Nguva yaJona

 

AS Ndakanga ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa kupera kwesvondo rapfuura, ndakanzwa kusuwa kukuru kwaIshe Wedu. kuchema, zvaiita sokuti vanhu vakaramba rudo Rwake. Kweawa yakatevera, takachema pamwe chete… ini, ndichikumbira zvikuru ruregerero Kwake pakutadza kwangu uye kwedu tose kumuda mukudzoka… uye Iye, nekuti vanhu zvino vaburitsa Dutu rekuita ravo.Ramba kuverenga

Zvirikuitika

 

FOR makore, ndanga ndichinyora kuti patinenge tichiswedera pedyo neYambiro, zviitiko zvikuru zvinokurumidza kuitika. Chikonzero ndechekuti makore gumi nemanomwe apfuura, ndichiona dutu richikunguruka mumaruwa, ndakanzwa “izwi zvino” iri:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Mazuva anoverengeka gare gare, ndakakweverwa kuchitsauko chechitanhatu cheBhuku raZvakazarurwa. Pandakatanga kuverenga, ndisingafungire ndakanzwa zvakare mumoyo mangu rimwe izwi:

Iri NDIKO Dutu Guru. 

Ramba kuverenga

Zvematongerwe Enyika

 

ON Kalner akararama kuburikidza nehutongi hwaHitler. Paakanzwa makirasi evana achitanga kuimba nziyo dzekurumbidza Obama uye kudaidzwa kwake kuti "Chinja" (teerera pano uye pano), yakamisa maalarm uye ndangariro dzemakore anotyisa ekushandurwa kwaHitler munharaunda yeGerman. Nhasi, tinoona zvibereko zve "zvematongerwo enyika zveRufu", zvinonzwikwa pasi rose ne "vatungamiriri vanofambira mberi" mumakumi mashanu emakore apfuura uye zvino vasvika panhongonya yavo, kunyanya pasi pehutungamiriri hwa "Katurike" Joe Biden ", Mutungamiriri wenyika Justin Trudeau, nevamwe vatungamiriri vazhinji muWestern World nekupfuura.Ramba kuverenga

The Secret

 

… Mambakwedza kubva kumusoro achatishanyira
kuvhenekera avo vagere murima nemumvuri werufu,
kutungamira tsoka dzedu munzira yerugare.
(Ruka 1: 78-79)

 

AS kaive kekutanga kuuya kwaJesu, saka zviri zvakare pachikumbaridzo chekuuya kweHumambo Hwake pasi pano sezvazviri Kudenga, iyo inogadzirira uye inotungamira kuuya Kwake kwekupedzisira kumagumo enguva. Nyika, zvakare, iri "murima nemumvuri werufu," asi mambakwedza matsva ari kukurumidza kuuya.Ramba kuverenga

Kununurwa kukuru

 

VANHU vanonzwa kuti chiziviso chaPapa Francis chekuzivisa "Jubheri reNgoni" kubva Zvita 8, 2015 kusvika Mbudzi 20, 2016 ane chirevo chakakura kupfuura chingangodaro chakatanga. Icho chikonzero chiripo ndechekuti ndechimwe chezviratidzo zvakawanda kusangana zvese kamwe chete. Izvo zvakandirova kumba kwandiri zvakare pandakafunga nezveJubheri uye neshoko rechiporofita randakatambira mukupera kwa2008… [1]cf. Gore reKuburitswa

Kutanga kuburitswa Kurume 24, 2015.

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gore reKuburitswa

Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Mushure mekujekesa

 

Chiedza chose mudenga chinodzimwa, uye kuchave nerima guru pamusoro penyika yese. Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa mudenga, uye kubva pakuvhurika pakaroverwa maoko netsoka dzeMuponesi panozobuda mwenje mikuru inozovhenekera nyika kwenguva yakati. Izvi zvichaitika nguva pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuenda kuSt Faustina, n. 83

 

PASHURE Chisimbiso chechitanhatu chakamunurwa, nyika inosangana ne "kujekeswa kwehana" - inguva yekuverenga (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Johane anozonyora kuti Chisimbiso Chechinomwe chakapunzika uye kudenga kune runyararo “kwehafu yenguva.” Iyo kumbomira pamberi pe Ziso reDutu inopfuura, uye iyo mhepo dzekucheneswa tanga kufuridza zvakare.

