Kukurumidza Kutarisana Neziso

 

RUTSVENE RWAKAKOMBORERWA Mhandara MARI,
AMAI VAMWARI

 

Izvi zvinotevera "ikozvino izwi" pamoyo wangu paMutambo waAmai vaMwari. Yakagadziriswa kubva muChitsauko Chechitatu chebhuku rangu Kutarisana kwekupedzisira nezvekuti nguva iri kumhanyisa sei. Unozvinzwa here? Zvichida ndosaka…

-----

Asi awa rinouya, uye ratova… 
(John 4: 23)

 

IT zvingaite senge kushandisa mazwi evaporofita veTestamente Yekare pamwe nebhuku raZvakazarurwa ku yedu zuva rinogona kunge riri rekuzvitutumadza kana kutomboita zvechisimba. Asi, mazwi evaporofita vakaita saEzekieri, Isaya, Jeremiah, Malaki naSt John, kungodoma vashoma, ave kupisa mumoyo mangu nenzira yavaisamboita kare. Vanhu vazhinji vandakasangana navo munzendo dzangu vanotaura chinhu chimwe chete ichocho, kuti kuverengwa kweMisa kwakatora chirevo chine simba uye chakakosha chavasina kumbonzwa kare.

 

MUDZIMU WEMUGWARO

Nzira chete yekunzwisisa nemazvo magwaro akanyorwa zviuru zvemakore apfuura aigona kushanda kuzuva redu, ndeyekuti Magwaro ndiwo mupenyuShoko raMwari benyu. Ivo vanorarama uye vanofema hupenyu hutsva muzvizvarwa zvese. Ndokunge, ivo anga ari kuzadziswa, zviri kuitika yakazadziswa, uye zvichazova yakazadziswa. Aya Magwaro anoramba achitenderera pasi kuburikidza nemazera, achiwana kuzadzikiswa pane zvakadzama uye zvakadzika zvinhanho zvichienderana nehungwaru husingaperi hwaMwari uye zvakavanzika zvakagadzirwa.

Iyo yemweya inogona kuonekwa mukati mekusika. Iyo pateni yemashizha akakomberedza hunde yemaruva, mapini emapine, mapainapples uye maseashells unfurl mune anotenderera. Kana iwe ukatarisa mvura ichipinda mugomba kana kuti dhureini, inoyerera muchimiro chemhepo. Madutu nemadutu zvinoumba nenzira yakatenderera. Nyeredzi zhinji, kusanganisira yedu pachedu, idenderedzwa. Uye pamwe chinonyanya kufadza kumhepo kana chimiro chemhepo yeDNA yemunhu. Ehe, iro jira chairo remuviri wemunhu rinoumbwa nemamorekuru anotenderera, ayo anosarudza hunhu hwakasarudzika hwehunhu hwemunhu mumwe nemumwe.

Zvichida Shoko rakaitwa nyama akazviratidzawo kuMagwaro nenzira yemweya. Patinopfuura nenguva, Shoko rake rinozadzikiswa pamatanho matsva uye akasiyana patinenge tichienderera takananga kudiki "ringi", kumagumo enguva, kusvika mukusingaperi. Iyo dudziro yenhoroondo, yekufananidzira, uye yetsika yeMagwaro inoitika mune dzakawanda nzira mune dzakawanda nguva. Tinoona kutenderera uku zvine simba muBhuku raZvakazarurwa apo Mutsvene Johane anotsanangura Zvisimbiso zvinomwe, ndiro nomwe, nehwamanda nomwe. Ivo zvinoita kunge kuzadzikiswa sekudzika uyezve kuzadzikiswa kweumwe neumwe pamatanho akasiyana. (Kunyangwe iyo “chishamiso chezuva”, sezvakapupurirwa nevanhu vanosvika zviuru makumi masere muFatima nenzvimbo dzakasiyana siyana pasirese munguva yedu, inowanzova dhizaini inotenderera, dzimwe nguva ichitenderera ichienda kupasi… ona Kuzvinyenyeredza Zuva Rechishamiso Skeptics).

 

MUDZIMU WENGUVA

Kana zvisikwa zvaMwari zvichifamba nenzira yemhepo, pamwe nguva iyo pachayo inoitawo saizvozvo.

