An Unapologetic Apocalyptic View

 

... hakuna bofu rinopfuura uyo asingadi kuona,
uye pasinei nezviratidzo zvenguva dzakafanotaurwa.
kunyange vaya vanotenda
ramba kutarisa zviri kuitika. 
-Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Gumiguru 26, 2021 

 

NDIRI Kufanirwa kunyara nemusoro wechinyorwa ichi - kunyara kutaura mutsara wekuti "nguva dzekupedzisira" kana kutora mashoko muBhuku raZvakazarurwa ndoda kutaura nezvemionero yeMarian. Zvinyakare zvakadaro zvinofungidzirwa kuti ndezvekutenda mashura kwekare pamwe chete nedzidziso dzekare mu "zvakazarurwa zvakavanzika", "chiporofita" uye izvo zvinonyadzisa zve "chiratidzo chechikara" kana kuti "Anopesana naKristu." Hungu, zviri nani kuvasiira kunguva iyoyo yokungwarira apo chechi dzeKaturike dzaipfungaira zvinonhuwira sezvadzaidzinga vasande, vaprista vaiparidza vahedheni, uye vanhuwo zvavo vaidavira chaizvoizvo kuti kutenda kwaigona kudzinga madambudziko namadhemoni. Mumazuva iwayo, zvidhori nemifananidzo zvaisangoshongedza machechi chete asi zvivako zvavose nedzimba. Fungidzira izvozvo. "Nguva yerima" - vakavhenekerwa vasingatendi kuti kuna Mwari vanodzidaidza.Ramba kuverenga

Muvengi Ari Mukati Masuwo

 

PANO chiitiko muTolkien's Lord of the Rings uko Helms Deep iri kurwiswa. Yaifanirwa kunge iri nhare isingapindike, yakakomberedzwa neDeeping Wall yakakura. Asi nzvimbo isina kusimba inoonekwa, iyo masimba erima anoshandisa nekukonzeresa marudzi ese ekuvhiringidza uyezve nekudyara nekupusha chinoputika. Nguva pfupi mumhanyi wetochi asati asvika pamadziro kubatidza bhomba, anoonekwa nemumwe wemagamba, Aragorn. Anodaidzira kune anopfura Legolas kuti amuburutse… asi zvanyanya. Rusvingo runoputika uye rwakatsemuka. Muvengi zvino ave mukati memasuwo. Ramba kuverenga

Manyepo Anouya

The Masiki, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kutanga kuburitswa, Kubvumbi, 8th 2010.

 

THE yambiro mumoyo mangu inoramba ichikura nezve hunyengeri huri kuuya, uhwo hungangove huya hunotsanangurwa muna 2 VaTesaronika 2: 11-13. Izvo zvinotevera mushure meiyo inonzi "kuvhenekera" kana "yambiro" haisi nguva pfupi chete asi ine simba rekuparidza evhangeri, asi rima kupikisa-evhangeri izvo zvichave, munzira dzakawanda, kuva zvakangofanana. Chikamu chekugadzirira iko kunyengedza kuziva kare kuti kuri kuuya:

Zvirokwazvo Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kuzivisa zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita… Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kutsauka. Vachakubudisai mumasinagoge; Chokwadi, nguva iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Amosi 3: 7; Johane 16: 1-4)

Satani haazive chete zviri kuuya, asi anga achizvirongera kwenguva yakareba. Inofumurwa mu mutauro kushandiswa…Ramba kuverenga

Iyo Nguva yaFatima iri Pano

 

PAPA BENEDICT XVI akataura muna 2010 kuti "Tichava takakanganisa kufunga kuti Fatima basa rechiporofita rakwana."[1]Misa kuShrine yeWedu Mukadzi weFatima musi waMay 13, 2010 Zvino, meseji dzekudenga dzichangoburwa kupasirese dzinoti kuzadzikiswa kweyambiro nezvivimbiso zvaFatima zvasvika. Mune ino nhepfenyuro nyowani, Prof.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Misa kuShrine yeWedu Mukadzi weFatima musi waMay 13, 2010

Zvematongerwe Enyika

 

ON Kalner akararama kuburikidza nehutongi hwaHitler. Paakanzwa makirasi evana achitanga kuimba nziyo dzekurumbidza Obama uye kudaidzwa kwake kuti "Chinja" (teerera pano uye pano), yakamisa maalarm uye ndangariro dzemakore anotyisa ekushandurwa kwaHitler munharaunda yeGerman. Nhasi, tinoona zvibereko zve "zvematongerwo enyika zveRufu", zvinonzwikwa pasi rose ne "vatungamiriri vanofambira mberi" mumakumi mashanu emakore apfuura uye zvino vasvika panhongonya yavo, kunyanya pasi pehutungamiriri hwa "Katurike" Joe Biden ", Mutungamiriri wenyika Justin Trudeau, nevamwe vatungamiriri vazhinji muWestern World nekupfuura.Ramba kuverenga

