Kupona Tsika Yedu Inotyisa

 

KUBVIRA kusarudzwa kwevarume vaviri kumahofisi ane mukurumbira pasi pano - VaDonald Trump kuMutungamiri weUnited States naPope Francis kuva Sachigaro waSt.Peter - pakave neshanduko yakatanhamara muhurukuro yeruzhinji mukati mutsika neChechi chaimo. . Kunyangwe ivo vaizvifungira kana kuti kwete, varume ava vave vanokuchidzira mamiriro quo. Zvese kamwe, mamiriro ezvematongerwo enyika nechitendero akangoerekana achinja. Izvo zvakavanzwa murima zviri kuuya kuchiedza. Izvo zvingadai zvakafanotaurwa nezuro hazvichisiri izvo nhasi. Iko kurongeka kwekare kuri kudonha. Iko kutanga kwe Kubvunda kukuru uku kuri kukonzera kuzadzikiswa kwepasi rose kwemashoko aKristu:

Kubva zvino imba yevashanu ichaparadzaniswa, vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu. baba vachapesana vachipikisana nemwanakomana wavo, nemwanakomana achipikisana nababa vake, mai vachipikisana nemwanasikana wavo, nemukunda achipikisana naamai vake, vamwene vachipikisana nemuroora wavo uye muroora achipesana naamai vake. -mukuwasha. (Ruka 12: 52-53)

Iyo hurukuro munguva yedu haina kunge yave kungoita chepfu chete, asi ine njodzi. Chii chakaitika muUS mumazuva mapfumbamwe apfuura kubvira pandakanzwa kuda kudhindisa Mhomho Inokura zvinoshamisa. Sezvo ndanga ndichitaura kwemakore ikozvino, chimurenga yanga ichitubuka pasi pechiso; kuti nguva yaizosvika apo zviitiko zvaizotanga kufamba nekukasira, hatikwanise kutevedzera vanhu. Nguva iyoyo yatotanga.

Pfungwa yekufungisisa kwanhasi, saka, haizi yekugara pamusoro pekukura kweDutu uye nemhepo inowedzera ine njodzi yedutu razvino remweya, asi kukubatsira iwe kuramba uchifara uye, nekudaro, wakanangisa pane chinhu chete chakakosha: kuda kwaMwari.

 

Chinja Pfungwa Dzako

Iyo hurukuro pane tambo nhau, vezvenhau vezvenhau, manheru manheru hurukuro dzinoratidza uye maforamu ekukurukura ave nehuturu zvakanyanya zvekuti irikuzvuva vanhu mukuora mwoyo, kushushikana, uye kumutsa shungu uye dzinokuvadza mhinduro. Saka, ndinoda kutendeukira kuna St Paul zvakare, nekuti apa paive nemumwe murume aigara pakati pekutyisidzirwa kukuru, kupesana, uye njodzi kupfuura vazhinji vedu zvatingazosangana nazvo. Asi kutanga, zvishoma zvesainzi. 

Isu tiri izvo zvatinofunga. Izvo zvinonzwika senge chidimbu, asi ichokwadi. Maonero atinoita anokanganisa hutano hwedu hwepfungwa, hwemanzwiro, uye kunyange hutano. Mukutsvagisa kutsva kutsva nezvehuropi hwemunhu, Dr. Caroline Leaf anotsanangura kuti uropi hwedu husina "kugadzikana" sei sezvaimbofungidzirwa. Asi, yedu pfungwa inogona uye inoshandura isu panyama. 

Sezvaunofunga, iwe unosarudza, uye sezvaunosarudza, iwe unokonzeresa kuti majini kutaura kuitike muuropi hwako. Izvi zvinoreva kuti iwe unogadzira mapuroteni, uye mapuroteni aya anoumba pfungwa dzako. Mifungo ndeyechokwadi, zvinhu zvepanyama zvinogara zvepfungwa zvivakwa. -Chinja Rwako Brain, Dr. Caroline Shizha, BakerBooks, peji 32

Kutsvagurudza, anodaro, kunoratidza kuti 75 kusvika 95 muzana yehurwere hwepfungwa, hwepanyama, uye hunhu hunobva muhupenyu hwepfungwa. Nekudaro, kudzikisira pfungwa dzako kunogona kukanganisa zvakanyanya hutano hwako, kunyangwe kudzikisira mhedzisiro ye autism, dementia, uye zvimwe zvirwere. 

