The Greatest Revolution

 

THE nyika yakagadzirira chimurenga chikuru. Mushure mezviuru zvemakore zvezvinonzi kufambira mberi, hatisi vanyarikani saKaini. Tinofunga kuti tafambira mberi, asi vazhinji havana ruzivo rwekudyara gadheni. Tinozviti takabudirira, asi takaparadzaniswa zvakanyanya uye tiri munjodzi yekuzviparadza kukuru kupfuura chero chizvarwa chakapfuura. Hachisi chinhu chidiki chakataurwa naMadzimai vedu kuburikidza nevaporofita vakati wandei kuti “Uri kurarama munguva yakaipa kupfuura nguva yeMafashamo,” asi anowedzera, "... uye nguva yasvika yekudzoka kwako."[1]Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo” Asi kudzokera kuchii? Kuchitendero here? Ku“Misa dzechinyakare”? Kune pre-Vatican II…?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo”

Iyo Inouya Nguva YeRudo

 

Kutanga kuburitswa muna Gumiguru 4th, 2010. 

 

Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukukumbirai kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —PAPA BENEDICT XVI, Nekumba, World Youth Day, Sydney, Australia, Chikunguru 20th, 2008

Ramba kuverenga

DzeBonde revanhu nekusununguka - Chikamu I

PAMASANGO EBONDE

 

Pane dambudziko rakazara nhasi-dambudziko mune zvebonde revanhu. Izvo zvinotevera mukumuka kwechizvarwa chinenge chisina zvachose kukamisikidzwa pachokwadi, runako, uye runako rwemuviri wedu nemabasa avo akagadzirwa naMwari. Aya akateedzana akateedzana ezvinyorwa hurukuro yakajeka pamusoro penyaya iyo ichafukidza mibvunzo maererano dzimwe nzira dzekuroora, bonyora, sodomy, kuita bonde nemukanwa, nezvimwe. Nekuti nyika iri kukurukura nyaya idzi mazuva ese pawairesi, terevhizheni neinternet. Chechi haina chekutaura here pazvinhu izvi? Isu tinopindura sei? Chokwadi, ane — ane chimwe chinhu chakanaka chokutaura.

"Chokwadi chichakusunungura," akadaro Jesu. Zvichida izvi hazvisi zvechokwadi kupfuura nyaya dzebonde revanhu. Iyi nhevedzano inokurudzirwa kuvaverengi vakura… Yakatanga kuburitswa munaJune, 2015. 

Ramba kuverenga

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Mufananidzo, Max Rossi / Reuters

 

PANO hakungave nekupokana kuti vanapapa vezana ramakore rapfuura vanga vachishandisa hofisi yavo yechiporofita kumutsa vatendi kumutambo uri kuitika muzuva redu (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Ihondo inokosha pakati petsika yehupenyu netsika yekufa… mukadzi akapfeka zuva — ari pabasa kubereka nhambo itsva-ne dhiragoni uyo anotsvaka kuparadza iyo, kana isiri kuyedza kumisikidza yake humambo uye "nyowani nyowani" (ona Rev 12: 1-4; 13: 2). Asi nepo isu tichiziva kuti Satani achakundikana, Kristu haadaro. Mutendi mukuru weMarian, Louis de Montfort, anozvimisikidza zvakanaka:

Ramba kuverenga

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

 


THE "Tsika yekufa", izvo Kubata Kwakakura uye Iyo Yakanyanya Muchetura, handiro izwi rekupedzisira. Kukuvadzwa kwakaitwa nyika nemunhu hakuzi iko kwekupedzisira kutaura pane zvinoitika zvevanhu. Nekuti kana Itsva kana Yekare Testamente hazvitaure nezvekuguma kwenyika mushure mekutonga uye kutonga kwe "chikara". Asi, ivo vanotaura nezvevamwari kugadziridza yepanyika apo rugare rwechokwadi neruramisiro zvichatonga kwenguva apo "kuziva Ishe" kuchipararira kubva pagungwa kuenda kugungwa (cf. Is. 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Ezek. 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; Zva 20: 4).

zvose Migumo yenyika icharangarira igodzokera kuna JehovhaORD; zvose mhuri dzendudzi dzichakotama pamberi pake. (Pis 22:28)

Ramba kuverenga

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Kiyi kuMukadzi

 

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. —PAPA PAUL VI, Hurukuro, Mbudzi 21, 1964

 

PANO kiyi yakadzama inovhura kuti sei uye sei Amai Vakaropafadzwa vane chinzvimbo chakakwirira uye chine simba muhupenyu hwevanhu, asi kunyanya vatendi. Kana mumwe achinge abata izvi, kwete iro basa raMaria chete rinonzwisisika munhoroondo yeruponeso uye kuvapo kwake kunonzwisiswa, asi ndinotenda, zvinokusiya iwe uchida kusvika paruoko rwake kupfuura nakare kose.

