Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

 

Kutanga kuburitswa Kurume 20, 2011.

 

PASI POSE Ini ndinonyora nezve “kuranga"Kana kuti"kururamisira kwaMwari, ”Ndinogara ndichitsvinya, nekuti kazhinji mazwi aya haanzwisisike. Nekuda kwekukuvara kwedu pachedu, uye nemaonero akatsauka e "kururamisira", tinoratidzira mafungiro edu zvisirizvo pana Mwari. Isu tinoona kururamisira se "kurova" kana vamwe kuwana "zvakavafanira." Asi chatisinganzwisise ndechekuti "kuranga" kwaMwari, "kuranga" kwaBaba, kwakadzika midzi nguva dzose, nguva dzose, nguva dzose, murudo.Ramba kuverenga

Baba Vengoni Dzamwari

 
NDANGA NDINE mufaro wekutaura padivi paFr. Seraphim Michalenko, MIC muCalifornia kumachechi mashoma makore masere apfuura. Munguva yedu mumotokari, Fr. Seraphim akaudza kwandiri kuti pane nguva apo dhayari raSt Faustina rakanga riri munjodzi yekudzvinyirirwa zvachose nekuda kweshanduro yakaipa. Akapinda mukati, zvisinei, ndokugadzirisa dudziro, iyo yaizarura nzira yekuti zvinyorwa zvake zviparadzirwe Akazopedzisira ave mutevedzeri wemutevedzeri wake.

Ramba kuverenga

Yambiro - Chisimbiso chechitanhatu

 

VATSVENE nevasingazivi vanozviti "zuva guru rekuchinja", "awa yesarudzo yevanhu." Joinha Mark Mallett uye Prof. Daniel O'Connor apo pavanoratidza kuti kuuya kwe "Yambiro," iri kuswedera padyo, kunoratidzika kunge chiitiko chimwechete muChisimbiso chechitanhatu muBhuku raZvakazarurwa.Ramba kuverenga

Nguva yeNgoni - Chisimbiso Chekutanga

 

Muchiitiko ichi chechipiri chewebhu paTimeline yezviitiko zviri kuitika pasi pano, Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vakadhonza "chisimbiso chekutanga" muBhuku raZvakazarurwa. Tsananguro inogutsa yekuti nei ichizivisa iyo "nguva yengoni" yatiri kurarama izvozvi, uye nei ichikurumidza kupera…Ramba kuverenga

Iwairo reBakatwa

 

THE Dutu Guru randakataura nezvaro mukati Kukurumidza Kutarisana Neziso ine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga, Rugwaro, uye yakasimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Chikamu chekutanga cheDutu chakanyanya kugadzirwa nevanhu: vanhu vanokohwa zvavakadyara (cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga). Ipapo kunouya iyo Ziso reDutu ichiteverwa nehafu yekupedzisira yeDutu inozoguma muna Mwari Pachezvake zvakananga kupindira kuburikidza ne Kutongwa kweVapenyu.
Ramba kuverenga

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti:Ramba kuverenga

Mwoyo waMwari

Mwoyo waJesu Kristu, Cathedral yeSanta Maria Assunta; R. Mulata (zana ramakore rechi20) 

 

CHII uri kuda kuverenga ine mukana wekusangoisa vakadzi chete, asi kunyanya, varume wakasununguka kubva pamutoro usina kukodzera, uye shandura zvakanyanya mararamiro ehupenyu hwako. Ndiro simba reIzwi raMwari…

 

Ramba kuverenga

Areka Huru


Tarisa mudenga rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kana paine Dutu munguva yedu, ko Mwari vachapa “areka” here? Mhinduro ndi "Hongu!" Asi pamwe haasati amboita kuti maKristu apokana chokwadi ichi kunyangwe munguva dzedu sekukakavadzana pamusoro paPapa Francis hasha, uye pfungwa dzakapenga dzenguva yedu yapashure-yanhasi dzinofanira kukwikwidzana neyakavanzika. Kunyange zvakadaro, heino Areka iyo Jesu ari kutipa panguva ino. Ini ndichataurawo "zvekuita" muAreka mumazuva ari mberi. Kutanga kuburitswa Chivabvu 11, 2011. 

