Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…Ramba kuverenga

Mwari Anesu

Usatya zvingazoitika mangwana.
Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachadaro
kukuitira hanya mangwana uye zuva nezuva.
Pamwe achakudzivirira kubva pakutambura
kana kuti Iye achakupa simba risingakundikani kuti utsvage.
Iva nerunyararo ipapo woisa parutivi mifungo yese uye kufungidzira
.

—St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17,
Tsamba kuna Mukadzi (LXXI), Ndira 16, 1619,
kubva ku Tsamba dzeMweya dzaS. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, peji 185

Tarirai, mhandara ichava nemimba, ichabereka mwanakomana;
vachatumidza zita rake Emanueri,
zvinoreva kuti “Mwari anesu.”
(Mat. 1:23)

LAST zviri mukati mevhiki, ndine chokwadi, zvave zvakaomera vaverengi vangu vakatendeka sezvazvave zvakandiomera. Nyaya yacho inorema; Ndinoziva nezvemuyedzo unogara uripo wekupererwa nezano pamusoro pechinhu chinoita sechisingadzivisiki chiri kupararira pasi rose. Chokwadi, ndiri kushuvira mazuva iwayo ehushumiri apo ndaizogara munzvimbo tsvene ndichingotungamirira vanhu pamberi paMwari kuburikidza nenziyo. Ndinogara ndichichema mumashoko aJeremia:Ramba kuverenga

Nguva yaJona

 

AS Ndakanga ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa kupera kwesvondo rapfuura, ndakanzwa kusuwa kukuru kwaIshe Wedu. kuchema, zvaiita sokuti vanhu vakaramba rudo Rwake. Kweawa yakatevera, takachema pamwe chete… ini, ndichikumbira zvikuru ruregerero Kwake pakutadza kwangu uye kwedu tose kumuda mukudzoka… uye Iye, nekuti vanhu zvino vaburitsa Dutu rekuita ravo.Ramba kuverenga

Kupira Zvese

 

Isu tiri kufanira kuvaka patsva rondedzero yedu yekunyoreswa. Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekugara tichikurukurirana newe - kunze kwekuongororwa. Subscribe pano.

 

IZVI mangwanani, asati amuka kubva pakuvata, Jehovha akaisa chitunha Novena yekusiiwa pamwoyo wangu zvakare. Unoziva here kuti Jesu akati, "Hapana novena inoshanda kupfuura iyi"?  ndinozvitenda. Kuburikidza nemunamato unokosha uyu, Ishe vakaunza kuporeswa kwaidiwa zvikuru muwanano yangu nemuupenyu hwangu, uye vanoramba vachidaro. Ramba kuverenga

Kune Imwe chete Barque

 

…seChechi imwe uye yega magisterium isingaonekwe,
papa nemabhishopi muhumwe naye;
carry
 mutoro wakakomba kuti hapana chiratidzo chisinganzwisisike
kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari.
kuvhiringa vakatendeka kana kuvanyengedza
kupinda mupfungwa yenhema yokuchengeteka. 
—Cardinal Gerhard Müller,

aimbova mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda
Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

Haisi nyaya yekuve 'pro-' Pope Francis kana 'contra-' Pope Francis.
Uyu mubvunzo wekudzivirira kutenda kweKatorike,
uye zvinoreva kudzivirira Hofisi yaPetro
izvo Pope akabudirira. 
—Cardinal Raymond Burke, Chirevo cheKaturike Nyika,
January 22, 2018

 

ASATI akafa, rinenge gore rapfuura kusvika pazuva rekutanga kwedenda, muparidzi mukuru Rev. John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) akandinyorera tsamba yekurudziro. Mariri, akabatanidza meseji yekukurumidzira kune vese vaverengi vangu:Ramba kuverenga

Kana Tatarisana Nezvakaipa

 

POSHI revashanduri vangu vakatumira tsamba iyi kwandiri:

Kwenguva yakareba Kereke yanga ichizviparadza pachayo nekuramba mameseji kubva kudenga uye kusabatsira avo vanoshevedza kudenga kuti vabatsirwe. Mwari anga akanyarara kwenguva refu, anoratidza kuti haana simba nekuti anotendera zvakaipa kuti zviite. Ini handinzwisise kuda kwake, kana rudo rwake, kana chokwadi chekuti anorega zvakaipa zvichipararira. Zvakadaro akasika SATAN uye haana kumuparadza paakamukira, achimuita dota. Handina chivimbo chakanyanya muna Jesu uyo ​​anonzi akasimba kupfuura Dhiyabhorosi. Zvinogona kungotora izwi rimwe chete uye chiito chimwe uye nyika ichaponeswa! Ndakanga ndiine zviroto, tariro, mapurojekiti, asi ikozvino ini ndinongova nechishuwo chimwe chete panosvika kupera kwezuva: kuvhara maziso angu chaizvo!

Aripi Mwari uyu? imatsi here? ibofu here? Ane hanya nevanhu vari kutambura here? 

Unokumbira Mwari Hutano, anokupa kurwara, kutambura uye kufa.
Unokumbira basa une rovha nekuzviuraya
Iwe unobvunza vana iwe une kushaya mbereko.
Iwe unobvunza vapirisita vatsvene, une freemason.

Iwe unobvunza mufaro uye mufaro, iwe une kurwadziwa, kusuruvara, kutambudzwa, nhamo.
Unobvunza Denga uneGehena.

Akagara aine zvaaida - saAbheri kuna Kaini, Isaac kuna Ishmaeri, Jacob kuna Esau, akaipa kune vakarurama. Zvinosuruvarisa, asi isu tinofanirwa kutarisana nezvakanyorwa naSATANI AKASIMBIRA KUPFUURA VATSVENE NEENGirozi ZVAKASANGANISWA! Saka kana Mwari ariko, ngaazviratidze kwandiri, ndiri kutarisira kutaura naye kana izvozvo zvichikwanisa kundishandura. Handina kukumbira kuzvarwa.

Ramba kuverenga

Jesu ndiye Chiitiko Chikuru

Inoparadza Chechi yeMweya Mutsvene waJesu, Gomo reTibidabo, Barcelona, ​​Spain

 

PANO pane shanduko dzakawanda kwazvo dziri kuitika munyika izvozvi zvekuti hazvigone kuenderana nazvo. Nekuda kweizvi "zviratidzo zvenguva," ndakatsaurira chikamu chewebsite ino kutaura apo neapo nezvezviitiko zvenguva yemberi izvo Denga ratitaurira kwatiri kunyanya kuburikidza naIshe Wedu naMai Vedu. Sei? Nekuti Ishe Wedu Pachezvake akataura nezvezvinhu zvichauya zvichauya kuitira kuti Chechi irege kubatwa. Muchokwadi, zvakawanda zvezvandakatanga kunyora makore gumi nematatu apfuura zviri kutanga kuitika mune chaiyo-nguva pamberi pedu. Uye kutaura chokwadi, pane kunyaradzwa kusinganzwisisike mune izvi nekuti Jesu akatofanotaura nguva idzi. 

Ramba kuverenga