Saka, Iwe Wakamuonawo?

nziziMurume wekusuwa, naMateu Brooks

  

Kutanga kuburitswa Gumiguru 18, 2007.

 

IN nzendo dzangu muCanada mose neUnited States, ndakakomborerwa kupedza nguva navamwe vaprista vakanaka zvikuru navatsvene—varume vari kupa zvamazvirokwazvo upenyu hwavo nokuda kwamakwai avo. Ndivo vafudzi vanotsvakwa naKristu mazuva ano. Vakadaro vafudzi vanofanirwa kuve nemoyo uyu kuti vatungamire makwai avo mumazuva anouya…

 

NYAYA Ichokwadi

Mumwe muprista akadaro akarondedzera iyi nhau yechokwadi yomunhu oga pamusoro pechiitiko chakaitika apo akanga ari museminari… 

Mukati meMisa yepanze, akatarisa kumusoro kumupristi panguva yeKutsaura. Kukushamiswa kwake kukuru, haana kuzoona muprista zvakare, asi kuti, Jesu akamira panzvimbo yake! Aigona kunzwa izwi remupristi, asi akaona Kristu

Chiitiko cheichi chakange chakadzama zvekuti akaibata mukati, achiifungisisa kwevhiki mbiri. Pakupedzisira, aifanira kutaura nezvazvo. Akaenda kumba kwaRector ndokugogodza pamusuwo wake. Rector pavakapindura, vakatarisa seminari ndokuti, "Saka, makamuonawo? "

 

IN PERSONA CHRISTI

Tine chirevo chakareruka, asi chakadzama muChechi yeKaturike: mumunhu Christi - mumunhu waKristu. 

Mubasa rechechi remushumiri akagadzwa, ndiKristu amene aripo kuChechi yake seMusoro weMutumbi wake, Mufudzi weboka rake, mupirisita mukuru wechibairo chekudzikinura, Mudzidzisi weChokwadi. Varanda ava vanosarudzwa uye vanotsveneswa nesakaramende reMirairo Tsvene iyo iyo Mweya Mutsvene inoita kuti vakwanise kuita mumunhu waKristu musoro webasa renhengo dzese dzeChechi. Iye mushumiri akagadzwa ndiye, sezvazviri, "icon" yaKristu mupristi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 1548, 1142

Mupristi anopfuura mumiriririwo zvake. Ndiye mucherechedzo wechokwadi mupenyu uye mukoto waKristu. Kuburikidza nabhishopi nevaanoshanda navo — vapirisita vanomuchengeta — Vanhu vaMwari vanotsvaga kufudza kwaKristu. Vanotarira kwavari nokuda kwenhungamiro, zvokudya zvomudzimu, uye simba iro Kristu akavapa rokukanganwira zvivi nokuita kuti Muviri Wake uvepo muChibairo cheMisa. kutevedzera Kristu muupristi hwavo. Uye Kristu, Mufudzi, akaitei kumakwai ake?

Ndicharadzikira pasi makwai angu upenyu hwangu. Johani 10:15

 

MUFUDZI WAKAROERWA    

Pandinonyora izvi, zviso zvemazana evapristi, mabhishopi, uye makadhinari andakasangana nawo panzendo dzangu zviri kupfuura pamberi pangu. Uye ndakati kwandiri, "Ini ndini aniko kunyora zvinhu izvi?" Zvinhu zvipi?

Kuti nguva yasvika yekuti vapirisita nemabhishopi vape hupenyu hwavo nekuda kwemakwai avo.  

Nguva iyi yagara iri neChechi. Asi munguva dzerunyararo, zvave zvedimikira - kufira kutenda "vachena" kuzvifira. Asi zvino nguva dzasvika apo vafundisi vachapinza ndyiko huru yomunhu oga nokuda kwokuva “Mudzidzisi weZvokwadi.” Kutambudzwa. Kupomerwa mhosva. Mune dzimwe nzvimbo, kufira. Mazuva ekunyengerera akwana. Mazuva esarudzo asvika. Izvo zvakavakirwa pajecha zvichapunzika.