Hatigone kudzora zviitiko nemamiriro ehupenyu, asi isu tinokwanisa kudzora maitiro edu… Iwe wakasununguka kusarudza nezvenzira yaunoisa pfungwa dzako, uye izvi zvinokanganisa mashandisiro anoita makemikari nemapuroteni uye wiring yehuropi hwako uye mashandiro. —Cf. p. 33

Saka, iwe unotarisa sei hupenyu? Iwe unomuka wakatsamwa here? Kurukurirano yako nenzira yomuzvarirwo inokombamira kune yakashata here? Mukombe hafu izere kana hafu isina chinhu?

 

SHANDURWA

Zvinoshamisa, izvo zviri kuwanikwa nesainzi, St. Paul akasimbisa makore zviuru zviviri apfuura. 

Usafananidzwe nenyika ino asi shandurwa nekuvandudzwa kwepfungwa dzako, kuti uone izvo zviri kuda kwaMwari, zvakanaka, zvinogamuchirwa uye zvakakwana. (VaRoma 12: 2)

Nzira yatinofunga chaizvoizvo anotishandura. Nekudaro, kuti uve neshanduko yakanaka, St. Paul anosimbisa iko kufunga kwedu inofanira kufananidzwa, kwete nenyika, asi nekuda kwaMwari. Ipapo ndipo pane kiyi yemufaro wechokwadi-kusiyiwa zvachose mukuda kwaMwari.[1]cf. Mat. 7:21 Nekudaro, Jesu ainetsekawo nemafungiro edu.

Musafunganya muchiti, 'Tichadyeiko?' kana 'Tichanweiko?' kana 'Tichapfekeiko?' Zvese izvi zvinhu zvinotsvakwa nevahedheni. Baba vako vekudenga vanoziva kuti unozvida zvese. Asi tanga watsvaga humambo hwaMwari nekururama kwake, uye izvi zvese zvinhu zvichapihwa kwauri kunze. Musafunganya pamusoro pezvamangwana. mangwana achazvichengeta. Zuva rimwe rinokwana zvakaipa zvaro. (Mateo 6: 31-34)

Asi sei? Isu hatinetseke sei pamusoro pezvinodiwa zvezuva nezuva izvi? Kutanga, semuKristu akabhabhatidzwa, hausi usingabatsiri: 

Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi wesimba nerudo uye kuzvidzora… Mweyawo unouya kuzotibatsira kusava nesimba kwedu (2 Timotio 1: 7; VaRoma 8:26)

Kuburikidza nemunamato nemaSakaramende, Mwari anotipa hukuru hwakawanda hwenyasha pane zvatinoda. Sezvatakanzwa muEvhangeri nhasi, “Zvino iwe, iwe wakaipa, unoziva kupa zvipo zvakanaka kuvana vako, zvino, Baba vari kudenga vachapa sei Mweya Mutsvene avo vanomukumbira? ” [2]Ruka 11: 13

Munamato unosvika kunyasha dzatinoda kuitira zviito zvakanaka. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2010

Zvakadaro, mumwe anofanirwa kudzivirira kukanganisa kweQuietism uko munhu akagara asina basa, akamirira nyasha kuti dzikushandure. Aihwa! Seinjini inoda mafuta kuti imhanye, saizvozvowo, shanduko yako inoda yako fiat, kushandira pamwe kwekuda kwako. Zvinoda kuti iwe uchinje chaizvo mafungiro ako. Izvi zvinoreva kutora…

… Pfungwa dzose dzakatapwa kuteerera Kristu. (2 VaK. 10: 5)

Izvo zvinotora rimwe basa! Sezvo ini ndakanyora mukati Simba reKutongwatinofanirwa kutanga tave kuunza "kutonga muchiedza, tichidoma (zvine chepfu) mafungire, tichipfidza, tichikumbira ruregerero pazvinenge zvakakodzera, tobva taita shanduko chaiyo." Ndakafanirwa kuita izvi pachangu sezvo ndakasvika pakuona kuti ndaive nenzira yakaipa yekugadzira zvinhu; kutya uku kuri kundikonzera kuti nditarise pane zvakaipisisa zvinobuda; uye kuti ndakanga ndakanyanya kuzviomesera pachangu, ndichiramba kuona chero runako. Michero yakava pachena: Ndakanga ndarasikirwa nemufaro, runyararo, uye kugona kuda vamwe sekuda kwakaita Kristu isu. 

