The Essence

 

IT maiva muna 2009 apo ini nemudzimai wangu takatungamirirwa kuti titamire munyika iyi nevana vedu vasere. Ndakanga ndiine mirangariro yakasiyana-siyana pandakabva mutaundi duku rataigara… asi zvaiita sokuti Mwari akanga achititungamirira. Takawana purazi riri kure pakati peSaskatchewan, Canada raiva pakati penzvimbo huru isina miti, yaingosvikwa nemigwagwa isina tara chete. Chokwadi, hapana zvakawanda zvataigona kuwana. Guta riri pedyo raive nevanhu vanosvika makumi matanhatu. Mugwagwa mukuru wakanga uri mhatsa yezvivakwa zvizhinji zvisina chinhu, zvakasakara; imba yechikoro yakanga isina munhu uye yakasiiwa; bhangi duku, hofisi yeposvo, uye chitoro chegirosari zvakakurumidza kuvharwa pashure pokusvika kwedu kuchisiya pasina masuo akazaruka asi Chechi yeKaturike. Yaive nzvimbo tsvene inoyevedza yezvivakwa zvekare - zvakakura zvinoshamisa kunharaunda diki yakadaro. Asi mapikicha ekare airatidza kuzara nevaunganidzi kuma60, kumashure uko kwaive nemhuri huru nemapurazi madiki. Asi zvino, kwaingova negumi neshanu-1950 chete vairatidzira kuLiturgy yeSvondo. Pakanga pasina nharaunda yechiKristu yekutaura nezvayo, kunze kwevashoma vevakuru vakatendeka. Guta raiva pedyo raiva kure neanenge maawa maviri. Takanga tisina shamwari, mhuri, uye kunyange kunaka kwechisikigo kwandakakura nako kutenderedza madhamu nemasango. Handina kuziva kuti takanga tichangobva kutamira “mugwenga”…Ramba kuverenga

Kuteerera Kuri Nyore

 

Itya Jehovha Mwari wako,
uye muchengete, mazuva ose eupenyu hwenyu,
zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokurairai;
uye nokudaro kuva noupenyu hurefu.
Zvino chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite;
kuti mukure uye mugobudirira zvakanyanya.
sezvakapikira Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu;
kuti ndikupe nyika inoyerera mukaka nouchi.

(Kutanga kuverenga, Gumiguru 31, 2021)

 

FUNGIDZIRA kana wakakokwa kuti usangane nomuimbi waunofarira kana kuti zvimwe mutungamiriri wenyika. Iwe unogona kunge wakapfeka chimwe chinhu chakanaka, gadzirisa bvudzi rako zvakanaka uye uve pahunhu hwako hwakanyanya.Ramba kuverenga

Muvengi Ari Mukati Masuwo

 

PANO chiitiko muTolkien's Lord of the Rings uko Helms Deep iri kurwiswa. Yaifanirwa kunge iri nhare isingapindike, yakakomberedzwa neDeeping Wall yakakura. Asi nzvimbo isina kusimba inoonekwa, iyo masimba erima anoshandisa nekukonzeresa marudzi ese ekuvhiringidza uyezve nekudyara nekupusha chinoputika. Nguva pfupi mumhanyi wetochi asati asvika pamadziro kubatidza bhomba, anoonekwa nemumwe wemagamba, Aragorn. Anodaidzira kune anopfura Legolas kuti amuburutse… asi zvanyanya. Rusvingo runoputika uye rwakatsemuka. Muvengi zvino ave mukati memasuwo. Ramba kuverenga

Yambiro kune Vane Simba

 

ZVINOKOSHA mameseji kubva Kudenga ari kuyambira vatendi kuti kurwisana neChechi kuri "Pamasuwo", uye kwete kuvimba nevane simba venyika. Tarisa kana teerera kune yazvino webcast naMark Mallett naProf.Daniel O'Connor. 