 

JESU akataura kuti nguva pamberi pokudzoka kwake pakupedzisira yaizove "sezvazvaive mumazuva aNoa… ” Ndokunge, vazhinji vangave vasina hanya nazvo Dutu achiungana pavari:Havana kuziva kusvikira mafashama auya akavatakura vese. " [1]Matt 24: 37-29 St. Paul akataura kuti kuuya kwe "Zuva raShe" kwaizoita "sembavha usiku." [2]1 Aya 5: 2 Dutu iri, sekudzidzisa kunoita Chechi, rine iyo Kushushikana kweChechi, ndiani achatevera Musoro wake mundima yake kuburikidza ne chepamusoro “Rufu” nekumuka kuvakafa. [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675 Sezvo vazhinji ve "vatungamiriri" vetembere uye kunyangwe vaApostora pachavo vaiita kunge vasingazive, kunyangwe kusvika panguva yekupedzisira, kuti Jesu aifanira kutambura nekufa zvechokwadi, saka vazhinji muChechi vanoita sevasingateerere yambiro dzechiporofita dzinowirirana dzavanapapa. naAmai Vakaropafadzwa- yambiro dzinozivisa nekumaka…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 37-29
2 1 Aya 5: 2
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Simudza Sairi Dzako (Kugadzirira Kurangwa)

Ngarava

 

Nguva yePendekosti payakakwana, vese vaive vari panzvimbo imwechete pamwechete. Pakarepo kwakauya ruzha kubva kudenga semhepo ine simba yekutyaira, uye rwakazadza imba yose mavakanga vari. (Mabasa 2: 1-2)


MUPENYU nhoroondo yeruponeso, Mwari haana kungoshandisa mhepo mukuita kwake kwehumwari, asi iye pachake anouya semhepo (cf. Joh. 3: 8). Izwi rechiGiriki pneuma pamwe chete nechiHebheru ruah zvinoreva zvose "mhepo" uye "mweya." Mwari anouya semhepo kuzopa simba, kunatsa, kana kutora kutonga (ona Mhepo dzeShanduko).

Ramba kuverenga

Mushure mekujekesa

 

Chiedza chose mudenga chinodzimwa, uye kuchave nerima guru pamusoro penyika yese. Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa mudenga, uye kubva pakuvhurika pakaroverwa maoko netsoka dzeMuponesi panozobuda mwenje mikuru inozovhenekera nyika kwenguva yakati. Izvi zvichaitika nguva pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuenda kuSt Faustina, n. 83

 

PASHURE Chisimbiso chechitanhatu chakamunurwa, nyika inosangana ne "kujekeswa kwehana" - inguva yekuverenga (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Johane anozonyora kuti Chisimbiso Chechinomwe chakapunzika uye kudenga kune runyararo “kwehafu yenguva.” Iyo kumbomira pamberi pe Ziso reDutu inopfuura, uye iyo mhepo dzekucheneswa tanga kufuridza zvakare.

Nyarara pamberi paIshe Mwari! Nekuti zuva raJEHOVHA rava pedyo… (Zef. 1: 7)

Iko kumbomira kwenyasha, kwe Ngoni dzaMwari, Zuva reRutongeso risati rasvika…

Ramba kuverenga

Kuvhura Kwakareba Masuo eNtsitsi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera weVhiki Rechitatu reLent, Kurume 14, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Nekuda kwekushamiswa kwekuzivisa naPapa Francis nezuro, kuratidzwa kwanhasi kwakati rebei. Nekudaro, ini ndinofunga iwe uchawana zvirimo zvirinani kuratidza ...

 

PANO chivakwa chepfungwa, kwete chete pakati pevaverengi vangu, asiwo zvevasinganzwisisike vandakakomborerwa navo kusangana navo, kuti makore mashoma anotevera akakosha. Nezuro mukufungisisa kwangu kweMisa kwemazuva ese, [1]cf. Kudimbudzira Munondo Ini ndakanyora maratidziro akaita Denga pacharo kuti chizvarwa ichi chiripo chiri kurarama mu "Nguva yengoni." Senge kuti uratidze mwari uyu nyevero (uye yambiro yekuti vanhu vari panguva yakakweretwa), Pope Francis vakazivisa nezuro kuti Zvita 8, 2015 kusvika Mbudzi 20, 2016 ichave "Jubheri reNgoni." [2]cf. Zenit, Kurume 13, 2015 Pandakaverenga chiziviso ichi, mazwi kubva mudhayari raSt.Faustina akauya pakarepo mundangariro:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kudimbudzira Munondo
2 cf. Zenit, Kurume 13, 2015

Kiyi yekuVhura Mwoyo waMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki Rechitatu reLent, Kurume 10, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO kiyi kumoyo waMwari, kiyi iyo inogona kubatwa nechero ani kubva kumutadzi mukuru kusvika kune musande mukurusa. Nekiyi iyi, moyo waMwari unogona kuvhurwa, uye kwete chete moyo wake, asi matura chaiwo eDenga.

