Nguva idzi dzaAntikristu

 

Nyika pakusvika kwemireniyamu itsva,
izvo Kereke yose iri kugadzirira.
wakafanana nomunda wagadzirirwa kukohwa.
 

-ST. POPE JOHN PAUL II, World World Day, kumusha, Nyamavhuvhu 15, 1993

 

 

THE Nyika dzechiKatorike dzange dziine zhowe zhowe nguva pfupi yadarika nekuburitswa kwetsamba yakanyorwa naPope Emeritus Benedict XVI inotaura kuti. ari Anopesana naKristu mupenyu. Tsamba yacho yakatumirwa muna 2015 kuna Vladimir Palko, mumwe mukuru wehurumende yeBratislava akarega basa akararama munguva yeHondo Yemashoko. The late papa akanyora kuti:Ramba kuverenga

Iyi ndiyo Awa…

 

PAKUSHURE KWE ST. JOSEFA,
MURUME WEMHANDARA YAROPAFADZWA MARIA

 

SO zvakawanda zviri kuitika, nokukurumidza zvikuru mazuva ano—sezvakanga zvataurwa naJehovha.[1]cf. Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya Zvechokwadi, patinoswedera pedyo ne "Ziso reDutu", iyo inokurumidza mhepo dzekuchinja dziri kufema. Dutu rakagadzirwa nevanhu iri riri kufamba zvisingaite kuti “kuvhunduka uye kutya"vanhu munzvimbo yekuzviisa pasi - zvese "kuitira zvakanaka", hongu, pasi pezita rekuti "Great Reset" kuitira "kuvaka zvakare zvirinani." Mamesiya ari kuseri kweiyo utopia nyowani vari kutanga kuburitsa maturusi ese ekumukira kwavo - hondo, kusagadzikana kwehupfumi, nzara, uye matambudziko. Chokwadi riri kuuya pane vakawanda “sembavha usiku”.[2]1 Thess 5: 12 Izwi rinoshanda nderekuti “mbavha”, iro riri pamwoyo peiyi neo-communistic movement (ona Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism).

Uye izvi zvose zvingava chikonzero chokuti murume asina kutenda adedere. Sezvo St John akanzwa muchiratidzo makore 2000 apfuura nezvevanhu venguva ino vachiti:

“Ndiani angaenzaniswa nechikara kana kuti ndiani angarwa nacho?” (Zvak 13:4)

Asi kune avo vane kutenda muna Jesu, vachaona zvishamiso zveKupa Kutsvene munguva pfupi, kana zvisati…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya
2 1 Thess 5: 12

An Unapologetic Apocalyptic View

 

... hakuna bofu rinopfuura uyo asingadi kuona,
uye pasinei nezviratidzo zvenguva dzakafanotaurwa.
kunyange vaya vanotenda
ramba kutarisa zviri kuitika. 
-Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Gumiguru 26, 2021 

 

NDIRI Kufanirwa kunyara nemusoro wechinyorwa ichi - kunyara kutaura mutsara wekuti "nguva dzekupedzisira" kana kutora mashoko muBhuku raZvakazarurwa ndoda kutaura nezvemionero yeMarian. Zvinyakare zvakadaro zvinofungidzirwa kuti ndezvekutenda mashura kwekare pamwe chete nedzidziso dzekare mu "zvakazarurwa zvakavanzika", "chiporofita" uye izvo zvinonyadzisa zve "chiratidzo chechikara" kana kuti "Anopesana naKristu." Hungu, zviri nani kuvasiira kunguva iyoyo yokungwarira apo chechi dzeKaturike dzaipfungaira zvinonhuwira sezvadzaidzinga vasande, vaprista vaiparidza vahedheni, uye vanhuwo zvavo vaidavira chaizvoizvo kuti kutenda kwaigona kudzinga madambudziko namadhemoni. Mumazuva iwayo, zvidhori nemifananidzo zvaisangoshongedza machechi chete asi zvivako zvavose nedzimba. Fungidzira izvozvo. "Nguva yerima" - vakavhenekerwa vasingatendi kuti kuna Mwari vanodzidaidza.Ramba kuverenga

Muvengi Ari Mukati Masuwo

 