Kuparara kwehupfumi - Chisimbiso Chechitatu

 

THE hupfumi hwepasirese hwatova pahupenyu-tsigiro; kana Chisimbiso cheChipiri chikave hondo huru, zvakasara muhupfumi zvinowondomoka - iyo Chisimbiso chechitatu. Asi ipapo, ndiyo pfungwa yeavo vanoronga Nyowani Nyika Kurongeka kuti vagadzire nyowani hupfumi hurongwa hwakavakirwa pachimiro chitsva cheCommunism.Ramba kuverenga

Nyevero muMhepo

Mukadzi Wedu Wehurombo, kupenda naTianna (Mallett) Williams

 

Mazuva matatu apfuura, mhepo pano yanga isingamiri uye yakasimba. Zuva rose zuro, taive pasi pe "Yambiro yeMhepo." Pandakatanga kuverengazve iyi posvo izvozvi, ndakaziva kuti ndaifanira kuibudisazve. Yambiro pano ndeye zvakakosha uye inoteererwa kune avo vari "kutamba muchivi." Kutevera kwekunyora uku "Gehena Rakabudiswa", Iyo inopa rairo inoshanda pakuvhara kutsemuka muhupenyu hwemweya kuitira kuti Satani asagone kuwana nhare. Zvinyorwa zviviri izvi inyevero yakakomba pamusoro pokutendeuka kubva kuzvivi… uye kuenda kureurura tichiri kugona. Kutanga kuburitswa muna 2012…Ramba kuverenga

Iwairo reBakatwa

 

THE Dutu Guru randakataura nezvaro mukati Kukurumidza Kutarisana Neziso ine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga, Rugwaro, uye yakasimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Chikamu chekutanga cheDutu chakanyanya kugadzirwa nevanhu: vanhu vanokohwa zvavakadyara (cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga). Ipapo kunouya iyo Ziso reDutu ichiteverwa nehafu yekupedzisira yeDutu inozoguma muna Mwari Pachezvake zvakananga kupindira kuburikidza ne Kutongwa kweVapenyu.
Ramba kuverenga

Awa Yekupedzisira

Kudengenyeka kwenyika kweItaly, Chivabvu 20, 2012, Associated Press

 

SEZVAIITA zvakaitika kare, ndakanzwa kudaidzwa naIshe Wedu kuti ndiende ndinonamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa. Chaive chakakomba, chakadzika, chinosuwisa… Ndakaona kuti Ishe vaive neshoko panguva ino, kwete kwandiri, asi nekuda kwako… kweChechi. Mushure mekuipa kune wangu wekunamata director, ndinogovana izvozvi newe…

Ramba kuverenga

Gavakava uye Kuvimbika

 

Kubva kumatura: yakanyorwa muna Kukadzi 22nd, 2013…. 

 

TSAMBA kubva kumuverengi:

Ndinobvumirana zvachose newe - isu pese tinoda hukama pachedu naJesu. Ini ndakazvarwa uye ndakakurira muRoma Katurike asi ndinozviwana ndave kuenda kuchechi yeEpiscopal (High Episcopal) nemusi weSvondo uye kuve nekubatana nehupenyu hwenzvimbo ino. Ini ndaive nhengo yedare rekereke yangu, nhengo yekwaya, mudzidzisi weCCD uye mudzidzisi wenguva yakazara muchikoro cheKaturike. Ini pachangu ndaiziva vana vevapristi vakapomerwa zvine mutsindo uye vakareurura nekushusha vana vadiki… Kadhinari wedu nemabhishopi nevamwe vapristi vakavharidzira varume ava. Zvinokanganisa kutenda kuti Roma yaisaziva zvaiitika uye, kana zvisiri zvechokwadi, kunyadzisa Roma naPapa uye curia. Ivo vamiririri vanotyisa veIshe Wedu…. Saka, ndinofanira kuramba ndiri nhengo yakatendeka yekereke yeRC? Sei? Ndakawana Jesu makore mazhinji apfuura uye hukama hwedu hausati hwachinja - zvirokwazvo hwakatosimba izvozvi. Kereke yeRC haisi mavambo nemagumo ezvokwadi yese. Kana paine chero chinhu, chechi yeOrthodox ine zvakaringana kana kusatendeka kupfuura Roma. Izwi rekuti "katurike" muChechi rakapereterwa nediki "c" - zvichireva kuti "wepasi rose" kwete kureva chete uye nekusingaperi Chechi yeRoma. Kune imwe chete nzira yechokwadi yeTiriniti uye iri kutevera Jesu uye kuuya mukudyidzana neTiriniti nekutanga kuuya muhukama naye. Hapana chimwe cheizvi chinoenderana nekereke yeRoma. Zvese izvo zvinogona kupihwa chikafu kunze kweRome. Hapana chimwe chezvizvi imhosva yako uye ndinoyemura hushumiri hwako asi ini ndaingoda kukuudza nyaya yangu.