Uye kiyi iyoyo ndeye kuzvininipisa.

Ramba kuverenga

Me?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMugovera mushure meChitatu Chitatu, Kukadzi 21, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

uya-nditevere-me_Fotor.jpg

 

IF unonyatsomira kuti ufunge nezvazvo, kuti unyatsotora izvo zvakangoitika muEvhangeri yanhasi, zvinofanirwa kushandura hupenyu hwako.

Ramba kuverenga

Kuporesa Ronda reEdheni

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu mushure meChitatu Chitatu, Kukadzi 20, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

the_kudzoka_Fotor_000.jpg

 

THE umambo hwemhuka hunogutsikana. Shiri dzinogutsikana. Hove dzinogutsikana. Asi moyo wemunhu hausi. Hatina kugadzikana uye hatigutsikane, tichigara tichitsvaga kuzadzikiswa mune zviuru zvemafomu. Tiri mukutsvaga kusingagumi kwemafaro apo nyika painoshambadza shambadzo dzayo ichivimbisa mufaro, asi tichiendesa chete mufaro-mufaro unopera, sekunge ndiwo mugumo pachawo. Sei saka, mushure mekutenga nhema, isu nenzira isingadzivisiki tinoramba tichitsvaga, kutsvaga, kuvhima zvinoreva uye kukosha?

Ramba kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

Ramba kuverenga

Uchapupu Hwako

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 4th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE zvirema, mapofu, vakaremara, mbeveve… ava ndivo vakaungana vakakomberedza tsoka dzaJesu. Uye Evhangeri yanhasi inoti, “akavaporesa.” Maminetsi pamberi, mumwe aisafamba, mumwe aisakwanisa kuona, mumwe aigona kushanda, mumwe aisagona kutaura… uye kamwe kamwe, vaigona. Zvichida chinguva chakamboitika, vanga vachinyunyuta, “Sei izvi zvaitika kwandiri? Ndakambokuitei Mwari? Nei mandisiya…? ” Asi, chinguva chidiki, rinoti "vakarumbidza Mwari waIsraeri." Ndokunge, pakarepo mweya iyi yaive ne uchapupu.

Ramba kuverenga

Chipatara Chemumunda

 

BACK munaJune wa2013, ndakakunyorera iwe nezve shanduko dzandanga ndichiona maererano neshumiro yangu, maratidzirwo ayo, izvo zvinoratidzwa nezvimwe mukunyora kunodaidzwa Rwiyo rweMurindi. Mushure memwedzi yakati wandei zvino yekufungisisa, ndinoda kugoverana nemi zvandaona kubva pane zviri kuitika munyika medu, zvinhu zvandakakurukura nemukuru wangu wezvemweya, uye nekwandiri kunzwa kuti ndiri kuendeswa izvozvi. Ini ndinodawo kukoka yako yekuisa yekuisa pamwe nekukurumidza kuongorora pazasi.

 

Ramba kuverenga

Iyo Dongo Dongo

 

 

Jehovha, taimbova shamwari.
Iwe neni,
Kufamba takabatana maoko mugadheni remwoyo wangu.
Asi ikozvino, uripi Ishe wangu?
Ndinokutsvaka,
asi tsvaga chete makona akapera patakamboda
mukandizivisa zvakavanzika zvenyu.
Ikoko zvakare, ndakawana Amai vako
uye ndakanzwa kubata kwake kwepamoyo pahuma yangu.

Asi ikozvino, uri kupi?
Ramba kuverenga

Mhepo Nyowani

 

 

PANO imhepo nyowani inovhuvhuta nemweya wangu. Muhusiku hwakasviba kupfuura iyi mwedzi yakati wandei yapfuura, yanga ichingove zevezeve. Asi ikozvino zvave kutanga kufamba nemweya wangu, kusimudzira moyo wangu kuDenga neimwe nzira. Ini ndinonzwa rudo rwaJesu rweboka diki iri rakaungana pano zuva nezuva reKudya kweMweya. Ndirwo rudo runokunda. Rudo rwakakunda nyika. Rudo irworwo ichakunda zvese zviri kuuya kuzotirwisa munguva dziri mberi. Imi muri kuuya pano, shingai! Jesu ari kuzotipa kudya nekutisimbisa! Ari kuzotishongedzera maMiedzo Makuru ayo ave kutenderera pasirese semukadzi ave kuda kupinda mukushanda zvakaoma.

