Shungu dzekusuwa

 

 

THE masvondo mashoma apfuura, michinjikwa miviri uye chifananidzo chaMaria mumba medu vakagurwa maoko-angangoita maviri acho asinganzwisisike. Muchokwadi, ingangoita zvese zvifananidzo mumusha medu zvine ruoko rwakashaikwa. Zvakandiyeuchidza nezvenyaya yandakaita pane izvi musi waFebruary 13, 2007. Ndinofunga hazvisi masanga, kunyanya tichifunga nezvemakakatanwa ari kuenderera akakomberedza Sinodi inoshamisa paMhuri irikuitika muRome. Nekuti zvinoita sekunge tiri kutarisa-munguva chaiyo-kutanga kwekutanga kwechikamu cheDutu icho vazhinji vedu tave tichinyevera kwemakore kwaizouya: kubuda kusuwa... 

Akaputsika_Jesu4

Zvakare, zvinotevera zvakatanga kuburitswa muna Kukadzi 13, 2007. Ndazviongorora nezviitiko zvazvino…

 

Breaking

Misodzi yeshungu. Vanga vachisimuka mandiri svondo rapfuura, sezvo Ishe vakanditora kuburikidza nhevedzano yemukati "mwenje" iyo yandichaedza kuyanura pano, nenyasha Dzake.

Gore rakapera (2006), apo Ishe vaidurura izvo zvaiita senge zvine simba mazwi echiporofita (ayo andakapfupikisa mairi Petals, uye kutsanangurwa pamusoro mu Hwamanda dzeYambiro!), Ndakaona akati wandei pamuchinjikwa mumba medu uye bhazi rekushanya rakatyoka-kazhinji nguva mumaoko kana mumaoko. Ndakanzwa paine meseji ... asi handina kuziva kuti chii. 

Zvino mukati memavhiki mashoma apfuura, mamwe matatu akaroverwa akatyoka, zvekare mumaoko. Ini ndakanyora director wezvekunamata wangu zvinyorwa, ndisingade kuverenga chero chinhu mune izvo zvaiita senge zvakapusa tsaona. Iye zvakare akaendesa kuti michinjikwa yadambuka pamaoko mumba make. Asi kwaari, hapana anga avabata.

Yakanga isiri iyo kusvikira ndagara pasi kutanga kukunyorera iyo pakarepo ndakanzwisisa: Muviri waKristu uri kutyoka, yava kuda kutyoka…

 

Kuwa kubva munyasha

Makore mashoma kumashure, ndaive nehope yakajeka iyo yakadzokorora nenzira dzakasiyana. [1]Pakutanga kwekunyora uku chipostora, ndaive nehope dzakasimba, dzine simba idzo dzaizove nemusoro mushure mekunge ndadzidza dzidziso yeChechi pane eschatology. Zvinogara zvichitanga nenyeredzi mudenga kutanga kutenderera nekutenderera. Pakarepo vaidonha. Mukurota kumwe, nyeredzi dzakashanduka kuita mabhora emoto. Pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru. Apo pandakatanga kukwira pakavanda, ndinorangarira zvakajeka ndichipfuura neChechi iyo nheyo dzayo dzakakoromoka, mahwindo ayo akasviba-magirazi zvino akatsamira pasi.

Vhiki rapfuura, imwe hama munaKristu yakazondinyorera neakaundi inotevera: 

Ndichangomuka mangwanani ano ndakanzwa izwi. Izvi zvaive zvisina kufanana nezwi randakanzwa makore kumashure richiti "Zvatanga.”Pane kudaro, izwi iri rakanga rakapfava, kwete sekuraira, asi raitaridzika kuva nerudo uye neruzivo uye rakanyarara nezwi. Ini ndaizotaura zvakawanda zvezwi rechikadzi pane rechirume. Zvandakanzwa mutongo mumwe chete… aya mazwi aive nesimba (kubvira mangwanani ano ndanga ndichiedza kusundidzira ivo kunze kwepfungwa dzangu uye havagone):

"Nyeredzi dzichawa."

