Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…Ramba kuverenga

Kana Tatarisana Nezvakaipa

 

POSHI revashanduri vangu vakatumira tsamba iyi kwandiri:

Kwenguva yakareba Kereke yanga ichizviparadza pachayo nekuramba mameseji kubva kudenga uye kusabatsira avo vanoshevedza kudenga kuti vabatsirwe. Mwari anga akanyarara kwenguva refu, anoratidza kuti haana simba nekuti anotendera zvakaipa kuti zviite. Ini handinzwisise kuda kwake, kana rudo rwake, kana chokwadi chekuti anorega zvakaipa zvichipararira. Zvakadaro akasika SATAN uye haana kumuparadza paakamukira, achimuita dota. Handina chivimbo chakanyanya muna Jesu uyo ​​anonzi akasimba kupfuura Dhiyabhorosi. Zvinogona kungotora izwi rimwe chete uye chiito chimwe uye nyika ichaponeswa! Ndakanga ndiine zviroto, tariro, mapurojekiti, asi ikozvino ini ndinongova nechishuwo chimwe chete panosvika kupera kwezuva: kuvhara maziso angu chaizvo!

Aripi Mwari uyu? imatsi here? ibofu here? Ane hanya nevanhu vari kutambura here? 

Unokumbira Mwari Hutano, anokupa kurwara, kutambura uye kufa.
Unokumbira basa une rovha nekuzviuraya
Iwe unobvunza vana iwe une kushaya mbereko.
Iwe unobvunza vapirisita vatsvene, une freemason.

Iwe unobvunza mufaro uye mufaro, iwe une kurwadziwa, kusuruvara, kutambudzwa, nhamo.
Unobvunza Denga uneGehena.

Akagara aine zvaaida - saAbheri kuna Kaini, Isaac kuna Ishmaeri, Jacob kuna Esau, akaipa kune vakarurama. Zvinosuruvarisa, asi isu tinofanirwa kutarisana nezvakanyorwa naSATANI AKASIMBIRA KUPFUURA VATSVENE NEENGirozi ZVAKASANGANISWA! Saka kana Mwari ariko, ngaazviratidze kwandiri, ndiri kutarisira kutaura naye kana izvozvo zvichikwanisa kundishandura. Handina kukumbira kuzvarwa.

Ramba kuverenga

Kuda Kuda Kukwana

 

THE "Ikozvino izwi" iro ranga richirira mumoyo mangu vhiki rapfuura - kuyedza, kuratidza, uye kuchenesa - iko kujekesa kudana kuMuviri waKristu kuti nguva yasvika paanofanirwa rudo kusvika pakukwana. Zvinorevei izvi?Ramba kuverenga

The Scandal

 

Kutanga kuburitswa Kurume 25, 2010. 

 

FOR makumi emakore ikozvino, sezvandakaona mu Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana, MaKaturike aifanira kutsungirira runyararo rusingaperi rwemapepanhau achizivisa kunyadziswa mushure mekunyadzisa muupristi. "Mupirisita Anopomerwa ...", "Vhara Up", "Abuser Akabviswa Kubva kuParishi kuenda kuParishi…" uye zvichingodaro. Zvinorwadza, kwete kune chete vakatendeka, asi kune vamwe-vapristi. Iko kushungurudzwa kwakadzama kwesimba kubva kumurume mumunhu Christi—mu munhu waKristu-Uyo anowanzo sara akanyarara akakatyamadzwa, achiedza kunzwisisa kuti sei iyi isiri nyaya isingawanzoitika pano nepapo, asi yenguva huru kwazvo kupfuura zvaifungidzirwa pakutanga.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

Ramba kuverenga

Kana Amai Vochema

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 15, 2014
Chirangaridzo cheMukadzi Wedu Wenhamo

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

I akamira akatarisa misodzi ichiyerera mumaziso ake. Dzakamhanya dzichidzika padama rake ndokuumba madonhwe pachirebvu chake. Aitaridza sekunge moyo wake waigona kutyoka. Kwangosara zuva rimwe chete, anga aratidzika kuva nerunyararo, achitofara… asi zvino kumeso kwake kwanga kuchiratidza kusuwa kukuru mumoyo make. Ini ndaingogona kubvunza kuti "Sei…?", Asi pakanga pasina mhinduro mumhepo ine hwema, nekuti Mukadzi wandakanga ndakatarisa kwaari aive chifananidzo yaMai vedu veFatima.

