Gara Kosi

 

Jesu Kristu mumwe chete
zuro, nhasi, nokusingaperi.
(VaHebheru 13: 8)

 

GIVEN kuti ndave kupinda mugore rangu regumi nesere muapostora yeThe Now Word, ndine imwe maonero. Uye ndizvo izvo zvinhu kwete tichizvuzvurudza sezvinotaurwa nevamwe, kana kuti chiporofita ichocho kwete zvichizadziswa, sezvinoreva vamwe. Asi, handikwanise kufambirana nezvose zviri kuitika - zvizhinji zvacho, izvo zvandakanyora mumakore ano. Kunyange ndisingazive ruzivo rwekuti zvinhu zvaizoita sei chaizvo, semuenzaniso, kuti Communism yaizodzoka sei (sekuyambira kwaMadzimai wedu akayambira vaoni veGarabandal - ona. Kana Chikominizimu Chidzoka), zvino tinoiona ichidzoka nenzira inoshamisa zvikuru, youngwaru, uye inowanika kwose kwose.[1]cf. Iyo Yekupedzisira Revolution Zviri pachena, kutaura zvazviri, kuti vakawanda vachiri havazive zviri kuitika kumativi ose. “Ane nzeve dzokunzwa anofanira kunzwa.”[2]cf. Mateu 13:9

Uye zvakadaro, uchiri kuda kunzwa here?  Ndinotaura izvi, nekuti vazhinji vari kuneta uye vave kurara panguva ino yekupedzisira - sezvakafanotaurwa naIshe wedu.[3]cf. Iyo Yekupedzisira Revolution Ichi ndicho chikonzero iwe neni, muverengi anodiwa, tinoshevedzwa kuti timuke: tive vakatendeka uye vechokwadi, vanowirirana uye vasinganeti, vanonamata uye vakarinda, vakasvinura uye vakasvinura muhupenyu hwedu hwemweya. Zveuto raMadzimai Wedu, the Gidheoni Mutsva, zviri kuumbwa izvozvi, idiki chaizvo.

Mudiki ndiyo nhamba yevanondinzwisisa uye vanonditevera… —Mai vedu kuna Mirjana, Chivabvu 2, 2014

Asi izvi rabble shoma is zvakakosha mukuzadzikiswa kwezvirongwa zvaMwari uye Kukunda kweMwoyo Wakachena. 

Ichi ndicho chikonzero vazhinji vedu vari pasi pekurwiswa kuzere nemuvengi. Kutsemuka kwese kwehupenyu hwedu hwemweya, chiki chese chezvombo, kusasimba munyama kuri kuitika kushandiswa nadhiabhorosi. Ari kuita zvose zvaanogona kutibudisa kupfurikidza nokuparadza roorano dzedu, mhuri, kuenzana kwedu, rugare rwedu rwomukati, uye kana zvichibvira, ukama hwedu naMwari. Satani anoda kuti tisavimbe nechiremera cheKereke; mukushanda kweSakaramende; uye kutenda muShoko raMwari. Anoda kuti isu tive vanoshora pamusoro pechiporofita - kwete, tirasire parutivi zvachose. Anoda kuti tiparadzane zvinorwadza. Nokudaro, dhiabhorosi ari kukanda singi yekicheni paMwenga waKristu - uye achigogodza vazhinji kubva paBarque yaPetro paanenge ari pairi.

Asi Mwari vanotendera zvese izvi. Sei? Seimwe nzira yekutichenura, kutiita kuti tizive zvizere utera hwedu uye kutsamira paari chose chose. 

Naizvozvo ani nani anofunga kuti akamira akachengetedzeka ngaachenjere kuti arege kuwa. Hapana muyedzo wakauya kwauri asi wevanhu. Mwari akatendeka uye haangaregi kuti muedzwe kupfuura simba renyu; asi pamwe chete nomuedzo achaitawo nzira yokubuda nayo, kuti mukwanise kuutsungirira…. nokuti munoziva kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Kutsungirira ngakuve kwakaperedzerwa, kuti muve vakakwana nekukwana, musingashaiwi chinhu. ( 1VaK 10:12-13; Jakobho 1:3-4 )

Ikozvino kufona ndekwe kutsungirira, to gara munzira. Kusatendera chinhu kupinda pakati pako naJesu. Hapana. Kwete kunyange “zvivi zviduku”. Saka kana iwe uchida "kugadziriswa kwekosi", wakamirirei? Musakaramende yeKureurura, Mwari Baba vanogadzirisa zvese kuburikidza neRopa Rinokosha reMwanakomana wavo, Jesu. Anokuunganidza mumaoko Ake; Anokusuka zvakare; Anokupfekedza nguo itsva, hwashu itsva, nemhete pamunwe wako.[4]cf. Ruka 15: 22 Anoita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva sezvaanokudzosera munyika. zvivi uye muushamwari hwake - kunyangwe kana chivi chako chaive anofa. 