Kunyangwe kunyora izvi izvozvi ndinogona kunzwa mazwi achiri kuenderera mundangariro dzangu uye chinhu chinosekesa, zvaiita senge nekukurumidza kupfuura gare gare, chero nekukurumidza chaizvo kuri.

Muna Zvakazarurwa 12, inoti:

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika mukurwadziwa sezvo aishanda kuti asununguke. Ipapo chimwe chiratidzo chakabuda mudenga; yakanga iri dhiragoni tsvuku huru, ine misoro minomwe nenyanga gumi, uye pamusoro wayo pakanga pane korona nomwe. Muswe wayo wakakukura chetatu chenyeredzi dzedenga ndokudzikanda pasi. (Zvakazarurwa 12: 1-4)

"Mukadzi", sekutaura kwebhaibheri uye kutsanangura kwapapa, mucherechedzo kuna Maria neChechi. [2]cf. Kududzira Zvakazarurwa Mukuongorora kwake kwekunyora kwaZvakazarurwa, the late munyori Steven Paul anotora kuti "nyeredzi" mucherechedzo wenhengo yehupirisita. [3]Apocalypse-Tsamba neTsamba; iUniverse, 2006

Rangarira kuti Bhuku raZvakazarurwa rakatanga netsamba nomwe dzakanyorerwa kumachechi manomwe eAsia
(ona Zvakazarurwa Kuvhenekerwa) - iyo nhamba "nomwe" zvakare inomiririra kukwana kana kukwana. Nekudaro, tsamba dzinogona kushanda kuChechi yese. Kunyangwe vachitakura mazwi ekurudziro, vanodanawo Chechi kuti kutendeuka, nekuti ndiye chiedza chenyika chinoparadzira rima, uye neimwe nzira - kunyanya Baba Vatsvene pachavo. retrainer [4]cf. 2 VaT. 2:7 kudzora masimba erima (verenga Kubvisa iyo Inodzora).

Abrahama, baba vekutenda, ndiye nekutenda kwake dombo rinodzora nyonganiso, mafashama emvura ekutanga ekuparadza, nekudaro anotsigira zvisikwa. Simoni, wekutanga kupupura kuti Jesu ndiye Kristu… zvino anova kuburikidza nekutenda kwake kwaAbrahama, kunoitwa kutsva muna Kristu, dombo rinomiririra mafungu asina kuchena ekusatenda nekuparadzwa kwawo kwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Adrian Walker, Tr., Peji. 55-56

Saka, tsamba dzaZvakazarurwa gadzirira danho rekutongwa, kutanga kweChechi, uyezve nenyika.

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Pet. 4:17)

Sezvandakanyora muna2014 mushure memusangano wekutanga weSynod yeMhuri, ndakaona kuti tiri "kurarama mavara aZvakazarurwa." [5]ona Iwo Mashanu Kururamisa Saka ndakakatyamadzwa pandakaziva kuti kutsiura kushanu kwaPapa Francis kumabhishopi pakupera kweSinodi kwaive chaipoipo Kufanana kwekutsiura kushanu uko Jesu akapa kumakereke kunaZvakazarurwa (ona Iwo Mashanu Kururamisa). Zvekare, hama nehanzvadzi, zvinoita kwandiri kuti tiri kurarama eschatological chimiro cheBhuku raZvakazarurwa munguva chaiyo. [6]cf. Kurarama Bhuku raZvakazarurwa

 

Kudonha nyeredzi

Tsamba dzakanyorerwa kune "nyeredzi nomwe" dzinoonekwa muruoko rwaJesu pakutanga kwechiono kunaSt. John:

Uku ndiko kududzirwa kwakavanzika kwenyeredzi nomwe dzawaona muruoko rwangu rwerudyi, nepazvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama: nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vemakereke manomwe, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndiwo makereke manomwe. (Zvak. 1:20)

"Ngirozi" pano zvakare zvingangodaro zvinoreva vafudzi yeChechi. Sezvo The Navarre Bhaibheri zvinyorwa zvemashoko:

Ngirozi dzekereke nomwe dzinogona kumiririra mabhishopi anovatarisira, kana zvisizvo vatumwa vanovachengeta… Chero zvazviri, zvinhu zvakanakisa ndezvekuona vatumwa vemachechi, avo tsamba dzakanyorerwa, sekureva avo vanotonga nekuchengetedza kereke yega yega muzita raKristu. -Bhuku raZvakazarurwa, "The Navarre Bible", p. 36

Vamwe vakaona mu "ngirozi" yeimwe neimwe yemachechi manomwe mufundisi wayo kana muenzaniso wemweya weungano. -Bhaibheri Idzva reAmerica, mashoko omuzasi aZva. 1:20

Heino pfungwa huru: Rugwaro runotitaurira kuti chikamu che "nyeredzi" idzi chinodonha kana kukandirwa kunze [7]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu IV mu "kutsauka". [8]cf. 2 VaT. 2:3

Kudenga ndiyo Chechi iyo muusiku hwehupenyu hwazvino, ichine iyo mukati mayo hunhu husingaverengeke hwevatsvene, inopenya senyeredzi dzedenga dzinopenya asi muswe wedhiragoni unotsvaira nyeredzi pasi pasi… Nyeredzi dzinodonha kubva kudenga ndidzo dzakarasa tariro muzvinhu zvekudenga uye nekuchiva, pasi pekutungamira kwadhiyabhorosi, nzvimbo yekubwinya kwepasi. —St. Gregory Mukuru, Moralia, 32, 13

Pano, mazwi aPapa Paul VI anotora kukosha kwakasimba.

Muswe wadhiyabhorosi unoshanda mukuparara kweCatholic nyika. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -Kutaurirana paMakumi matanhatu Anni Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

St John anopiwa zvimwe zviratidzo zvezvinhu zvekudenga zvinowira zvinodaidzwa kuti "hwamanda". Kutanga, kunowira kubva kudenga "chimvuramabwe nemoto zvakasanganiswa neropa" kozo "gomo rinopfuta" uyezve "nyeredzi ichipfuta semwenje". [9]Rev 8: 6-12 “Hwamanda” idzi dzinomiririra a chetatu revapristi, mabhishopi, uye makadhinari? Chokwadi, Dhiragoni "yakatsvaira chetatu chenyeredzi dzedenga, ndokudzikandira pasi. ” [10]Rev 12: 4 Dhiragoni-iyo inoshanda kuburikidza nekubatana kwemasimba, zvose zvakavanzika uye zvakarongeka [11]cf. Global Revolution! uye Chakavanzika Bhabhironi—Inotsvaira chetatu chenyeredzi kubva Kudenga. Ndokunge, pamwe, chetatu chevakuru vakuru veChechi chakabviswa mukutsauka, pamwe nevaya vanovatevera. [12]cf. Gavakava

Zvino maererano nekuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu nekuungana kwedu kuzosangana naye, tinokukumbirisai, hama, kuti tirege kukurumidza kuzungunuswa mufungwa kana kumutswa, kungava nemweya kana neshoko, kana netsamba inofungidzirwa kuti inobva kwatiri, kune mhedzisiro yekuti zuva raIshe rasvika. Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti zuva iro harisvike, kunze kwekunge kumukira kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo aratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa. (2 VaTesaronika 2: 1-3) 

 

KUUYA ZVIZWI

Nechekare, sekunyora kwandakaita mu Hwamanda dzeYambiro! -Chikamu I, zvinoita sekunge tiri kupupurira "chirevo" cheiyi nyonganiso iri kuuya. Kuvhiringidzika kunotonga pakati pematanga emakwai eChechi: hunhu dzidziso dzinofuratirwa nevazhinji vevanhuwo zvavo, vasina hanya nevafundisi vakati wandei, uye zvino - sezvatiri kunzwa muSinodiyo paMhuri - kusundirwa padivi nevamwe maKadinali mukuda maitiro "ehufundisi". Asi sekuyambira kwakaita Pope Francis gore rapfuura, mafungiro aya i…

… Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usati watanga kuarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka." -PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro pamisangano yekutanga yeSynod, Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Inotirangaridza mazwi aEzekieri 34:

Vane nhamo vafudzi veIsraeri vanga vachizvifudza! Hauna kusimbisa vasina simba kana kuporesa vanorwara kana kusunga vakakuvara. Hauna kudzosa zvakarasika kana kutsvaga zvakarasika… Saka vakapararira nekushaiwa mufudzi, vakava chikafu chemhuka dzese dzesango.