Iwe uri mwenje wechiedza here paunopinda mukamuri kana gore rakasviba? Izvo zvinoenderana nekufunga kwako, kuri mukutonga kwako. 

 

TORA MATANHO NHASI

Handisi kureva kuti tinofanira kunzvenga chokwadi kana kunamatira misoro yedu mujecha. Kwete, matambudziko akakukomberedza, ini, uye nenyika ndezvechokwadi uye zvinowanzoda kuti isu tizviite. Asi izvo zvakasiyana nekuvarega vachikukunda - uye vachadaro, kana usinga bvuma kuda kwaMwari kwekuregedzera uko kwakatendera mamiriro ezvinhu aya kuita zvakanaka, uye panzvimbo pezvo, edza kuzviita masimba zvese uye nemunhu wese akakukomberedza. Zvisinei, izvozvo zvakasiyana ne “kutanga kutsvaka umambo hwaMwari.” Icho chirevo cheicho chinodiwa mamiriro ehudiki hwemweya. 

Kuva sevana vadiki kuzvidurura pachedu kubva paudyire, panyama pachedu kuitira kuti tigare pachigaro chekutonga Mwari muchikamu chemukati chedu. Iko kuramba ichi chidikanwi, chakadzika midzi matiri, chekuve isu chete tenzi pane zvese zvatinoongorora, zvekuzvisarudzira isu, maererano needu whims, chii chakanaka kana chakaipa kwatiri. —Fr. Victor de la Vierge, novice master uye director wezvemweya mudunhu reKarmelite reFrance; Magnificat, Gunyana 23, 2018, peji. 331

Ichi ndicho chikonzero St. Paul akanyora kuti isu tinofanira "Onga mumamiriro ese ezvinhu, nekuti ichi ndicho chido chaMwari kwauri muna Kristu Jesu." [3]1 VATESARONIKA 5: 18 Tinofanira kuramba pfungwa idzi dzinoti "Sei ini?" ndokutanga kuti, “Kwandiri”, kureva kuti, “Mwari vanditendera izvi kuburikidza nekuda kwavo kwekutendera, uye Chikafu changu kuita kuda kwaMwari. ” [4]cf. Johani 4:34 Panzvimbo pekugunun'una nekugunun'una-kunyangwe kana iriyo nzira yangu yemabvi-ini ndinogona kutanga zvakare uye chinja kufunga kwangu, achiti, "Kwete kuda kwangu, asi zvako zviitwe." [5]cf. Ruka 22: 42

Mumufirimu Bridge revasori, muRussia akabatwa achisora ​​uye akatarisana nemhedzisiro. Akagara ipapo akadzikama semubvunzi wake aibvunza kuti sei asina kunyanya kugumbuka. "Zvingabatsira here?" musori akapindura. Ini ndinowanzo rangarira iwo mazwi kana ini ndichiedzwa ku "kuirasa" kana zvinhu zvikaenda zvisizvo. 

Usarega chero chinhu chichikukanganisa,
Usarega chero chinhu chichikutyisa,
Zvinhu zvese zviri kupfuura.
Mwari haambochinji.
Kushivirira kunowana zvese zvinhu
Ani naani ane Mwari haana chaanoshayiwa.
Mwari ega anokwana.