Dai mweya wakaita sechitunha chiri kuora zvekuti kubva mukuona kwevanhu, paisazove ne [tariro] yekudzoreredzwa uye zvese zvaitove zvarasika, hazvina kudaro kuna Mwari. Chishamiso chaMwari Tsitsi chinodzosera mweya iwoyo zvizere. Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1448

“… Avo vanoenda kuKupupura kazhinji, uye vachizviita nechishuwo chekufambira mberi” vanozoona nhanho dzavanoita muhupenyu hwavo hwemweya. "Kunenge kuri kunyepedzera kutsvaga hutsvene, sekudaidzwa kwawakagashira kubva kuna Mwari, usina kudya kakawanda sakaramende iyi yekutendeuka nekuyananisa." —POPE ST. JOHN PAUL II, musangano weApostolic Penitentiary, Kurume 27th, 2004; XNUMX

Nepo ini ndagara ndiine hunyanzvi hwekufungidzira nezvehuporofita hweveruzhinji - kunyanya nekuti vanenge vachitadza [5]cf. Chirevo pamusoro paFr. Michel - Ndakawana kuraira kwaMadzimai Yedu nguva dzose uye kwerudo kune hutsvene kuva inovaka uye inonetsa, ine hungwaru uye inobatsira - chiedza chechokwadi murima panguva iyo hunenge hutongi hwese hwanyarara.[6]cf. Batidza Mwenje Mashoko ake chiratidzo chechokwadi chokuti Mufudzi Akanaka haana kusiya boka, kunyange kana vamwe vafudzi vakaita. Sezvakazarurwa zvechokwadi zvepachivande, hapana "itsva" per se; asi kunzwa zvakare nenzeve itsva inyasha nguva dzose.

Tarirai, vana, ndauya kuzokuratidzai nzira, nzira inoenda kuna Ishe, Nzira yechokwadi imwe chete…zvininipisei uye mukudze Mwari. Kana muchinamata, vana, musarasika mumashoko ane chiuru asina chinhu: namata nemoyo wako, namata nerudo. Vana vangu, dzidzai kumira pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa yeAtari: ipapo Mwanakomana wangu akakumirirai, mupenyu uye wechokwadi, vana vangu. -Mukadzi wedu kuna Simona, Zvita 26, 2022

Ndapota usazotadza zvakare. Ndanga ndiri pano pakati penyu kwenguva refu uye ndinokukokai kuti mutendeuke, ndinokukokai kumunamato, asi kwete mose munoteerera. Maiwe moyo wangu watsemuka nekurwadziwa nekuona kusakendenga kudai, ndichiona zvakaipa zvakawanda. Nyika ino iri kuwedzera mukubata kwehuipi uye iwe uchiri kumira uchitarisa? Ndiri pano netsitsi dzaMwari dzisingaperi, ndiri pano kugadzirira nekuunganidza hondo yangu duku. Ndapota vana, musabatwa musina kugadzirira. Miedzo ichakurirwa ichava yakawanda, asi havasi mose makagadzirira kuitsungirira. Vana vanodikanwa, dzokerai kuna Mwari. Isa Mwari pakutanga muupenyu hwako uye uti “hongu” wako. Vana, “hongu” akadaro zvichibva pamwoyo. -Our Mukadzi kuna Angela, Nyamavhuvhu 26, 2022
Uye zvakadaro, Mukadzi Wedu ari kunyevera kuti kunyange iye ari kupera mazwi...
Vana vangu, nguva dzamakananga kwadzinonetsa, ndosaka ndichikukumbirai kuti muwedzere munamato wenyu uye kunyanya munamato weRosary Tsvene, chombo chine simba chekurwisa zvakaipa. Vana vangu, ikozvino kupfuura nakare kose muchada kuchengetedzwa ... zvakaipa ngazvirege kukubata... Ndinokumbira minamato yeChechi nevarume vane huori vari mukati maro - varasika nzira. Vapristi vazhinji, mabhishopi nemakadhinari vari munyonganiso…. Vana vangu, ndinoda kukuponesai uye handisisina mazwi; ndibatsireiwo vana vangu vakanaka.  -Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Ndira 3, 2022
Urikuona here kushanda kunoita Mukadzi Wedu?
 