Nyarara pamberi paIshe Mwari! Nekuti zuva raJEHOVHA rava pedyo… (Zef. 1: 7)

Iko kumbomira kwenyasha, kwe Ngoni dzaMwari, Zuva reRutongeso risati rasvika…

Ramba kuverenga

Nguva Inouya Yakarasika

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 27, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

Mwanakomana Akarasika 1888 naJohn Macallan Swan 1847-1910Mwanakomana Akarasika, naJohn Macallen Swan, 1888 (Tate Unganidzo, London)

 

WHEN Jesu akataura mufananidzo we "mwanakomana anopambadza", [1]cf. Ruka 15: 11-32 Ndinotenda kuti Aipawo chiratidzo chechiporofita che nguva dzekupedzisira. Ndokunge, mufananidzo wekuti nyika yaizotambirwa sei mumba maBaba kuburikidza neChibayiro chaKristu… asi pakupedzisira wozomuramba zvakare. Kuti titore nhaka yedu, ndiko kuti, rusununguko rwedu rwekusarudza, uye pamusoro pemazana emakore tinozvirova pamhando yechihedheni isingadzoreki yatinayo nhasi. Tekinoroji ndiyo mhuru yegoridhe nyowani.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Ruka 15: 11-32

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Sezvatinowedzera Kuswedera

 

 

IYI makore manomwe apfuura, ndakanzwa Ishe vachifananidza zviri pano nekuuya pamusoro penyika kune a dutu. Iyo yepedyo inosvika kuziso remhepo, ndipo panotowedzera kusimba mhepo. Saizvozvowo, isu tinosvika padyo neiyo Ziso reDutu-Zvakavanzika nevatsvene vakataura se "yambiro" yepasirese kana "kuvhenekera hana" (pamwe “chisimbiso chechitanhatu” chaZvakazarurwa) - zviitiko zvepasirese zvakanyanya zvichave.

Takatanga kunzwa mhepo dzekutanga dzeGreat Storm iyi muna 2008 pakatanga kudonha hupfumi hwenyika [1]cf. Gore reKuburitswa, Landslide &, Manyepo Anouya. Zvatichaona mumazuva nemwedzi iri mberi zvichave zviitiko zviri kuitika nekukurumidza, imwe pamusoro peimwe, izvo zvichawedzera kusimba kweDutu Guru iri. Ndiyo kusangana kwenyonganiso. [2]cf. Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos Kare, pane zviitiko zvakakosha zviri kuitika pasirese izvo, kunze kwekunge iwe uri kutarisa, sezvakaita hushumiro uhu, vazhinji vanenge vasingazvizive.

 

Ramba kuverenga

Pentekosti uye Kujekesa

 

 

IN kutanga kwa2007, mufananidzo une simba wakauya kwandiri rimwe zuva panguva yekunamata. Ndinozvirondedzera zvakare pano (kubva Kenduru Inopfungaira):

Ndakaona nyika yakaungana kunge mumba mune rima. Pakati pane mwenje unopfuta. Ipfupi kwazvo, wakisi inenge yakanyungudika yese. Murazvo unomiririra mwenje waKristu: chokwadi.Ramba kuverenga

Haana tsitsi!

 

IF ari Kujekesa zvichaitika, chiitiko chakafananidzwa ne "kumuka" kweMwanakomana Akarasika, ipapo kwete chete kuti vanhu vachasangana nehuori hwemwanakomana akarasika, anoteerera tsitsi dzaBaba, asiwo haana tsitsi yemukuru mukoma.

Zvinofadza kuti mumufananidzo waKristu, Haatiudze kana mwanakomana mukuru achiuya kuzogamuchira kudzoka kwemunin'ina wake. Chokwadi hama yacho yakatsamwa.

Zvino mwanakomana mukuru anga ave kunze kumunda uye, pakudzoka kwake, zvaaisvika pamba, akanzwa mutinhimira nekutamba. Akadana mumwe wevaranda akamubvunza kuti izvi zvinorevei. Muranda ndokuti kwaari: Munin'ina wako wadzoka, zvino baba vako vabaya mhuru yakakodzwa, nekuti vadzoka havo vakasununguka. Akashatirwa, uye paakaramba kupinda mumba, baba vake vakabuda ndokumuteterera. (Ruka 15: 25-28)