Ramba kuverenga

Nhasi chete

 

 

MWARI inoda kutinonotsa. Kupfuura izvozvo, Anoda kuti tidaro zororo, kunyangwe mumhirizhonga. Jesu haana kumbomhanyira kuMweya wake. Akatora nguva yekudya kwekupedzisira, yekupedzisira dzidziso, nguva yepedyo yekugeza tsoka dzeumwe. Mubindu reGetsemane, Akamisa nguva yekunamata, kuunganidza simba Rake, kutsvaga kuda kwaBaba. Saka sezvo Chechi inoswedera kuMweya wake, isuwo tinofanira kutevedzera Muponesi wedu uye tive vanhu vekuzorora. Muchokwadi, chete nenzira iyi chete isu patinogona kuzvipa isu sechokwadi zviridzwa zve "munyu uye chiedza."

Zvinorevei “kuzorora”?

Kana iwe ukafa, kunetseka kwese, kusagadzikana kwese, zvido zvese zvinomira, uye mweya unomiswa wakadzikama… wakazorora. Fungisisa pane izvi, nekuti ndizvo zvinofanirwa kuve mamiriro edu muhupenyu huno, nekuti Jesu anotidaidza ku "kufa" isu tichiri kurarama:

Ani naani anoda kunditevera anofanira kuzviramba, atore muchinjikwa wake, anditevere. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana…. Ndinoti kwamuri, Kunze kwekuti tsanga yegorosi yawira muvhu ikafa, inongoramba ichingova tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. (Mat. 16: 24-25; Joh. 12:24)

Ehezve, muhupenyu huno, isu hatigone kubatsira asi kurwisana nezvido zvedu uye kurwisa kushaya simba kwedu. Iko kiyi, saka, haisi yekuzvibvumira iwe kuti ubatwe mumafungu anomhanyisa uye mafambiro enyama, mune anokanda mafungu ezvido. Asi, nyura mukati memweya umo Mvura dzeMweya dzichiri.

Isu tinoita izvi nekugara mune mamiriro e kuvimba.

 

Ramba kuverenga

Awa yeVanhu


Zuva Rokuyaruka Hwenyika

 

 

WE vari kupinda panguva yakadzama kwazvo yekunatswa kweChechi nepasi. Zviratidzo zvenguva zvakatikomberedza sekumuka kwezvinhu, hupfumi, uye kugadzikana kwemagariro nezvematongerwo enyika zvichitaura nezvenyika iri padhuze ne Yenyika Dzepasi Pose. Nekudaro, ndinotenda kuti tave kusvikawo paawa yaMwari ”kuedza kwekupedzisira”Pamberi pe “Zuva reruramisiro”Inosvika (ona Kuedza kwekupedzisira), sezvakanyorwa naSt. Faustina mudhayari rake. Kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kwenguva:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848

Ropa uye Mvura irikudurura nguva ino kubva kuMweya Mutsvene waJesu. Iyi ndiyo tsitsi irikubuda kubva muMoyo weMuponesi ndiyo yekupedzisira kuyedza ku…

… Kubvisa [vanhu] kubva muhushe hwaSatani hwaaishuvira kuparadza, uye nokudaro kuvapinza murusununguko runotapira rwekutonga kwerudo rwake, rwaaishuwira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kugamuchira kuzvipira uku.—St. Margaret Mary (1647-1690), holyheartdevotion.com

Ndezve izvi zvandinotenda takadaidzirwa Iyo Bastion-nguva yekunyengetera zvakanyanya, kutarisa, uye kugadzirira seiyo Mhepo dzeShanduko unganidza simba. Zve matenga nenyika zviri kuzununguka, uye Mwari vari kuzosimbisa rudo rwavo mune imwe yekupedzisira nguva yenyasha nyika isati yacheneswa. [1]ona Iro Ziso reDutu uye Kudengenyeka kwenyika kukuru Inguva ino kuti Mwari agadzirira uto diki, kunyanya re vanhuwo zvavo.

