TruNews Kubvunzana

 

MAKO MALLETT aive muenzi pa TruNews.com, vhidhiyo redhiyo podcast, musi wa 28 Kukadzi, 2013. Vaine mukokeri, Rick Wiles, vakakurukura nezvekusiya basa kwaPope, kuramba kutenda muChechi, nedzidziso ye "nguva yekupedzisira" kubva mumaonero eKatorike.

Mukristu weevhangeri achibvunzurudza muKaturike mubvunzurudzo isingawanzoitika! Teerera mu pa:

TruNews.com

Zvinogoneka… kana Kwete?

APTOPIX VATICAN PALM SVONDOMufananidzo neruremekedzo The Globe and Mail
 
 

IN chiedza chezviitiko zvenguva pfupi yapfuura papapa, uye iri, iro rekupedzisira zuva rekushanda raBenedict XVI, zviporofita zviviri zvazvino kunyanya zviri kuwana kukwezva pakati pevatendi maererano napapa anotevera. Ini ndinobvunzwa nezvazvo nguva dzose mumunhu pamwe neemail. Nekudaro, ini ndinomanikidzwa kuti pakupedzisira ndipe mhinduro yakakodzera.

Dambudziko nderekuti zviporofita zvinotevera zvinopesana zvakanyanya. Imwe kana zvese zviri zviviri, nokudaro, hazvigone kuve zvechokwadi….

 

Ramba kuverenga

Awa yeVanhu


Zuva Rokuyaruka Hwenyika

 

 

WE vari kupinda panguva yakadzama kwazvo yekunatswa kweChechi nepasi. Zviratidzo zvenguva zvakatikomberedza sekumuka kwezvinhu, hupfumi, uye kugadzikana kwemagariro nezvematongerwo enyika zvichitaura nezvenyika iri padhuze ne Yenyika Dzepasi Pose. Nekudaro, ndinotenda kuti tave kusvikawo paawa yaMwari ”kuedza kwekupedzisira”Pamberi pe “Zuva reruramisiro”Inosvika (ona Kuedza kwekupedzisira), sezvakanyorwa naSt. Faustina mudhayari rake. Kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kwenguva:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848

Ropa uye Mvura irikudurura nguva ino kubva kuMweya Mutsvene waJesu. Iyi ndiyo tsitsi irikubuda kubva muMoyo weMuponesi ndiyo yekupedzisira kuyedza ku…

… Kubvisa [vanhu] kubva muhushe hwaSatani hwaaishuvira kuparadza, uye nokudaro kuvapinza murusununguko runotapira rwekutonga kwerudo rwake, rwaaishuwira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kugamuchira kuzvipira uku.—St. Margaret Mary (1647-1690), holyheartdevotion.com

Ndezve izvi zvandinotenda takadaidzirwa Iyo Bastion-nguva yekunyengetera zvakanyanya, kutarisa, uye kugadzirira seiyo Mhepo dzeShanduko unganidza simba. Zve matenga nenyika zviri kuzununguka, uye Mwari vari kuzosimbisa rudo rwavo mune imwe yekupedzisira nguva yenyasha nyika isati yacheneswa. [1]ona Iro Ziso reDutu uye Kudengenyeka kwenyika kukuru Inguva ino kuti Mwari agadzirira uto diki, kunyanya re vanhuwo zvavo.

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Zuva Rechitanhatu


Mufananidzo neEPA, na6pm muRome, Kukadzi 11, 2013

 

 

FOR chimwe chikonzero, kusuwa kwakadzika kwakauya pamusoro pangu muna Kubvumbi wa2012, yaive pakarepo mushure merwendo rwaPope kuCuba. Kusuruvara ikoko kwakaguma nekunyora vhiki nhatu dzakazoshevedzwa Kubvisa Anodzora. Inotaura muchidimbu nezvekuti Pope neChechi isimba rinodzivisa sei "asingateereri mutemo," Anopesana naKristu. Ini kana ini hapana kana mumwe munhu wandakaziva kuti Baba Vatsvene vakasarudza ipapo, mushure merwendo irworwo, kusiya chigaro chavo, icho chavakaita muna Kukadzi 11 apfuura 2013.

Kurega basa uku kwatiunza padhuze ne chikumbaridzo cheZuva raIshe…

 

Ramba kuverenga

Saka, Chii chandinoita?


Tariro yeKunyura,
rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

 

PASHURE hurukuro yandakapa kuboka revadzidzi veyunivhesiti pane zvave kutaurwa napapa nezve "nguva dzekupedzisira", mumwe murume wechidiki akandidhonza padivi nemubvunzo. “Saka, kana isu ndivo kurarama mu "nguva dzekupedzisira," chii chatinofanirwa kuita nezvazvo? " Mubvunzo wakanaka kwazvo, wandakaenderera mberi nekupindura muhurukuro yangu inotevera navo.

Aya mapeji ewebhu aripo nekuda kwechikonzero: kutifambisa kuenda kuna Mwari! Asi ndinoziva zvinomutsa mimwe mibvunzo: "Ndoitei?" "Izvi zvinoshandura sei mamiriro angu azvino?" "Ndinofanira kunge ndichiita zvakawanda kugadzirira?"