Hatinga taure here kuti ivhu remuyedzo uyu rakagadzirirwa kwemakumi emakore izvozvi neChechi iyo yakadzoserwa kurara nevechizvino-zvino, kutenga kwevatengi, uye zvino hunhu hwehukama?

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi.-Akakomborerwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Zvino, pakarepo, pane mutauro usinganzwisisike uri kushandiswa nevafundisi [13]cf. Anti-Ngoni izvo chaizvo hazvisi zvechiKatorike sezvo vachikurudzira kurambana pakati pedzidziso nemufundisi. Icho chiPurotesitendi mune zucchetto. [14]"Zucchetto" ndiyo dehenya kana "beanie" maKadhinari anopfeka.

Mwari anotendera chakaipa chikuru kupesana neChechi: vanyengeri nevadzvinyiriri vanouya kamwe kamwe uye zvisingatarisirwi; vachapinda muChechi apo mabhishopi, vafundisi, uye vapristi vakarara. --Vanogonesa Bartholomew Holzhauser (1613-1658 AD); Anopesana naKristu uye neNguva Yokupedzisira, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 30

 

KURWISWA NAPETRO

Sezvandakanyora nguva yadarika, kurwiswa kwaSachigaro waPeter Thermometer ye kuramba kutenda. [15]cf. Iye Papa: Thermometer Yekupandukira Uye nhasi, iko kurwisa kwasvika pamwero unoshamisa. Kuvhiringidzika kwakazara sekumuka kwevaporofita venhema vazhinji kuratidza kuti Pope akasarudzwa zvechokwadi ndiye "muporofita wenhema", "chikara" chaZvakazarurwa 13, "muparadzi" wekutenda. Izvi zvinopomerwa zvinomuka kubva mukati mehupofu hwemukati, kana zvisina maturo, izvo zvisina kungokanganwa zvivimbiso zvaKristu Petrine, asi chave chiporofita chekuzvizadzisa mukuumba kupesana kutsva pakati Rakachengetedza Makatorike. Panyaya iyi, chiporofita chaSt. Leopold chinotora mwenje mutsva; anga achireva kupesana "kunonyanya kuchengetedza"?

Chenjera kuchengetedza kutenda kwako, nekuti mune ramangwana, Chechi iri muUSA ichaparadzaniswa neRoma. -Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, St. Andrew's Zvigadzirwa, P. 31

Kana - kana chiporofita chiri chechokwadi - anga achireva kune avo vachatevera kufambira mberi kufunga kwezemweya zeitgeist wenguva yedu avo vari kunyanyisa kusiya Baba Vatsvene? Kana zvese? Zvisinei, handisati ndamboverenga chiporofita kubva kunzvimbo yakatenderwa iyo inotaura nezve papa akasarudzwa zviri pamutemo achiva munyengeri - zvinova zvinopesana naMateu 16:18 apo Kristu anoti Peter ndiye "dombo". [16]verenga Pope Anogona Kuva Anonyengera naFr. Joseph Iannuzzi Chokwadi, pakupera kwezvikamu zvekutanga zvemusangano wegore rapfuura, Pope Francis vakaita chirevo chinotinhira mukudzivirira Tsika Tsvene. 