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Anodaidzira Isu Patinotsvedza


Kristu Kushungurudza Pamusoro Penyika
, naMichael D. O'Brien

 

 

Ndiri kunzwa ndakamanikidzwa zvine simba kuti nditumirezve zvinyorwa izvi pano manheru ano. Tiri kurarama munguva yakaoma, kudzikama pamberi peDutu, apo vazhinji vanoedzwa kuti varare. Asi isu tinofanirwa kuramba takasvinura, ndiko kuti, maziso edu akatarisana nekuvaka Humambo hwaKristu mumoyo medu uyezve nenyika yakatikomberedza. Nenzira iyi, tichave tichigara mukuchengetwa kwenguva dzose uye nyasha dzaBaba, dziviriro yavo pamwe nekuzodzwa. Tichave tichigara muAreka, uye isu tinofanirwa kunge tiripo izvozvi, nekuti munguva pfupi inotevera ichatanga kunaya ruramisiro pasirese rakatsemuka uye rakaoma uye rine nyota yaMwari. Kutanga kuburitswa muna Kubvumbi 30, 2011.

 

KRISTU AMUKA, ALLELUIA!

 

ZVOKWADI Amuka, alleluya! Ndiri kukunyorera nhasi kubva kuSan Francisco, USA manheru uye Vigil of Divine Mercy, uye Beatification yaJohn Paul II. Mumusha mandiri kugara, mheremhere yekunamatwa kunoitwa muRome, uko kunonamatwa zvakavanzika zveLuminous, kuri kuyerera mukamuri nehunyoro hwetsime rinoyerera uye nesimba rerwizi. Mumwe haagoni kubatsira asi kukurirwa ne michero yeRumuko zvinonyatso kuoneka seChechi Yese inonamata nezwi rimwe kusati kwapihwa kurudziro yemutsivi waSt. Iyo simba zveChechi- simba raJesu - riripo, zvese muuchapupu hunoonekwa hwechiitiko ichi, uye pamberi pechirairo cheVatendi. Mweya Mutsvene ari kufamba…

Kwandiri kugara, imba yekumberi ine madziro akakomberedzwa nemifananidzo nezvifananidzo: St. Pio, Mutsvene Mwoyo, Mukadzi Wedu weFatima neGuadalupe, St. Therese de Liseux…. ese akasvibiswa nemisodzi yemafuta kana ropa rakadonha kubva pameso avo mumwedzi yapfuura. Wekunamata director wevaviri vanogara pano ndiFr. Seraphim Michalenko, mutevedzeri-postulator weSt. Faustina's canonization process. Mufananidzo wake achisangana naJohn Paul II anogara patsoka dzemumwe wemifananidzo iyi. Runyararo runobatika uye kuvepo kwaAmai Vakakomborerwa zvinoita kunge kwakazara mukamuri…

Uye saka, zviri pakati penyika mbiri idzi zvandinokunyorera. Kune rimwe divi, ini ndinoona misodzi yemufaro ichidonha kubva kumeso kweavo vanonamata muRome; kune rimwe divi, misodzi yekusuwa ichidonha kubva pameso aIshe Wedu naMadzimai mumusha uno. Uye saka ndinobvunza zvakare, "Jesu, unoda kuti nditaure chii kuvanhu vako?" Uye ini ndinonzwa mumoyo mangu mazwi,

Udza vana vangu kuti ndinovada. Kuti ini Tsitsi pachayo. Tsitsi anodaidza vana Vangu kuti vamuke. 

 

Ramba kuverenga

Jesu ari muBhoti Rako


Kristu muDutu Mugungwa reGarirea, Ludolf Backhuysen, 1695

 

IT ndainzwa kunge mashanga ekupedzisira. Motokari dzedu dzave kuparara dzichidhura mari diki, zvipfuyo zvepurazi zvave kurwara nekukuvara zvisinganzwisisike, michina yanga ichikundikana, gadheni harisi kukura, dutu remhepo raparadza miti yemichero, uye kupostora kwedu kwapera mari . Pandakamhanya svondo rapfuura kuti ndibate kutiza kwangu kuenda kuCalifornia kumusangano weMarian, ndakachema ndichitambudzika kumukadzi wangu akamira munzira. Ishe haaone here kuti tiri mukudonha-kusununguka?