Kana iwe wakambodonhedza mari mune imwe yeaya mweya we "donation" kuratidza, kunyangwe hazvo mari yacho ichichengetedza nzira yakatenderera, inofamba nekukurumidza uye nekukurumidza sezvo ichitenderera kusvika kumagumo. Vazhinji vedu tiri kunzwa uye kusangana nemhando yakafanana yekumhanyisa nhasi. Pano, ndiri kutaura nendege yechimiro, pfungwa yekuti Mwari anogona kukurumidza nguva iye chiyero yenguva pachayo inoramba iri yenguva dzose.

Dai Ishe asina kuatapudza mazuva, hakuna wakaponeswa; asi nekuda kwevasanangurwa vaakasanangura, wakaatapudza hake mazuva. (Mako 13:20)

Mune mamwe mazwi, senge mari iyoyo inoita denderedzwa rakazara kuburikidza neyakavhurika, asi ichiwedzera mudiki uye nekumhanyisa madenderedzwa kudzamara yadzika mune yekuchengetera mari, ndiyozve nguva yekupedzisa emaawa makumi maviri nemana, asi mune mumudzimu kukurumidza kuita.

Tiri kunanga kumagumo enguva. Zvino patinosvika zvakanyanya kumagumo enguva, tinowedzera kukurumidza — izvi ndizvo zvinoshamisa. Iko kune, sezvazviri, kukurumidza kwakanyanya kukurumidza munguva; pane kumhanyisa nguva sekungomhanyisa mhanyisa. Uye isu tinoenda nekukurumidza uye nekukurumidza. Tinofanira kunyatsoteerera kune izvi kuti tinzwisise zviri kuitika munyika yanhasi. —Fr. Marie-Dominique Philippe, OP, Chechi yeKaturike pakupera kwezera, Ralph Martin, p. 15-16

Nepo zuva richiri maawa makumi maviri nemana uye mineti 24 masekondi, zvinoita sekunge nguva neimwe nzira iri kumhanyisa mukati mawo.

Pandaifungisisa izvi nguva yadarika, Ishe vakaita sevachapindura mubvunzo wangu neruzivo rwetekinoroji: "MP3." Iyo iri dhijitari rwiyo fomati yezvigadzirwa zvemagetsi neInternet iyo inoshandisa "kudzvanya" umo saizi yefaira rwiyo (huwandu hwenzvimbo kana ndangariro yekombuta inotora kumusoro) inogona "kudzikira" pasina kukanganisa zvinonzwika zvemhando yepamusoro. Iyo zera yeiyo rwiyo faira inodzikira nepo iyo Kureba yenziyo inoramba yakadaro. Ziva, zvisinei, kuti kumanikidza kunogona kutanga kushatisa zvakanyanya ruzha rwe rwiyo: kunyanya kudzvinyirira kuriko, izwi rinowedzera.

Saizvozvowo, sezvo mazuva achiratidzika seari “kumanikidzwa”, ndipo panonyanya kudzikira kwetsika, kurongeka kwevanhu, nehunhu.

Nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora. (Mateo 24:12)

Kubva kare makaisa nheyo dzenyika… dzese dzinosakara senguo… nekuti zvisikwa zvakaitwa kuti zvive zvisina maturo, kwete zvega asi nekuda kwaiye wakaiisa, netariro yekuti zvisikwa pachazvo zvichasunungurwa kubva muuranda huwori uye mugovane murusununguko rune mbiri rwevana vaMwari. (Mapisarema 102: 26-27; VaR 8: 20-21)

 

MUDZIMU WEMWEYA

Vazhinji vevaverengi vangu vakandinzwa ndichigovana izwi rechiporofita randakatambira makore akati wandei apfuura ndichinamata mumunda wepurazi apo pandakaona dutu raiuya:

Dutu Guru, sedutu, riri kuuya pamusoro penyika.

Makore gare gare, ini ndaizoverenga kuti iwo chaiwo iwoyu meseji wakapihwa kune akati wandei mashura, kusanganisira izvi kubva kuna Our Lady kuenda kuna Elizabeth Kindelmann:

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima. Chichava dutu rinotyisa - aiwa, kwete dutu, asi dutu rinoparadza zvese! Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa. Ndichagara ndiri padivi pako mudutu iro rava kutanga. Ndini mai vako. Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda! Uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo uchimera semheni yemheni ichivhenekera Denga nepasi, uye iyo yandinotungidza kunyange mweya yerima uye isina simba! Asi zvinosuwisa sei kwandiri kuona vazhinji vevana vangu vachizvikanda mugehena! —Message kubva kuMhandara Yakaropafadzwa Maria kuna Elizabeth Kindelmann (1913-1985); yakatenderwa naCardinal Péter Erdö, primate weHungary