Kiyi ndeiyi: Mary muenzaniso weChechi.

 

Ramba kuverenga

Ndiri Ani Kuti Nditonge?

 
Mufananidzo Reuters
 

 

IZVO aya mazwi ayo, zvishoma pasi pegore gare gare, anoenderera achitevedzera muChechi nepasi rose: “Ini ndini ani kuti nditonge?” Vakanga vari mhinduro yaPope Francis kumubvunzo wakabvunzwa iye maererano ne "gay lobby" muChechi. Aya mazwi ave kuchema kwehondo: kutanga, kune avo vanoda kutsigira ngochani tsika; chechipiri, kune avo vanoshuvira kururamisa hunhu hwavo; uye chechitatu, kune avo vanoshuvira kutsigira fungidziro yavo yekuti Papa Francis ndiye mumwe mupfupisi weAntikristu.

Ichi chidiki quip chaPapa Francis 'chiri chirevo chemashoko aSt Paul muTsamba yaSt. James, uyo akanyora kuti: "Zvino ndiwe aniko kuti utonge muvakidzani wako?" [1]cf. Jak 4:12 Mashoko aPapa ave kutsemurwa pamatepi, nekukurumidza kuita chirevo ...

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Jak 4:12

Kufamba Kunamata

 

 

Ivai vakadzikama uye vakasvinura. Mudzivisi wenyu, dhiabhori anofamba-famba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Mumudzivisei, makamira nesimba mukutenda, muchiziva kuti hama dzenyu munyika yose vanotambudzikavo saizvozvo. (1 Pet. 5: 8-9)

Mashoko aSt.Peter ari pachena. Ivo vanofanirwa kumutsa mumwe nemumwe wedu kune chaicho chokwadi: isu tiri kuvhimwa zuva nezuva, paawa, sekondi yega yega nengirozi yakadonha pamwe nevateveri vake. Vashoma vanhu vanonzwisisa kurwisa kusingaperi kwemweya yavo. Muchokwadi, isu tinorarama munguva apo vamwe vadzidzi vezvitendero uye vafundisi vasina kungozvidza basa remadhimoni, asi vachiramba kuvapo kwavo zvachose. Zvichida iko kutsigira kwaMwari nenzira apo mafirimu akadai seiyo Kununura kwaEmily Rose or Kubvumirana zvichibva pa "zviitiko zvechokwadi" zvinoonekwa pane sirivheri skrini. Kana vanhu vakasatenda kuna Jesu kuburikidza neshoko reEvhangeri, pamwe vachatenda kana vakaona muvengi wake achishanda. [1]Yambiro: aya mafirimu ari ezve kubata chaiko madhimoni uye infestations uye anofanirwa kungo tariswa mune mamiriro enyasha nekunamata. Handina kuona Hunyengeri, asi ndinokurudzira zvikuru kuona Kununura kwaEmily Rose nemagumo ayo anoshamisa uye echiporofita, pamwe nekugadzirira kwambotaurwa.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Yambiro: aya mafirimu ari ezve kubata chaiko madhimoni uye infestations uye anofanirwa kungo tariswa mune mamiriro enyasha nekunamata. Handina kuona Hunyengeri, asi ndinokurudzira zvikuru kuona Kununura kwaEmily Rose nemagumo ayo anoshamisa uye echiporofita, pamwe nekugadzirira kwambotaurwa.

Zvinogoneka… kana Kwete?

APTOPIX VATICAN PALM SVONDOMufananidzo neruremekedzo The Globe and Mail
 
 

IN chiedza chezviitiko zvenguva pfupi yapfuura papapa, uye iri, iro rekupedzisira zuva rekushanda raBenedict XVI, zviporofita zviviri zvazvino kunyanya zviri kuwana kukwezva pakati pevatendi maererano napapa anotevera. Ini ndinobvunzwa nezvazvo nguva dzose mumunhu pamwe neemail. Nekudaro, ini ndinomanikidzwa kuti pakupedzisira ndipe mhinduro yakakodzera.

Dambudziko nderekuti zviporofita zvinotevera zvinopesana zvakanyanya. Imwe kana zvese zviri zviviri, nokudaro, hazvigone kuve zvechokwadi….