Ramba kuverenga

Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu II

 

 

NDINODA kupa meseji yetariro-tariro huru. Ini ndinoramba ndichigamuchira tsamba umo vaverengi vari kupererwa sezvavanotarisa kuenderera kudzikira uye kuora kwekuratidzira kwenzanga yakavapoteredza. Tinokuvadza nekuti nyika iri mukudzikira mumhepo ine rima risingaenzaniswi munhoroondo. Tinonzwa kurwadziwa nekuti zvinotiyeuchidza izvozvo ichi haisi musha wedu, asi Denga ndiro. Saka teerera zvakare kuna Jesu:

Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti ivo vachagutiswa. (Mateo 5: 6)

Ramba kuverenga

Iri Kurarama!

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro weChina Chechina cheLent, Kurume 16, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN mukuru anouya kuna Jesu ndokumukumbira kuti aporese mwanakomana wake, Ishe anopindura:

"Kunze kwekunge maona zviratidzo nezvishamiso, hamungatendi." Jinda rikati kwaari: Ishe, burukai mwana wangu asati afa. (Evhangeri yanhasi)

Ramba kuverenga

Mwari Haangamboregi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu cheSvondo reChipiri reLent, Kurume 6, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kununurwa naLove, naDarren Tan

 

THE mufananidzo wevarimi mumunda wemizambiringa, avo vanouraya varidzi vevaranda uye kunyange mwanakomana wavo, zvirokwazvo, inofananidzira emakore yevaporofita vakatumwa naBaba kuvanhu veIzirairi, zvichiguma muna Jesu Kristu, Mwanakomana wavo mumwechete. Dzese dzakarambwa.

Ramba kuverenga

Anopesana naKristu Mazuva Ano

 

Kutanga kuburitswa munaNdira 8, 2015…

 

ZVINOKOSHA masvondo apfuura, ndakanyora kuti ndiyo nguva yekuti 'nditaure zvakananga, neushingi, uye ndisina kukumbira ruregerero kune "vakasara" vari kuteerera. Iyo ingori yakasara yevaverengi izvozvi, kwete nekuti ivo vakakosha, asi vakasarudzwa; vakasara, kwete nekuti vese havana kukokwa, asi vashoma vanodavira…. ' [1]cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera Ndokunge, ndapedza makore gumi ndichinyora nezvenguva dzatiri kurarama, ndichigara ndichiratidzira Tsika Tsvene neMagisterium kuitira kuunza mwero kunhaurirano iyo inogona kazhinji kazhinji inongovimba nezaruro yega. Kunyange zvakadaro, kune vamwe vanongonzwa ani nhaurirano ye "nguva yekupedzisira" kana matambudziko atinotarisana nawo akanyanyisa kushata, asina kunaka, kana anopisa - uye nekudaro vanongodzima nekuzvinyoresa. Ngazvive zvakadaro. Papa Benedict aive akananga chaizvo nezve mweya yakadaro:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kuziva Jesu

 

ITA iwe wakambosangana nemumwe munhu ane shungu nenyaya yavo? Anofamba muchadenga, mutasva bhiza-kumashure, mutambi wemitambo, kana anthropologist, musayendisiti, kana anodzoreredza antique uyo anorarama uye anofema yavo yekuzvifadza kana basa? Kunyangwe ivo vachigona kutikurudzira, uye kunyangwe kumutsa kufarira kwatiri kuchinhu chavo, Chikristu chakasiyana. Nekuti hazvisi zvekuda kweimwezve mararamiro, huzivi, kana kunyangwe chitendero chakanakira.

Musimboti wechiKristu hausi pfungwa asi Munhu. —PAPA BENEDICT XVI, kutaura kungoerekana kwaitika kuvafundisi veRoma; Zenit, Chivabvu 20, 2005

 

Ramba kuverenga

Gehena nderechokwadi

 

"PANO ichokwadi chimwe chinotyisa muchiKristu chekuti munguva yedu, kunyangwe kupfuura mumazana emakore apfuura, zvinomutsa kutya kukuru mukati memoyo wemunhu. Chokwadi ichocho ndechekurwadziwa kusingaperi kwegehena. Pakungofungidzira dzidziso iyi, pfungwa dzinonetsekana, mwoyo inoomarara uye kudedera, zvido zvinoomarara uye zvinopisa dzidziso uye manzwi asingagamuchirwe anozvizivisa. ” [1]Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, naFr. Charles Arminjon, p. 173; Sophia Institute Press

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, naFr. Charles Arminjon, p. 173; Sophia Institute Press

Resolute

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 30, 2014
Chirangaridzo cheSt. Jerome

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

POSHI munhu anochema kutambudzika kwake. Imwe yacho inoenda yakanangana navo. Mumwe murume anobvunza kuti nei akazvarwa. Mumwe anozadzisa magumo ake. Varume vaviri ava vanoshuvira kufa kwavo.