Iyo poindi ndeiyi: iyo yepedyo inosvika ku "ziso remhepo," iyo inowedzera iyo mhepo inovhuvhuta inowedzera mukumhanya, kusimba uye nenjodzi. Mhepo dzinokuvadza zvakanyanya ndidzo dziri mukati merusvingo rwemaziso rwechamupupuri vasati vangoerekana vapa nzira kudzikama, kupenya uye kunyarara kweziso remhepo. Ehe, izvo zviri kuuya zvakare, a Zuva Guru reChiedza kana izvo zvinonzi nevamwe vafemberi "kuvhenekera hana" kana "Yambiro." Asi zvisati zvaitika, mhepo dzekuvhiringidzika, kupatsanuka, mhirizhonga nemhirizhonga zviri kuzotsika pamusoro penyika, iyo Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga izvo, sezvandinonyora, zviri kutanga kufashukira kumarudzi mazhinji.

Muna 2013 mushure mekusiya basa kwaBenedict XVI, ndakanzwa Ishe vachitaura zvine simba kwenguva ingangoita vhiki mbiri kuti:

Iwe zvino wave kupinda munguva dzine njodzi uye dzinovhiringidza.

Panguva iyoyo, hapana mumwe wedu akange anzwa nezvaKadhadhadha Jorge Bergoglio aizova papa anotevera — uye flashpoint nekuda kwenyonganyonga dzeChechi dzanhasi, dzingave chaidzo kana dzinoonekwa Nhasi, mhepo dzenyonganiso uye kupesana muChechi zviri kukurumidza kuwedzera…

 

2020 UYE Dutu

Pachikumbaridzo che2020, hapana, mune imwe pfungwa, chero chinhu chitsva chiri kuitika asi pane an kuwedzera kwakawedzera mune zvakatotanga. Ndokunge, hunhu hwuri kufamba nekukurumidza uye nekukasira chakananga kuZiso reDutu. Tinofanira kuteerera izvi! Zvekuti muyedzo wekurara, kunyepedzera kuti zvinhu zvichangoenderera sezvazviri nekusingaperi, kuti vabatikane nekuvhiringidzika pamwe nematambudziko kana, nekusiyana, kufadza munyama uye nokudaro vorasikirwa necompass yetsika… zvinongowedzera chete. Satani ari kudhonzera mweya mizhinji mukuparadzwa, kunyanya avo vanga vakagara pafenzi, kunyanya MaKristu anodziya. Dai Mwari aibvumidza kubvumirana kwedu uye modus vivendi pamwe nenyama munguva yakapfuura, hazvichisina kudaro. Ndinoda kukuudza nerudo rukuru uye zvakakomba: kutsemuka muhupenyu hwako hwemweya kuchave makumbo kwaSatani kukonzeresa mhirizhonga muwanano dzako, mhuri, uye hukama - kana zvikasiiwa pachena. Tendeuka; tendeuka nomwoyo wose. Uya navo ku Confession uye rega Jesu wako ane Tsitsi avhare mapapiro nerudo rwake uye akununure kubva mukutambudzwa nemudzvinyiriri.

Muchinda weRima ari kurova zvekupenga sezvo achiziva kuti nguva yekupindira kwaSt Michael uye awa ya Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki iri kuuya-iyoyo Zuva Guru reChiedza when the Murazvo weRudo ichaputika sa kutanga mwaranzi a Pentekosti Itsva uye Humambo hweKuda kwaMwari kunotanga, mukati, kutonga kwayo kwepasirese mukati memwoyo.

Uyu Murazvo uzere nemaropafadzo anotubuka kubva muImwoyo Wangu Wakachena, uye iwo wandiri kukupa, unofanirwa kuenda kubva pamoyo kuenda pamoyo. Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. Wese munhu ari kuwana iyi meseji anofanira kuigamuchira sekukoka uye hapana munhu anofanira kugumbuka kana kuifuratira… —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann; maona www.nemutem.com.br

Ipapo nhare dzakabatwa naSatani nevateveri vake mumweya mizhinji dzichaputswa uye dhiyabhorosi acharasikirwa nesimba rake zhinji mune izvo zvinonzi neMagwaro "kudenga", risiri Paradhiso, asi iyo nzvimbo yemweya pamusoro penyika iyo Satani akatenderera kwemakore anodarika 2000.

