Mwari Anesu

Usatya zvingazoitika mangwana.
Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachadaro
kukuitira hanya mangwana uye zuva nezuva.
Pamwe achakudzivirira kubva pakutambura
kana kuti Iye achakupa simba risingakundikani kuti utsvage.
Iva nerunyararo ipapo woisa parutivi mifungo yese uye kufungidzira
.

—St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17,
Tsamba kuna Mukadzi (LXXI), Ndira 16, 1619,
kubva ku Tsamba dzeMweya dzaS. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, peji 185

Tarirai, mhandara ichava nemimba, ichabereka mwanakomana;
vachatumidza zita rake Emanueri,
zvinoreva kuti “Mwari anesu.”
(Mat. 1:23)

LAST zviri mukati mevhiki, ndine chokwadi, zvave zvakaomera vaverengi vangu vakatendeka sezvazvave zvakandiomera. Nyaya yacho inorema; Ndinoziva nezvemuyedzo unogara uripo wekupererwa nezano pamusoro pechinhu chinoita sechisingadzivisiki chiri kupararira pasi rose. Chokwadi, ndiri kushuvira mazuva iwayo ehushumiri apo ndaizogara munzvimbo tsvene ndichingotungamirira vanhu pamberi paMwari kuburikidza nenziyo. Ndinogara ndichichema mumashoko aJeremia:Ramba kuverenga

Nguva Yokupenya

 

PANO ikurukurirano yakawanda mazuva ano pakati pevakasarira veKaturike pamusoro pe“pokupotera”—nzvimbo dzokunyama dzedziviriro youmwari. Zvinonzwisisika, sezvazviri mumutemo womuzvarirwo kuti tide kudaro rarama, kudzivisa marwadzo uye kutambura. Tsinga dziri mumuviri wedu dzinoburitsa chokwadi ichi. Uye zvakadaro, kune chokwadi chepamusoro zvakadaro: kuti ruponeso rwedu runopfuura Muchinjikwa. Saizvozvo, kurwadziwa uye kutambura zvino zvinotora kukosha kwekudzikinura, kwete chete kumweya yedu asi kune yevamwe sezvatinozadza. “izvo zvinoshaikwa pakutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo Kereke” (VaK. 1:24).Ramba kuverenga

Ichando?

 
 
ARE unonzwa wakapindwa nechando mukutya, waoma mutezo mukufambira mberi mune ramangwana? Mazwi anoshanda kubva Kudenga kuti tsoka dzako dzemweya dzifambe zvakare…

Ramba kuverenga

The Secret

 

… Mambakwedza kubva kumusoro achatishanyira
kuvhenekera avo vagere murima nemumvuri werufu,
kutungamira tsoka dzedu munzira yerugare.
(Ruka 1: 78-79)

 

AS kaive kekutanga kuuya kwaJesu, saka zviri zvakare pachikumbaridzo chekuuya kweHumambo Hwake pasi pano sezvazviri Kudenga, iyo inogadzirira uye inotungamira kuuya Kwake kwekupedzisira kumagumo enguva. Nyika, zvakare, iri "murima nemumvuri werufu," asi mambakwedza matsva ari kukurumidza kuuya.Ramba kuverenga

Kukunda mweya wekutya

 

"KUTYA haasi chipangamazano akanaka. ” Iwo mazwi kubva kuna Bhishopi weFrance Marc Aillet akanzwika mumoyo mangu vhiki rese. Nekuti kwese kwandinoenda, ndinosangana nevanhu vasisiri kufunga uye kuita zvine musoro; ndiani asingakwanise kuona zvinopesana pamberi pemhino dzavo; avo vakapa kune avo vasina kusarudzwa "vakuru vezvekurapa" kutonga kusinga tsvete pamusoro pehupenyu hwavo. Vazhinji vari kuita mukutya uko kwakaendeswa mukati mavo kuburikidza nesimba rezvenhau muchina - kungave kutya kuti vari kufa, kana kutya kuti vari kuzouraya mumwe munhu nekungofema. Sezvo Bishop Marc vakaenderera vachiti:

Kutya… kunotungamira kune zvisina kurairwa maitiro, zvinoita kuti vanhu varwisane, zvinounza mamiriro ekusagadzikana uye kunyangwe mhirizhonga. Isu tinogona kunge tave padanho rekuputika! -Bhishopi Marc Aillet, Zvita 2020, Notre Eglise; washingtoniowa.com