—St. Teresa weAvila; ewt.com

Asi isu zvakare tinofanirwa kutora matanho kuti tidzivise mamiriro anozoita zviri nyore kunetseka. Kunyangwe Jesu akafamba achibva pamhomho sezvo Aiziva kuti vaisafarira chokwadi, kufunga, kana kufunga kwakanaka. Nekudaro, kuti uve nekushandurwa mupfungwa dzako, unofanirwa kugara pane "chokwadi, runako, uye runako" uye kudzivirira rima. Zvinogona kuda kuti uzvibvise pahukama hune chepfu, maforamu, uye kuchinjana; zvinogona kureva kuvhara terevhizheni, kusaita nharo dzakashata dzepa Facebook, uye kudzivirira zvematongerwo enyika pakuungana kwemhuri. Asi, tanga kuita nemaune sarudzo dzakanaka:

… Chipi zvacho chiri chechokwadi, chipi nechipi chinokudzwa, chipi zvacho chakarurama, chipi zvacho chakachena, chero chinoyemurika, chero chinhu chine nyasha, kana paine chero chinhu chakanakisa uye kana paine chero chinhu chakakodzera kurumbidzwa, funga nezve izvi zvinhu. Ramba uchiita izvo zvawakadzidza uye zvawakagamuchira nekunzwa nekuona mandiri. Ipapo Mwari worugare uchava nemi. (VaF. 4: 4-9)

 

HAUSI Woga

Chekupedzisira, usafunge kuti "kufunga kwakanaka" kana kurumbidza Mwari mukati mekutambudzika ingangova nzira yekuramba kana kuti uri wega. Iwe unoona, isu dzimwe nguva tinofunga kuti Jesu anongosangana nesu mukunyaradza (Gomo reTabhori) kana dongo (Gomo reCalvari). Asi, zvakadaro, Ndiye nguva dzose nesu pamupata uri pakati pavo.

Kunyangwe ndichifamba mumupata wemumvuri werufu, handingatyi zvakaipa, nekuti iwe uneni; tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. (Mapisarema 23: 4)

Ndokunge, Kuda kwake kwaMwari — iyo basa renguva—Anotinyaradza. Ndingatadza kuziva kuti sei ndiri kutambura. Ini ndinogona kusaziva nei ndiri kurwara. Ndingangotadza kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakaipa zviri kuitika kwandiri kana vamwe… asi ndinoziva kuti, kana ndikatevera Kristu, kana ndikateerera mirairo Yake, Iye anoramba ari mandiri ini ndichigara maari uye mufaro wangu “Ichakwana.”[6]cf. Johani 15:11 Ndicho chivimbiso chaKe.

Uye zvakadaro,

Kanda kunetseka kwako kwese paari nekuti iye ane hanya newe. (1 Petro 5: 7)

Uyezve, tora pfungwa dzese nhapwa dzinouya kuzoba rugare rwako. Ita kuti iteerere Kristu… uye shandurwa nekuvandudzwa kwepfungwa dzako. 

Naizvozvo ndinopupura, nekupupura muna Ishe, kuti hamuchararami savahedheni, neupenzi hwendangariro dzavo; vakasviba mukunzwisisa, vakaparadzaniswa nehupenyu hwaMwari nekuda kwekusaziva kwavo, uye nekuda kwekuoma kwemoyo yavo, vakaoma moyo uye vakazvipa kuhunhu hwekuita kwese kusachena. Haisi iyo nzira yawakadzidza nayo Kristu, uchifungidzira kuti iwe wakanzwa nezvake uye wakadzidziswa maari, sezvo chokwadi chiri muna Jesu, kuti iwe ubvise hunhu hwekare hwehupenyu hwako hwekare, wakashatiswa nekuchiva kwekunyengera, uye uve kuvandudzwa mumweya wepfungwa dzenyu, uye pfekai munhu mutsva, akasikwa munzira yaMwari mukururama uye nehutsvene hwechokwadi. (VaEfeso 4: 17-24)

Funga nezve zviri kumusoro, kwete zviri pasi. (VaK. 3: 2)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuvengwa kweChechi

PaEvha

Kupunzika kweRuzhinji Hurukuro

Vatorwa paGates

PaEvha yeRevolution

Tariro Kwayedza

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 7:21
2 Ruka 11: 13
3 1 VATESARONIKA 5: 18
4 cf. Johani 4:34
5 cf. Ruka 22: 42
6 cf. Johani 15:11
Posted in HOME, KUNAMATA.