Ndainzwa ndasiiwa, uye ita kuti Ishe vazive. Maawa maviri gare gare, ndakasvika panhandare, ndakapfuura nepamagedhi, ndokugara pachigaro changu munhandare. Ndakatarisa kunze kwewindo rangu apo pasi nenyonganiso yemwedzi wapfuura yakawira pasi pemakore. "Ishe," ndakazevezera, "ndichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi… ”

Ramba kuverenga

Kuuya Kuziviswa kwaBaba

 

POSHI yenyasha huru dze Kujekesa chichava chizaruro cheiyo Baba rudo. Yedambudziko guru renguva yedu - kuparadzwa kwemhuri - kurasikirwa nekuzivikanwa kwedu se vanakomana nevanasikana raMwari:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000 

KuParay-le-Monial, France, panguva yeSacred Heart Congress, ndakanzwa Ishe vachiti nguva ino yemwanakomana anopambadza, nguva ye Baba veTsitsi ari kuuya. Kunyangwe zvavo vezvakavanzika vachitaura nezveChiedza seye nguva yekuona Gwayana rakarovererwa kana muchinjikwa wakavhenekerwa, [1]cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa Jesu anozotiratidza rudo rwaBaba:

Ani naani anondiona anoona Baba. (Johani 14: 9)

Ndi “Mwari, akafuma netsitsi” uyo Jesu Kristu akazivisa kwatiri saBaba: Mwanakomana wake chaiye uyo, maari, akamuratidzira uye akamuita kuti azivikanwe kwatiri… Zvakanyanya kune [vatadzi] kuti Mesia anova chiratidzo chakajeka chaMwari uyo rudo, chiratidzo chaBaba. Muchiratidzo chinoonekwa vanhu venguva yedu, sekungofanana nevanhu panguva iyoyo, vanogona kuona Baba. —AKAKomborerwa JOHANI PAURO II, Dhivha mune misercordia, N. 1

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Misuo yeFaustina

 

 

THE "Kujekesa”Chichava chipo chinoshamisa kunyika. Izvi “Ziso reDutu"- izvi kuvhura mudutu- ndiwo "musuo wengoni" wekupedzisira uyo unozovhurwa kuvanhu vese pamberi pe "musuwo wekutongwa" uriwo musuwo wakasara wakashama. Vaviri St. John mune yake Apocalypse naSt Faustina vakanyora nezve masuo aya…

 

Ramba kuverenga

Iyo Hukuru Shanduko

 

AS akavimbisa, ndinoda kugovera mamwe mazwi nepfungwa zvakauya kwandiri panguva yangu muParay-le-Monial, France.

 

PAMUSORO POKUDZIDZISWA… RIMWE NYIKA

Ndakanzwa zvakasimba Ishe vachiti tiri pamusoro pe "chikumbaridzo”Yeshanduko huru, shanduko dzinorwadza uye dzakanaka. Mifananidzo yemubhaibheri inoshandiswa yakadzokororwa ndeye yemarwadzo ekubereka. Sekuziva kuri kuita chero amai, kusununguka inguva yakaoma zvikuru - kubatira kunoteverwa nekuzorora kuchiteverwa nekuzvimba kwakanyanya kusvika mwana azvarwa… uye marwadzo anokurumidza kuve chiyeuchidzo.

Kurwadziwa kwekusununguka kweChechi kwave kuitika mukati memazana emakore. Kupesana kukuru kukuru kwakaitika mukukonana pakati peOrthodox (East) nemaCatholic (West) pakupera kwemireniyamu yekutanga, uyezve zvakare muPurotesitendi Shanduko makore mazana mashanu gare gare. Shanduko idzi dzakazungunusa nheyo dzeChechi, dzichipwanya madziro aro zvekuti "hutsi hwaSatani" hwakakwanisa kupinda zvishoma nezvishoma mukati.

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Ramba kuverenga

Rwiyo rwaMwari

 

 

I funga kuti tine "chinhu chitsvene" chose chakashata muchizvarwa chedu. Vazhinji vanofunga kuti kuve Musande ichi ndicho chishuwo chisina kujairika chekuti mweya mishoma chete ndiyo ingangokwanisa kuzadzikisa. Hutsvene ipfungwa inonamata kure isingasvikike. Kuti chero bedzi munhu achidzivirira chitadzo chinofa uye achichengeta mhino yake yakachena, anozo "gadzira" kuenda Kudenga — uye izvo zvakakwana zvakakwana.

Asi muchokwadi shamwari, idzodzo inhema dzinochengeta vana vaMwari muhusungwa, dzinochengeta mweya iri mukusafara uye kusagadzikana. Iyo nhema yakakura sekuudza hanzi kuti haigoni kufamba.

