", iro Zuva raIshe, mushure meiyi "nguva yengoni". Vanababa veChechi vakafananidza Zuva raIshe nezuva rezuva (ona Faustina, uye Zuva raIshe). Zvino mubvunzo ndewokuti, tave pedyo sei pakati pehusiku, chikamu chine rima cheZuva — kuuya kwaAntikristu? Kunyangwe "antikristu" asingakwanise kungogumira kumunhu mumwe chete, [1]Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200 sekudzidzisa kwaSt. [2]cf. 1 Johani 2:18 Tsika dzinoti pachazouya mumwechete wepakati, "mwanakomana wekuparadzwa," mu "nguva dzekupedzisira." [3] … Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, "Kunyangwe pakupera kwenguva kana munguva yekushayikwa kwerunyararo: Huya Ishe Jesu!", L'Osservatore Romano, Mbudzi 12, 2008

Nezve kuuya kwaAntikristu, Magwaro anotiudza kuti titarise zviratidzo zvikuru zvishanu.

I. Nguva yekusateerera mutemo kana kutsauka pakutenda.

II. Kumuka kwehutongi hwepasi rose

III. Kuitwa kwesisitimu yepasirese yekutengesa

IV. Kumuka kwevaporofita venhema

V. Kutambudzwa kwepasi rose kweChechi

Jesu akayambira kuti tisarara, kutarisa nekunamata - kwete mukutya, asi mukati ushingi hutsvene sezvatinoona zviratidzo zve "nguva yekupedzisira" zvichibuda. Nekuti zuva raIshe parinotanga, pane zvinhu zvakawanda zvinokatyamadza vanhu, vamwe avo, pachokwadi, vachange varasikirwa nemukana wekuve mumusasa waMwari nekuti vakaomesa moyo yavo, vakarara.

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, rugare nechengeteko, njodzi inongoerekana yauya pamusoro pavo, sekurwadziwa kwemimba yemukadzi ane pamuviri, uye havangapunyuke. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

Saka ngatitarisei muchidimbu pane imwe neimwe yemapoinzi mashanu, ayo anotipa chiratidzo chenguva yekufungidzira yatiri kurarama mairi…

 

INGUVAI?


I. Kutsauka

“Kutsauka” zvinoreva kuwa kukuru pakutenda. Muchokwadi, St. Paul anoyambira vaverengi vake nezve avo vaitaura nekunyora zvinhu…

… Kuti zuva raIshe rasvika. Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti zuva iro harisvike, kutoti kutsauka pakutenda kukatanga kuuya, uye munhu wekusateerera mutemo akaratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa… (2 VaTesaronika 2: 2-3)

Saka, inguvai?

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iriko panguva ino, kupfuura zera ripi zvaro rapfuura, iri kutambura nechirwere chinotyisa uye chakadzika midzi urikukudziridza zuva rega rega uye uchidya mukati maro mukati, kuchikwevera kuruparadziko? Munonzwisisa, Vehama Vanokudzwa, kuti chirwere ichi chii — kutsauka kubva kuna Mwari… Kana zvese izvi zvikafungidzirwa pane chikonzero chakanaka chekutya kuti kukanganisa kukuru uku kungaite sekufungidzira, uye pamwe kutanga kweizvozvo zvakaipa zvakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Pius X akadaro muna 1903. Aizotii dai aive mupenyu nhasi? Zvichida zvakataurwa naPius XI:

Uye nokudaro, kunyangwe isu tisingade, pfungwa inomuka mupfungwa kuti ikozvino mazuva iwayo aswedera ayo Ishe wedu akaporofita nezvawo: "Uye nekuti zvivi zvakawandisa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora" (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17 


II. Global Global

Muporofita Daniel, St. John, naFata veChechi vekutanga vaive vakabvumirana mukuzivisa kuti kuchauya hutongi hwepasi rose hunotsika pamusoro pehuchangamire nekodzero dzemarudzi mazhinji nevanhu.

Shure kwaizvozvo, pane zvandakaratidzwa usiku ndakaona chikara chechina, chinotyisa, chinotyisa, uye simba rinoshamisa; yakanga ine meno makuru esimbi ayo yaidya nekupwanya nayo, uye yakatsika netsoka dzayo zvakanga zvasara. (Danieri 7: 7)

Saka, inguvai?

Nemhedzisiro inosuruvarisa, yakareba nhoroondo maitiro ari kusvika kuchinjiso. Maitiro akambotungamira mukutsvaga pfungwa ye "Kodzero dzevanhu" - kodzero dzinowanikwa mumunhu wese uye pamberi pemutemo chero upi zvawo weBumbiro neMutemo - nhasi uno wakatarwa nekupokana kunoshamisa… kodzero chaiyo yeupenyu iri kurambwa kana kutsikwa-tsikwa ... : "iko kurudyi" kunorega kuve kwakadaro, nekuti hakuchina kusimbiswa zvakanyanya pachiremera chemunhu, asi chinoiswa pasi pechido chechikamu chakasimba. Nenzira iyi democracy, inopesana nemitemo yayo, inonyatso famba ichienda kune imwe nzira yehutongi. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu",n. 18, 20

Hondo pakati petsika yehupenyu uye tsika yekufa nhasi inyaya yehondo pakati peEvhangeri neanopesana-evhangeri, Mukadzi waZvakazarurwa vs. dhiragoni, uye pakupedzisira, Kristu vs. Anopesana naKristu anotsvaga kumisikidza tsika yerufu. pasirese [4]cf. Kuvhiringidza Kukuru  nemaonero ekusaziva Mwari uye kudisa zvenyika.