Anodiwa muverengi, ndinokutendai nekugovana neni nyaya yako. Ndiri kufara kuti, kunyangwe paine zvinonyadzisa zvawakasangana nazvo, kutenda kwako muna Jesu kwakaramba kuripo. Uye izvi hazvindishamise. Kune dzimwe nguva munhoroondo apo maKaturike ari pakati pekutambudzwa akange asisina mukana wekuparishi kwavo, hupirisita, kana maSakaramende. Vakapona mukati memadziro etemberi yavo yemukati munogara Utatu Hutsvene. Vakararama kunze kwekutenda uye kuvimba muhukama naMwari nekuti, pakati payo, Chikristu chiri pamusoro perudo rwaBaba kuvana vavo, uye vana vachimuda zvakare.

Nekudaro, inobvunza mubvunzo, uyo wawakaedza kupindura: kana munhu achigona kuramba ari muKristu akadaro: “Ndoramba ndiri nhengo yakatendeka yeChechi yeRoman Catholic here? Sei?"

Mhinduro ndi "hongu" anonzwika, asingazeze. Uye heino chikonzero: inyaya yekugara wakavimbika kuna Jesu.

 

Ramba kuverenga

Kuedza kwekupedzisira

Kuedza kwekupedzisira, by Tianna (Mallett) Williams

 

KUSHURE KWEMWOYO MUTSVENE

 

PAKArepo mushure mekuratidzwa kwakajeka kwaIsaya kwenguva yenguva yerunyararo nekutonga, iyo inotungamirwa nekunatswa kwepasi ichisiya chete vakasara, anonyora munamato mupfupi mukurumbidza nekutenda tsitsi dzaMwari- munamato wechiporofita, sezvatichaona.Ramba kuverenga

Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.Ramba kuverenga

Kuzara kweChivi: Zvakaipa Zvinofanira Kuzvibvisa

Mukombe Wehasha

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 20th, 2009. Ndawedzera meseji ichangoburwa kubva kuna Our Lady pazasi… 

 

PANO iyo kapu yekutambudzika iyo inofanira kunwiwa kubva kaviri mukuzara kwenguva. Yatove yakadururwa naIshe Wedu Jesu Pachezvake uyo, mubindu reGetsemane, akariisa kumiromo Yake mumunamato Wake mutsvene wekusiiwa:

Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. zvakadaro, kwete sekuda kwangu, asi sekuda kwenyu. (Mat. 26:39)

Mukombe unofanira kuzadzwa zvakare kuitira kuti Muviri wake, uyo, mukutevera Musoro wayo, achapinda mune yake Passion mukutora kwake chikamu mukununura mweya:

Ramba kuverenga

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti:Ramba kuverenga

PaEvha

 

 

Rimwe remabasa epakati peichi chinyorwa apostolate kuratidza kuti Mai Vedu neChechi magirazi echokwadi sei imwe - ndiko kuti, chokwadi chaicho chinonzi "zvakazarurwa zvakavanzika" chinoratidzira izwi rechiporofita reChechi, kunyanya iro repapa. Muchokwadi, zvakave ziso guru kwandiri kuti ndione kuti mapapa, kwenguva inopfuura zana ramakore, anga achifananidza meseji yaAmai Vakaropafadzwa zvekuti yambiro dzavo dzakasarudzika dzakanyanya "rimwe divi remari" yesangano yambiro dzeChechi. Izvi zvinonyanya kuoneka mukunyora kwangu Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Ramba kuverenga

Simudza Sairi Dzako (Kugadzirira Kurangwa)

Ngarava

 

Nguva yePendekosti payakakwana, vese vaive vari panzvimbo imwechete pamwechete. Pakarepo kwakauya ruzha kubva kudenga semhepo ine simba yekutyaira, uye rwakazadza imba yose mavakanga vari. (Mabasa 2: 1-2)


MUPENYU nhoroondo yeruponeso, Mwari haana kungoshandisa mhepo mukuita kwake kwehumwari, asi iye pachake anouya semhepo (cf. Joh. 3: 8). Izwi rechiGiriki pneuma pamwe chete nechiHebheru ruah zvinoreva zvose "mhepo" uye "mweya." Mwari anouya semhepo kuzopa simba, kunatsa, kana kutora kutonga (ona Mhepo dzeShanduko).

Ramba kuverenga

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Akazadziswa, Asi Asati Apera

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera weChina Chechina cheLent, Kurume 21st, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN Jesu akazova munhu uye akatanga hushumiri Hwake, Akazivisa kuti hunhu hwapinda mu “Kuzara kwenguva.” [1]cf. Mako 1: 15 Zvinorevei izvi mutsara usinganzwisisike makore zviuru zviviri gare gare? Izvo zvakakosha kuti tinzwisise nekuti zvinotizarurira chirongwa che "nguva yekupedzisira" icho chave kuitika ...

