Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

Ramba kuverenga

Kuyeuka

 

IF unoverenga Kuchengetwa kweMoyo, ipapo unoziva parizvino kuti kangani isu tinotadza kuzvichengeta! Tinotadziswa nyore nyore nechinhu chidiki-diki, tinobviswa murunyararo, uye tinotsauswa kubva kuzvido zvedu zvitsvene. Zvakare, naSt. Paul tinoshevedzera kuti:

Ini handiite zvandinoda, asi ndinoita zvandinovenga…! (VaR. 7:14)

Asi isu tinofanirwa kunzwa zvakare mazwi aSt. James:

Zvitorei semufaro chete, hama dzangu, pamunosangana nemiedzo mizhinji, nekuti munoziva kuti kuyedzwa kwerutendo rwenyu kunounza kutsungirira. Uye kutsungirira ngakuve kwakakwana, kuti iwe uve wakakwana uye wakakwana, usina chaunoshayiwa. (Jakobho 1: 2-4)

Nyasha haina kudhura, inopihwa senge chinokurumidza-chikafu kana pakadzvanya mbeva. Tinofanira kuirwira! Ndangariro, idzo dziri kutora zvakare kuchengetwa kwemoyo, inowanzova hondo pakati pezvishuwo zvenyama nezvido zveMweya. Uye saka, isu tinofanirwa kudzidza kutevera iyo nzira yeMweya…

 

Ramba kuverenga