Dova reKuda kwaMwari

 

ITA wakamboshamisika kuti chii chakanaka kunyengetera uye “kurarama muKuda kwaMwari”?[1]cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari Inobata sei vamwe, kana zvakadaro?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


MAZUVA ANO, ndaifanira kunyatsotarisa kutora mazano angu. Ndakanyora imwe nguva yapfuura kuti, patinenge tichiswedera pedyo ziso yeDutu guru iri, ndipo patinofanira kutarisisa pana Jesu. Nekuti mhepo dzechamupupuri chadhiabhorosi imhepo dze kuvhiringidzika, kutya, uye nhema. Isu tichapofumadzwa kana tikayedza kutarisisa mazviri, kuvadudzira - zvakanyanya senge munhu angaite kana akaedza kutarisa pasi peChikamu 5 dutu. Mifananidzo yemazuva ese, misoro yenyaya, uye meseji zviri kuendeswa kwauri se "nhau". Havasi. Iyi ndiyo nhandare yekutamba yaSatani zvino - hondo yepfungwa yakanyatsogadzirwa nevanhu inotungamirwa na "baba venhema" kugadzirira nzira yeKugadziridza Kukuru uye Yechina Yekuvandudza Kweindasitiri: hurongwa hwepasirese hwakadzorwa, hwakamisikidzwa, uye husina Mwari.Ramba kuverenga

Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

 

MWARI yakachengetera, nokuda kwenguva yedu, “chipo chokurarama muKuda kwoumwari” icho chaichimbova udangwe hwaAdhama asi chakarasika kupfurikidza nechivi chapakuvamba. Ikozvino yave kudzoserwa sedanho rekupedzisira reVanhu verwendo rurefu rwaMwari rwekudzokera kumoyo waBaba, kuvaita Mwenga “asina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ave mutsvene asina gwapa” (VaEfeso 5). :27).Ramba kuverenga

Nhema Dzikuru

 

IZVI mangwanani mushure memunamato, ndakanzwa kusundwa kuverengazve kufungisisa kwakakosha kwandakanyora makore manomwe apfuura kunodaidzwa kuti Gehena RakabudiswaNdakaedzwa kuti ndingotumira zvakare chinyorwa ichocho kwauri nhasi, sezvo paine zvakawanda mairi izvo zvaive zveuporofita uye zvinotsoropodza kune izvo zvave kuitika mukati megore rapfuura nehafu. Mashoko iwayo akava echokwadi sei! 

Nekudaro, ini ndichapfupisa mamwe mapoinzi akakosha uye ndozoenda kune nyowani "izwi izvozvi" rakauya kwandiri panguva yemunamato nhasi… Ramba kuverenga

Kuteerera Kuri Nyore

 

Itya Jehovha Mwari wako,
uye muchengete, mazuva ose eupenyu hwenyu,
zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokurairai;
uye nokudaro kuva noupenyu hurefu.
Zvino chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite;
kuti mukure uye mugobudirira zvakanyanya.
sezvakapikira Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu;
kuti ndikupe nyika inoyerera mukaka nouchi.

(Kutanga kuverenga, Gumiguru 31, 2021)

 

FUNGIDZIRA kana wakakokwa kuti usangane nomuimbi waunofarira kana kuti zvimwe mutungamiriri wenyika. Iwe unogona kunge wakapfeka chimwe chinhu chakanaka, gadzirisa bvudzi rako zvakanaka uye uve pahunhu hwako hwakanyanya.Ramba kuverenga

Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

 

PAKUSANGANIRA RUFU
YEMUSHANDI WAMWARI LUISA PICCARRETA

 

ITA wakambozvibvunza kuti sei Mwari vachiramba vachitumira Mhandara Maria kuti aoneke munyika? Wadii muparidzi mukuru, Musande Pauro… kana muvhangeri mukuru, Mutsvene Johane… kana papa wekutanga, St Peter, “dombo”? Icho chikonzero ndechekuti Mukadzi Wedu akabatanidzwa zvisingaenzaniswi neChechi, vese saamai vake pamweya uye se "chiratidzo":Ramba kuverenga