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mako 1: 15

Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

 

Nevazhinji vatsva vatsva vari kuuya mungarava vhiki yega yega, mibvunzo yekare iri kubuda seyiyi: Sei Papa vasiri kutaura nezvenguva dzekupedzisira? Mhinduro yacho ichashamisa vazhinji, kuvimbisa vamwe, uye kupokana vazhinji. Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 21st, 2010, ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa kune izvozvi papa. 

Ramba kuverenga

Tsitsi Kune Vanhu Vari Murima

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro weChipiri Svondo reLent, Kurume 2nd, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO mutsetse kubva kuTolkien's Ishe Rings iyo, pakati pevamwe, yakasvetukira kunze kwandiri apo hunhu Frodo hunoshuvira kufa kwemuvengi wake, Gollum. Iyo yakangwara wizard Gandalf inopindura:

Ramba kuverenga

Chiporofita Chinonyanya Kukosha

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neChitatu cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 25, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO kune zvakawanda zvekutaura nhasi pamusoro pekuti ichi kana icho chiporofita chichazadzikiswa, kunyanya pamusoro pemakore mashoma anotevera. Asi ini ndinogara ndichifungisisa nezvekuti husiku huno hunogona kuve husiku hwangu hwekupedzisira pasi pano, uye saka, kwandiri, ini ndinowana mujaho wekuti "ndizive zuva" rakawandisa zvakanyanya. Ndinowanzonyemwerera pandinofunga nezvenyaya iya yaSt. Francis uyo, panguva yekurima gadheni, akabvunzwa kuti: "Waizoitei dai waiziva kuti nyika ichaguma nhasi?" Akapindura, "Ndofunga ndinopedza kurima mutsetse webhinzi uyu." Apa ndipo pane huchenjeri hwaFrancis: iro basa renguva iko kuda kwaMwari. Uye kuda kwaMwari chinhu chakavanzika, kunyanya kana zvasvika nguva.

Ramba kuverenga

Pasi Pano seKudenga

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 24, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

FUNGISISA zvakare aya mazwi kubva muEvhangeri yanhasi:

… Ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.

Zvino nyatsoteerera kuverenga kwekutanga:

Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu; Izvo hazvidzokere kwandiri zvisina maturo, asi zvichaita zvandinoda, ndichizadzisa magumo andakazvitumira.

Kana Jesu akatipa iri "izwi" kuti tinamate mazuva ese kuna Baba vedu Vokudenga, saka munhu anofanira kubvunza kana Hwake Humambo uye Kuda Kwavo kuchave pasi pano sezvazviri kudenga? Chero izwi iri ratakadzidziswa kunamatira richazadzisa magumo ... Mhinduro, hongu, ndeyekuti aya mazwi aIshe achazadzisa magumo avo uye acha…

Ramba kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

Ramba kuverenga

Resolute

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 30, 2014
Chirangaridzo cheSt. Jerome

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

POSHI munhu anochema kutambudzika kwake. Imwe yacho inoenda yakanangana navo. Mumwe murume anobvunza kuti nei akazvarwa. Mumwe anozadzisa magumo ake. Varume vaviri ava vanoshuvira kufa kwavo.

Musiyano uripo wekuti Jobho anoda kufa kuti apedze kutambura kwake. Asi Jesu anoda kufa kuti apere yedu kutambura. Saka…

Ramba kuverenga

Husingaperi Utongi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 29, 2014
Mutambo weVatendi Michael, Gabriel, naRafael, Ngirozi Huru

Zvinyorwa zvemitambo pano


Muonde

 

 

zvose zviri zviviri Daniel naSt. John vanonyora nezvechikara chinotyisa chinomuka kuzadza pasi rose kwenguva pfupi ... asi chinoteverwa nekugadzwa kweHumambo hwaMwari, "kutonga kusingaperi." Chinopihwa kwete chete kune uyo “Somwanakomana womunhu”, [1]cf. Kutanga kuverenga asi…

… Humambo nekutonga nehukuru hwehumambo pasi pedenga rose zvichapihwa kuvanhu vevatsvene veWekumusoro-soro. (Dhan. 7:27)

ichi ruzha senge Denga, ndosaka vazhinji vachikanganisa kutaura nezvekuguma kwenyika mushure mekudonha kwechikara ichi. Asi vaApostora naMadzibaba eKereke vakazvinzwisisa zvakasiyana. Ivo vaitarisira kuti, pane imwe nguva mune ramangwana, Humambo hwaMwari hwaizouya nenzira yakadzama uye yepasi rose kuguma kwenguva.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutanga kuverenga

Kubvisa Anodzora

 