Musiyano uripo wekuti Jobho anoda kufa kuti apedze kutambura kwake. Asi Jesu anoda kufa kuti apere yedu kutambura. Saka…

Ramba kuverenga

Nei Tisinganzwe Izwi Rake

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 28, 2014
Chishanu wevhiki rechitatu reLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

JESU akati makwai angu anonzwa inzwi rangu. Haana kuti “mamwe” makwai, asi my makwai anonzwa inzwi rangu. Saka nei uchibvunza, ini ndisinganzwe izwi rake? Kuverengwa kwanhasi kunopa zvimwe zvikonzero nei.

Ndini Jehovha Mwari wako: inzwa inzwi rangu… Inzwai vanhu vangu, ini ndichakurayirai; Haiwa Israeri, haundinzwi here? ” (Nhasi Mapisarema)

Ramba kuverenga

Iyo Huru Mushonga


Mira zvako ...

 

 

ITA takapinda munguva idzodzo dze kusateerera mutemo izvo zvichaguma ne "asina mutemo," sekutsanangurwa kwaPaul Paul muna 2 VaTesaronika 2? [1]Vamwe Madzibaba veChechi vakaona Anopesana naKristu achioneka pamberi pe "nguva yerunyararo" nepo vamwe kumagumo epasi. Kana munhu akatevera chiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa, mhinduro inoita senge ivo vese vari vaviri. Maona The Kwekupedzisira Eclipses Uyu mubvunzo wakakosha, nekuti Ishe wedu pachake akatiraira kuti "tarisai uye munamate." Kunyangwe Pope St. Pius X akasimudza mukana wekuti, zvichipararira pane chaakadana kuti "chirwere chinotyisa uye chakadzika midzi" chiri kudhonzera vanhu kuruparadziko, ndiko kuti, “Kutsauka”…

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vamwe Madzibaba veChechi vakaona Anopesana naKristu achioneka pamberi pe "nguva yerunyararo" nepo vamwe kumagumo epasi. Kana munhu akatevera chiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa, mhinduro inoita senge ivo vese vari vaviri. Maona The Kwekupedzisira Eclipses

Kubvisa Anodzora

 

THE Mwedzi wapfuura wave wekushungurudzika kunoshamisa apo Ishe vanoramba vachinyevera kuti zviripo Saka Nguva Yakareba Yasara. Nguva dzinosuwisa nekuti vanhu voda kukohwa izvo Mwari akatiteterera kuti tisadyara. Zvinosuwisa nekuti mweya mizhinji haizive kuti iri pamatanho ekuparadzaniswa nekusingaperi kubva kwaari. Zvinosuruvarisa nekuti iyo nguva yekuda kweChechi pachayo yasvika apo Judhasi achamumukira. [1]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI Zvinosuwisa nekuti Jesu haasi kungoregeredzwa nekukanganikwa pasi rese, asi anoshungurudzwa nekusekwa zvakare. Saka, iyo Nguva yenguva kwakauya apo kusateerera mutemo kwese kuchaitika, uye kuri kuitika pasi rose.

Ndisati ndaenderera mberi, fungisisa kwechinguva mazwi echokwadi-akazadzwa musande:

Usatya zvingazoitika mangwana. Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachakuchengetai mangwana nemazuva ese. Pamwe anokudzivirira kubva pakutambura kana Iye achakupa simba risingakundike kuti utsungirire. Iva nerunyararo ipapo uye isa parutivi mifungo yese uye kufungidzira. —St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17

Chokwadi, ino blog haisi yekuvhundutsa kana kuvhundutsa, asi kukusimbisa nekukugadzirira kuitira kuti, sevasikana vashanu vakangwara, mwenje wekutenda kwako usadzimwa, asi upenye kupenya apo chiedza chaMwari munyika. rakadzima zvizere, uye rima rakadzivirirwa zvizere. [2]cf. Mat 25: 1-13