Kugadzirira Era Yerunyararo

Mufananidzo naMichał Maksymilian Gwozdek

 

Varume vanofanira kutsvaga rugare rwaKristu muHumambo hwaKristu.
—Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Zvita 11, 1925

Maria Mutsvene, Amai vaMwari, Amai vedu,
tidzidzisei kutenda, kutarisira, kuda nemi.
Tiratidzei nzira inoenda kuHumambo hwake!
Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvikwete. 50

 

CHII zvine hungwaru i "Era Yerunyararo" iri kuuya mushure memazuva erima aya? Sei mufundisi wepapa wevapapa vashanu, kusanganisira St. John Paul II, akati chichava "chishamiso chikuru munhoroondo yepasi rose, chechipiri kumuka kweRumuko?"[1]Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35 Sei Denga rakati kuna Elizabeth Kindelmann wekuHungary…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Chipo

 

"THE zera remakurukota riri kupera. ”

Iwo mazwi akarira mumoyo mangu makore akati wandei apfuura anga asinganzwisisike asi zvakare akajeka: tiri kusvika kumagumo, kwete kwehushumiri per se; asi, nzira zhinji uye nzira nezvivakwa zvakave zvave kujairirwa neChechi yazvino izvo zvakazomisikidza, kushayisa simba, uye kutopatsanura Mutumbi waKristu kuzviuraya. Uku “kufa” kunodiwa kweChechi kunofanirwa kuuya kuitira kuti iye aone kumuka patsva, kutumbuka kutsva kwehupenyu hwaKristu, simba, uye hutsvene nenzira nyowani.Ramba kuverenga

Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Chipo Chikuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neChitatu cheFifth Week reLent, Kurume 25, 2015
Mutambo weKutumidzwa kwaIshe

Zvinyorwa zvemitambo pano


kubva Kuzivisa naNicolas Poussin (1657)

 

TO nzwisisa ramangwana reChechi, usatarise mberi kupfuura Mhandara Maria Akaropafadzwa. 

Ramba kuverenga

Nhanho dzeMweya Dzakanaka

Matanho_Fotor

 

MATANHO OKUDZIDZA PAMWEYA

Basa rako mu

Urongwa hwa Mwari Hwepedyo hweHutsvene

Kuburikidza naAmai Vake

rakanyorwa naAnthony Mullen

 

imi vakakweverwa kune ino webhusaiti kuti vagadzirire: gadziriro yekupedzisira ndeyekushandurwa zvechokwadi uye zvechokwadi kuva Jesu Kristu kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene rinoshanda kuburikidza neHwekunamata Amai uye Kukunda kwaMaria Amai vedu, naAmai vaMwari vedu. Kugadzirira kweDutu kunongova chikamu chimwe chete (asi chakakosha) chikamu mukugadzirira "Hutsva & Hutsvene Hwenyu" hwakaporofitwa naSt. John Paul II kuti hwaizo "ita Kristu Moyo wenyika."

Ramba kuverenga

Pasi Pano seKudenga

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 24, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

FUNGISISA zvakare aya mazwi kubva muEvhangeri yanhasi:

… Ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.

Zvino nyatsoteerera kuverenga kwekutanga:

Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu; Izvo hazvidzokere kwandiri zvisina maturo, asi zvichaita zvandinoda, ndichizadzisa magumo andakazvitumira.

Kana Jesu akatipa iri "izwi" kuti tinamate mazuva ese kuna Baba vedu Vokudenga, saka munhu anofanira kubvunza kana Hwake Humambo uye Kuda Kwavo kuchave pasi pano sezvazviri kudenga? Chero izwi iri ratakadzidziswa kunamatira richazadzisa magumo ... Mhinduro, hongu, ndeyekuti aya mazwi aIshe achazadzisa magumo avo uye acha…

Ramba kuverenga

Kugara mune Kuda kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro, Ndira 27, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Angela Merici

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Nhasi Evhangeri rinowanzo shandiswa kupokana kuti maKatorike akagadzira kana kuwedzeredza kukosha kwekuva amai kwaMaria.