Ichokwadi chinoshamisa ndechekuti, havazi vese vari pasi pano vanozogamuchira nyasha dzeChiedza; vamwe vacharamba "kupinda mumba." Izvi handizvo zvinoitika mazuva ese muhupenyu hwedu here? Isu tinopihwa nguva zhinji dzekutendeuka, asi zvakadaro, kazhinji tinosarudza zvido zvedu zvisiri izvo pane zvaMwari, toomesa moyo yedu zvishoma, pane dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwedu. Gehena pacharo rizere nevanhu vakaramba nemaune kuponesa nyasha muhupenyu huno, uye nokudaro havana nyasha mune inotevera. Rusununguko rwevanhu rwekuzvisarudzira chipo chinoshamisa panguva imwe cheteyo riri basa rakakomba, nekuti ndicho chinhu chimwe chinoita kuti Mwari wemasimbaose abatsire: Anomanikidza ruponeso pamunhu chero zvake zvaari kuda kuti vese vaponeswe. [1]cf. 1 Tim 2: 4

Imwe yemipimo yerusununguko rwekusarudza idzo dzinodzivirira kugona kwaMwari kuita mukati medu ndeiyi haana tsitsi…

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 Tim 2: 4

Kuuya Kuziviswa kwaBaba

 

POSHI yenyasha huru dze Kujekesa chichava chizaruro cheiyo Baba rudo. Yedambudziko guru renguva yedu - kuparadzwa kwemhuri - kurasikirwa nekuzivikanwa kwedu se vanakomana nevanasikana raMwari:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000 

KuParay-le-Monial, France, panguva yeSacred Heart Congress, ndakanzwa Ishe vachiti nguva ino yemwanakomana anopambadza, nguva ye Baba veTsitsi ari kuuya. Kunyangwe zvavo vezvakavanzika vachitaura nezveChiedza seye nguva yekuona Gwayana rakarovererwa kana muchinjikwa wakavhenekerwa, [1]cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa Jesu anozotiratidza rudo rwaBaba:

Ani naani anondiona anoona Baba. (Johani 14: 9)

Ndi “Mwari, akafuma netsitsi” uyo Jesu Kristu akazivisa kwatiri saBaba: Mwanakomana wake chaiye uyo, maari, akamuratidzira uye akamuita kuti azivikanwe kwatiri… Zvakanyanya kune [vatadzi] kuti Mesia anova chiratidzo chakajeka chaMwari uyo rudo, chiratidzo chaBaba. Muchiratidzo chinoonekwa vanhu venguva yedu, sekungofanana nevanhu panguva iyoyo, vanogona kuona Baba. —AKAKomborerwa JOHANI PAURO II, Dhivha mune misercordia, N. 1

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Chiporofita kuRome - Chikamu VII

 

WATCH ichi chiitiko chinobata chinonyevera nezve hunyengeri huri kuuya mushure me "Kuvhenekerwa kwehana." Ichitevera gwaro reVatican pamusoro peNhambo Itsva, Chikamu VII chinotaura nezvezvinhu zvakaoma zveantikristu uye kutambudzwa. Chikamu chekugadzirira kuziva kare zvichauya…

Kuti utarise Chikamu VII, enda ku: www.mbembers.nl

Zvakare, cherekedza kuti pasi pevhidhiyo yega yega pane chikamu che "Kuenderana Kuverenga" icho chinobatanidza zvakanyorwa pawebhusaiti iyi newebhu kutepfenyura.

Kutenda kune wese munhu anga achibaya bhatani diki "Donation"! Isu tinovimba nemipiro yekutsigira hushumiri hwenguva yakazara, uye takakomborerwa kuti vazhinji venyu munguva dzino dzakaoma dzehupfumi munonzwisisa kukosha kwemameseji aya. Mipiro yako inoita kuti ndirambe ndichinyora uye ndichigovana meseji yangu kuburikidza neinternet mumazuva ano ekugadzirira… ino nguva ye ngoni.

 

Chiporofita chiri muRome - Chikamu VI

 

PANO inguva ine simba iri kuuya yepasi rose, izvo zvinonzi nevatsvene nevanoshamisira "kuvhenekera hana." Chikamu VI cheKugamuchira Tariro kunoratidza maitiro "ziso remhepo" iri inguva yenyasha… uye iri kuuya nguva ye chisarudzo zvenyika.

Rangarira: hapana muripo wekuona aya mawebhusaiti izvozvi!

Kuti utarise Chikamu VI, tinya apa: Kugamuchira Tariro TV