THE Mwedzi wapfuura wave wekushungurudzika kunoshamisa apo Ishe vanoramba vachinyevera kuti zviripo Saka Nguva Yakareba Yasara. Nguva dzinosuwisa nekuti vanhu voda kukohwa izvo Mwari akatiteterera kuti tisadyara. Zvinosuwisa nekuti mweya mizhinji haizive kuti iri pamatanho ekuparadzaniswa nekusingaperi kubva kwaari. Zvinosuruvarisa nekuti iyo nguva yekuda kweChechi pachayo yasvika apo Judhasi achamumukira. [1]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI Zvinosuwisa nekuti Jesu haasi kungoregeredzwa nekukanganikwa pasi rese, asi anoshungurudzwa nekusekwa zvakare. Saka, iyo Nguva yenguva kwakauya apo kusateerera mutemo kwese kuchaitika, uye kuri kuitika pasi rose.

Ndisati ndaenderera mberi, fungisisa kwechinguva mazwi echokwadi-akazadzwa musande:

Usatya zvingazoitika mangwana. Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachakuchengetai mangwana nemazuva ese. Pamwe anokudzivirira kubva pakutambura kana Iye achakupa simba risingakundike kuti utsungirire. Iva nerunyararo ipapo uye isa parutivi mifungo yese uye kufungidzira. —St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17

Chokwadi, ino blog haisi yekuvhundutsa kana kuvhundutsa, asi kukusimbisa nekukugadzirira kuitira kuti, sevasikana vashanu vakangwara, mwenje wekutenda kwako usadzimwa, asi upenye kupenya apo chiedza chaMwari munyika. rakadzima zvizere, uye rima rakadzivirirwa zvizere. [2]cf. Mat 25: 1-13

Naizvozvo rambai makamuka, nekuti hamuzivi zuva kana nguva yacho. (Mat. 25:13)

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI
2 cf. Mat 25: 1-13

Kuzadzisa Chiporofita

    IZVOZVO SHOKO PASI MASA KUVERENGWA
yaKurume 4, 2014
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Casimir

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE Kuzadzikiswa kweSungano yaMwari nevanhu vake, iyo ichazadzikiswa zvizere muMutambo weMuchato weGwayana, yakafambira mberi mukati memamireniyoni se Kuvhiringidza izvo zvinova zvidiki uye zvidiki nekufamba kwenguva. MuPisarema nhasi, David anoimba:

Jehovha akazivisa kuponesa kwake, Akaratidza pamberi pake ndudzi dzakarurama.

Uye zvakadaro, zaruriro yaJesu yakanga ichiri mazana emakore apfuura. Saka ruponeso rwaIshe rwungazivikanwa sei? Yaizivikanwa, kana kuti zvirinani yaitarisirwa, kuburikidza chiporofita…

Ramba kuverenga

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

 

 

IN Kukadzi gore rapfuura, Benedict XVI achangosiya basa, ndakanyora Zuva Rechitanhatu, uye maitirwo edu sekunge tava kusvika pa "gumi nembiri awa," chikumbaridzo che Zuva raIshe. Ini ndakanyora ipapo,

Papa anotevera achatitungamira isuwo… asi ari kukwira chigaro cheushe icho nyika inoda kupidigura. Ndizvozvo chikumbaridzo yandiri kutaura nezvayo.

Sezvo isu tichitarisa maitiro epasire papa papa waPapa Francis, zvinoita senge zvakapesana. Hazvina zuva renhau rinoenda kuti vezvenhau venyika havasi kuita imwe nyaya, vachimhanyisa papa mutsva. Asi makore 2000 apfuura, mazuva manomwe Jesu asati arovererwa, vaive vachimumomotera zvakare…

 

Ramba kuverenga

Chando MuCairo?


Chando chekutanga muKairo, Egypt mumakore zana, AFP-Getty Mifananidzo

 

 

chando muCairo? Ice muIsrael? Sleet muSyria?

Kwemakore akati wandei izvozvi, nyika yakatarisa sezvo zviitiko zvepanyika zvakasvibisa matunhu akasiyana siyana kubva kunzvimbo kuenda kunzvimbo. Asi pane here chinongedzo kune zviri kuitikawo munharaunda muzhinji: kuparadza mutemo wepanyama nehunhu?

Ramba kuverenga

Horizon of Hope

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 3rd, 2013
Chirangaridzo chaSt. Francis Xavier

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ISAYA inopa chiono chinonyaradza chakadai chenguva yemberi zvekuti munhu anogona kukanganwirwa nekufunga kuti ingoriwo "nyere kurota." Mushure mekucheneswa kwepasi ne "shamhu yemuromo [waIshe], nemweya wemiromo yake," Isaya anonyora.

Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichawira pasi nembudzana… Hakuchazovazve nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11)

Ramba kuverenga

Vakapukunyuka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 2, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO mamwe magwaro muMagwaro ayo, sezvinobvumwa, ari kunetsa kuverenga. Kuverenga kwanhasi kwekutanga kune imwe yacho. Inotaura nezvenguva inouya apo Ishe vachashambidza "tsvina yevanasikana veZioni", vachisiya shure bazi, vanhu, vanova "kubwinya nekubwinya" Kwake.

… Chibereko chenyika chichava kukudzwa nekubwinya kune vakasara veIsraeri. Ani naani anogara muZioni, uye vaya vakasara muJerusarema vachanzi vatsvene. (Isaya 4: 3)

Ramba kuverenga

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 1, 2013
Svondo yekutanga yeAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE bhuku raIsaya — uye Adventi iyi — inotanga nechiratidzo chakajeka cheZuva rinouya apo “nyika dzese” dzichamhanyira kuChechi kuzopihwa kubva paruoko rwake dzidziso dzinopa hupenyu dzaJesu. Sekureva kwa Madzibaba eChechi ekutanga, Mukadzi Wedu weFatima, uye mazwi echiporofita emapapa ezana ramakore makumi maviri, tinogona kutarisira "nguva yorugare" iri kuuya apo ivo "vachapfura minondo yavo vachiiita miromo yemagejo nemapfumo avo vachiaita zvekuchekereresa" (ona Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!)

Ramba kuverenga

Chikara Chinokwira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 29th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano.

 

THE muporofita Danieri anopiwa chiono chine simba uye chinotyisa chehushe hune hunotonga kwenguva — yechina ichive hudzvanyiriri hwepasi rose kwaizobuda Anopesana naKristu, sekureva kwetsika. Vese Danieri naKristu vanotsanangura kuti nguva dzeichi "chikara" dzichaita sei, zvisinei nemaonero akasiyana.Ramba kuverenga

Chipatara Chemumunda

 

BACK munaJune wa2013, ndakakunyorera iwe nezve shanduko dzandanga ndichiona maererano neshumiro yangu, maratidzirwo ayo, izvo zvinoratidzwa nezvimwe mukunyora kunodaidzwa Rwiyo rweMurindi. Mushure memwedzi yakati wandei zvino yekufungisisa, ndinoda kugoverana nemi zvandaona kubva pane zviri kuitika munyika medu, zvinhu zvandakakurukura nemukuru wangu wezvemweya, uye nekwandiri kunzwa kuti ndiri kuendeswa izvozvi. Ini ndinodawo kukoka yako yekuisa yekuisa pamwe nekukurumidza kuongorora pazasi.

 

Ramba kuverenga

Mhepo Nyowani

 

 

PANO imhepo nyowani inovhuvhuta nemweya wangu. Muhusiku hwakasviba kupfuura iyi mwedzi yakati wandei yapfuura, yanga ichingove zevezeve. Asi ikozvino zvave kutanga kufamba nemweya wangu, kusimudzira moyo wangu kuDenga neimwe nzira. Ini ndinonzwa rudo rwaJesu rweboka diki iri rakaungana pano zuva nezuva reKudya kweMweya. Ndirwo rudo runokunda. Rudo rwakakunda nyika. Rudo irworwo ichakunda zvese zviri kuuya kuzotirwisa munguva dziri mberi. Imi muri kuuya pano, shingai! Jesu ari kuzotipa kudya nekutisimbisa! Ari kuzotishongedzera maMiedzo Makuru ayo ave kutenderera pasirese semukadzi ave kuda kupinda mukushanda zvakaoma.

Ramba kuverenga

Kufambira Mberi

 

 

AS Ndakakunyorerai kutanga kwemwedzi uno, ndakabayiwa moyo netsamba zhinji dzandakagamuchira dzevaKristu pasi rese vanotsigira uye vanoda kuti hushumiro uenderere mberi. Ndataurirana ndichienderera mberi naLea uye wangu director wezvemweya, uye takaita sarudzo dzekuenderera mberi.

Kwemakore, ndanga ndichifamba zvakanyanya, kunyanya kuUnited States. Asi takaona kukura kwakaita huwandu hwevanhu uye kushaya hanya nezviitiko zveChechi zvawedzera. Kwete izvozvo chete, asi imwechete yeparishi mishoni muUS yakaderera rwendo rwemazuva 3-4. Uye zvakadaro, nezvangu zvinyorwa pano uye mawebhusaiti, ndanga ndichisvika zviuru zvevanhu panguva. Izvo zvinongonzwisisika, saka, kuti ndinoshandisa nguva yangu zvakanaka uye nehungwaru, ndichiishandisa iyo inonyanya kubatsira mweya.