"Mai vangu navanun'una vangu ndivanaani?" Zvino akatarisa-tarisa kune vagere padenderedzwa akati, “vano mai vangu nevanin'ina vangu. Nekuti ani nani unoita kuda kwaMwari, ndiye munin'ina wangu nehanzvadzi yangu namai.

Asi zvino ndiani akararama kuda kwaMwari zvakazara, zvakakwana, nekuteerera kupfuura Maria, mushure meMwanakomana wake? Kubva panguva yeiyo Annunciation [1]uye kubva pakuzvarwa kwake, sezvo Gabriel achiti aive "azere nenyasha" kusvikira amira pasi peMuchinjikwa (vamwe vachitiza), hapana munhu akanyarara akararama kuda kwaMwari zvakanyatsonaka. Kureva kuti paive pasina zvakawanda zvaamai kuna Jesu, nedudziro yaKe amene, kupfuura Mukadzi uyu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 uye kubva pakuzvarwa kwake, sezvo Gabriel achiti aive "azere nenyasha"

Kutonga kweShumba

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 17th, 2014
yeChitatu Svondo reAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

SEI isu tinofanirwa kunzwisisa zvinyorwa zvechiporofita zveRugwaro izvo zvinoreva kuti, nekuuya kwaMesia, kururamisira nerunyararo zvaizotonga, uye Aizopwanya vavengi Vake pasi petsoka Dzake? Nekuti hazvingaratidze here kuti makore 2000 apfuura, zviporofita izvi zvakatadza zvachose?

Ramba kuverenga

Vakapukunyuka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 2, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO mamwe magwaro muMagwaro ayo, sezvinobvumwa, ari kunetsa kuverenga. Kuverenga kwanhasi kwekutanga kune imwe yacho. Inotaura nezvenguva inouya apo Ishe vachashambidza "tsvina yevanasikana veZioni", vachisiya shure bazi, vanhu, vanova "kubwinya nekubwinya" Kwake.

… Chibereko chenyika chichava kukudzwa nekubwinya kune vakasara veIsraeri. Ani naani anogara muZioni, uye vaya vakasara muJerusarema vachanzi vatsvene. (Isaya 4: 3)

Ramba kuverenga

Pakuva Mutsvene

 


Mhandara Inotsvaira, Vilhelm Hammershoi (1864-1916)

 

 

NDIRI ndichifungidzira kuti vazhinji vevaverengi vangu vanonzwa kuti ivo havatsvene. Hutsvene uhu, utsvene, pachokwadi hazvigoneke muhupenyu huno. Isu tinoti, "Ini ndakanyanya kushaya simba, ndinotadza zvakanyanya, ndakaremerwa zvekutadza kusvika pamwero wevakarurama." Tinoverenga Magwaro senge anotevera, uye tinonzwa kuti akanyorwa kune imwe nyika.

… Sezvo iye wakakudanai ari mutsvene, ivai vatsvene pachenyu pamafambiro, nekuti kwakanyorwa kuti, Ivai vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene. (1 Pet. 1: 15-16)

Kana zvakasiyana zvakasikwa:

Saka iwe unofanirwa kuve wakakwana, sababa vako vekudenga vakakwana. (Mat. 5:48)

Hazvibviri? Mwari angatibvunza-kwete, murayiro isu-kuva chinhu chatisingakwanise? Hongu, ichokwadi, hatigone kuva vatsvene pasina Iye, Iye ndiye tsime rehutsvene hwese. Jesu akajeka:

Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Anogara mandiri, neni maari, achabereka zvibereko zvakawanda, nekuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. (Johani 15: 5)

Ichokwadi chiri-uye Satani anoshuvira kuti chigare kure newe - hutsvene haugone chete, asi hunogoneka pari zvino.

 

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com