Naizvozvo rambai makamuka, nekuti hamuzivi zuva kana nguva yacho. (Mat. 25:13)

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI
2 cf. Mat 25: 1-13

Kuzadzisa Chiporofita

    IZVOZVO SHOKO PASI MASA KUVERENGWA
yaKurume 4, 2014
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Casimir

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE Kuzadzikiswa kweSungano yaMwari nevanhu vake, iyo ichazadzikiswa zvizere muMutambo weMuchato weGwayana, yakafambira mberi mukati memamireniyoni se Kuvhiringidza izvo zvinova zvidiki uye zvidiki nekufamba kwenguva. MuPisarema nhasi, David anoimba:

Jehovha akazivisa kuponesa kwake, Akaratidza pamberi pake ndudzi dzakarurama.

Uye zvakadaro, zaruriro yaJesu yakanga ichiri mazana emakore apfuura. Saka ruponeso rwaIshe rwungazivikanwa sei? Yaizivikanwa, kana kuti zvirinani yaitarisirwa, kuburikidza chiporofita…

Ramba kuverenga

Mhedzisiro yeKubvumirana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 13, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

Zvakasara muTembere yaSoromoni, zvakaparadzwa 70 AD

 

 

THE Nhau yakaisvonaka yebudiriro yaSoromoni, apo yaishanda mukuwirirana nenyasha dzaMwari, yakamira.

Zvino Soromoni akati akwegura, vakadzi vake vakatsaukira moyo wake kuna vamwari vatorwa; moyo wake wakange usingadi kwazvo kuna Jehovha Mwari wake.

Soromoni haana kuzoteverawo Mwari “Asinganyunyuti sezvakanga zvaitwa nababa vake Dhavhidhi.” Akatanga compromise. Mukupedzisira, Tembere yaakavaka, uye runako rwayo rwese, rwakashandurwa kuita marara nemaRoma.

Ramba kuverenga

Dururira Mwoyo Wako

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 14, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

NDINOYEUKA kutyaira nemumwe mafuro atezvara vangu, anga achinyanya kubhowa. Yakanga iine zvikomo zvakakura zvakaiswa musango. "Ndeapi makomo aya?" Ndakabvunza. Akapindura, "Pataichenesa makorari rimwe gore, takarasa mupfudze mumirwi, asi hatina kuzombozviparadzira." Chandakaona ndechekuti, pese panga paine mirwi, ndipo pane huswa hwakasvibirira; ndipo pakanga pakanyanya kukura.

Ramba kuverenga

Kubvisa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 13, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO hakusi evhangeri pasina Mweya Mutsvene. Mushure mekupedza makore matatu vachiteerera, kufamba, kutaura, kubata hove, kudya navo, kurara padivi, uye kunyatsoisa pazamu raIshe wedu… VaApostora vaiita kunge vasingakwanise kupinda mumoyo yemarudzi vasina Pentekosti. Pakange pasati pari kudzamara Mweya Mutsvene waburukira pamusoro pavo nendimi dzemoto ndipo pakatanga basa reChechi.

Ramba kuverenga

Zvisingatendeseke Odds

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 16th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kristu ari muTembere,
rakanyorwa naHeinrich Hoffman

 

 

CHII ungafunga here ndikakwanisa kukuudza kuti Mutungamiri weUnited States achava ani makore mazana mashanu kubva zvino, kusanganisira izvo zviratidzo zvichatangira kuzvarwa kwake, kwaanozozvarwa, zita rake richava ani, dzinza remhuri raachaburukira kwariri, kuti achazotengeswa sei nenhengo yedare rake, pamutengo upi, kuti achatambudzwa sei , nzira yekuuraya, kuti avo vakamupoteredza vachati chii, uye kunyangwe vaachavigwa naye. Mikana yekuwana yega yega yeaya maratidziro akarongeka ndeyekudenga.