 

Ramba kuverenga

Be Resolve

 

KUTENDA Ndiwo mafuta anozadza mwenje yedu otigadzirira kuuya kwaKristu (Mat 25). Asi isu tinowana sei kutenda uku, kana kuti, kuzadza marambi edu? Mhinduro iri kuburikidza munamato

Kunamata kunoenda kunyasha dzatinoda… -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), n. 2010

Vanhu vazhinji vanotanga gore idzva vachiita "Chisarudzo cheGore Idzva" - chivimbiso chekuchinja imwe tsika kana kuzadzisa chimwe chinangwa. Zvino hama nehanzvadzi, tsungai kunamata. Saka vashoma maKatorike vanoona kukosha kwaMwari nhasi nekuti havachanamate. Dai vakanamata zvinogara, moyo yavo yaizadzwa nekuwedzera nemafuta ekutenda. Vaizosangana naJesu nenzira yemunhu chaiye, uye vagutsikane mukati mavo kuti Iye ariko uye kuti Ndiye zvaAnoti Ndiye. Ivo vaizopihwa huchenjeri hwamwari hwekuti vazvizive mazuva ano atiri kurarama, uyezve nemaonero ekudenga ezvinhu zvese. Vaizosangana naye pavanomutsvaga nekuvimba kwemwana ...

… Mumutsvake nomoyo wakarurama; nekuti unowanikwa nevasingamuedzi, nekuzviratidza kune avo vasingamutendi. (Huchenjeri 1: 1-2)

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu III


Hwindo reMweya Mutsvene, Basilica yeSt. Peter, Vatican City

 

KUBVA tsamba iyoyo Chikamu I:

Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

 

I aive nemakore manomwe vabereki vangu pavakapinda musangano wemunamato weCharismatic muparishi medu. Ikoko, vakasangana naJesu zvakavachinja zvakanyanya. Mufundisi wedu wedunhu aive mufudzi akanaka wesangano uyo iye amene akasangana ne "rubapatidzo muMweya. ” Akatendera boka reminamato kuti rikure mune charism, nekudaro achiunza dzimwe shanduko uye nenyasha kunharaunda yeKatorike. Boka raive rakaungana, uye zvakadaro, rakatendeka kudzidziso dzeChechi yeKaturike. Baba vangu vakazvitsanangura se "chiitiko chakanakisa zvechokwadi."

Tichitarisa kumashure, yaive mhando yemhando yezvinhu zvaishuwira kuona vanapapa, kubva pakutanga chaiko kwekuvandudzwa, kusangana: kubatana kwesangano neChechi yese, mukuvimbika kuMagisterium.

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu II

 

 

PANO pamwe hapana kufamba muChechi kwakagamuchirwa nevazhinji-uye kurambwa zviri nyore "se" Kuvandudzwa Kunoshamisa. " Miganhu yakaputswa, nzvimbo dzekunyaradza dzakatamiswa, uye chinzvimbo chakapunzika. SaPentekosta, chave chinhu asi kufamba kwakachena uye kwakachena, zvinokodzera mushe mumabhokisi edu akafanofungidzirwa ekuti Mweya unofamba sei pakati pedu. Hapana kana chave chakave sekuparadzanisa chero… sezvazvaive panguva iyoyo. MaJuda paakanzwa nekuona vaApostora vakaputika kubva mukamuri repamusoro, vachitaura nendimi, uye vachizivisa Vhangeri neushingi…

Ipapo vakakatyamara vose vakashamisika vakataurirana, vachiti: Izvi zvinorevei? Asi vamwe vakati, “Vanwa waini zhinji. (Mabasa 2: 12-13)

Uku ndiko kupatsanurwa mubhegi rangu retsamba zvakare…

Sangano reCharismatic mutoro wegibberish, UNONESENSE! Bhaibheri rinotaura nezve chipo chendimi. Izvi zvaireva kugona kutaura mumitauro yakataurwa yenguva iyoyo! Izvo zvaisareva idiotic gibberish… Ini handizove nechokuita nazvo. —TS

Zvinondishungurudza kuona mudzimai uyu achitaura nenzira iyi nezve mafambiro andidzosa kuChechi… —MG

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu I

 

Kubva kumuverengi:

Iwe unotaura neCharismatic Renewal (mukunyora kwako Krisimasi Apocalypse) mune yakajeka. Handiwani. Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

Uye handisati ndamboona chero munhu anga aine CHOKWADI chipo chendimi. Ivo vanokuudza kuti utaure zvisina maturo navo…! Ndakaiyedza makore apfuura, uye ndanga ndichiti HAPANA! Haikwanise iyo mhando yechinhu kudana pasi Chero mweya? Zvinotaridza senge inofanirwa kunzi "charismania." Iyo "ndimi" vanhu vanotaura mairi ingori jibberish! Mushure mePendekosti, vanhu vakanzwisisa kuparidza. Zvinongoita kunge chero mweya unogona kupinda mune izvi zvinhu. Sei chero munhu achida maoko anoiswa pamusoro pavo asina kutsveneswa ??? Dzimwe nguva ndinoziva zvimwe zvivi zvakakura zviri mukati mevanhu, asi zvakadaro varipo paaritari vakapfeka majazi avo vachiisa maoko pamusoro pevamwe. Midzimu iyoyo haisi kupfuudzwa here? Handiwani!