• nyengetera zvichibva pamwoyo, kwete nemusoro chete;
• kumbomira pamberi paJesu muSakaramende Yakaropafadzwa womubvuma uye umude;
• usazotadzazve;
• usave vasina hanya nechakaipa (kureva., usave gwara! Shandisa izwi rako, kiibhodhi, kuvapo kwako);
• isa Mwari pamberi, uye “hongu” wako ngaave “hongu” (cf. Mateu. 6:33);
• namata Rosary Tsvene (kuti udzivirire!);
• kunyengeterera vafudzi
 
Ndizvo chete tatu mameseji esvondo rapfuura andakaisa pairi Countdown. Iwo mameseji matatu chete ndiwo ane zvese zvaunoda kuti upfuure nguva idzi. Uye ndezvipi kunze kwekusimbisazve Kuzarurwa Kwepachena kwaJesu Kristu kwakapihwa kwatiri makore 2000 apfuura! 
 
Kwandiri, zviporofita zvinokatyamadza uye kufanotaura hazvisi izvo zvakakosha (uye mazhinji acho kuwira pasi, sezvatinoratidzwa nechiitiko). Kunyangwe ini ndakavamba Countdown to the Kingdom, handine hanya nezve "mazwi" akadaro kupfuura zvingafungwa nevanhu vazhinji. Chokwadi, ndinongodziisa muchikamu che "Tichazviona" nekuti, chokwadi, chii chimwe chingaitwe nemunhu pamusoro pavo - kunze kwekunge, chokwadi, kunamatira tsitsi dzaMwari panyika? Uye kunyange zvakadaro, kana vaporofita vakakundikana, Mwari haadaro. Tariro yedu iri muna Jehovha. Kunyange Apo Misidhari Inowa (kureva. vafudzi vedu),[7]cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha hazvifanire kuzunungusa rutendo rwedu - zvikasadaro, kutenda kwedu kwakaiswa panzvimbo isiri iyo pakutanga.
 
Saka kana ndati gara munzira, Hama nehanzvadzi, ndinoreva kuti ngatidzokerei kune zvinokosha; kudzokera pakuva akatendeka; kudzokera kumunamato; kudzokera kumweya zvinoreva izvozvo isu tatova nemunwe wedu, kunyanya masakaramende, kutsanya, Rosary, novenas, nezvimwe. Uye kana ukadaro, if uye apo uporofita hunoshamisa hunouya, unenge wakagadzirira. Asi vazhinji vedu vakadaro kwete yakagadzirirwa, sekuyambira kwaMadzimai wedu. Uye iyo ipfungwa, inotemesa musoro - kunyanya kupihwa kuti vangani ve "vakatendeka" vari kutopatsanurwa kuita. Masasa maviri. Regai hapana mumwe wedu fungidzira kuti hatisi kurambwa, saPetro, tisingarevi kutengesa - saJudhasi.

Sezvatinotanga gore idzva iri, ngative vakaperera uye kutsungirira mukutevera Jesu somudzidzi wechokwadi, kwete nekutya, asi kuonga kuti “ino ichiri nguva yenyasha” sekutaura kwakaita Mai Wedu kuna Angela. Pakupedzisira, ndinoshuva kuti, "nditevedzere", sezvaizoita St. Paul kuvaverengi vake.[8]cf. 1 VaK. 4:16 Asi ini ndiri nharirire yakaneta inoda nyasha nengoni sezvakaita chero munhu… 

Mwanakomana womunhu, ndakakuita nharirire yeimba yaIsiraeri; Ziva kuti murume anotumirwa naIshe semuparidzi anonzi murindi. Nharirire nguva dzose inomira pakakwirira kuitira kuti igone kuona zviri kure zviri kuuya. Ani naani anogadzwa kuti ave nharirire yevanhu anofanira kumira pakakwirira kweupenyu hwake hwese kuti avabatsire nekuona kwake mberi. Zvakaoma sei kwandiri kuti nditaure izvi, nekuti neaya mazwi chaiwo ndinozvishora. Ini handigone kuparidza nechero hunyanzvi, uye zvakadaro nekubudirira kwandinoita, zvakadaro ini pachangu handirarame hupenyu hwangu zvinoenderana nekuparidza kwangu ndega. Handirambe basa rangu; Ndinoona kuti ndiri simbe uye ndakaregeredza, asi pamwe kubvuma mhosva yangu kuchandikanganwira kubva kumutongi wangu akarurama. —St. Gregory Mukuru, mhuri, Yokunamata pakati Hours, Vol. IV, peji. 1365-66
 
 

 

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.