Fatima uye Apocalypse


Vadiwa, musashamiswe nazvo
kuyedzwa nemoto kuri kuitika pakati pako,
sekunge chimwe chinhu chinoshamisa chiri kuitika kwauri.
Asi fara kusvika padanho iwe
goverana nenhamo dzaKristu,
kuitira kuti kana kubwinya kwake kwaratidzwa
nemiwo mungafara kwazvo. 
(1 Peter 4: 12-13)

[Munhu] acharangwa kare nekuda kwekusaora,
uye ichaenda mberi nekukura munguva dzeumambo,
kuitira kuti agone kugamuchira kubwinya kwaBaba. 
—St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140-202 AD) 

Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, vanopfuura
Bk. 5, Ch. 35, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co

 

imi vanodiwa. Uye ndosaka kutambudzika kweawa rino razvino kwakanyanya. Jesu ari kugadzirira Kereke kuti igamuchire “hutsva uye hutsvene hwamwari”Izvo, kusvikira nguva idzi, zvaisazivikanwa. Asi Asati apfekedza Mwenga wake muhembe iyi nyowani (Rev 19: 8), Anofanirwa kubvisa waanoda wehembe dzake dzakasviba. Sekutaura kwakaita Kadhinari Ratzinger zvakajeka:Ramba kuverenga

Zuva reRunyararo

 

ZVAKAVANZIKA uye vanapapa zvakafanana vanoti tiri kurarama mu "nguva dzekupedzisira", kupera kwenguva - asi kwete kuguma kwenyika. Izvo zviri kuuya, ivo vanodaro, inguva yeRunyararo. Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vanoratidza kuti izvi zviri muMagwaro uye zvinowirirana sei naFata veChechi yekutanga kusvika nhasi Magisterium sezvavanoramba vachitsanangura Timeline yeCountdown to the Kingdom.Ramba kuverenga

Iyo Zera reMaministri Iri Kupera

posttsunamiAP Photo

 

THE zviitiko zviri kuitika kutenderera pasirese zvinowanzo kumisa fungidziro uye kunyange kutya pakati pevamwe maKristu izvo ino ndiyo nguva kunotenga zvekushandisa ndokunanga kumakomo. Pasina kupokana, tambo yenjodzi dzinongoitika dzega kutenderera pasirese, dambudziko rekudya riri kuuya nekusanaya kwemvura uye kupunzika kwenzvimbo dzenyuchi, uye kudonha kuri kuuya kwedhora hakugone kubatsira asi kupa kumbomira kune iyo inoshanda pfungwa. Asi hama nehanzvadzi muna Kristu, Mwari vari kuita chimwe chinhu chitsva pakati pedu. Ari kugadzirira nyika a tsunami Tsitsi. Anofanira kuzunza zvivakwa zvekare kusvika panheyo nekusimudza zvitsva. Anofanira kubvisa izvo zvenyama uye kutipinza musimba rake. Uye Anofanira kuisa mukati memweya yedu moyo mutsva, hombodo itsva yewaini, yakagadzirirwa kugashira Waini Nyowani yaachadurura.

Nemamwe mashoko,

Nguva yeVashumiri iri kupera.

 

Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu II

 

 

NDINODA kupa meseji yetariro-tariro huru. Ini ndinoramba ndichigamuchira tsamba umo vaverengi vari kupererwa sezvavanotarisa kuenderera kudzikira uye kuora kwekuratidzira kwenzanga yakavapoteredza. Tinokuvadza nekuti nyika iri mukudzikira mumhepo ine rima risingaenzaniswi munhoroondo. Tinonzwa kurwadziwa nekuti zvinotiyeuchidza izvozvo ichi haisi musha wedu, asi Denga ndiro. Saka teerera zvakare kuna Jesu:

Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti ivo vachagutiswa. (Mateo 5: 6)

Ramba kuverenga

Pasi Pano seKudenga

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 24, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

FUNGISISA zvakare aya mazwi kubva muEvhangeri yanhasi:

… Ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.