Avo vanopokana neichi chihedheni chitsva vanotarisana nesarudzo yakaoma. Chero ivo vanoenderana neiyi uzivi kana ivo vakatarisana netarisiro yekufira. —Fr. John Hardon; Ungave Sei Akavimbika Katurike Nhasi? Nekuve Akavimbika kuna Bhishopi weRoma; chinyorwa kubva washingtonpavel.org

Sokutaura kwakaita mumwe mutsinhiri wePurotesitendi, “Avo vanosarudza kuroorwa nemweya wenyika pazera rino, vacharambwa mune rinotevera."

Hungu, kana vaprista vachizova mifananidzo yoMufudzi Mukuru, vanofanira kumutevedzera: Aiteerera uye akavimbika kuna Baba kusvikira kumugumo. Kumupristi, zvino, kuvimbika kuna Baba Vekudenga kunoratidzwawo mukuvimbika kune Baba Vatsvene, Papa, uyo ari Mumiriri waKristu (uye Kristu mufananidzo waBaba.) Asi Kristu aidawo uye akabatira uye akazvipa amene nokuda kwamakwai mukuteerera uku: Akada Vake “kusvikira kumugumo.”[1]cf. Johani 13:1 Haana kufadza vanhu asi Mwari. Uye mukufadza Mwari, Aishandira vanhu. 

Ndiri kutsvaga nyasha nevanhu here kana Mwari? Kana kuti ndiri kutsvaga kufadza vanhu here? Dai ndakanga ndichiri kuedza kufadza vanhu, ndingadai ndisiri muranda waKristu. (VaG. 1:10)

Ah! Iyo chepfu huru yezuva redu: chido chekufadza, kudiwa nekutenderwa nevamwe vedu. Ichi hachisi chifananidzo chegoridhe chakamiswa neChechi yemazuva ano mumwoyo mayo here? Ndagara ndichinzwa zvichinzi Chechi inoratidzika seNGO (isiri yehurumende) kupfuura Body isinganzwisisike mazuva ano. Chii chinotisiyanisa nenyika? Mazuva ano, kwete zvakawanda. Oo, tinoda vatsvene sei, kwete zvirongwa! 

Pakati pezvakashata zvakauya pashure peVatican II kwaiva mune dzimwe nzvimbo kubviswa munzvimbo tsvene yechiratidzo chaJesu Akarovererwa uye kuderedzwa kweChibairo cheMisa. Hungu, kurovererwa kwaKristu kwazova kunonyadzisa kunyange kuna Vake. Tabvisa munondo woMweya. chokwadi - uye akavheyesa panzvimbo yawo munhenga unopenya we“kushivirira.” Asi sezvandakanyora munguva pfupi yapfuura, takadaidzwa Iyo Bastion kugadzirira kurwa. Avo vanoshuvira kumaka minhenga yekukanganisa vachabatwa nayo mumhepo yekunyengera, votorwa.

Zvakadiniko nomunhuwo zvake? Iyewo chikamu che upristi hwoumambo yaKristu, kunyangwe neimwe nzira yakasiyana neyavakazodzwa vane hunhu hwakakosha hwaKristu muMirairo Tsvene. Saka nekudaro, iyo akarara-murume inodaidzwa ku Isa pasi hupenyu hwake kune vamwe mune chero basa raanozviwana. Uye iye anofanirawo kuva akavimbika kuna Kristu kupfurikidza nokuteerera mufudzi—mupristi womunhu, bhishopi, uye Baba Vatsvene, pasinei zvapo noutera hwomunhu oga nezvikanganiso. Mutengo wekuteerera Kristu uku wakakurawo. Zvichida zvichawedzera, nokuti kazhinji mhuri yomunhuwo zvake ichatambura pamwe chete naye nokuda kweEvhangeri.