PANO chiitiko muTolkien's Lord of the Rings uko Helms Deep iri kurwiswa. Yaifanirwa kunge iri nhare isingapindike, yakakomberedzwa neDeeping Wall yakakura. Asi nzvimbo isina kusimba inoonekwa, iyo masimba erima anoshandisa nekukonzeresa marudzi ese ekuvhiringidza uyezve nekudyara nekupusha chinoputika. Nguva pfupi mumhanyi wetochi asati asvika pamadziro kubatidza bhomba, anoonekwa nemumwe wemagamba, Aragorn. Anodaidzira kune anopfura Legolas kuti amuburutse… asi zvanyanya. Rusvingo runoputika uye rwakatsemuka. Muvengi zvino ave mukati memasuwo. Ramba kuverenga

Runyararo Rwechokwadi uye Chengetedzo

 

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo
kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku.
Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika,
ipapo njodzi inongoerekana yauya pamusoro pavo,
semarwadzo emimba pamukadzi ane pamuviri,
uye havangapukunyuki.
(1 VaT. 5: 2-3)

 

JONGA apo Mugovera manheru wakangwarira Misa ichizivisa Svondo, inonzi neChechi "zuva raIshe" kana "zuva raIshe"[1]CCC, n. 1166, saizvozvo, Chechi yapinda mu nguva yekurinda zveZuva Guru raIshe.[2]Zvinoreva, isu tiri pazuva reiyo Zuva rechitanhatu Uye Zuva iri raIshe, rakadzidziswa Madzibaba eKereke Ekutanga, harisi zuva remaawa makumi maviri nemana kumagumo enyika, asi inguva yekukunda yenguva apo vavengi vaMwari vachakundwa, Anopesana naKristu kana "Chikara" akakanda mudziva remoto, uye Satani akasungwa necheni kwe “chiuru chemakore.”[3]cf. Kufunga zvakare Nguva dzeKuperaRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC, n. 1166
2 Zvinoreva, isu tiri pazuva reiyo Zuva rechitanhatu
3 cf. Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

Kwete Nzira yaHerodhi


Uye kunyeverwa kuhope kuti arege kudzokera kuna Herodhi,

vakaenda kunyika yavo neimwe nzira.
(Mateo 2: 12)

 

AS tava pedyo neKisimusi, zvakasikwa, moyo yedu nepfungwa zvakatendeukira mukuuya kweMuponesi. Marimba eKisimusi anoridza nechekumashure, kupenya kwezviedza kunoshongedza dzimba nemiti, kuverenga kweMisa kunoratidza kutarisira kukuru, uye kazhinji, tinomirira kuungana kwemhuri. Saka, pandakamuka mangwanani ano, ndakavhunduka pane izvo Ishe zvavaindimanikidza kunyora. Uye zvakadaro, zvinhu izvo Ishe zvavakandiratidza makumi emakore apfuura zviri kuzadzikiswa izvozvi apo isu tichitaura, zvichijekeserwa kwandiri neminiti. 

Nekudaro, ini handisi kuyedza kuva mamhutu anoora mwoyo pamberi peKisimusi; aiwa, hurumende dziri kuita izvo zvakakwana zvakakwana nekuvharirwa kwavo kusati kwamboitika kwevakagwinya. Asi, kuri nerudo rwechokwadi kwauri, hutano hwako, uye pamusoro pazvose, hupenyu hwako pamweya apo pandinotaura nezve zvishoma "zvekudanana" nyaya yenyaya yeKisimusi ine chinhu chose kuita neawa ratiri kurarama.Ramba kuverenga

PaChikumbaridzo

 

IZVI vhiki, kusuruvara kwakadzama, kusingatsanangurike kwakauya pamusoro pangu, sezvazvakaita munguva yakapfuura. Asi ini ndave kuziva izvozvi kuti chii ichi: idonhwe rekusuwa kubva kuMoyo waMwari-kuti munhu amuramba Iye kusvika padanho rekuunza hunhu kucheneswa kunorwadza uku. Iko kusuruvara kuti Mwari haana kubvumidzwa kukunda pamusoro penyika ino kuburikidza nerudo asi anofanira kudaro, ikozvino, kuburikidza neruramisiro.Ramba kuverenga

Kutonga kwaKristu

 

 

ZVAKANAKA Anopesana naKristu atove pasi pano? Acharatidzwa here munguva yedu? Joinha Mark Mallett uye Prof. Daniel O'Connor sezvavanotsanangura kuti chivakwa chiri panzvimbo yeiyo yakareba yakafanotaurwa "murume wechivi"…Ramba kuverenga

Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.Ramba kuverenga

Anopesana naKristu Mazuva Ano

 

Kutanga kuburitswa munaNdira 8, 2015…

 