Zvino nyatsoteerera kuverenga kwekutanga:

Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu; Izvo hazvidzokere kwandiri zvisina maturo, asi zvichaita zvandinoda, ndichizadzisa magumo andakazvitumira.

Kana Jesu akatipa iri "izwi" kuti tinamate mazuva ese kuna Baba vedu Vokudenga, saka munhu anofanira kubvunza kana Hwake Humambo uye Kuda Kwavo kuchave pasi pano sezvazviri kudenga? Chero izwi iri ratakadzidziswa kunamatira richazadzisa magumo ... Mhinduro, hongu, ndeyekuti aya mazwi aIshe achazadzisa magumo avo uye acha…

Ramba kuverenga

Nguva Yeguva

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 6th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano


Artist Asingazivikanwe

 

WHEN Mutumwa Gabrieri anouya kuna Maria kuzozivisa kuti achabata pamuviri uye kubereka mwanakomana uyo "Ishe Mwari achamupa chigaro choushe chababa vake David," [1]Ruka 1: 32 anopindura pakuzivisa kwake nemazwi,Tarisai ndiri murandakadzi waIshe. Ngazviitwe kwandiri maererano neshoko renyu. " [2]Ruka 1: 38 Anomiririra mudenga kune aya mazwi ari gare gare mazwi apo Jesu anosvika nevarume vaviri mapofu muEvhangeri yanhasi:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ruka 1: 32
2 Ruka 1: 38

Guta reMufaro

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 5th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ISAYA anonyora kuti:

Tine guta rakasimba; anoisa masvingo nenhare kuzotidzivirira. Vhura masuo kuti upinde murudzi rwakarurama, runochengeta kutenda. Rudzi rwechinangwa chakasimba unochengeta murunyararo; murunyararo, nekuda kwekuvimba kwako mauri. (Isaya 26)

VaKristu vazhinji nhasi varasikirwa nerunyararo! Saka vazhinji, zvirokwazvo, varasikirwa nemufaro wavo! Uye nekudaro, nyika inoona Chikristu chichiita sechisingafadzi.

Ramba kuverenga

Horizon of Hope

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 3rd, 2013
Chirangaridzo chaSt. Francis Xavier

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ISAYA inopa chiono chinonyaradza chakadai chenguva yemberi zvekuti munhu anogona kukanganwirwa nekufunga kuti ingoriwo "nyere kurota." Mushure mekucheneswa kwepasi ne "shamhu yemuromo [waIshe], nemweya wemiromo yake," Isaya anonyora.

Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichawira pasi nembudzana… Hakuchazovazve nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11)

Ramba kuverenga

Vakapukunyuka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 2, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO mamwe magwaro muMagwaro ayo, sezvinobvumwa, ari kunetsa kuverenga. Kuverenga kwanhasi kwekutanga kune imwe yacho. Inotaura nezvenguva inouya apo Ishe vachashambidza "tsvina yevanasikana veZioni", vachisiya shure bazi, vanhu, vanova "kubwinya nekubwinya" Kwake.

… Chibereko chenyika chichava kukudzwa nekubwinya kune vakasara veIsraeri. Ani naani anogara muZioni, uye vaya vakasara muJerusarema vachanzi vatsvene. (Isaya 4: 3)

Ramba kuverenga

Mwari Akanyarara Here?

 

 

 