Ini ndicharega Paul VI apindure mubvunzo, ndobva ndawedzera pairi:

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika nemuChechi, uye icho chiri mubvunzo ndiko kutenda. Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?' times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. Tava pedyo nekuguma here? Izvi hatife takazviziva. Tinofanira kugara takazvibata takagadzirira, asi zvese zvinogona kugara kwenguva yakareba zvakadaro. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

 

Ramba kuverenga

Kuguma Kwezera Iri

 

WE vari kusvika, kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kwezera rino. Saka, nguva ino iripo ichaguma sei?

Vazhinji vavapapa vakanyora mukunamatira kutarisira zera rinouya apo Chechi ichamisikidza kutonga kwayo pamweya kusvika kumagumo epasi. Asi zviri pachena kubva muRugwaro, vanaFata veChechi vekutanga, uye zvakazarurwa zvakapihwa St. Faustina nevamwe vatsvene vanoziva, kuti nyika Unofanira kutanga wachenurwa pane zvakaipa zvese, kutanga naSatani pachake.

 

Ramba kuverenga

Sezvatinowedzera Kuswedera

 

 

IYI makore manomwe apfuura, ndakanzwa Ishe vachifananidza zviri pano nekuuya pamusoro penyika kune a dutu. Iyo yepedyo inosvika kuziso remhepo, ndipo panotowedzera kusimba mhepo. Saizvozvowo, isu tinosvika padyo neiyo Ziso reDutu-Zvakavanzika nevatsvene vakataura se "yambiro" yepasirese kana "kuvhenekera hana" (pamwe “chisimbiso chechitanhatu” chaZvakazarurwa) - zviitiko zvepasirese zvakanyanya zvichave.

Takatanga kunzwa mhepo dzekutanga dzeGreat Storm iyi muna 2008 pakatanga kudonha hupfumi hwenyika [1]cf. Gore reKuburitswa, Landslide &, Manyepo Anouya. Zvatichaona mumazuva nemwedzi iri mberi zvichave zviitiko zviri kuitika nekukurumidza, imwe pamusoro peimwe, izvo zvichawedzera kusimba kweDutu Guru iri. Ndiyo kusangana kwenyonganiso. [2]cf. Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos Kare, pane zviitiko zvakakosha zviri kuitika pasirese izvo, kunze kwekunge iwe uri kutarisa, sezvakaita hushumiro uhu, vazhinji vanenge vasingazvizive.

 

Ramba kuverenga

Saka Nguva Yakareba Yasara

 

Musi weChishanu wekutanga wemwedzi uno, zvakare iwo Mutambo zuva raSt.Faustina, amai vemukadzi wangu, Margaret, vakashaya. Tiri kugadzirira mariro izvozvi. Kutenda kune vese neminamato yako kuna Margaret nemhuri.

Sezvo isu tichiona kuputika kwehuipi pasirese, kubva pakunyomba kunotyisa kwazvo kuna Mwari munzvimbo dzemitambo, kusvika kudonha kuri padyo kwehupfumi, kusvika kuhondo yehondo yenyukireya, mazwi echinyorwa ichi pazasi haawanzo kure nemoyo wangu. Ivo vakasimbiswa zvakare nhasi nemutungamiri wangu wezvemweya. Mumwe mupristi wandinoziva, anonamata zvikuru uye anoteerera mweya, ati nhasi chaiye Baba varikumuudza, "Vashoma vanoziva kuti nguva ishoma sei."

Mhinduro yedu? Usanonoka kutendeuka kwako. Usanonoka kuenda Kureurura kutanga futi. Usanonoka kuyananiswa naMwari kusvika mangwana, nekuti sekunyora kwaPaul Paul, “Nhasi izuva reruponeso."

Kutanga kuburitswa munaNovember 13th, 2010

 

KUNONOSHA zhizha rapfuura ra2010, Ishe vakatanga kutaura izwi mumoyo mangu rinotakura kukurumidza kutsva. Chave chiri kutsiga zvakatsiga mumoyo mangu kusvika ndamuka mangwanani ano ndichichema, ndisingachakwanise kuzvibata zvakare. Ndakataura nemukuru wangu wezvemweya uyo akasimbisa zvave kundiremera pamoyo.

Sekuziva kunoita vaverengi vangu nevatariri, ndakaedza kutaura newe kuburikidza nemazwi eMagisterium. Asi pazasi pezvose zvandanyora uye zvandakataura nezvazvo pano, mubhuku rangu, uye mumawebhusaiti angu, ndizvo pachedu mirayiridzo yandinonzwa mukunamata — kuti vazhinji venyu muri kunzwawo mumunamato. Ini handizotsauke kubva munzira, kunze kwekusimbisa izvo zvataurwa kare 'nekukurumidzira' neMadzibaba Matsvene, nekugovana newe mazwi epachivande andakapihwa. Nekuti ivo havana kuitirwa, panguva ino, kuti vachengetwe vakavanzwa.