Papa, mune ino mamiriro, haasi iye ishe mukuru, asi asi iye mukuru mushandi - "muranda wevaranda vaMwari"; garandi yekuteerera uye kuenderana kweChechi mukuda kwaMwari, kuEvhangeri yaKristu, uye kuNhepfenyuro yeChechi, kuisa parutivi zvishuwo zvese zvemunhu, kunyangwe achiitwa - nekuda kwaKristu Pachezvake - "mukuru Mufundisi uye Mudzidzisi wevose vakatendeka ”uye kunyangwe vachinakidzwa" nesimba guru, rakazara, nekukurumidza, uye nesimba revanhu vese muChechi ". —PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro paSynod; Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Maporofita akati wandei, zvinopesana, anonongedzera kunguva iyo iyo mufudzi mukuru, papa, acharohwa mune imwe nzira kana imwe nevavengi vake, zvichisiya Chechi yeKaturike ichiita seisina mufudzi.

Rova mufudzi, kuti gwai ripararire. (Zek 13: 7)

Chitendero chichatambudzwa, uye vapristi vakaurayiwa. Machechi achavharwa, asi kwenguva pfupi chete. Baba Vatsvene vachasungirwa kusiya Roma. —Akakomborerwa Anna-Maria Taigi, Chikoro cheKaturike 

Ndakaona mumwe wevatevedzeri vangu achitiza pamusoro pemitumbi yehama dzake. Achahwanda pakavanda kumwe; mushure mekurega basa kwenguva pfupi achafa rufu rweutsinye. Huipi hwazvino hwenyika hunongova kutanga kwekusuwa uko kunofanira kuitika pamberi pekuguma kwenyika. —PAPI PIUS X, Chikoro cheKaturike, p. 22

Shungu idzodzo, akadaro mumwe mutsvene, dzinoita sedziri, muchidimbu, mugumisiro wedanho rinotyisa… 

Ndakave nemumwe muono wekutambudzika kukuru… Zvinoita kwandiri sekunge mvumo yaikumbirwa kuvafundisi vaisakwanisa kupihwa. Ndakaona vapristi vakuru vakawanda, kunyanya mumwe chete, aichema zvinorwadza. Vadiki vashoma vaichemawo… Zvakaita sekunge vanhu vari kutsemuka kuita mapoka maviri. -Akakomborerwa Anne Catherine Emmerich, Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich

 

DIVIDE ITSVA

Sezvo Ndakanyora Kutambudzwa! ... uye neTsika Tsunami, Ndinotenda chibvumirano chakakumbirwa chingave chisungo chepamutemo che "nyika yepasi rose" ichiomerera kuti Chechi yeKaturike igamuchire dzimwe nzira dzekuroora, pakati pezvimwe zvinhu.

… Achitaura achidzivirira hupenyu nekodzero dzemhuri ave kuita, mune dzimwe nzanga, mhando yemhosva inopesana neHurumende, chimiro chekusateerera Hurumende… -Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, aimbova Mutungamiriri wePontifical Council yeMhuriVatican City, Chikumi 28, 2006

Dzidziso dzeChechi nezvekudzivirira nhumbu, euthanasia, uye kubvisa nhumbu zviri kuenderera mberi nekukonzera gomba rakadzika, kwete chete pakati paro nedanho rezvematongerwo enyika dzenyika zhinji, asi kunyanya pakati peChechi lawmakers uye avo vanodudzira mutemo. Tiri kutoona mumatare epasi, pamatunhu madanho, kuda kutongesa vaKristu vanochengeta maonero echokwadi. "Nyeredzi" idzodzo dzinodonha kubva muChechi ndedzevaya vanongowira mukuenderana ne "chitendero chitsva" cheHurumende inopesana nehushe?

Kusashivirira kutsva kuri kupararira… chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muyero weudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. Muchokwadi, zvakadaro, kukura uku kuri kuwedzera kunotungamira mukusashivirira chitendero chitsva… icho chinoziva zvese uye, nekudaro, chinotsanangura chimiro chereferenzi icho chinofanirwa kushanda kune wese munhu. Muzita rekushivirira, kushivirira kuri kubviswa. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Dai paive nemapato akavanzika munguva yakapfuura, anoita kunge ari kuratidza izvozvi pamberi pedu muRoma, senzira iyo gomo rinoratidza zviratidzo zvekuputika. Nechekare, tiri kuona “utsi hwaSatani” hwuchidurura… 