Ini ndingangoda kuenda kuMutambo weTridentine uko Jesu ari pakati pezvose. Hapana varaidzo-kungonamata chete.

 

Dear reader,

Unomutsa zvimwe zvakakosha zvakakosha kukurukura. Kukwezva Kunokwezva Kunobva Kuna Mwari Here? Icho chigadzirwa chePurotesitendi, kana kunyangwe chadhiabhorosi? Izvi "zvipo zveMweya" here kana "zvisina tsitsi"?

Ramba kuverenga

Mufundisi Mumba Mangu Chairo

 

I rangarirai mumwe murume wechidiki achiuya kumba kwangu makore akati wandei apfuura aine matambudziko emhuri. Aida rairo yangu, kana akadaro. “Haasi kunditeerera!” akanyunyuta. “Haafanire kuzviisa pasi pangu here? Magwaro haatauri here kuti ini ndiri musoro wemukadzi wangu? Chii chiri kunetsa !? ” Ini ndaiziva hukama hwacho zvakakwana kuti ndizive kuti maonero ake pamusoro pake aive akanyatsokanganiswa. Saka ndakapindura, "Saka, chii chinonzi St. Paul zvakare?":Ramba kuverenga

Areka nevasiri-maKatorike

 

SO, ko vasiri maKatorike? Kana iyo Areka Huru ndiyo Chechi yeKaturike, izvi zvinorevei kune avo vanoramba chiKaturike, kana chisiri chiKristu pachacho?

Tisati tarisa pamibvunzo iyi, zvinodikanwa kugadzirisa nyaya inobuda ye kutendeseka muChechi, iyo nhasi, yashatiswa…

Ramba kuverenga

Chokwadi chii?

Kristu Pamberi paPondiyo Pirato rakanyorwa naHenry Coller

 

Munguva pfupi yapfuura, ini ndanga ndichienda pachiitiko apo murume wechidiki aive nemwana mumaoko ake akauya kwandiri. "Ndiwe Mark Mallett here?" Ivo baba vadiki vakaenderera mberi nekutsanangura kuti, makore akati wandei apfuura, vakawona zvinyorwa zvangu. "Vakandimutsa," akadaro. “Ndakaona kuti ndaifanira kuunganidza hupenyu hwangu ndigare ndakatarisa. Zvamanyora zvave zvichindibatsira kubva ipapo. ” 

Ivo vanoziva newebsite ino vanoziva kuti zvinyorwa pano zvinoita sekutamba pakati pezvose kurudziro ne "yambiro"; tariro uye chokwadi; iko kudiwa kwekugara wakatsiga uye zvakadaro wakanangisa, sezvo Dutu Huru rinotanga kutitenderedza. "Svinura" Peter naPaul vakanyora. "Rinda uye unamate" Ishe wedu akadaro. Asi kwete mumweya wekuzvibata. Kwete mumweya wekutya, panzvimbo pezvo, kutarisira mufaro kune zvese izvo Mwari zvavanogona uye zvavachaite, kunyangwe rakasviba sei usiku. Ini ndinoreurura, chiito chaicho chekuyera kune rimwe zuva apo ini ndichiyera kuti nderipi "izwi" rinonyanya kukosha. Muzvokwadi, ndaigona kazhinji kukunyorera zuva rega rega. Dambudziko nderekuti vazhinji venyu mune yakaoma nguva yakakwana yekuchengeta sezvazviri! Ndosaka ndiri kunamatira nezve kuunza zvakare pfupi webcast fomati ... zvimwe pane izvo gare gare. 

Saka, nhasi hazvina kusiyana pandakange ndakagara pamberi pekombuta yangu ndiine mazwi akati wandei mupfungwa dzangu: “Pondiyo Pirato… Chokwadi chii?… Chimurenga… Kushuva Kereke…” zvichingodaro. Saka ndakatsvaga yangu bhurogu ndikawana yangu yekunyora kubva 2010. Inopfupisa idzi dzese pfungwa pamwechete! Saka ndazvinyorazve nhasi nemaonero mashoma pano nepapo kuti ndigadzirise. Ndinozvitumira netariro kuti pamwe mumwezve mweya wakarara uchamuka.