Mukuru wangu wezvemweya akataura zvakare kuti, chimwe chezvibereko zvekutarisa se "mucherechedzo" wekuti ndiri kufamba mukuda kwaMwari ndechekuti hushumiri hwangu-uhwo hwave hwakazara-nguva ikozvino kwemakore gumi nematatu- huri kuriritira mhuri yangu. Nekuwedzera, tiri kuona kuti nemapoka mashoma uye kusava nehanya, zvave zvichinyanya kuoma kururamisa mutengo wekuve munzira. Kune rimwe divi, zvese zvandinoita pamhepo mahara, sezvazvinofanira kuve. Ndakagamuchira pasina muripo, saka ndinoda kupa pasina mutengo. Chero chinhu chiri kutengeswa zvinhu izvo zvatakatora mari yekugadzira mukati, senge bhuku rangu nemaCD. Naivowo vanobatsira kugovera muchikamu chehushumiri uhu nemhuri yangu.

Ramba kuverenga

Snopocalypse!

 

 

IZuro mumunamato, ndakanzwa mazwi mumoyo mangu:

Mhepo dzekuchinja dziri kuvhuvhuta uye hadzizombomira izvozvi kusvikira ndanatsa nekuchenesa nyika.

Uye neizvozvo, dutu remhepo rakauya patiri! Takamuka mangwanani ano kumatunhu echando anosvika kumamita gumi nemashanu muyadhi yedu! Yakawanda yacho yakanga iri mhedzisiro, kwete yekudonha kwechando, asi mhepo ine simba, isingadzokere shure. Ndakaenda panze uye - pakati pekutsvedza ndichidzika nemumakomo machena nevanakomana vangu - ndakapfura pfuti shomanana kutenderedza purazi parunhare kuti ndigovere nevaverengi vangu. Handisati ndamboona dutu remhepo richiburitsa mhinduro senge izvi!

Sezvinobvumwa, hazvisi izvo chaizvo zvandaifungidzira pazuva rekutanga reChirimo. (Ndinoona ndatsigirwa kuti nditaure muCalifornia svondo rinouya. Ndatenda Mwari….)

 

Ramba kuverenga

Mudziviriri uye Defender

 

 

AS Ndakaverenga kugadzwa kwaPapa Francis semhuri, handina kuzokwanisa kubatsira asi kufunga kwekusangana kwangu kudiki namashoko anonzi Amai Vakaropafadzwa mazuva matanhatu apfuura ndichinamata pamberi peChipiriso Chakakomborerwa.

Akagara pamberi pangu yaive kopi yaFr. Bhuku raStefano Gobbi Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, mameseji akagashira iyo Imprimatur uye nedzimwe dzidziso dzedzidzo. [1]Fr. Meseji dzaGobbi dzakafanotaura kupera kweKukunda kweMweya Musachena panosvika gore ra2000. Zviripachena, kufungidzira uku kwaive kwakashata kana kunonoka. Kunyange zvakadaro, kufungisisa uku kuchiri kupa kukurudzira panguva yakakodzera uye kwakakodzera. Sekutaura kwaSt. Paul nezve chiporofita, "Chengeta izvo zvakanaka." Ndakagara pachigaro changu ndokubvunza Amai Vakaropafadzwa, avo vanonzi vakapa mameseji aya kuna mushakabvu Fr. Gobbi, kana ane chekutaura nezve papa wedu mutsva. Nhamba "567" yakapinda mumusoro mangu, uye saka ndakaitendeukira. Yaive meseji yakapihwa Fr. Stefano mukati Argentina musi waMarch 19, Mutambo weSt.Joseph, makore gumi nemana apfuura kusvika nhasi uno kuti Pope Francis anotora chigaro chaPeter zviri pamutemo. Panguva yandakanyora Mbiru mbiri uye New Helmsman, Ndakanga ndisina kopi yebhuku pamberi pangu. Asi ini ndoda kutaura pano izvozvi chikamu cheizvo Amai Vakaropafadzwa vanoti zuva irori, kuchiteverwa nezvinyorwa kubva kuna Pope Francis 'homily zvakapihwa nhasi. Handigone kubatsira asi kunzwa kuti Mhuri Dzvene iri kuputira maoko avo kutikomberedza tese panguva ino yekutora nguva…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Fr. Meseji dzaGobbi dzakafanotaura kupera kweKukunda kweMweya Musachena panosvika gore ra2000. Zviripachena, kufungidzira uku kwaive kwakashata kana kunonoka. Kunyange zvakadaro, kufungisisa uku kuchiri kupa kukurudzira panguva yakakodzera uye kwakakodzera. Sekutaura kwaSt. Paul nezve chiporofita, "Chengeta izvo zvakanaka."