Wadiwa Maka,

Mwari varegerere USA. Kazhinji ndaizotanga naMwari Komborera USA, asi nhasi mumwe wedu angamukumbira sei kuti aropafadze zviri kuitika pano? Tiri kurarama munyika iri kuwedzera kuwedzera kusviba. Chiedza cherudo chiri kudzima, uye zvinotora simba rangu rese kuti ndichengete kamurazvo kaibvira mumoyo mangu. Asi zvaJesu, ndinoramba ndichitsva. Ndinokumbira Mwari Baba vedu kuti vandibatsire kunzwisisa, uye kuti ndione zviri kuitika kupasi redu, asi vanongoerekana vanyarara. Ndinotarisa kune avo vaporofita vakavimbika vemazuva ano avo vandinotenda kuti vari kutaura chokwadi; iwe, nevamwe vane mablog avo uye zvinyorwa zvandaizoverenga mazuva ese kusimba uye njere uye kurudziro. Asi imi mese makanyararawo. Zvinyorwa izvo zvaizoonekwa zuva nezuva, kutendeukira kuvhiki, uyezve pamwedzi, uye kunyangwe mune zvimwe zviitiko gore rega Mwari akamira kutaura nesu tese here? Mwari abvisa chiso chake chitsvene kubva kwatiri here? Mushure mezvose utsvene hwake hwakakwana hwaigona kutsungirira kutarisa zvivi zvedu…?

KS 

Ramba kuverenga

Kukunda - Chikamu III

 

 

NOT chete ndipo patinogona kutarisira kuzadzikiswa kweKukunda kweMoyo Musina, Kereke ine simba reku kurumidza kuuya kwayo neminamato yedu nezviito. Panzvimbo pekuora mwoyo, tinofanirwa kunge tichigadzirira.

Chii chatingaite? Chii chinogona Ndino?

 

Ramba kuverenga

Kukunda

 

 

AS Pope Francis vanogadzirira kutsvenesa hupapa hwavo kuna Our Lady weFatima musi waMay 13, 2013 kuburikidza naCardinal José da Cruz Policarpo, Archbishop weLisbon, [1]Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo. zviri panguva yakakodzera kuti tifunge nezvevimbiso yaAmai Vakaropafadzwa yakaitwa imomo muna 1917, zvazvinoreva, uye kuti zvichafamba sei… chimwe chinhu chinoratidzika kunge chichiwanzo kuve chiri munguva yedu. Ndinotenda akavatangira, Pope Benedict XVI, vakaburitsa chiedza chakakosha pane zviri kuuya pamusoro peChechi nepasi rose mune izvi…

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. - www.vatican.va

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo.

Awa yeVanhu


Zuva Rokuyaruka Hwenyika

 

 

WE vari kupinda panguva yakadzama kwazvo yekunatswa kweChechi nepasi. Zviratidzo zvenguva zvakatikomberedza sekumuka kwezvinhu, hupfumi, uye kugadzikana kwemagariro nezvematongerwo enyika zvichitaura nezvenyika iri padhuze ne Yenyika Dzepasi Pose. Nekudaro, ndinotenda kuti tave kusvikawo paawa yaMwari ”kuedza kwekupedzisira”Pamberi pe “Zuva reruramisiro”Inosvika (ona Kuedza kwekupedzisira), sezvakanyorwa naSt. Faustina mudhayari rake. Kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kwenguva:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848

Ropa uye Mvura irikudurura nguva ino kubva kuMweya Mutsvene waJesu. Iyi ndiyo tsitsi irikubuda kubva muMoyo weMuponesi ndiyo yekupedzisira kuyedza ku…

… Kubvisa [vanhu] kubva muhushe hwaSatani hwaaishuvira kuparadza, uye nokudaro kuvapinza murusununguko runotapira rwekutonga kwerudo rwake, rwaaishuwira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kugamuchira kuzvipira uku.—St. Margaret Mary (1647-1690), holyheartdevotion.com

Ndezve izvi zvandinotenda takadaidzirwa Iyo Bastion-nguva yekunyengetera zvakanyanya, kutarisa, uye kugadzirira seiyo Mhepo dzeShanduko unganidza simba. Zve matenga nenyika zviri kuzununguka, uye Mwari vari kuzosimbisa rudo rwavo mune imwe yekupedzisira nguva yenyasha nyika isati yacheneswa. [1]ona Iro Ziso reDutu uye Kudengenyeka kwenyika kukuru Inguva ino kuti Mwari agadzirira uto diki, kunyanya re vanhuwo zvavo.