Hechino "meseji" sekupihwa kwayakaitwa kubva Nyamavhuvhu muzvikamu kubva mudhayari rangu…

 

Ramba kuverenga

Jesu ari muBhoti Rako


Kristu muDutu Mugungwa reGarirea, Ludolf Backhuysen, 1695

 

IT ndainzwa kunge mashanga ekupedzisira. Motokari dzedu dzave kuparara dzichidhura mari diki, zvipfuyo zvepurazi zvave kurwara nekukuvara zvisinganzwisisike, michina yanga ichikundikana, gadheni harisi kukura, dutu remhepo raparadza miti yemichero, uye kupostora kwedu kwapera mari . Pandakamhanya svondo rapfuura kuti ndibate kutiza kwangu kuenda kuCalifornia kumusangano weMarian, ndakachema ndichitambudzika kumukadzi wangu akamira munzira. Ishe haaone here kuti tiri mukudonha-kusununguka?

Ndainzwa ndasiiwa, uye ita kuti Ishe vazive. Maawa maviri gare gare, ndakasvika panhandare, ndakapfuura nepamagedhi, ndokugara pachigaro changu munhandare. Ndakatarisa kunze kwewindo rangu apo pasi nenyonganiso yemwedzi wapfuura yakawira pasi pemakore. "Ishe," ndakazevezera, "ndichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi… ”

Ramba kuverenga

Nyowani Yekutanga yeKatorike Art


Mukadzi Wedu Wehurombo, © Tianna Mallett

 

 Pakave nezvikumbiro zvakawanda zvemifananidzo yekutanga yakagadzirwa pano nemukadzi wangu nemwanasikana. Iwe unogona ikozvino kuve yavo mune yedu yakasarudzika yepamusoro mhando magineti-anodhinda. Vanouya muna 8 ″ x10 ″ uye, nekuti vane magineti, anokwanisa kuiswa pakati peimba yako pafriji, yako yekuchikoro kukiya, bhokisi rekushandisa, kana imwe simbi pamusoro.
Kana, isa mapuremu aya akanaka uye uaratidze chero kwaunoda mumba mako kana muhofisi.Ramba kuverenga

Zvinokatyamadza! Chikamu VII

 

THE poindi yezvose zvakateedzana pane zvechipo zvipo uye kufamba ndiko kukurudzira muverengi kuti asatya iyo zvinoshamisa muna Mwari! Kuti usatya kutya "kuvhura moyo wako" kuchipo cheMweya Mutsvene uyo Ishe waanoda kudurura nenzira yakasarudzika uye ine simba munguva yedu. Pandakaverenga tsamba dzakatumirwa kwandiri, zviri pachena kuti iyo Charismatic Renewal haina kunge isina kusuwa uye kutadza, kushomeka kwevanhu uye kushaya simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo chaizvo zvakaitika muChechi yekutanga mushure mePendekosti. Vasande Peter naPaul vakapa nzvimbo yakawandisa kugadzirisa machechi akasiyana siyana, kuenzanisa mashandiro, nekumisikidza nharaunda dzichiri kusimukira pamusoro petsika nemitauro yakanyorwa yaiunzwa kwavari. Izvo zvisina kuitwa nevaApostora kuramba zviitiko zvinowanzoitika zvinotyisa zvevatendi, kuyedza kudzvinyirira mweya, kana kudzikamisa kushingairira kwenharaunda dzinobudirira. Asi, ivo vakati:

Musadzime Mweya… teverai rudo, asi shingairirai zvikuru zvipo zvemweya, kunyanya kuti muporofite… pamusoro pezvose, rudo rwenyu kune mumwe nemumwe ngaruve rwakanyanya… (1 VaTesaronika 5:19; 1 VaKori 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ndinoda kupa chikamu chekupedzisira chenyaya idzi kugovana zvandakasangana nazvo pamwe nekufungisisa kubva pandakatanga kusangana nesangano rerunako muna 1975. Panzvimbo pekupa humbowo hwangu hwese pano, ndichazvibvumidza kune izvo zviitiko zvinganzi "zvechisimba."

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu VI

pentekoste_FotorPentekosti, Artist Asingazivikanwe

  

PENDEKOSTI hachisi chiitiko chimwe chete, asi inyasha dzinogona kusangana neChechi kakawanda. Asizve, muzana rino ramakore, vanapapa vanga vachinamata kwete chete kwekuvandudzwa muMweya Mutsvene, asiitsva Pentekosti ”. Kana mumwe akatarisa zviratidzo zvese zvenguva zvakaperekedza munamato uyu — kiyi pakati pavo kuvapo kunoramba kuripo kwaAmai Vakaropafadzwa vanoungana nevana vavo pasi pano kuburikidza nekuratidzwa kunoenderera mberi, sekunge vaive zvakare mu "imba yepamusoro" pamwe nevaApostora. … Mazwi eKatekisimo anotora pfungwa yekukasika:

… Pa “nguva yekupedzisira” Mweya waIshe uchavandudza moyo yavanhu, uchinyora mutemo mutsva mavari. Achaunganidza nekuyananisa vanhu vakapararira uye vakakamurwa; iye achashandura chisikwa chekutanga, uye Mwari achagara imomo nevanhu murunyararo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 715