Mbiru Mbiri & Iyo Nyowani Helmsman


Mufananidzo naGregorio Borgia, AP

 

 

Ndinoti kwauri, ndiwe Petro, uye
on
ichi
ibwe
Ndichavaka kereke yangu, nemasuwo epasi
hauzoikunde.
(Mat. 16:18)

 

WE ndanga ndichityaira munzira yechando yechando paLake Winnipeg nezuro pandakatarisa pafoni yangu. Meseji yekupedzisira yandakagashira chiratidzo chedu chisati chadzima yaive "Habemus Papam! ”

Mangwanani ano, ndanga ndakwanisa kuwana wepano pane ino nzvimbo iri kure yekuIndia ine satellite - uye neiyo, mifananidzo yedu yekutanga yeThe New Helmsman. Akavimbika, anozvininipisa, akasimba weArgentina.

Dombo.

Mazuva mashoma apfuura, ndakafemerwa kufunga nezvehope dzaSt. John Bosco mu Kurarama Chiroto? vachiona tarisiro yekuti Denga raizopa Chechi mutyairi uyo aizoenderera nekufambisa Bhawa raPeter pakati peMbiru Mbiri dzekurota kwaBosco.

Papa mutsva, achiisa muvengi kukundisa uye kukunda zvipingamupinyi zvese, anotungamira ngarava kusvika pamakoramu maviri uye anouya kuzorora pakati pavo; anoiita ichikurumidza neketani yechiedza iyo yakaturikwa kubva pauta kuenda kune anchor yekoramu pane iyo inomira Hondo; uye neimwe cheni yemwenje yakaturikwa kubva kumashure, anoisunga kumucheto kwakatarisana kune imwe chinotsigisa chakarembera kubva pambiru pane iyo inomira Mhandara Isingaonekwe.-https://www.markmallett.com/blog/2009/01/pope-benedict-and-the-two-columns/

Ramba kuverenga

Kurarama Chiroto?

 

 

AS Ndambotaura nguva pfupi yadarika, izwi rinoramba rakasimba pamoyo wangu, “Uri kupinda mumazuva ane njodzi."Nezuro, ne" simba "uye" maziso airatidzika kuzadzwa nemimvuri uye kunetseka, "Cardinal akatendeukira kune blogger yeVatican ndokuti," Inguva ine njodzi. Tinyengetererei. ” [1]Kurume 11, 2013, www.mujngurseamdies.com

Hongu, pane pfungwa yekuti Kereke irikupinda mumvura dzisina mabhatani. Akatarisana nemiedzo mizhinji, mimwe mikuru kwazvo, mumakore ake zviuru zviviri zvenhoroondo. Asi nguva dzedu dzakasiyana…

… Redu rine rima rakasiyana nemhando kubva pane ripi zvaro rakavepo pamberi paro. Njodzi yakakosha yenguva iri pamberi pedu kupararira kwedambudziko rekusatendeka, iro Vaapositori naIshe wedu Pachezvine vakafanotaura sedambudziko rakaipisisa renguva dzekupedzisira dzeChechi. Uye kanenge mumvuri, mufananidzo chaiwo wenguva dzekupedzisira uri kuuya pamusoro penyika. -Blessed John Henry Cardinal Newman (1801-1890), mharidzo pakuvhurwa kweSt. Bernard Seminari, Gumiguru 2, 1873, Kusavimbika kweRamangwana

Uye zvakadaro, pane mufaro unokwira mumweya wangu, pfungwa yeiyo kutarisira raMai vedu naIshe Wedu. Nekuti isu tiri pacusp yemiedzo mikuru uye kukunda kukuru kweChechi.

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kurume 11, 2013, www.mujngurseamdies.com

Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos


Mufananidzo naOli Kekäläinen

 

 

Kutanga kuburitswa muna Kubvumbi 17th, 2011, ndakamuka mangwanani ano ndichifunga kuti Ishe vaida kuti ndinyorazve izvi. Pfungwa huru iri kumagumo, uye kudiwa kwehungwaru. Kune vaverengi vatsva, zvese izvi zvekufungisisa zvinogona zvakare kushanda sekumutsa-kukwira kune hukomba hwenguva yedu….

 

DZIMWE nguva yadarika, ini ndakateerera pawairesi kune imwe nyaya yenyaya pamusoro pemhondi yekuuraya pane imwe nzvimbo yakasununguka muNew York, nemhinduro dzese dzinotyisa. Mhedzisiro yangu yekutanga yaive hasha nehupenzi hwechizvarwa chino. Tinotenda here nemazvo kuti kugara tichikudza vanouraya vepfungwa, mhondi dzakawanda, vabati chibharo vakaipa, uye hondo mu "varaidzo" yedu hazvina zvazvinoita pakurarama kwedu kwepamoyo uye pamweya? Kutarisa nekukasira pamashalofu echitoro chekuhaya mafirimu kunoratidza hunhu hwakadzikira, husingazive, uye hwakapofomadzwa kuhuchokwadi hwehurwere hwedu hwemukati zvekuti isu tinotenda kudakara kwedu nekunamata zvidhori, kutya, uye mhirizhonga zvakajairika.

Ramba kuverenga