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kuuya kweVapoteri uye Kugara

 

THE Zera reMaministri riri kupera… Asi chimwe chinhu chakanakisa chiri kuzomuka. Chichava mavambo matsva, Chechi yakadzorerwa munguva itsva. Muchokwadi, aive Pope Benedict XVI uyo akataura nezvechinhu ichi chaicho achiri achiri kadhinaini:

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve. Zvisinei, kubva muedzo uyu neChechi kuti kubuda kuti vachange vanosimbiswa nedanho anoitwa izvozvo nazvo, neDare vakamutsidzira vanokwanisa kutarira mariri ... Kereke achange dziwande ipfupi. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mwari neNyika, 2001; Kubvunzana naPeter Seewald

Ramba kuverenga

Marudzi Ose?

 

 

KUBVA muverengi:

Mumusangano musi wa Kukadzi 21, 2001, Pope John Paul akagamuchira, mumashoko ake, "vanhu vanobva kumativi ese epasi." Akaenderera achiti,

Iwe unobva kunyika makumi maviri nenomwe pamakondinendi mana uye unotaura mitauro yakasiyana siyana Ichi hachisi chiratidzo chekugona kweChechi here, iye zvino zvaakapararira kumativi ese epasi, kuti anzwisise vanhu vane tsika dzakasiyana nemitauro, kuti vaunze kune ese meseji yaKristu? —JOHANI PAURO II, Homily, Kukadzi 21, 2001; www.vatica.va

Izvi hazvingagadzi kuzadzikiswa kwaMat 24:14 apo inoti:

Vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasirese, souchapupu kumarudzi ose. uye ipapo kuguma kuchasvika (Mat 24:14)?

 

Ramba kuverenga

Kuwana Runyararo


Mufananidzo naCarveli Studios

 

DO shuwa rugare? Mukusangana kwangu nevamwe maKristu mumakore mashoma apfuura, chirwere chemweya chiri pachena ndechekuti vashoma varipo rugare. Zvinenge sekunge paine chitendero chakajairika chiri kukura pakati pevaKaturike chekuti kushayikwa kwerunyararo uye mufaro chingori chikamu chekutambudzika nekurwiswa pamweya paMuviri waKristu. Ndo "muchinjikwa wangu," tinoda kutaura. Asi iyoyo fungidziro ine njodzi inounza mhedzisiro inosuruvarisa munharaunda yese. Kana nyika iri kuva nenyota yekuona iyo Chiso cheRudo uye kunwa kubva ku Kurarama Zvakanaka yerunyararo nemufaro ... asi chavanowana chete ihwohwo hunyoro hwemvura yekuzvidya mwoyo uye madhaka ekushushikana uye nehasha mumweya yedu… vanozotendeuka kupi?

Mwari anoda kuti vanhu vake vagare murunyararo rwemukati nguva dzese. Uye zvinogoneka…Ramba kuverenga

Ezekieri 12


Nzvimbo Yemazhizha
NaGeorge Inness, 1894

 

Ndave neshungu yekukupai Vhangeri, uyezvezve, kuti ndikupei hupenyu hwangu chaihwo; unondida kwazvo. Vana vangu vadiki, ndakaita saamai vari kukuzvarai, kusvikira Kristu aumbwa mamuri. (1 VaTesaronika 2: 8; VaG. 4:19)

 

IT rave rinenge gore kubva mukadzi wangu neni patakatora vana vedu vasere tikatamira kune chidimbu chidiki chenyika kumapurazi eCanada pakati penzvimbo. Pamwe ndiyo nzvimbo yekupedzisira yandaizosarudza .. gungwa rakavhurika rakafara reminda yekurima, miti mishoma, uye mhepo yakawanda. Asi mamwe mikova yese yakavharwa uye iyi ndiyo ndiyo yakavhurwa.

Pandainamata mangwanani ano, ndichifunga shanduko inokurumidza, inodenha munzira yemhuri yedu, mazwi akadzoka kwandiri zvekuti ndakanga ndakanganwa kuti ndaive ndaverenga nguva pfupi tisati tanzwa kudaidzwa… Ezekieri, Chitsauko 12.

Ramba kuverenga