 

Ramba kuverenga

Misangano uye New Album Gadziridza

 

 

KUSANGANISWA KWEMISANGANO

Kudonha uku, ndichave ndichitungamira misangano miviri, imwe muCanada uye imwe muUnited States:

 

KUSANGANISWA PAMWEYA PAKUNAMATA NEMISANGANO INOPORESA

Svondo 16-17th, 2011

Lambert Parish, Sioux Falls, Maodzanyemba Daktoa, US

Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kunyoresa, bata:

Kevin Lehan
605-413-9492
Email: [email inodzivirirwa]

www.sjmusic.com

Bhurocha: tinya pano

 

 

 NGUVA YENGONI
5th Yevanhu Yegore Kudzoka

Svondo 23-25th, 2011

Annapolis Basin Musangano Wemusangano
Cornwallis Park, Nova Scotia, Canada

Kuti uwane mamwe mashoko:
Phone:
(902) 678-3303

Email:
[email inodzivirirwa]


 

NEW ALBUM

Vhiki rapfuura iyi, takaputira "nguva dzekuvata" dzealbum yangu inotevera. Ndiri kunyatsofara nekwairi kuenda uye ndiri kutarisira kuburitsa iyi CD nyowani kutanga kwegore rinouya. Iyo nyoro musanganiswa wenyaya uye nziyo dzerudo, pamwe nedzimwe tambo dzemweya pana Maria uyezve Jesu. Kunyangwe izvo zvingaite senge musanganiswa wechienzi, ini handifunge zvakadaro. Iwo mabharadhi ari muarubhu anobata nemisoro yakajairika yekurasikirwa, kuyeuka, rudo, kutambura… uye kupa mhinduro kune zvese izvi: Jesu.

Tine nziyo gumi nembiri dzasara dzinogona kutsigirwa nevanhu, mhuri, nezvimwe. Mukutsigira rwiyo, unogona kundibatsira kuunganidza imwe mari yekupedzisa dambarefu iri. Zita rako, kana uchida, uye pfupi meseji yekuzvipira, ichaonekwa mune inoisa CD. Iwe unogona kutsigira rwiyo rwe $ 11. Kana iwe uchifarira, bata Colette:

[email inodzivirirwa]

 

Zvimwe pane Vaporofita venhema

 

WHEN director wangu wezvemweya akandikumbira kuti ndinyore zvimwe nezve "vaporofita venhema," ndakafungisisa nezvekuti vanotsanangurwa sei muzuva redu. Kazhinji, vanhu vanoona "vaporofita venhema" sevaya vanofanotaura ramangwana zvisirizvo. Asi kana Jesu kana Vaapositori vachitaura nezvevaporofita venhema, vaiwanzotaura nezveavo mukati Chechi iyo yakatsausa vamwe nekutadza kutaura chokwadi, kuchidiridza, kana kuparidza vhangeri rakasiyana zvachose…

Vadiwa, musavimbe nemweya yose asi edzai mweya kuti muone kana vari vaMwari, nekuti vaporofita venhema vazhinji vakabuda munyika. (1 Johani 4: 1)

 

Ramba kuverenga

Ndichamhanyawo Here?

 


Kuroverwa pamuchinjikwa, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

AS Ndakatarisa zvakare bhaisikopo rine simba Kushuva kwaKristu, Ndakarohwa nevimbiso yaPeter yekuti achaenda kujeri, otofira Jesu! Asi maawa chete gare gare, Peter akamuramba zvine simba katatu. Panguva iyoyo, ndakanzwa hurombo hwangu: "Ishe, pasina nyasha dzenyu, neniwo ndichakutengesai…"

Tingave sei vakatendeka kuna Jesu mumazuva ano enyonganiso, mhosva, uye kuramba kutenda? [1]cf. Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi Tingave nechokwadi sei kuti nesuwo hatizotiza Muchinjikwa? Nekuti zviri kuitika zvakatikomberedza kare. Kubva kutanga kwechinyorwa ichi apostolate, ndakanzwa Ishe vachitaura nezve a Kukuru kusefa ye “masora anobva pakati pegorosi.” [2]cf. Masora Pakati Pegorosi Izvo zvazviri a kusuwa iri kutoumbwa muChechi, kunyange zvisati zvazara pachena. [3]cf. Shungu dzekusuwa Vhiki rino, Baba Vatsvene vakataura nezve kusefa uku paMutsvene weChina Misa.