Kurwira uku kunofananidzwa neanoparadzwa kurondedzerwa muna [Zva 12]. Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu chekurarama, nekurarama zvizere… Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari munyasha dzeavo vane simba reku "gadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe… "Dhiragoni" (Zvak. 12: 3), "mutongi wenyika ino" ((Joh. 12:31) uye "baba venhema" (Joh 8:44), anoramba achiedza kubvisa pamoyo yevanhu pfungwa yekutenda nekuremekedzwa kwechipo chepakutanga chinoshamisa uye chakakosha chipo chaMwari: hupenyu hwevanhu pachahwo. Nhasi kurwa uku kwanyanya kunanga. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993


III. Hupfumi hwepasi rose

Chiono chaSt. John chaive pachena kuti "chikara" cheZvakazarurwa chaizotsvaga kumisikidza nzira imwechete iyo vanhu vaigona kutenga nekutengesa kuburikidza nechaanodaidza kuti "mucherechedzo wechikara." [5]Rev 13: 16 Iko mukana wekuti nyika yese inogona kudhonzwa kuburikidza nehumwe hupfumi hurongwa hwakaita kunge zvisingaite chizvarwa chapfuura. Asi zvigadzirwa yakachinja zvese izvo mumakumi mashoma mashoma emakore.

Saka, inguvai?

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba. Mune [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima kumeso uye nhoroondo, vachishandura munhu kuita nhamba, vachimuderedza kusvika kune cog mumushini wakakura. Munhu haasi chinhu chinopfuura basa. Mumazuva edu, hatifanire kukanganwa kuti vakafanofananidzira remangwana renyika iro rine njodzi yekutora chimiro chimwechete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina uchigamuchirwa. Iyo michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanira kududzirwa ne kombiyuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuva nhamba. Chikara ichi chiverengero uye chinoshandurwa kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anoshevedza nemazita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. —Cardinal Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15, 2000 (tatsveyamisa mabhii)

… Hudzvanyiriri hwemamoni […] hunotsausa vanhu. Hapana mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengedza kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kwakaipisisa kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010


IV. Vaporofita venhema

Zviripachena kubva kunyevero dzaKristu dziri muEvhangeri uye mutsamba kuti njodzi dzaizomuka, kwete chete kubva kunze, asi kunyanya mukati Chechi "ichitsveyamisa chokwadi." [6]cf. Ndinoziva kuti mushure mekuenda kwangu mapere anoparadza achauya pakati penyu, uye haangaregi boka. Uye kubva muboka rako chairo, varume vachauya vachimonyanisa chokwadi kuti vakwezve vadzidzi vavatevere. Saka svinura… (Mabasa 20: 29-31) Kureva, "vaporofita venhema" vakadaro ndeavo vasingade "kuzunungusa
chikepe, ”avo vanodira mvura dzidziso yeChechi, kana kuifuratira zvachose seyakaitwa, isingakoshi, kana yechinyakare. Ivo vanowanzoona Liturgy uye chimiro cheChechi seinodzvinyirira, zvakare inonamata, uye isina democratic Vanowanzo kutsiva mutemo wechisikigo netsika inochinja ye "shiviriro." 

Saka, inguvai?

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Tasvika pane zvinonzi naPapa Benedict…

… Hudzvanyiriri hwehukama husingatarisi chinhu sechakasarudzika, uye hunosiya senzira yekuzvidzora uye zvido zvako. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama.-Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

Ini ndinofunga hupenyu hwemazuva ano, kusanganisira hupenyu muChechi, hunotambura nekunyepedzera kusada kugumbura izvo zvinoita sehungwaru uye hunhu hwakanaka, asi kazhinji zvinosvika pakuva humbwende. -Archbishop Charles J. Chaput, OFM Cap., Kupa Kuna Kesari: Iyo Katorike Yezvematongerwo enyika Vocation, Kukadzi 23, 2009, Toronto, Canada

Une nhamo iwe kana vese vakataura zvakanaka nezvako, nekuti madzibaba avo aibata saizvozvo vaporofita venhema. (Ruka 6:26)