Nekuti kurwa kwedu hakusi kwenyama neropa asi nevakuru, nemasimba, nevatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa. kumatenga. (VaEfeso 6:12)

St. John anotsanangura kuti:

Zvino kudenga kwakavapo hondo; Mikaeri nengirozi dzake vakarwa nedhiragoni. Dhiragoni nengirozi dzayo vakarwa, asi havana kukunda uye pakanga pasisina nzvimbo yavo kudenga. Dhiragoni huru, iyo nyoka yekare, inonzi Dhiabhori uye Satani, yakanyengera pasi rose, yakakandirwa pasi, pamwe chete nengirozi dzayo. Ipapo ndakanzwa inzwi guru kudenga richiti: "Zvino ruponeso nesimba zvauya, uye umambo hwaMwari wedu nesimba remuzodzwa wake." (Zva 12: 7-10)

Uku, zvisinei, hakusi kuguma kweDutu asi kumbomira kwaMwari (mamwe mashura, saFr.Michel Rodrigue, vanoti kumbomira muDutu kunozotora "mavhiki" chete. Zvichapa chinzvimbo Chechi neanopesana-kereke kumisangano yayo yekupedzisira. Mune meseji kune zvakavanzika Barbara Rose, Mwari Baba vanotaura nezvekuparadzaniswa kwemasora kubva pagorosi:

Kuti ndikunde zvinakisa zvezvizvarwa zvezvivi, ndinofanira kutumira simba rekupwanya nekushandura nyika. Asi uku kuwedzera kwesimba kunenge kusiri kugadzikana, uye kuchirwadza kune vamwe. Izvi zvinokonzeresa musiyano uripo pakati perima nechiedza kuti uwedzere kukura. —Kubva mumavhoriyamu mana Kuona Nemaziso Emweya, Mbudzi 15th, 1996; sezvakataurwa mu Chishamiso chekuvhenekera kwehana naDr Thomas W. Petrisko, peji. 53; cf. baba god.net

Izvi zvinosimbiswa mumashoko kuna Australia Matthew Kelly, uyo akaudzwa nezvekuvhenekera kunouya kwehana kana "mini-kutonga."

Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara.  - Kubva Chishamiso chekuvhenekera kwehana rakanyorwa naDr Thomas W. Petrisko, peji 96-97

Zvino kuchazouya hafu yekupedzisira yeDutu apo Satani anozotarisa simba raakasiya mumunhu mumwechete anonzi Tsika anonzi "Mwanakomana wekuparadzwa."

Dhiragoni yakatsamwira mukadzi, ndokuenda kunorwa nevana vake vasara, vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu, yakamira panzvimbo yejecha regungwa. Zvino ndakaona chikara chichibuda mugungwa chine nyanga gumi nemisoro minomwe; panyanga dzayo pakanga paine korona gumi, uye pamisoro yacho mazita ekumhura… (Zvakazarurwa 12: 17-13: 1)

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Neshoko rimwe, Satani nevateveri vake vachadaro kupera simba pachavo mukuipa mukutambudzwa kupfupi uye nehasha kweChechi. Saka, varegei vakadaro. Meso edu, hama nehanzvadzi, anofanirwa kutariswa kunyanya kunyanya zvinotevera Dutu (nekuti sekungopofomadzwa kwawakaitwa nedutu chairo, saizvozvowo, munhu anogona kutsauswa nehuipi hwese hwenyika) . Iko kukura kweHumambo hweKuda kwaMwari apo mazwi a Baba vedu zvichazadzikiswa pakupedzisira: “Humambo Hwako Huya, Kuda kwako kuitwe panyika sezvazviri kudenga. "

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua  (“Kuda Kwako kuitwe”) kuitira kuti Kuda kwangu hutonge pasi pano - asi nenzira nyowani. Ah hongu, ini ndinoda kuvhiringidza murume Murudo! Naizvozvo, teerera. Ndiri kuda kuti iwe neni tigadzirire Era yeKudenga neRudo Rwamwari… -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80

Iyi inguva iri kuuya yerunyararo uye neutsvene husingaenzaniswi iyo ini ndinoshuvira kuenderera mberi ndichitaura nezvayo mugore idzva, kutanga nenyonganiso yakatenderedza Muranda waMwari Luisa Piccarreta iye…

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
uri kuverenga izvi nhasi,
uye zvinodikanwa zvakanyanya isu patinotanga 2020.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.