Ramba kuverenga

Kuyeuka

 

IF unoverenga Kuchengetwa kweMoyo, ipapo unoziva parizvino kuti kangani isu tinotadza kuzvichengeta! Tinotadziswa nyore nyore nechinhu chidiki-diki, tinobviswa murunyararo, uye tinotsauswa kubva kuzvido zvedu zvitsvene. Zvakare, naSt. Paul tinoshevedzera kuti:

Ini handiite zvandinoda, asi ndinoita zvandinovenga…! (VaR. 7:14)

Asi isu tinofanirwa kunzwa zvakare mazwi aSt. James:

Zvitorei semufaro chete, hama dzangu, pamunosangana nemiedzo mizhinji, nekuti munoziva kuti kuyedzwa kwerutendo rwenyu kunounza kutsungirira. Uye kutsungirira ngakuve kwakakwana, kuti iwe uve wakakwana uye wakakwana, usina chaunoshayiwa. (Jakobho 1: 2-4)

Nyasha haina kudhura, inopihwa senge chinokurumidza-chikafu kana pakadzvanya mbeva. Tinofanira kuirwira! Ndangariro, idzo dziri kutora zvakare kuchengetwa kwemoyo, inowanzova hondo pakati pezvishuwo zvenyama nezvido zveMweya. Uye saka, isu tinofanirwa kudzidza kutevera iyo nzira yeMweya…

 

Ramba kuverenga

Nei Rwizi Ruchienda?


Vafori muStaffordshire

 

SEI Mwari vari kundirega ndichitambura nenzira iyi here? Sei paine zvipingaidzo zvakawanda kumufaro nekukura muhutsvene? Sei hupenyu huchifanira kuve hunorwadza kudaro? Zvinonzwa sekunge ini ndinoenda kubva kumupata kuenda kumupata (kunyangwe ndichiziva kuti kune misoro iri pakati). Sei Mwari?

 

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRome - Chikamu VII

 

WATCH ichi chiitiko chinobata chinonyevera nezve hunyengeri huri kuuya mushure me "Kuvhenekerwa kwehana." Ichitevera gwaro reVatican pamusoro peNhambo Itsva, Chikamu VII chinotaura nezvezvinhu zvakaoma zveantikristu uye kutambudzwa. Chikamu chekugadzirira kuziva kare zvichauya…

Kuti utarise Chikamu VII, enda ku: www.mbembers.nl

Zvakare, cherekedza kuti pasi pevhidhiyo yega yega pane chikamu che "Kuenderana Kuverenga" icho chinobatanidza zvakanyorwa pawebhusaiti iyi newebhu kutepfenyura.

Kutenda kune wese munhu anga achibaya bhatani diki "Donation"! Isu tinovimba nemipiro yekutsigira hushumiri hwenguva yakazara, uye takakomborerwa kuti vazhinji venyu munguva dzino dzakaoma dzehupfumi munonzwisisa kukosha kwemameseji aya. Mipiro yako inoita kuti ndirambe ndichinyora uye ndichigovana meseji yangu kuburikidza neinternet mumazuva ano ekugadzirira… ino nguva ye ngoni.

 

Chiporofita chiri muRome - Chikamu VI

 

PANO inguva ine simba iri kuuya yepasi rose, izvo zvinonzi nevatsvene nevanoshamisira "kuvhenekera hana." Chikamu VI cheKugamuchira Tariro kunoratidza maitiro "ziso remhepo" iri inguva yenyasha… uye iri kuuya nguva ye chisarudzo zvenyika.

Rangarira: hapana muripo wekuona aya mawebhusaiti izvozvi!

Kuti utarise Chikamu VI, tinya apa: Kugamuchira Tariro TV

Chiporofita kuRome - Chikamu II

Paul VI naRalph

Ralph Martin musangano naPapa Paul VI, 1973


IT chiporofita chine simba, chakapihwa pamberi paPapa Paul VI, chinoenderana ne "pfungwa yevakatendeka" mumazuva edu. In Chikamu 11 cheKugamuchira Tariro, Mako anotanga kuongorora mutongo nemutsara chiporofita chakapihwa muRome muna 1975. Kuti utarise vhidhiyo yekupedzisira, shanya www.mbembers.nl

Ndokumbirawo kuti muverenge ruzivo rwakakosha pazasi kune vese vaverengi vangu…

 

Ramba kuverenga