Mune nzanga ine kufunga kunotongwa ne'udzvanyiriri hwehukama 'uye mune kwayo kurongeka kwezvematongerwo enyika nekuremekedza kwevanhu ndiyo nzira yekupedzisira yezvinofanira kuitwa uye zvinofanirwa kudzivirirwa, pfungwa yekutungamira mumwe munhu mukukanganisa kwetsika haina musoro . Izvo zvinokonzeresa kushamisika munharaunda yakadaro inyaya yekuti mumwe munhu anotadza kucherechedza kurongeka kwezvematongerwo enyika uye, nekudaro, zvinoita sekukanganisa izvo zvinonzi runyararo munharaunda. -Archbishop Raymond L. Burke, Mutungamiriri weApostora Signatura, Kufungisisa nezve Kurwira Kusimudzira Tsika Yehupenyu, Mukati meCatholic Partnerhip Dinner, Washington, Gunyana 18, 2009


V. Kutambudzwa Kwenyika

Ichokwadi kuti kwave kune vakawanda vakafira kutenda muzana rino rapfuura kupfuura mamwe mazana emakore ese akasanganiswa semhedzisiro yekupararira kwe "zvikanganiso zveRussia", sezvakafanotaurwa kuFatima -kupararira kwemaonero eMarxist, ayo anokurudzira kuti munhu anogona kugadzira nzvimbo isina Mwari. [7]cf. Kubata Kusazvipira

Kutambudzwa kunofambira [rwendo rweChechi] parwendo pasi pano kuchaburitsa pachena "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

Hondo mbiri dzenyika, kudzvinyirirwa kwechitendero, uye dzimwe nzira dzeudzvanyiriri marwadzo ekuzvara ari kuramba achiwedzera uye achiwanzoitika. Zvichida chikuru "chiratidzo chenguva" ndicho yetsika tsunami izvo zviri kuputsa mutemo wechisikigo, tsika yemuchato pachawo, uye nekunzwisisa kwedu kwehunhu hwevanhu - zvese izvi zvichiperekedzwa nekushomeka kwekusashivirira chero munhu asingabvumirani.

Saka, inguvai?

… Tinonetseka zvirokwazvo pamusoro peizvi rusununguko rwekunamata. Edhisheni dzakatodaidzira kubviswa kwevimbiso yerusununguko rwechitendero, nevatungamiriri vehondo dzechikirisito vachidaidzira kuti vanhu vekutenda vamanikidzwa kugamuchirwa patsananguro iyi. Kana ruzivo rwevamwe vashoma nyika uye nyika uko uyu watove mutemo chero chiratidzo, machechi, uye vatendi, vachakurumidza kushungurudzwa, kutyisidzirwa, nekuendeswa kumatare nekuda kwekutenda kwavo kuti muchato uri pakati pemurume mumwe, mukadzi mumwe, nekusingaperi , kuunza vana munyika.-Kubva kublog raArchbishop Timothy Dolan, "Vamwe Pashure", Chikunguru 7, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

“… Kutaura tichidzivirira hupenyu nekodzero dzemhuri kuri kuita, mune dzimwe nzanga, mhando yemhosva inopesana neHurumende, chimiro chekusateerera Hurumende…” - Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, aimbova Mutungamiriri we Pontifical Council yeMhuri,Vatican City, Chikumi 28, 2006

Parizvino tatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

Gadzirira kuisa hupenyu hwako pamutsetse kuti ujekese nyika nechokwadi chaKristu; kupindura nerudo kuvenga uye kusaremekedza hupenyu; kuzivisa tariro yaKristu akamuka kumakona ese epasi. —PAPA BENEDICT XVI, Mharidzo kune Vechidiki veiyo World, Zuva reVechidiki reNyika, 2008

Saka izvi ndizvo “zviratidzo zvenguva” shanu zvinoratidza kuti tava pedyo zvakadii ne "pakati pousiku". Nekudaro, mangwana, ndinoda kugovana nzira shanu ku "musatya”Munguva yedu!

 

Isu kurara kwedu pamberi paMwari
izvo zvinoita kuti tirege kufunga zvakaipa:
hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa,
uye nekudaro tinoramba tisingakendengi kune zvakaipa.
...
'hope' [dzeVaapositori Mubindu] ndedzedu,
yeavo vedu vasingade kuwona izere simba rehuipi
uye haudi kupinda mune rake Passion
. "
—PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA:

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.


Kutenda nerutsigiro rwako rwemari rweiyi yakazara-nguva apostori.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200
2 cf. 1 Johani 2:18
3 … Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, "Kunyangwe pakupera kwenguva kana munguva yekushayikwa kwerunyararo: Huya Ishe Jesu!", L'Osservatore Romano, Mbudzi 12, 2008
4 cf. Kuvhiringidza Kukuru
5 Rev 13: 16
6 cf. Ndinoziva kuti mushure mekuenda kwangu mapere anoparadza achauya pakati penyu, uye haangaregi boka. Uye kubva muboka rako chairo, varume vachauya vachimonyanisa chokwadi kuti vakwezve vadzidzi vavatevere. Saka svinura… (Mabasa 20: 29-31)
7 cf. Kubata Kusazvipira
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.