ZVINOKOSHA masvondo apfuura, ndakanyora kuti ndiyo nguva yekuti 'nditaure zvakananga, neushingi, uye ndisina kukumbira ruregerero kune "vakasara" vari kuteerera. Iyo ingori yakasara yevaverengi izvozvi, kwete nekuti ivo vakakosha, asi vakasarudzwa; vakasara, kwete nekuti vese havana kukokwa, asi vashoma vanodavira…. ' [1]cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera Ndokunge, ndapedza makore gumi ndichinyora nezvenguva dzatiri kurarama, ndichigara ndichiratidzira Tsika Tsvene neMagisterium kuitira kuunza mwero kunhaurirano iyo inogona kazhinji kazhinji inongovimba nezaruro yega. Kunyange zvakadaro, kune vamwe vanongonzwa ani nhaurirano ye "nguva yekupedzisira" kana matambudziko atinotarisana nawo akanyanyisa kushata, asina kunaka, kana anopisa - uye nekudaro vanongodzima nekuzvinyoresa. Ngazvive zvakadaro. Papa Benedict aive akananga chaizvo nezve mweya yakadaro:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Global Revolution!

 

… Hurongwa hwenyika hwazununguswa. (Pisarema 82: 5)
 

WHEN Ndakanyora nezve chimurenga! makore mashoma apfuura, raive risiri izwi raishandiswa zvakanyanya muvazhinji. Asi nhasi, iri kutaurwa kwese kwese… Uye zvino, mazwi "shanduko yenyika" dziri kupenga pasi rese. Kubva pakumukira kuMiddle East, kuenda kuVenezuela, Ukraine, nezvimwewo kusvika kumagunun'una ekutanga mu "Tea Party" chimurenga uye "Occupy Wall Street" muUS, kusagadzikana kuri kupararira se "hutachiona.”Chokwadi pane kusagadzikana kwepasi rose kuri kuitika.

Ndichamutsa Ijipiti kuti irwise Ijipiti: hama icharwa nehama, muvakidzani acharwisa muvakidzani, guta richirwisana neguta, umambo huchamukira umambo. (Isaya 19: 2)

Asi iRevolution yanga iri mukugadzira kwenguva yakareba kwazvo…

Ramba kuverenga

2014 uye Chikara Chinokwira

 

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda zvine tariro zviri kukura muChechi, zvizhinji zvacho chinyararire, zvakadaro zvakavanzwa kubva pakuonekwa. Kune rimwe divi, kune zvinhu zvakawanda zvinoshungurudza padhuze pevanhu patinopinda muna 2014. Izvi zvakare, kunyangwe zvisina kuvanzika, zvakarasika kuvanhu vazhinji vane sosi yeruzivo inoramba iri nhepfenyuro huru; vane hupenyu hunobatwa mune yekutsika yekubatikana; vakarasikirwa nehukama hwavo hwemukati kuzwi raMwari kuburikidza nekushaya munamato uye kukura pamweya. Ndiri kutaura nezvemweya isinga “tarise nekunamata” sekukumbira kwakaita Ishe wedu.

Ini handigone kubatsira asi kuyeuka zvandakaburitsa makore matanhatu apfuura panguva ino chaiyo yeMutambo weMutsvene Amai vaMwari:

Ramba kuverenga

Chikara Chinokwira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 29th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano.

 

THE muporofita Danieri anopiwa chiono chine simba uye chinotyisa chehushe hune hunotonga kwenguva — yechina ichive hudzvanyiriri hwepasi rose kwaizobuda Anopesana naKristu, sekureva kwetsika. Vese Danieri naKristu vanotsanangura kuti nguva dzeichi "chikara" dzichaita sei, zvisinei nemaonero akasiyana.Ramba kuverenga

VaRoma I

 

IT kuri kungoona kumashure izvozvi kuti vaRoma Chitsauko 1 chave chimwe chezvikamu zvechiporofita muTestamente Itsva. St. Paul anoisa kufambira mberi kunokatyamadza: kuramba Mwari saIshe weChisiko kunotungamira kukufunga kusina maturo; kufunga kusina maturo kunotungamira mukunamata kwechisikwa; uye kunamatwa kwechisikwa kunotungamira mukukanganiswa kwevanhu ** ity, uye kuputika kwezvakaipa.

VaRoma 1 pamwe ndechimwe chezviratidzo zvikuru zvenguva yedu…

 

Ramba kuverenga