Of China

 

Muna 2008, ndakanzwa kuti Ishe vakatanga kutaura pamusoro pe "China." Izvo zvakaguma mukunyora uku kubva ku2011. Pandakaverenga misoro yanhasi, zvinoita kunge panguva yakakodzera kuinyorazve manheru ano. Zvinotaridzawo kwandiri kuti mazhinji e "chess" zvidimbu andanga ndichinyora nezvazvo kwemakore ave kufamba munzvimbo. Nepo chinangwa chechipostori ichi chiri kunyanya kubatsira vaverengi kuti varambe vakatsika tsoka, Ishe vedu vakatiwo "tarisai munamate." Saka, tinoenderera mberi nekunyengetera tichitarisa…

Izvi zvinotevera kuburitswa muna 2011. 

 

 

PAPA Benedict akayambira pamberi peKisimusi kuti "kuora kwemafungiro" kuMadokero kuri kuisa "iro ramangwana renyika" munjodzi. Akanongedzera pakupunzika kwehushe hweRoma, achifananidza pakati payo nenguva yedu (ona PaEvha).

Nguva yose iyi, kune rimwe simba achifumira munguva yedu: Communist China. Kunyangwe iyo parizvino isina kubereka iwo mazino akafanana neaya akaitwa neSoviet Union, pane zvakawanda zvekushushikana nezvekukwira kwesimba rakakura iri.

 

Ramba kuverenga

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti:Ramba kuverenga

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

 


THE "Tsika yekufa", izvo Kubata Kwakakura uye Iyo Yakanyanya Muchetura, handiro izwi rekupedzisira. Kukuvadzwa kwakaitwa nyika nemunhu hakuzi iko kwekupedzisira kutaura pane zvinoitika zvevanhu. Nekuti kana Itsva kana Yekare Testamente hazvitaure nezvekuguma kwenyika mushure mekutonga uye kutonga kwe "chikara". Asi, ivo vanotaura nezvevamwari kugadziridza yepanyika apo rugare rwechokwadi neruramisiro zvichatonga kwenguva apo "kuziva Ishe" kuchipararira kubva pagungwa kuenda kugungwa (cf. Is. 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Ezek. 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; Zva 20: 4).

zvose Migumo yenyika icharangarira igodzokera kuna JehovhaORD; zvose mhuri dzendudzi dzichakotama pamberi pake. (Pis 22:28)

Ramba kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

Ramba kuverenga

Kuguma Kwezera Iri

 

WE vari kusvika, kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kwezera rino. Saka, nguva ino iripo ichaguma sei?

Vazhinji vavapapa vakanyora mukunamatira kutarisira zera rinouya apo Chechi ichamisikidza kutonga kwayo pamweya kusvika kumagumo epasi. Asi zviri pachena kubva muRugwaro, vanaFata veChechi vekutanga, uye zvakazarurwa zvakapihwa St. Faustina nevamwe vatsvene vanoziva, kuti nyika Unofanira kutanga wachenurwa pane zvakaipa zvese, kutanga naSatani pachake.

 

Ramba kuverenga