Ramba kuverenga

Uchavasiya Vakafa Here?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeMuvhuro weVhiki Rechipfumbamwe reNguva Yakajairika, Chikumi 1, 2015
Chirangaridzo chaSt. Justin

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

KUTYA, hama nehanzvadzi, irikunyaradza Chechi munzvimbo zhinji uye nekudaro kusungwa kwechokwadi. Mutengo wekutya kwedu unogona kuverengerwa mukati mweya: varume nevakadzi vakasara vachitambura uye vachifira muzvivi zvavo. Isu tinotofunga nenzira iyi zvakare, kufunga nezve hutano hwemweya hweumwe neumwe? Kwete, mumaparishi mazhinji hatidaro nekuti tiri kunyanya kunetsekana ne chinzvimbo kwakabva pane kutora mamiriro emweya yedu.

Ramba kuverenga

Vapristi Vangu Vechidiki, Musatya!

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChitatu, Kukadzi 4, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

kuraira-kupfugama

 

PASHURE Misa nhasi, mazwi akauya kwandiri zvine simba:

Musatya, vaprista vangu; Ndakakuisa panzvimbo, sembeu dzakapararira pavhu rakaorera. Usatya kuparidza Zita Rangu! Usatya kutaura chokwadi murudo. Usatya kana Izwi Rangu, kuburikidza newe, richikonzera kusekwa kwemakwai ako…

Pandakagovana pfungwa idzi pamusoro pekofi nemufundisi akashinga wemuAfrica mangwanani ano, akagutsirira musoro wake. "Hongu, isu vapirisita tinowanzoda kufadza munhu wese pane kuti tiparidze chokwadi… tasiya vanhu vakatendeka pasi."

Ramba kuverenga

Usazununguswe

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 13, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Hilary

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WE vapinda nhambo yenguva muChechi inozunungusa kutenda kwevakawanda. Uye imhaka yekuti iri kuramba ichioneka sekunge chakaipa chakunda, sekunge Chechi yave kusakosha zvachose, uyezve Muvengi yeHurumende. Avo vanobatirira mukutenda kwese kweKatorike vachange vari vashoma uye vanozotorwa sevanhu vekare, vasina musoro, uye chipingamupinyi chinofanira kubviswa.

Ramba kuverenga

Kukunda Kutya Munguva Dzedu

 

Chechipiri Chakavanzika Chakavanzika: Kutsvaga muTembere, rakanyorwa naMichael D. O'Brien.

 

LAST vhiki, Baba Vatsvene vakatumira vapirisita makumi maviri nemapfumbamwe vachangogadzwa munyika vachivakumbira kuti "vazivise uye vapupure kumufaro." Ehe! Tose tinofanira kuramba tichipupurira kune vamwe mufaro wekuziva Jesu.

Asi maKristu mazhinji haatombonzwa mufaro, ndoda kutaura nezvazvo. Muchokwadi, mazhinji azere nekushushikana, kushushikana, kutya, uye pfungwa yekusiiwa sezvo kumhanya kwehupenyu kuchikurumidza, mutengo wekurarama unowedzera, uye ivo vachiona misoro yenhau ichiitika yakavapoteredza. "sei, ”Vamwe vanobvunza,“ ndinogona kuva vanofara? "

 

Ramba kuverenga

Kunge Mbavha

 

THE apfuura maawa makumi maviri nemana kubvira kunyora Mushure mekujekesa, mazwi anga achitaurira mumoyo mangu: Sembavha usiku ...

Kana dziri nguva nemwaka, hama, hamufaniri kuti chero chinhu ngainyorerwe kwamuri. Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

Vazhinji vakashandisa mazwi aya paKuuya Kwechipiri kwaJesu. Zvirokwazvo Ishe anouya paawa isingazivikanwe naBaba chete. Asi kana tikaverenga chinyorwa chiri pamusoro zvakanyatsonaka, St. Paul ari kutaura nezvekuuya kwe "zuva raIshe," uye izvo zvinouya kamwe kamwe zvakaita se "kurwadziwa nemimba." Mukunyora kwangu kwekupedzisira, ndakatsanangura kuti "zuva raIshe" harisi zuva kana chiitiko chimwe, asi nhambo yenguva, sekureva kweChechi Tsika. Nekudaro, izvo zvinotungamira kumusoro uye zvinounza muZuva raIshe ndiwo chaiwo marwadzo emimba ayo Jesu akataura nezvawo [1]Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11 uye Johane Mutsvene akaona muchiratidzo che Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution.

Naivowo, kune vazhinji, vachauya sembavha usiku.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11