Kutanga kuburitswa Zvita 2, 2010…

 

 

“CHII ichokwadi here? ” Ndiyo yaive mhinduro yaPondiyo Pirato kumashoko aJesu.

Izvi ndizvo zvandakaberekerwa uye izvi ndizvo zvandakauyira munyika, kupupurira chokwadi. Umwe neumwe wechokwadi unonzwa inzwi rangu. (Johani 18:37)

Mubvunzo waPirato ndewekuti kutendeuka, hinji iyo suwo reKuda kwekupedzisira kwaKristu kwaifanira kuvhurwa. Kusvika panguva iyoyo, Pirato akaramba kutambidza Jesu kuti afe. Asi mushure mekunge Jesu azviratidza saiye sosi yezvokwadi, Pirato akapinda mukumanikidzwa, mumapako muhukama, uye afunga kusiira ramangwana reChokwadi mumaoko evanhu. Hongu, Pirato anogeza maoko ake Chokwadi pachacho.

Kana muviri waKristu uchizotevera Musoro wawo muKushuva kwawo- izvo zvinodaidzwa nekatekisimo “muyedzo wekupedzisira uyo zunza kutenda yevatendi vakawanda, ” [1]CCC 675 - ipapo ndinotenda nesuwo tichaona nguva apo vanotitambudza vachabvisa mutemo wechisikigo vachiti, "Chokwadi chii?"; nguva iyo nyika ichagezawo maoko e "sakaramendi yezvokwadi,"[2]CCC 776, 780 Chechi pachayo.

Ndiudzei hama nehanzvadzi, izvi hazvina kutanga?

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC 675
2 CCC 776, 780

Nguva Yekuseta Zviso zvedu

 

WHEN yakasvika nguva yekuti Jesu apinde muMweya wake, Akanangisa chiso chake akananga Jerusarema. Yasvika nguva yeChechi kumisa chiso chake kwakanangana neKarivhari yake apo makore edutu rekutambudzwa anoramba achiungana kumusoro. Muchikamu chinotevera cha Kugamuchira Tariro TV, Mako anotsanangura kuti Jesu nenzira yechiporofita anoratidzira sei mamiriro emweya anodiwa kuti Mutumbi waKristu utevere Musoro wawo paNzira yeMuchinjikwa, mune ino Kuratidzira kwekupedzisira iyo Chechi yave kutarisana nayo…

 Kuti utarise chikamu ichi, enda ku www.mbembers.nl

 

 

Kuyera Mwari

 

IN tsamba ichangoburwa yekutsinhana, asingatendi kuti kuna Mwari akati kwandiri,

Kana humbowo hwakakwana hukaratidzwa kwandiri, ndaizotanga kupupurira Jesu mangwana. Handizive kuti humbowo uhu hunenge hwakaita sei, asi ndine chokwadi kuti mwari wemasimbaose, anoziva zvese saYahweh angazive zvazvingatora kuti nditende. Saka zvinoreva kuti Yahweh haafanire kuda kuti nditende (zvirinani panguva ino), zvikasadaro Yahweh anogona kundiratidza humbowo.

Ndiko kuti Mwari haadi kuti uyu asingatendi kuti atende panguva ino, kana kuti ndewokuti uyu asingatendi haana kugadzirira kutenda muna Mwari? Ndokunge, ari kushandisa zviga zve "sainzi nzira" kuMusiki Pachezvake?Ramba kuverenga

Ironyano Irony

 

I ndapedza mavhiki akati kuti ndichikurukura nemunhu asingatendi kuti kuna Mwari. Pamwe pane imwe nzira irinani yekurovedza muviri yekuvaka kutenda kwako. Icho chikonzero chiripo ndechekuti kusafunga mucherechedzo pachawo wemweya unoshamisa, nekuti kuvhiringidzika uye kupofomara pamweya zviratidzo zvechinda cherima. Kune zvimwe zvakavanzika izvo asingatenderi Mwari asingakwanise kugadzirisa, mibvunzo yaasingakwanise kupindura, uye zvimwe zvehupenyu hwevanhu uye nekwakatangira zvinhu zvese zvisingakwanise kutsanangurwa nesainzi yega. Asi izvi achazviramba nekuregeredza chidzidzo ichi, kurerutsa mubvunzo uripo, kana kushaya hanya nevasayendisiti vanoramba chinzvimbo chake uye vachingotora avo vanoita. Anosiya akawanda shungu dzinorwadza mushure me "kufunga" kwake.

 

 

Ramba kuverenga