Kugadzirira Kuporesa

PANO zvinhu zvishoma zvekupfuura tisati tatanga kudzoka uku (ichatanga neSvondo, Chivabvu 14, 2023 ichipera paPentekosti Svondo, Chivabvu 28) - zvinhu zvakaita sekuti ungawane kupi imba yekugezera, nguva dzekudya, nezvimwewo. Zvakanaka, kutamba. Uku ndiko kuzorora online. Ndichakusiyirai kuti muwane zvekugezera moronga madyiro enyu. Asi pane zvinhu zvishoma zvakakosha kana iyi ichave nguva yakaropafadzwa kwauri.Ramba kuverenga

Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…Ramba kuverenga

Kuporesa Kuduku kwaSt Raphael

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu, Chikumi 5, 2015
Chirangaridzo chaSt. Boniface, Bhishopi naMartyr

Zvinyorwa zvemitambo pano

St. Raphael, "Mushonga waMwari ”

 

IT kwainge kwadoka, uye mwedzi weropa wakanga uchisimuka. Ini ndakapindirwa nerudzi rwayo rwakadzika apo pandaifamba nemumabhiza. Ini ndanga ndangoradzika huswa hwavo uye ivo vakanyarara vachimonyoroka. Mwedzi uzere, sinou nyowani, kugunun'una kune rugare kwemhuka dzakagutsikana… yaive nguva yerunyararo.

Kusvikira izvo zvaiita senge bhaudhi remheni rakapfura nepabvi rangu.

Ramba kuverenga

Kubata Jesu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Kukadzi 3, 2015
Sarudza. Chirangaridzo St. Blaise

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

VANHU VaKaturike vanoenda kuMisa Svondo yega yega, vanopinda maKnights eColumbus kana CWL, vanoisa madhora mashoma mudengu rekuunganidza, nezvimwe. Asi kutenda kwavo hakutombodziki; hapana chaicho kushandurwa yemwoyo yavo ichiwedzera nekuwedzera muutsvene, zvakanyanya munaIshe Wedu iye, zvekuti vanogona kutanga kutaura naSt Paul, “Zvakadaro ndinorarama, handisisiri ini, asi Kristu anorarama mandiri; zvino zvandiri kurarama munyama, ndinorarama nokutenda muMwanakomana waMwari akandida, akazvipa nekuda kwangu. ” [1]cf. VaG. 2:20

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaG. 2:20

Taura Ishe, Ndiri Kuteerera

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 15, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ZVESE zvinoitika munyika yedu zvinopfuura neminwe yekuda kwaMwari kwekuregerera. Izvi hazvireve kuti Mwari anoda zvakaipa - Haadi. Asi anozvitendera (rusununguko rwevanhu vaviri nengirozi dzakadonha kusarudza zvakaipa) kuitira kuti ushandire kune chikuru chakanakira iko kuponeswa kwevanhu nekusika kwedenga idzva nepasi idzva.

Ramba kuverenga

Arms Inoshamisira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 10th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

IT yakanga iri dutu rechando risinganzwisisike pakati paMay, 1987. Miti yacho yakakotama pasi pasi pasi pehuremu hwechando chakanyorova chakanyorova zvekuti, kusvikira nhasi uno, mimwe yacho inoramba yakakotamiswa sekunge yakaninipiswa zvachose pasi poruoko rwaMwari. Ndakanga ndichiridza gitare mukamuri reshamwari yangu pakasvika runhare.

Uya kumba, mwanakomana.

Sei? Ndakabvunza.

Ingouya kumba…

Sezvandakapinda mumugwagwa wedu, kunzwa kusinganzwisisike kwakauya pamusoro pangu. Nedanho roga roga randakatora kumusuwo wekumashure, ndainzwa hupenyu hwangu hwaizochinja. Pandakafamba ndichipinda mumba, ndakagamuchirwa nemisodzi yakasviba-vabereki nehama.

Hanzvadzi yako Lori afa mutsaona yemotokari nhasi.

Ramba kuverenga

Chipatara Chemumunda

 

BACK munaJune wa2013, ndakakunyorera iwe nezve shanduko dzandanga ndichiona maererano neshumiro yangu, maratidzirwo ayo, izvo zvinoratidzwa nezvimwe mukunyora kunodaidzwa Rwiyo rweMurindi. Mushure memwedzi yakati wandei zvino yekufungisisa, ndinoda kugoverana nemi zvandaona kubva pane zviri kuitika munyika medu, zvinhu zvandakakurukura nemukuru wangu wezvemweya, uye nekwandiri kunzwa kuti ndiri kuendeswa izvozvi. Ini ndinodawo kukoka yako yekuisa yekuisa pamwe nekukurumidza kuongorora pazasi.

