Kushevedzwa kumaGates

Hunhu hwangu "Mukoma Taso" kubva kuArcātheos

 

IZVI vhiki, ndiri kujoina vamwe vangu munzvimbo yeLumenorus ku Arcātheos sa "Mukoma Taso". Iwo musasa wevakomana veKaturike uri mujinga meCanada Rocky Mountains uye haina kufanana nechero vakomana musasa wandati ndamboona.

Pakati peMisa nedzidziso dzakasimba, vakomana vanotora (furo) minondo uye kurwa nemuvengi (vanababa vakapfeka zvipfeko), kana kudzidza hunyanzvi hwakasiyana kubva pakupfura nemiseve kusvika pakusunga mapfundo. Kana usati wazviona, pazasi ndiyo yematrailer yandakaburitsa yemusasa makore mashoma kumashure.  

Hunhu hwangu ndiArch-Lord Legarius uyo, kana asiri kudzivirira Mambo, anoenda kunogara ega kumakomo achinamata sa "Mukoma Taso." Kwandiri, iri basa rekuita mukana wekupinda hunhu hwesande, uye kwemazuva matanhatu, gara zvechokwadi zvakadaro pakati pevakomana. Ini ndinobva kumhuri inoita, ndakakura ndichiita, uye kwandiri, iyi imwe nzira yekubuda uye nzira yekuparidzira. Kazhinji, Ishe vanongoisa izwi pamoyo wangu, uye pakati pechiitiko, ndichagovana chimwe chinhu cheEvhangeri. 

Mushure menguva yekutanga yandakashanda pakamba makore akati wandei apfuura, ndakapinda mumotokari yangu kwenguva refu yekumba uye ndakazviwana ndichichema. "Ndiani iyeye?”Ndakafunga nechemumoyo. “Ndiye mutsvene wandinofanira kuva mazuva ese.”Asi pandakadzokera kumba kumabhiri angu andisati ndabhadhara, michina yepurazi yakaputsika, kurera vabereki, nezvinodiwa muhushumiri hwangu, ndakazoona kuti ndaive ani chaizvo. Uye zvaininipisa. Ini ndaishuvira kureruka kwebasa rangu rekuita, kure nenyika yeinternet, zvigadzirwa, makadhi echikwereti, email, kumhanya nekukurumidza… asi… kumba kwaive zvechokwadi hupenyu-musasa hauna. 

Chokwadi ndechekuti kwandinenge ndiri muhupenyu izvozvi sababa vakaroora vevasere vane muzukuru mumwe, anonyora epasi rese apostolate, hushumiri hwenziyo, uye purazi diki rekutarisira—iyi ndiyo nzira yangu yehutsvene, uye hapana mumwe. Tinogona kurota nezve kuita mabasa- uye izvo zvinosanganisira kuenda kumamishinari kune dzimwe nyika, kutanga hushumiri kumba, kuhwina rotari kuitira kuti tigone kubatsira vanhu vanoshaya, kuwana ichi kana chinozorora…. Asi muchokwadi, izvozvi, iko chaiko isu, mune nzira yakavanzwa uye matura edoro enyasha kuve mutsvene. Uye iyo inonyanya kushatisa izvo, inowedzera kushanda nzira ichave; kuwanda kwemuchinjikwa, ndiko kukura kwekumuka. 

Izvo zvinodikanwa kuti isu titore matambudziko mazhinji kuti tipinde muHumambo hwaMwari. (Mabasa 14:22)

Nzira yechokwadi yehutsvene ndiyo nzvimbo yehupenyu yauri parizvino. Kune vamwe venyu, izvo zvinogona kunge zvakarara mumubhedha, kana kuve padivi pemubhedha wemumwe munhu anoda kugara uchichengetwa. Iko kudzokera kubasa rako neako akaoma mushandi mushandi, mukuru anotsamwa, kana kusarongeka mamiriro. Kuri kudzvanya kuburikidza nezvidzidzo zvako, kana kubika zvekare kumwe kudya, kana kuwacha. Iko kuramba wakatendeka kune wawakaroorana naye, kubata nevana vanopanduka, kana kuenda kuMisa nokutendeka ku "vakafa" parishi rako. Kazhinji, tinozviwana tichinamatira kuti mamiriro ezvinhu achinje, uye kana zvisina kudaro, tinoshamisika kuti sei Mwari asiri kuteerera. Asi Mhinduro Yake inogara ichiratidzwa pabasa renguva iyoyo. Ndiko Kuda Kwake, uye nekudaro, iyo nzira inoenda kuhutsvene. 

Jesu akamboti, 

..mwanakomana haagone kuita chero chinhu ari ega, asi chete izvo zvaanoona baba vake vachiita; nekuti zvaanoita, mwanakomana wake uchazviitawo. Nokuti Baba vanoda Mwanakomana wavo uye vanomuratidza zvose zvavanoita ivo… (Johane 5: 19-20)

Munguva pfupi yapfuura, ndakarega kukumbira Ishe kuti varopafadze iyo yandinonzwa kuti ndiyo nzira yakanakisa kuenda kumberi, uye pachinzvimbo, ndiri kukumbira Baba kuti vangondiratidza izvo He irikuita. 

Ndiratidze zvaurikuita, Baba, kuti ndingoita Kuda kwako, kwete zvangu. 

Izvi zvakaoma dzimwe nguva, nekuti zvinowanzo sanganisira kuzvinyima kana kutambura…

Ani naani asingatakuri muchinjikwa wake achinditevera haangavi mudzidzi wangu. (Ruka 14:27)

… Asi zvakare iri nzira yekumufaro wechokwadi uye rugare nekuti Kuda kwake inzvimbo zvakare yekuvapo kwake.

Muchandiratidza nzira youpenyu; Mufaro wakazara uri pamberi penyu. (Pisarema 16:11)

Kudzidza kuzorora muKuda Kwake, kunyangwe zviome sei, ndiyo kiyi yerunyararo. Izwi iri kusiiwa. Kwevhiki rino, Kuda kwaMwari ndekwekuti ndivewo Hama Tarsus zvakare kuitira kuti majaya, kusanganisira vaviri vevanakomana vangu vandinavo, vasangane neruzivo rwehupenyu kwete chete, asi hweVhangeri. Asi kana zvese zvapera, ndinenge ndichidzokera kuChokwadi Chinoitika uye imwe nzira inoenda kuhutsvene: kuve baba, murume, uye hama kune mese. 

Ngazviitwe kwandiri maererano neshoko renyu. (Ruka 1:28)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu

Chibereko Chisingafanoonekwe chekusiiwa

 

  
Maka achatangazve kunyora paanodzoka muna Nyamavhuvhu. 
Komborerwa. 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA, ALL.