Ndichatevera kuda Kwenyu kana muchinditendera kuti ndiite izvozvo kuburikidza nemumiririri Wenyu. O Jesu wangu, ndinoisa pamberi kuizwi reKereke pamusoro peizwi raunotaura neni naro. — St Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, makumi matatu

 

Verenga mutero

Tinofanira tose verenga mutengo kana tichizoshumira Jesu takatendeka. Tinofanira kuziva zvaari kukumbira zvechokwadi kwatiri, tobva tasarudza kuti tichazviita here. Vashoma sei vanosarudza nzira nhete - uye pamusoro paizvozvi, Ishe wedu akanga akagomara zvikuru.

Ani nani unoda kuponesa upenyu hwake, ucharasikirwa nahwo; asi ani nani unorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu, iye uchahuponesa. (Ruka 9:24)

Arikukumbira kuti tive maoko Ake netsoka dzake munyika. Kuva senyeredzi dziri kupenya murima riri kukura, dzakabatirira pachokwadi.

[Jesu] akakwidziridzwa uye anopenya pakati pemarudzi kuburikidza nehupenyu yeavo vanorarama zvakanaka mukuchengeta mirairo. -Maximus iye Anotaura; Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji. 386  

Asi maoko ake netsoka hazvina kurovererwawo pamuti here? Hungu, kana uchizorarama zvakanaka nokuvimbika mirayiro yaKristu, unogona kutarisira kutambudzwa uye kunyange kuvengwa. Kunyanya kana uri muprista. Ndiwo mutengo watinotarisana nawo nemadhigirii akanyanya kukura nhasi, kwete nekuti mwero weEvhangeri wakasimudzwa (wakagara wakafanana), asi nekuti kuurarama zvechokwadi kuri kusangana neruvengo.

Zvirokwazvo vese vanoshuva kurarama hupenyu hwekunamata muna Kristu Jesu vachatambudzwa. (2 Tim 3:12)

Isu tiri kupinda zvakadzama mu kupokana kwekupedzisira yeEvhangeri uye anti-Evhangeri. Pane chimwe chinhu chekurwiswa zvine mutsindo paChechi mazuva ano, kumhura kusingadzorwe kwezvose zvinoyera uye zvitsvene. Asi sekungotengeswa kwakaitwa Kristu naVakevo, nesuwo tinofanira kutarisira kuti kumwe kutambudzwa kunotyisa kunogona kubva mukati medzvedu matunhu. Nokuti machechi mazhinji nhasi akatera kumudzimu wenyika kusvikira kumwero wokuti avo vanorarama zvomenemene kutenda kwavo zvakakomba vanova vafundisi. chiratidzo chekupesana.

Vakaropafadzwa avo vanotambudzwa nekuda kwekururama, nekuti ushe hwekumatenga ndehwavo. Makaropafadzwa imi kana vanhu vachikutukai, vachikutambudzai uye vachikupomerai zvakaipa zvose vachindinyepera. Farai mupembere, nekuti mubairo wenyu mukuru kumatenga… (Mat. 5: 10-12)

Verenga izvozvo nguva nenguva. Kune vazhinji vedu, kutambudzwa kunouya nenzira yekuramba kunorwadza, kusarura, uye pamwe kurasikirwa nebasa. Asi kuri mukufira kutendeka uku kwakapa uchapupu hukuru… Ipapo ndipo Jesu paanopenya kuburikidza nesu nekuti wega hauchisiri kuvharira Chiedza chaKristu. Ndiyo panguva iyoyo kuti mumwe nemumwe wedu mumwe Kristu, ari kuita mu persona Christi.

Uye mukuzvipira uku, zvichida vamwe vachatarisa shure pauchapupu hwedu umo Kristu akapenya uye votaurirana vachiti, “Saka, wakamuona zvakare? "

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 18, 2007.

  

Rutsigiro rwako runodikanwa kuhushumiri hwenguva yakazara uhu.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 13:1
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, CHOKWADI CHAKAOMA.

Comments dzakavharika.