Ino nguva apo Mweya unouya kuzo "kuvandudza huso hwepasi" inguva, mushure mekufa kwaAntikristu, panguva yakanongedzerwa naBaba veChechi muApocalypse yaSt. “Makore ane chiuru”Nguva iyo Satani akasungwa necheni mugomba rakadzika-dzika.Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu V

 

 

AS isu tinotarisa kuCharismatic Renewal nhasi, tinoona kuderera kukuru muhuwandu hwayo, uye avo vanosara vanonyanya kuchena nevachena-vhudzi. Chii, zvino, icho chaive Charismatic Renewal zvese nezve kana ichitaridzika pamusoro kunge ichipenga? Sekuverenga kwakaita mumwe muverengi achipindura zvakateedzana izvi:

Pane imwe nguva kufamba kweCharismatic kwakanyangarika kunge mafirework anovhenekera mudenga usiku uye ndokuzodzokera kumashure mune rima. Ndakanga ndisinganzwisisike kuti kufamba kwaMwari Wemasimbaose kwaizopera uye kupedzisira kwapera.

Mhinduro kumubvunzo uyu ndiyo inonyanya kukosha pazvirongwa izvi, nekuti inotibatsira kunzwisisa kwete kwatakabva chete, asi nezveramangwana reKereke…

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu IV

 

 

I ndakambobvunzwa kare kana ndiri "Anokwezva." Uye mhinduro yangu ndeyekuti, "Ndini Katurike! ” Ndokunge, ini ndoda kuve zvakazara Katurike, kugara pakati pechipo chekutenda, moyo waamai vedu, Chechi. Uye saka, ini ndinovavarira kuva "charismatic", "marian," "Kufungisisa," "kushingaira," "sakaramendi," uye "mupostori." Izvi zvinodaro nekuti zvese zviri pamusoro hazvisi zveichi kana iro boka, kana ichi kana icho kufamba, asi kune iyo ose muviri waKristu. Nepo vapostori vangasiyana mukutarisa kweshumiro yavo, kuti vave vapenyu zvizere, "vakagwinya", moyo wemunhu, mupostori, inofanira kuvhurika ose pfuma yenyasha iyo Baba vakapa paChechi.

Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatiropafadza munaKristu nezvikomborero zvose zvemweya kumatenga… (Eph 1: 3)

Ramba kuverenga

The Verdict

 

AS rwendo rwangu rwazvino rwehushumiri rwakafambira mberi, ndakanzwa kuremerwa kutsva mumweya mangu, kuremerwa kwemoyo kusiyana nehumambo hwandakatumirwa naIshe. Mushure mekuparidza nezverudo rwake netsitsi dzake, ndakabvunza Baba husiku humwe kuti nei nyika… nei munhu havadi kuzarura mwoyo yavo kuna Jesu uyo ​​akapa zvakadai, asina kumbokuvadza mweya, uye akavhura masuo eDenga uye akawana maropafadzo ese epamweya kuburikidza nerufu rwake paMuchinjikwa?

Mhinduro yakauya nekukurumidza, izwi kubva muMagwaro pachawo:

Kutongwa ndokuku: Chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza; nekuti mabasa avo akange akaipa. (Johani 3:19)

Pfungwa iri kukura, sekufungisisa kwandakaita nezwi iri, nderekuti iri yokupedzisira izwi renguva yedu, zvirokwazvo a mutongo kune nyika iko zvino yave pachikumbaridzo chekuchinja kunoshamisa….

 

Ramba kuverenga

Gomo Rechiporofita

 

WE dzakamiswa pazasi peCanada Rocky Mountains manheru ano, sezvo ini nemwanasikana wangu tichigadzirira kubata ziso rakapfigwa pamberi perwendo rwezuva kuenda kuPacific Ocean mangwana.

Ndiri mamaira mashoma kubva kugomo uko, makore manomwe apfuura, Ishe vakataura mazwi akasimba echiporofita kunaFr. Kyle Dave neni. Iye mupristi anobva kuLouisiana uyo akatiza Dutu Katrina parakaparadza nyika dzekumaodzanyemba, kusanganisira yeparishi rake. Fr. Kyle akauya kuzogara neni mumashure, sechokwadi tsunami yemvura (35 tsoka dutu kumuka!) Yakabvarura muchechi yake, isina chaakasiya asi zvifananidzo zvishoma kumashure.

Tiri pano, isu takanamata, takaverenga Magwaro, takapemberera Misa, uye tikanamata zvimwe zvakare apo Ishe vakaita kuti Shoko riuye. Zvaiita sekunge fafitera rakavhurwa, uye isu takabvumidzwa kudongorera mumhute remangwana kwenguva pfupi. Zvese zvakataurwa mumhando yembeu ipapo (ona Petals uye Hwamanda dzeYambiro) izvozvi zviri kuburitswa pamberi pedu. Kubva ipapo, ndakatsanangura pamazuva echiporofita aya mune zvakanyorwa mazana manomwe pano uye mu bhuku, sekutungamirirwa kwandakaitwa neMweya parwendo urwu rwusina kutarisirwa…

 

Ramba kuverenga

Esperanza


Maria Esperanza, 1928 - 2004

 

Chikonzero chekugoneswa kwaMaria Esperanza chakavhurwa Ndira 31, 2010. Chinyorwa ichi chakatanga kuburitswa munaGunyana 15, 2008, paMutambo weMukadzi Wedu weShungu. Sezvo nekunyora Trajectory, iyo yandinokurudzira kuti uverenge, kunyora uku kunewo akawanda "mazuvano mazwi" atinofanira kunzwa zvakare.