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa nehukama hwavo…. machechi nearitari zvakapambwa; Chechi ichave izere neavo vanobvuma kukanganisa uye dhimoni rinomanikidza vapirisita vazhinji nemweya yakatsaurwa kuti vasiye basa raIshe. -Message yakapihwa kuburikidza neshamhu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973; yakatenderwa muna Chikumi wa1988 naCardinal Joseph Ratzinger, mukuru weUngano yeDzidziso yekutenda

 

ZVIMWE

Ishe vanga vachindipa zvemukati mekutaridzika kwekukanganiswa uye kupesana kunovava kunozotevera. (Cherekedza: iwo wekupedzisira mutsara wakanyorwa mukati 2007. Sezvo ini ndanyora kazhinji gore rapfuura, nyonganiso iyi yave kuuya semhepo yekutanga yeGreat Dutu). Ini ndinongogona kutaura kuti ichave nguva yekusuwa kukuru. Zvinonditungamira kuti nditaure izwi reyambiro murudo: IZVOZVI NGUVA YOKUISA MWOYO WAKO KODZERO NAMWARI.

Avo vanonzwa kuti vanogona kungomirira kusvika kumagumo kuti vagadzire imba yavo mugadziriro vari kugadzira, ndinotenda, kukanganisa kukuru. Sezvo zvainge zvanyanyisa kana musuwo weareka yaNoa wavharwa, zvichanyanya kunonoka ipapo. Ino ndiyo nguva apo Jesu ari kushanda zvisingaite uye muchivande, achigadzirira mweya yakauya kwaari, achitikurudzira kuti titsungirire nemazuva ari mberi. Mwari akabvumidza mweya wekunyengera munyika yedu, uye avo vakarega kuvhura maziso avo nhasi vanogona kunge vari mapofu zvakanyanya mangwana kuti vatevere mafambiro ayo Mwari achange achipa vanhu vake mukati merunyararo. [17]cf. Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos Nerudo, uye nepfungwa yekukurumidza kwazvo, ndinodzokorora:

Nhasi izuva reruponeso! Isa mwoyo wako zvakanaka kuna Mwari. Gadzirira imba yako yemweya.

“Unorarirei? Mukai munyengetere, kuti murege kupinda pamuedzo. Jesu achiri kutaura, kwakauya boka revanhu, uye murume ainzi Judhasi, mumwe wevane gumi nevaviri, akanga achivatungamirira. (Ruka 22: 46-47)

 

JOHANI, NOKUGADZIRA KUVANZIKA

Pakati pemakore ehushumiri hwaKristu, Mupositora Johane haana kumbofungidzira kuti rimwe zuva achamira pasi peMuchinjikwa waJesu. Sezvinoitika, aive iye ega kune gumi nevaviri akaita. Sei? Rugwaro runotaura kuti Jesu akafunga Johane "mudzidzi anodikanwa". Uye tinoona kuti sei paKudya Kwemanheru Kwekupedzisira:

Mumwe wevadzidzi vake, Jesu waaida, akanga avete pedyo nechipfuva chaJesu. (Johani 13:23)

Johane aive nenzeve kuMoyo waJesu. Akanzwa Kuda achizevezera kwaari, zevezeve raisvika pakadzika kwemweya wake munzira dzaasina kunzwisisa. Aive muapostora mumwe chete iyeyu gare gare akanyora mazwi, "Mwari rudo."

John akawana simba rekuramba ari pasi peMuchinjikwa vamwe vese vachitiza nekuti aive akagadzirira neMoyo waJesu. Kwatiri isu maKaturike, ndiyo Yukaristiya. Asi haisi chete nyaya yekugamuchira iyo Yukaristia pandimi dzedu, asiwo mumoyo medu. Nekuti mutengesi waKristu haana kudyawo Kudya kwekupedzisira here?