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu III


Hwindo reMweya Mutsvene, Basilica yeSt. Peter, Vatican City

 

KUBVA tsamba iyoyo Chikamu I:

Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

 

I aive nemakore manomwe vabereki vangu pavakapinda musangano wemunamato weCharismatic muparishi medu. Ikoko, vakasangana naJesu zvakavachinja zvakanyanya. Mufundisi wedu wedunhu aive mufudzi akanaka wesangano uyo iye amene akasangana ne "rubapatidzo muMweya. ” Akatendera boka reminamato kuti rikure mune charism, nekudaro achiunza dzimwe shanduko uye nenyasha kunharaunda yeKatorike. Boka raive rakaungana, uye zvakadaro, rakatendeka kudzidziso dzeChechi yeKaturike. Baba vangu vakazvitsanangura se "chiitiko chakanakisa zvechokwadi."

Tichitarisa kumashure, yaive mhando yemhando yezvinhu zvaishuwira kuona vanapapa, kubva pakutanga chaiko kwekuvandudzwa, kusangana: kubatana kwesangano neChechi yese, mukuvimbika kuMagisterium.

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu II

 

 

PANO pamwe hapana kufamba muChechi kwakagamuchirwa nevazhinji-uye kurambwa zviri nyore "se" Kuvandudzwa Kunoshamisa. " Miganhu yakaputswa, nzvimbo dzekunyaradza dzakatamiswa, uye chinzvimbo chakapunzika. SaPentekosta, chave chinhu asi kufamba kwakachena uye kwakachena, zvinokodzera mushe mumabhokisi edu akafanofungidzirwa ekuti Mweya unofamba sei pakati pedu. Hapana kana chave chakave sekuparadzanisa chero… sezvazvaive panguva iyoyo. MaJuda paakanzwa nekuona vaApostora vakaputika kubva mukamuri repamusoro, vachitaura nendimi, uye vachizivisa Vhangeri neushingi…

Ipapo vakakatyamara vose vakashamisika vakataurirana, vachiti: Izvi zvinorevei? Asi vamwe vakati, “Vanwa waini zhinji. (Mabasa 2: 12-13)

Uku ndiko kupatsanurwa mubhegi rangu retsamba zvakare…

Sangano reCharismatic mutoro wegibberish, UNONESENSE! Bhaibheri rinotaura nezve chipo chendimi. Izvi zvaireva kugona kutaura mumitauro yakataurwa yenguva iyoyo! Izvo zvaisareva idiotic gibberish… Ini handizove nechokuita nazvo. —TS

Zvinondishungurudza kuona mudzimai uyu achitaura nenzira iyi nezve mafambiro andidzosa kuChechi… —MG

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu I

 

Kubva kumuverengi:

Iwe unotaura neCharismatic Renewal (mukunyora kwako Krisimasi Apocalypse) mune yakajeka. Handiwani. Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

Uye handisati ndamboona chero munhu anga aine CHOKWADI chipo chendimi. Ivo vanokuudza kuti utaure zvisina maturo navo…! Ndakaiyedza makore apfuura, uye ndanga ndichiti HAPANA! Haikwanise iyo mhando yechinhu kudana pasi Chero mweya? Zvinotaridza senge inofanirwa kunzi "charismania." Iyo "ndimi" vanhu vanotaura mairi ingori jibberish! Mushure mePendekosti, vanhu vakanzwisisa kuparidza. Zvinongoita kunge chero mweya unogona kupinda mune izvi zvinhu. Sei chero munhu achida maoko anoiswa pamusoro pavo asina kutsveneswa ??? Dzimwe nguva ndinoziva zvimwe zvivi zvakakura zviri mukati mevanhu, asi zvakadaro varipo paaritari vakapfeka majazi avo vachiisa maoko pamusoro pevamwe. Midzimu iyoyo haisi kupfuudzwa here? Handiwani!

Ini ndingangoda kuenda kuMutambo weTridentine uko Jesu ari pakati pezvose. Hapana varaidzo-kungonamata chete.

 

Dear reader,

Unomutsa zvimwe zvakakosha zvakakosha kukurukura. Kukwezva Kunokwezva Kunobva Kuna Mwari Here? Icho chigadzirwa chePurotesitendi, kana kunyangwe chadhiabhorosi? Izvi "zvipo zveMweya" here kana "zvisina tsitsi"?

Ramba kuverenga