Uye zvakare.

 

IZVI Gore rapfuura, apo pandainamata muMweya, izwi raiwanzo kwira richierekana rasimuka pamiromo yangu.tariro. ” Ndichangobva kudzidza kuti iri ishoko reSpanish rinoreva "tariro."

Ramba kuverenga

Haana tsitsi!

 

IF ari Kujekesa zvichaitika, chiitiko chakafananidzwa ne "kumuka" kweMwanakomana Akarasika, ipapo kwete chete kuti vanhu vachasangana nehuori hwemwanakomana akarasika, anoteerera tsitsi dzaBaba, asiwo haana tsitsi yemukuru mukoma.

Zvinofadza kuti mumufananidzo waKristu, Haatiudze kana mwanakomana mukuru achiuya kuzogamuchira kudzoka kwemunin'ina wake. Chokwadi hama yacho yakatsamwa.

Zvino mwanakomana mukuru anga ave kunze kumunda uye, pakudzoka kwake, zvaaisvika pamba, akanzwa mutinhimira nekutamba. Akadana mumwe wevaranda akamubvunza kuti izvi zvinorevei. Muranda ndokuti kwaari: Munin'ina wako wadzoka, zvino baba vako vabaya mhuru yakakodzwa, nekuti vadzoka havo vakasununguka. Akashatirwa, uye paakaramba kupinda mumba, baba vake vakabuda ndokumuteterera. (Ruka 15: 25-28)

Ichokwadi chinoshamisa ndechekuti, havazi vese vari pasi pano vanozogamuchira nyasha dzeChiedza; vamwe vacharamba "kupinda mumba." Izvi handizvo zvinoitika mazuva ese muhupenyu hwedu here? Isu tinopihwa nguva zhinji dzekutendeuka, asi zvakadaro, kazhinji tinosarudza zvido zvedu zvisiri izvo pane zvaMwari, toomesa moyo yedu zvishoma, pane dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwedu. Gehena pacharo rizere nevanhu vakaramba nemaune kuponesa nyasha muhupenyu huno, uye nokudaro havana nyasha mune inotevera. Rusununguko rwevanhu rwekuzvisarudzira chipo chinoshamisa panguva imwe cheteyo riri basa rakakomba, nekuti ndicho chinhu chimwe chinoita kuti Mwari wemasimbaose abatsire: Anomanikidza ruponeso pamunhu chero zvake zvaari kuda kuti vese vaponeswe. [1]cf. 1 Tim 2: 4

Imwe yemipimo yerusununguko rwekusarudza idzo dzinodzivirira kugona kwaMwari kuita mukati medu ndeiyi haana tsitsi…

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 Tim 2: 4

Kuuya Kuziviswa kwaBaba

 

POSHI yenyasha huru dze Kujekesa chichava chizaruro cheiyo Baba rudo. Yedambudziko guru renguva yedu - kuparadzwa kwemhuri - kurasikirwa nekuzivikanwa kwedu se vanakomana nevanasikana raMwari:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000 

KuParay-le-Monial, France, panguva yeSacred Heart Congress, ndakanzwa Ishe vachiti nguva ino yemwanakomana anopambadza, nguva ye Baba veTsitsi ari kuuya. Kunyangwe zvavo vezvakavanzika vachitaura nezveChiedza seye nguva yekuona Gwayana rakarovererwa kana muchinjikwa wakavhenekerwa, [1]cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa Jesu anozotiratidza rudo rwaBaba:

Ani naani anondiona anoona Baba. (Johani 14: 9)

Ndi “Mwari, akafuma netsitsi” uyo Jesu Kristu akazivisa kwatiri saBaba: Mwanakomana wake chaiye uyo, maari, akamuratidzira uye akamuita kuti azivikanwe kwatiri… Zvakanyanya kune [vatadzi] kuti Mesia anova chiratidzo chakajeka chaMwari uyo rudo, chiratidzo chaBaba. Muchiratidzo chinoonekwa vanhu venguva yedu, sekungofanana nevanhu panguva iyoyo, vanogona kuona Baba. —AKAKomborerwa JOHANI PAURO II, Dhivha mune misercordia, N. 1

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Misuo yeFaustina

 

 

THE "Kujekesa”Chichava chipo chinoshamisa kunyika. Izvi “Ziso reDutu"- izvi kuvhura mudutu- ndiwo "musuo wengoni" wekupedzisira uyo unozovhurwa kuvanhu vese pamberi pe "musuwo wekutongwa" uriwo musuwo wakasara wakashama. Vaviri St. John mune yake Apocalypse naSt Faustina vakanyora nezve masuo aya…

 

Ramba kuverenga

Misangano uye New Album Gadziridza

 

