Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Chipo Chikuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neChitatu cheFifth Week reLent, Kurume 25, 2015
Mutambo weKutumidzwa kwaIshe

Zvinyorwa zvemitambo pano


kubva Kuzivisa naNicolas Poussin (1657)

 

TO nzwisisa ramangwana reChechi, usatarise mberi kupfuura Mhandara Maria Akaropafadzwa. 

Ramba kuverenga

Pasi Pano seKudenga

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 24, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

FUNGISISA zvakare aya mazwi kubva muEvhangeri yanhasi:

… Ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.

Zvino nyatsoteerera kuverenga kwekutanga:

Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu; Izvo hazvidzokere kwandiri zvisina maturo, asi zvichaita zvandinoda, ndichizadzisa magumo andakazvitumira.

Kana Jesu akatipa iri "izwi" kuti tinamate mazuva ese kuna Baba vedu Vokudenga, saka munhu anofanira kubvunza kana Hwake Humambo uye Kuda Kwavo kuchave pasi pano sezvazviri kudenga? Chero izwi iri ratakadzidziswa kunamatira richazadzisa magumo ... Mhinduro, hongu, ndeyekuti aya mazwi aIshe achazadzisa magumo avo uye acha…

Ramba kuverenga

Chiporofita Chinyatsonzwisiswa

 

WE tiri kurarama munguva apo chiporofita chingangodaro chisina kumbobvira chakakosha zvakadaro, uye zvakadaro, chakasanzwisiswa neruzhinji rwevaKaturike. Pane nzvimbo nhatu dzinokuvadza dziri kutorwa nhasi maererano nezvakazarurwa zvechiporofita kana “zvakavanzika” izvo, ndinotenda, zviri kuita dzimwe nguva kukuvara kukuru munzvimbo zhinji dzeChechi. Imwe ndeyekuti "zvakazarurwa zvakavanzika" haana inofanirwa kutererwa nekuti zvese zvatinosungirwa kutenda ndicho chizaruro chaKristu muna "dhipoziti yekutenda." Kumwe kukuvadzwa kuri kuitwa ndeavo vanowanzoisa kwete chete kuisa chiporofita pamusoro peMagisterium, asi vachichipa iro iro iro simba rakafanana neMagwaro Matsvene. Uye chekupedzisira, pane chinzvimbo chekuti kuporofita kwakawanda, kunze kwekunge kwataurwa nevasande kana kuwanikwa pasina kukanganisa, kunofanirwa kudzivirirwa. Zvekare, zvese izvi zvinzvimbo pamusoro zvinotakura zvakashata uye kunyange zvine njodzi misungo.

 

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Chiporofita, Mapapa, uye Piccarreta


Munamato, by Michael D. O'Brien

 

 

KUBVIRA kubviswa kwechigaro chaPeter naPope Emeritus Benedict XVI, kwave nemibvunzo yakawanda ine chekuita nekuzarurirwa kwakazvimirira, humwe uporofita, uye vamwe vaporofita. Ndichaedza kupindura mibvunzo iyi pano…

I. Unombotaura nezve “vaporofita.” Asi chiporofita uye mutsara wevaporofita hauna kuguma naJohane Mubhabhatidzi here?

II. Hatifanire kutenda mune chero zaruriro yega, handiti?

III. Iwe wakanyora munguva pfupi yapfuura kuti Pope Francis haasi "anti-papa", sekureva kwechiporofita chazvino. Asi Pope Honorius anga asiri munyengeri here, nekudaro papa wazvino haangave iye "Muporofita wenhema"?

IV. Asi chiporofita kana muporofita anogona sei kuve enhema kana meseji yavo ikatikumbira kuti tinamate Rosary, Chaplet, uye nekudya maSakaramende?

V. Tinogona here kuvimba zvinyorwa zvechiporofita zveVatendi?

VI. Sei iwe usinga nyorazve zvimwe pamusoro peMuranda waMwari Luisa Piccarreta?

 

Ramba kuverenga

Zvinogoneka… kana Kwete?

APTOPIX VATICAN PALM SVONDOMufananidzo neruremekedzo The Globe and Mail
 
 

IN chiedza chezviitiko zvenguva pfupi yapfuura papapa, uye iri, iro rekupedzisira zuva rekushanda raBenedict XVI, zviporofita zviviri zvazvino kunyanya zviri kuwana kukwezva pakati pevatendi maererano napapa anotevera. Ini ndinobvunzwa nezvazvo nguva dzose mumunhu pamwe neemail. Nekudaro, ini ndinomanikidzwa kuti pakupedzisira ndipe mhinduro yakakodzera.

Dambudziko nderekuti zviporofita zvinotevera zvinopesana zvakanyanya. Imwe kana zvese zviri zviviri, nokudaro, hazvigone kuve zvechokwadi….

 

Ramba kuverenga