Ramba kuverenga

Nguva Yeguva

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 6th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano


Artist Asingazivikanwe

 

WHEN Mutumwa Gabrieri anouya kuna Maria kuzozivisa kuti achabata pamuviri uye kubereka mwanakomana uyo "Ishe Mwari achamupa chigaro choushe chababa vake David," [1]Ruka 1: 32 anopindura pakuzivisa kwake nemazwi,Tarisai ndiri murandakadzi waIshe. Ngazviitwe kwandiri maererano neshoko renyu. " [2]Ruka 1: 38 Anomiririra mudenga kune aya mazwi ari gare gare mazwi apo Jesu anosvika nevarume vaviri mapofu muEvhangeri yanhasi:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ruka 1: 32
2 Ruka 1: 38

Mibvunzo yako paNguva

 

 

DZIMWE mibvunzo nemhinduro pane "nguva yerunyararo," kubva kuVassula, kusvika Fatima, kuna Madzibaba.

 

Q. Ko Ungano yeDzidziso Yekutenda haina kutaura here kuti "nguva yerunyararo" ndeye millenarianism payakaisa Chiziviso pane zvakanyorwa naVassula Ryden?

Ndafunga kupindura uyu mubvunzo pano sezvo vamwe vari kushandisa Chiziviso kuita mhedziso dzakakanganisika maererano nepfungwa ye "nguva yerunyararo." Mhinduro kumubvunzo uyu inonakidza sekukanganiswa kwayo.

Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu III

 

 

NOT chete ndipo patinogona kutarisira kuzadzikiswa kweKukunda kweMoyo Musina, Kereke ine simba reku kurumidza kuuya kwayo neminamato yedu nezviito. Panzvimbo pekuora mwoyo, tinofanirwa kunge tichigadzirira.

Chii chatingaite? Chii chinogona Ndino?

 

Ramba kuverenga

Kukunda

 

 

AS Pope Francis vanogadzirira kutsvenesa hupapa hwavo kuna Our Lady weFatima musi waMay 13, 2013 kuburikidza naCardinal José da Cruz Policarpo, Archbishop weLisbon, [1]Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo. zviri panguva yakakodzera kuti tifunge nezvevimbiso yaAmai Vakaropafadzwa yakaitwa imomo muna 1917, zvazvinoreva, uye kuti zvichafamba sei… chimwe chinhu chinoratidzika kunge chichiwanzo kuve chiri munguva yedu. Ndinotenda akavatangira, Pope Benedict XVI, vakaburitsa chiedza chakakosha pane zviri kuuya pamusoro peChechi nepasi rose mune izvi…

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. - www.vatican.va

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo.

Dambudziko Rekutanga

St. Peter uyo akapihwa "kiyi dzeumambo"
 

 

NDINE vakagamuchira maemail akati wandei, vamwe kubva kuvaKaturike vasina chokwadi chekuti vangapindure sei nhengo dzemhuri "dzeevhangeri", uye vamwe kubva kune vanotenda chokwadi vane chokwadi chekuti Chechi yeKaturike haisi yebhaibheri kana yechiKristu. Tsamba dzinoverengeka dzaive netsananguro refu nei ivo nzwa Rugwaro urwu runoreva izvi uye nei ivo funga chirevo ichi chinoreva kuti. Mushure mekuverenga tsamba idzi, uye nekufunga nguva dzaizotora kupindura kwavari, ndakafunga kuti ndaizotaura panzvimbo ari dambudziko rakakosha: ndiani chaizvo ane mvumo yekududzira Magwaro?

 

Ramba kuverenga

Kuuya Kuziviswa kwaBaba

 

POSHI yenyasha huru dze Kujekesa chichava chizaruro cheiyo Baba rudo. Yedambudziko guru renguva yedu - kuparadzwa kwemhuri - kurasikirwa nekuzivikanwa kwedu se vanakomana nevanasikana raMwari:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000 

KuParay-le-Monial, France, panguva yeSacred Heart Congress, ndakanzwa Ishe vachiti nguva ino yemwanakomana anopambadza, nguva ye Baba veTsitsi ari kuuya. Kunyangwe zvavo vezvakavanzika vachitaura nezveChiedza seye nguva yekuona Gwayana rakarovererwa kana muchinjikwa wakavhenekerwa, [1]cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa Jesu anozotiratidza rudo rwaBaba:

Ani naani anondiona anoona Baba. (Johani 14: 9)