Ramba kuverenga

Iyo Diki Nzira

 

 

DO usatambise nguva uchifunga nezveumhare hwevasande, zvishamiso zvavo, zvishuwo zvisina kujairika, kana mufaro chinzvimbo chiri pasi pechitsitsinho chaSatani). Asi, ipapo, zvibatise nekungofamba pamusoro Iyo Diki Nzira, iyo inotungamira isinga pfuure, kune hunhu hwevasande

 

Ramba kuverenga

Iyo Dongo Dongo

 

 

Jehovha, taimbova shamwari.
Iwe neni,
Kufamba takabatana maoko mugadheni remwoyo wangu.
Asi ikozvino, uripi Ishe wangu?
Ndinokutsvaka,
asi tsvaga chete makona akapera patakamboda
mukandizivisa zvakavanzika zvenyu.
Ikoko zvakare, ndakawana Amai vako
uye ndakanzwa kubata kwake kwepamoyo pahuma yangu.

Asi ikozvino, uri kupi?
Ramba kuverenga

Nhasi chete

 

 

MWARI inoda kutinonotsa. Kupfuura izvozvo, Anoda kuti tidaro zororo, kunyangwe mumhirizhonga. Jesu haana kumbomhanyira kuMweya wake. Akatora nguva yekudya kwekupedzisira, yekupedzisira dzidziso, nguva yepedyo yekugeza tsoka dzeumwe. Mubindu reGetsemane, Akamisa nguva yekunamata, kuunganidza simba Rake, kutsvaga kuda kwaBaba. Saka sezvo Chechi inoswedera kuMweya wake, isuwo tinofanira kutevedzera Muponesi wedu uye tive vanhu vekuzorora. Muchokwadi, chete nenzira iyi chete isu patinogona kuzvipa isu sechokwadi zviridzwa zve "munyu uye chiedza."

Zvinorevei “kuzorora”?

Kana iwe ukafa, kunetseka kwese, kusagadzikana kwese, zvido zvese zvinomira, uye mweya unomiswa wakadzikama… wakazorora. Fungisisa pane izvi, nekuti ndizvo zvinofanirwa kuve mamiriro edu muhupenyu huno, nekuti Jesu anotidaidza ku "kufa" isu tichiri kurarama:

Ani naani anoda kunditevera anofanira kuzviramba, atore muchinjikwa wake, anditevere. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana…. Ndinoti kwamuri, Kunze kwekuti tsanga yegorosi yawira muvhu ikafa, inongoramba ichingova tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. (Mat. 16: 24-25; Joh. 12:24)

Ehezve, muhupenyu huno, isu hatigone kubatsira asi kurwisana nezvido zvedu uye kurwisa kushaya simba kwedu. Iko kiyi, saka, haisi yekuzvibvumira iwe kuti ubatwe mumafungu anomhanyisa uye mafambiro enyama, mune anokanda mafungu ezvido. Asi, nyura mukati memweya umo Mvura dzeMweya dzichiri.

Isu tinoita izvi nekugara mune mamiriro e kuvimba.

 

Ramba kuverenga

Ndichamhanyawo Here?

 


Kuroverwa pamuchinjikwa, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

AS Ndakatarisa zvakare bhaisikopo rine simba Kushuva kwaKristu, Ndakarohwa nevimbiso yaPeter yekuti achaenda kujeri, otofira Jesu! Asi maawa chete gare gare, Peter akamuramba zvine simba katatu. Panguva iyoyo, ndakanzwa hurombo hwangu: "Ishe, pasina nyasha dzenyu, neniwo ndichakutengesai…"

Tingave sei vakatendeka kuna Jesu mumazuva ano enyonganiso, mhosva, uye kuramba kutenda? [1]cf. Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi Tingave nechokwadi sei kuti nesuwo hatizotiza Muchinjikwa? Nekuti zviri kuitika zvakatikomberedza kare. Kubva kutanga kwechinyorwa ichi apostolate, ndakanzwa Ishe vachitaura nezve a Kukuru kusefa ye “masora anobva pakati pegorosi.” [2]cf. Masora Pakati Pegorosi Izvo zvazviri a kusuwa iri kutoumbwa muChechi, kunyange zvisati zvazara pachena. [3]cf. Shungu dzekusuwa Vhiki rino, Baba Vatsvene vakataura nezve kusefa uku paMutsvene weChina Misa.

Ramba kuverenga