 

KUSANGANISWA KWEMISANGANO

Kudonha uku, ndichave ndichitungamira misangano miviri, imwe muCanada uye imwe muUnited States:

 

KUSANGANISWA PAMWEYA PAKUNAMATA NEMISANGANO INOPORESA

Svondo 16-17th, 2011

Lambert Parish, Sioux Falls, Maodzanyemba Daktoa, US

Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kunyoresa, bata:

Kevin Lehan
605-413-9492
Email: [email inodzivirirwa]

www.sjmusic.com

Bhurocha: tinya pano

 

 

 NGUVA YENGONI
5th Yevanhu Yegore Kudzoka

Svondo 23-25th, 2011

Annapolis Basin Musangano Wemusangano
Cornwallis Park, Nova Scotia, Canada

Kuti uwane mamwe mashoko:
Phone:
(902) 678-3303

Email:
[email inodzivirirwa]


 

NEW ALBUM

Vhiki rapfuura iyi, takaputira "nguva dzekuvata" dzealbum yangu inotevera. Ndiri kunyatsofara nekwairi kuenda uye ndiri kutarisira kuburitsa iyi CD nyowani kutanga kwegore rinouya. Iyo nyoro musanganiswa wenyaya uye nziyo dzerudo, pamwe nedzimwe tambo dzemweya pana Maria uyezve Jesu. Kunyangwe izvo zvingaite senge musanganiswa wechienzi, ini handifunge zvakadaro. Iwo mabharadhi ari muarubhu anobata nemisoro yakajairika yekurasikirwa, kuyeuka, rudo, kutambura… uye kupa mhinduro kune zvese izvi: Jesu.

Tine nziyo gumi nembiri dzasara dzinogona kutsigirwa nevanhu, mhuri, nezvimwe. Mukutsigira rwiyo, unogona kundibatsira kuunganidza imwe mari yekupedzisa dambarefu iri. Zita rako, kana uchida, uye pfupi meseji yekuzvipira, ichaonekwa mune inoisa CD. Iwe unogona kutsigira rwiyo rwe $ 11. Kana iwe uchifarira, bata Colette:

[email inodzivirirwa]

 

Nguva, Nguva, Nguva…

 

 

WHERE nguva yacho inoenda here? Izvo ndezvangu chete, kana zviitiko nezviitiko pachezvazvo zvinoita kunge zvichamhanyisa nekumhanya kwekumhanya? Watova kupera kwaJune. Mazuva ave kupfupika manje kuNorth Hemisphere. Iko kune pfungwa pakati pevanhu vazhinji kuti nguva yatora kukurumidza kusingadi Mwari.

Tiri kunanga kumagumo enguva. Zvino patinosvika zvakanyanya kumagumo enguva, tinowedzera kukurumidza — izvi ndizvo zvinoshamisa. Iko kune, sezvazviri, kukurumidza kwakanyanya kukurumidza munguva; pane kumhanyisa nguva sekungomhanyisa mhanyisa. Uye isu tinoenda nekukurumidza uye nekukurumidza. Tinofanira kunyatsoteerera kune izvi kuti tinzwisise zviri kuitika munyika yanhasi. —Fr. Marie-Dominique Philippe, OP, Chechi yeKaturike pakupera kwezera, Ralph Martin, peji. 15-16

Ini ndanyora kare nezve izvi mu Kupfupisa Kwemazuva uye Iyo Yemhepo yenguva. Uye chii icho nekuitikazve kwa1: 11 kana 11:11? Haasi munhu wese anozviona, asi vazhinji vanozviona, uye zvinogara zvichiita kunge zvine izwi ... nguva ipfupi… inguva yegumi neimwe… zviyero zvekutongwa zviri kubuda (ona zvandanyora 11:11). Zvinosekesa ndezvekuti iwe haugone kutenda kuti zvave zvakaoma sei kuwana nguva yekunyora kufungisisa uku!

Ramba kuverenga

MuKaturike Anodadira?

 

KUBVA muverengi:

Ndanga ndichiverenga yako "mafashama evaporofita venhema" akateedzana, uye kukuudza chokwadi, ndiri kunetsekana. Regai nditsanangure… Ndiri munhu achangobva kutendeukira kuChechi. Ini ndaimbove mufundisi wechiPurotesitendi Mufundisi we "rudzi rwakaipa kwazvo" - ndaive munhu akaoma! Mumwe munhu akabva andipa bhuku naPope John Paul II- uye ndakatanga kudanana nekunyora kwemurume uyu. Ndakarega basa saMufundisi muna 1995 uye muna 2005 ndakapinda muChechi. Ndakaenda kuFranciscan University (Steubenville) ndokuwana Masters muTheology.

Asi apo pandakaverenga bhurogi rako-ndakaona chimwe chinhu chandisina kufarira-chifananidzo changu makore gumi nemashanu apfuura. Ndiri kushamisika, nekuti ndakapika pandakasiya Fundamentalist chiPurotesitendi kuti handingatsiva imwe dzidziso yeimwe. Pfungwa dzangu: chenjera kuti usave wakashata zvekuti unokanganwa kuona basa.