Uyo adya chingwa changu andisimudzira chitsitsinho chake kuzorwa neni… mumwe wenyu achanditengesa… Ndiye wandichapa chimedu ichi kana ndachinyika. (Johani 13:18, 21, 26)

Zvirokwazvo, nguva dziri kuuya apo vazhinji vatakagovana navo mabiko eChidyo vanozogadzirisirwa avo vanoramba vakatendeka kuna Kristu kuburikidza napapa wake chaiye… kupesana pamusoro pekukamurana, kusuruvara kwekusuwa. 

Uye saka ikozvino ndiyo nguva yekugadzirira moyo yedu, kuvhura iwo wakawandisa kuna Jesu kuitira kuti nyasha dzeEucharist, Magwaro, uye munamato wedu wemukati upinde uye uchinje hunhu hwedu. Ndezvipi zvimwe zvinoita kuti mweya uve nesimba kana nyama isina simba kudaro? Chokwadi, mumwe akamutengesa, mumwe akamira naIye-uya akazembera pa “Muviri” waJesu.

Zvakare, ndinoda kuona kuti Johane akamira pasi peMuchinjikwa naMaria. Zvichida kwaive kuona simba rake, akamira ipapo ega, zvakamuswededza padivi pake. Chokwadi, simba raMaria, kushinga kwake, uye kuvimbika kwake zvinogara zvichikuswededza kutsoka dzaJesu nekuda kwekunaka kwake kwese "kukudza Ishe." [18]cf. Ruka 1: 46 Uye saka hama nehanzvadzi, torai Rosary uye kunyengetera; usaregedze ruoko rwaAmai vedu. Uye nemoyo wako wese gamuchira Mwanakomana wake, Muponesi wedu weEucharist. Muizvi Chidyo-Chingwa_Fotornzira, iwe uchawana nyasha dzinodiwa kuti umire naJesu mumazuva ari mberi… mazuva okusuwa umo muviri waKristu uchaputswa.

Zvino wakatora chingwa, akavonga, akamedura, ndokuvapa, achiti: Uyu muviri wangu, unopirwa imwi; … Jesu akachema zvikuru ndokufema kekupedzisira. Vheiri retembere rakabvaruka nepakati, kubva kumusoro kusvikira pasi… uye nyika ikazununguka, nemabwe akatsemuka. (Ruka 22:19; Mako 15: 37-38; Mat 27:51) 

Asi yakaputswa kwenguva chete.

Naizvozvo vafudzi, inzwai shoko raJEHOVHA: Ndinopika kuti ndiri kuuya kuzorwa nevafudzi ava, ndichaponesa makwai angu, kuti arege kuzova chikafu chemiromo yavo… Nokuti zvanzi naIshe Jehovha: Ini pachangu ndichatarisira uye fudza makwai angu. Somufudzi anofudza boka rake kana akazviwana ari pakati pemakwai ake akapararira, saizvozvo neni ndichafudza makwai angu. Ndichavanunura kubva kunzvimbo dzose kwavakapararira panguva yegore uye nerima… (Ezekieri 34: 1-11; 11-12)

 

RELATED KUVERENGA:

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Pakutanga kwekunyora uku chipostora, ndaive nehope dzakasimba, dzine simba idzo dzaizove nemusoro mushure mekunge ndadzidza dzidziso yeChechi pane eschatology.
2 cf. Kududzira Zvakazarurwa
3 Apocalypse-Tsamba neTsamba; iUniverse, 2006
4 cf. 2 VaT. 2:7
5 ona Iwo Mashanu Kururamisa
6 cf. Kurarama Bhuku raZvakazarurwa
7 cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu IV
8 cf. 2 VaT. 2:3
9 Rev 8: 6-12
10 Rev 12: 4
11 cf. Global Revolution! uye Chakavanzika Bhabhironi
12 cf. Gavakava
13 cf. Anti-Ngoni
14 "Zucchetto" ndiyo dehenya kana "beanie" maKadhinari anopfeka.
15 cf. Iye Papa: Thermometer Yekupandukira
16 verenga Pope Anogona Kuva Anonyengera naFr. Joseph Iannuzzi
17 cf. Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos
18 cf. Ruka 1: 46
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.