Ndi “Mwari, akafuma netsitsi” uyo Jesu Kristu akazivisa kwatiri saBaba: Mwanakomana wake chaiye uyo, maari, akamuratidzira uye akamuita kuti azivikanwe kwatiri… Zvakanyanya kune [vatadzi] kuti Mesia anova chiratidzo chakajeka chaMwari uyo rudo, chiratidzo chaBaba. Muchiratidzo chinoonekwa vanhu venguva yedu, sekungofanana nevanhu panguva iyoyo, vanogona kuona Baba. —AKAKomborerwa JOHANI PAURO II, Dhivha mune misercordia, N. 1

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Mufundisi Mumba Mangu Chairo

 

I rangarirai mumwe murume wechidiki achiuya kumba kwangu makore akati wandei apfuura aine matambudziko emhuri. Aida rairo yangu, kana akadaro. “Haasi kunditeerera!” akanyunyuta. “Haafanire kuzviisa pasi pangu here? Magwaro haatauri here kuti ini ndiri musoro wemukadzi wangu? Chii chiri kunetsa !? ” Ini ndaiziva hukama hwacho zvakakwana kuti ndizive kuti maonero ake pamusoro pake aive akanyatsokanganiswa. Saka ndakapindura, "Saka, chii chinonzi St. Paul zvakare?":Ramba kuverenga

The Basics


St. Francis Achiparidzira Shiri, 1297-99 naGiotto di Bondone

 

YOSE Katurike anodaidzwa kuti agovane Nhau Dzakanaka… asi isu tinotoziva here kuti "Nhau Dzakanaka" chii, uye kuti tingatsanangure sei nadzo kune vamwe? Muchikamu chino chitsva pane Embracing Hope, Mako anodzokera kune zvekutanga zvekutenda kwedu, achitsanangura zvakapusa izvo Mashoko Akanaka, uye mhinduro yedu inofanira kunge iri. Evhangeri 101!

Kutarisa The Basics, Enda ku www.mbembers.nl

 

NEW CD UNDERWAY… Gamuchirai Rwiyo!

Maka ari kungopedzisa kubata kwekupedzisira pakunyora rwiyo rweMimhanzi CD nyowani. Chigadzirwa chinofanira kutanga munguva pfupi yapfuura nezuva rekuburitsa rakazouya muna 2011. Musoro wenziyo ndidzo dzinobata nekurasikirwa, kutendeka, uye mhuri, nekuporesa netariro kuburikidza nerudo rwaKristu rweYukaristiya. Kubatsira kuunganidza mari yechirongwa ichi, tinoda kukoka vanhu kana mhuri "kutora rwiyo" rwe $ 1000. Zita rako, uye kuti ndiani waunoda kuti rwiyo rwupiwe, runozowanikwa mumanotsi eCD kana ukasarudza kudaro. Panenge paine nziyo gumi nembiri pachirongwa, saka tanga wauya, tanga washandira. Kana iwe uchifarira kutsigira rwiyo, bata Maka pano.

Isu tichakuchengeta iwe unyore nezve zvimwe zviitiko! Panguva ino, kune avo vatsva kumumhanzi waMark, unogona teerera kune sampuli pano. Mitengo yese paCD's yanga ichangoderedzwa mu paIndaneti chitoro. Kune avo vanoshuvira kunyorera kune ino tsamba uye vanogashira ese maMark mablog, mawebhusaiti, uye nhau maererano neCD kuburitswa, tinya Subscribe.

Nguva Yekuseta Zviso zvedu

 

WHEN yakasvika nguva yekuti Jesu apinde muMweya wake, Akanangisa chiso chake akananga Jerusarema. Yasvika nguva yeChechi kumisa chiso chake kwakanangana neKarivhari yake apo makore edutu rekutambudzwa anoramba achiungana kumusoro. Muchikamu chinotevera cha Kugamuchira Tariro TV, Mako anotsanangura kuti Jesu nenzira yechiporofita anoratidzira sei mamiriro emweya anodiwa kuti Mutumbi waKristu utevere Musoro wawo paNzira yeMuchinjikwa, mune ino Kuratidzira kwekupedzisira iyo Chechi yave kutarisana nayo…

 Kuti utarise chikamu ichi, enda ku www.mbembers.nl