Zvinogoneka here kuti kune chinhu chakadai se "Fundamentalist Katurike?" Ini ndinonetseka nezve heteronomic element mune yako meseji.

Ramba kuverenga

Benedict, uye Kupera kweNyika

PapaPlane.jpg

 

 

 

NdiMay 21, 2011, uye nhepfenyuro huru, senguva dzose, yakanyanya kugadzirira kuterera kune avo vanopa zita rekuti "Mukristu," asi vachitsigira kupokana, kana asiri mazano eupenzi (ona zvinyorwa pano uye pano. Kukumbira ruregerero kune avo vaverengi muEurope avo vakapererwa nenyika maawa masere apfuura. Ndingadai ndakatumira izvi kare). 

 Pasi riri kuguma nhasi here, kana muna 2012? Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa Zvita 18, 2008…

 

 

Ramba kuverenga

Vanhu Vangu Vari Kuparara


Peter Martyr Anokumbira Kunyarara
, Fra Angelico

 

MUNHU WESE kutaura nezvazvo. Hollywood, mapepanhau epasirese, anchors enhau, maKristu evhangeri ... munhu wese, zvinoita, asi huwandu hweChechi yeKaturike. Sezvo vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuyedza kurwisana nezviitiko zvakanyanyisa zvenguva yedu - kubva mamiriro ekunze anoshamisa, kumhuka dzinofa dzakawanda, kugara tichirwiswa nemagandanga - nguva dzatiri kurarama dzave, kubva pew-Persution, chirevo "nzou mumba yekutandarira.”Vazhinji munhu wese anonzwa kune imwe nhanho kana imwe nzira kuti tiri kurarama munguva inoshamisa. Iri kusvetuka kubva mumusoro wenyaya mazuva ese. Asi mapurupiti mumaparishi edu eKatorike anogara akanyarara…

Nekudaro, muKaturike akavhiringidzika anowanzo kusiiwa kumamiriro ezvinhu eHollywood asina tariro-ekupedzisira-epasi anosiya nyika ingave isina ramangwana, kana ramangwana rakachengetedzwa nevatorwa. Kana kusiiwa neanotenda Mwari ariko enhau dzezvematongerwo enyika. Kana iko kududzirwa kwekunyepedzera kwemamwe masekete echiKristu (ingoyambuka-yako-minwe-uye-woturika-kusvika-pakubvutwa). Kana kuenderera kurukova kwe "zviporofita" kubva kuna Nostradamus, vatsva vezvemashiripiti, kana matombo ehieroglyphic.

 

 

Ramba kuverenga

Nyika Iri Kuchema

 

MUMWE MUNHU akanyora munguva pfupi yapfuura achibvunza kuti chii chandinotora pane hove dzakafa uye shiri dzichiratidza pasi rese. Chekutanga pane zvese, izvi zvave kuitika izvozvi mukukura kwehuwandu pamusoro pemakore mashoma apfuura. Mhando dzinoverengeka dziri kungoerekana dza “kufa” muhuwandu hukuru. Imhedzisiro yezvikonzero zvakasikwa? Kupinda kwevanhu? Kupindira kwetekinoroji? Zvombo zveSainzi?

Tapihwa patiri patiri nguva ino munhoroondo yevanhu; kupihwa iyo yambiro dzakasimba dzakapihwa kubva Kudenga; kupihwa mazwi ane simba aMadzibaba Matsvene pamusoro pezana rino ramakore… uye ndokupa iyo nzira isina umwari vanhu vane ikozvino yakateedzerwa, Ndinotenda Magwaro ane mhinduro zvechokwadi kune zviri kuitika munyika pamwe nepasi redu:

Ramba kuverenga

Marudzi Ose?

 

 

KUBVA muverengi:

Mumusangano musi wa Kukadzi 21, 2001, Pope John Paul akagamuchira, mumashoko ake, "vanhu vanobva kumativi ese epasi." Akaenderera achiti,

Iwe unobva kunyika makumi maviri nenomwe pamakondinendi mana uye unotaura mitauro yakasiyana siyana Ichi hachisi chiratidzo chekugona kweChechi here, iye zvino zvaakapararira kumativi ese epasi, kuti anzwisise vanhu vane tsika dzakasiyana nemitauro, kuti vaunze kune ese meseji yaKristu? —JOHANI PAURO II, Homily, Kukadzi 21, 2001; www.vatica.va

Izvi hazvingagadzi kuzadzikiswa kwaMat 24:14 apo inoti:

Vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasirese, souchapupu kumarudzi ose. uye ipapo kuguma kuchasvika (Mat 24:14)?

 

Ramba kuverenga

Kuuya Kwechipiri

 

KUBVA muverengi:

Pane nyonganiso yakawandisa maererano "nekuuya kwechipiri" kwaJesu. Vamwe vanozvidaidza kuti "Eucharistic kutonga", kureva Kuvapo Kwake muSaramente Yakaropafadzwa. Vamwe, kuvapo chaiko kwaJesu achitonga munyama. Ndeipi pfungwa yako pane izvi? Ndiri confused…

 

Ramba kuverenga

Ekupedzisira Eclipses

 

 

JESU akati,Ndini chiedza chenyika."Iri" Zuva "raMwari rakavepo kune nyika nenzira nhatu dzinobatika: munhu, muChokwadi, uye muYukaristiya Tsvene. Jesu akazvitaura seizvi:

Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri. (Johani 14: 6)

Nekudaro, zvinofanirwa kuve pachena kune muverengi kuti zvinangwa zvaSatani zvinogona kunge zviri kukanganisa nzira nhatu kuna Baba…

 

Ramba kuverenga

Ezekieri 12


Nzvimbo Yemazhizha
NaGeorge Inness, 1894

 

Ndave neshungu yekukupai Vhangeri, uyezvezve, kuti ndikupei hupenyu hwangu chaihwo; unondida kwazvo. Vana vangu vadiki, ndakaita saamai vari kukuzvarai, kusvikira Kristu aumbwa mamuri. (1 VaTesaronika 2: 8; VaG. 4:19)

 

IT rave rinenge gore kubva mukadzi wangu neni patakatora vana vedu vasere tikatamira kune chidimbu chidiki chenyika kumapurazi eCanada pakati penzvimbo. Pamwe ndiyo nzvimbo yekupedzisira yandaizosarudza .. gungwa rakavhurika rakafara reminda yekurima, miti mishoma, uye mhepo yakawanda. Asi mamwe mikova yese yakavharwa uye iyi ndiyo ndiyo yakavhurwa.

Pandainamata mangwanani ano, ndichifunga shanduko inokurumidza, inodenha munzira yemhuri yedu, mazwi akadzoka kwandiri zvekuti ndakanga ndakanganwa kuti ndaive ndaverenga nguva pfupi tisati tanzwa kudaidzwa… Ezekieri, Chitsauko 12.

Ramba kuverenga

Boporodzi revaporofita venhema

 

 

Kutanga kuburitswa May28th, 2007, ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa, zvakanyanya kukosha kupfuura nakare kose…

 

IN hope izvo zvinowedzera kuratidzira nguva yedu, St. John Bosco akaona Chechi, inomiririrwa nechikepe chikuru, icho, chakanangana ne nguva yerunyararo, airwiswa zvakanyanya:

Ngarava dzevavengi dzinorwisa nezvose zvavanazvo: mabhomba, canon, pfuti, uye kunyangwe mabhuku uye mapepa vanokandwa pachikepe chaPapa.  -Makumi mana eDoto dzaSt. John Bosco, rakanyorwa uye rakapepetwa naFr. J. Bacchiarello, SDB

Ndokunge, Chechi ichizadzwa nemafashama e vaporofita venhema.

 

Ramba kuverenga

Sei Uchishamisika?

 

 

KUBVA muverengi:

Sei vafundisi veparishi vakanyarara nezvenguva dzino? Zvinoita kwandiri sekuti vapristi vedu vanofanira kunge vachititungamira… asi 99% vakanyarara… sei vakanyarara… ??? Sei vanhu vazhinji, vanhu vazhinji vakarara? Sei vasingamuke? Ndiri kuona zviri kuitika uye ini handisi mushe… sei vamwe vasingakwanise? Zvakafanana nemutumwa wakabva Kudenga wakatumirwa kuti umuke uye uone kuti inguvai… asi vashoma chete ndivo vakamuka uye kunyange vashoma vari kupindura.

Mhinduro yangu iri unoshamisika nei? Kana isu tichigona kunge tichirarama mu "nguva dzekupedzisira" (kwete kuguma kwenyika, asi kuguma "nguva") sevazhinji vapapa vaiita kunge vanofunga saPius X, Paul V, naJohn Paul II, kana zvisiri zvedu varipo Baba Vatsvene, zvino mazuva ano achanyatsoita sezvakataurwa neMagwaro.

Ramba kuverenga

VaRoma I

 

IT kuri kungoona kumashure izvozvi kuti vaRoma Chitsauko 1 chave chimwe chezvikamu zvechiporofita muTestamente Itsva. St. Paul anoisa kufambira mberi kunokatyamadza: kuramba Mwari saIshe weChisiko kunotungamira kukufunga kusina maturo; kufunga kusina maturo kunotungamira mukunamata kwechisikwa; uye kunamatwa kwechisikwa kunotungamira mukukanganiswa kwevanhu ** ity, uye kuputika kwezvakaipa.

VaRoma 1 pamwe ndechimwe chezviratidzo zvikuru zvenguva yedu…

 

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRome - Chikamu II

Paul VI naRalph

Ralph Martin musangano naPapa Paul VI, 1973


IT chiporofita chine simba, chakapihwa pamberi paPapa Paul VI, chinoenderana ne "pfungwa yevakatendeka" mumazuva edu. In Chikamu 11 cheKugamuchira Tariro, Mako anotanga kuongorora mutongo nemutsara chiporofita chakapihwa muRome muna 1975. Kuti utarise vhidhiyo yekupedzisira, shanya www.mbembers.nl

Ndokumbirawo kuti muverenge ruzivo rwakakosha pazasi kune vese vaverengi vangu…

 

Ramba kuverenga