Muti uye Sequel

 

Iyo inoshamisa novel Muti nemunyori weKaturike Denise Mallett (mwanasikana waMark Mallett) yave kuwanikwa paMhando! Uye ingori panguva seyakazotevera Ropa inogadzirira kudhinda iyi Kuwa. Kana usati waverenga Muti, urikushaya chiitiko chisingakanganwiki. Izvi ndizvo zvakataurwa nevaongorori:Ramba kuverenga

Rwiyo rweMurindi

 

Kutanga kuburitswa munaJune 5th, 2013… ine zvinyorwa nhasi. 

 

IF Ndinogona kurangarira muchidimbu apa chiitiko chakasimba makore gumi apfuura apo pandainzwa ndichimanikidzwa kuenda kuchechi kunonamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa…

Ramba kuverenga

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Kuporesa Kuduku kwaSt Raphael

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu, Chikumi 5, 2015
Chirangaridzo chaSt. Boniface, Bhishopi naMartyr

Zvinyorwa zvemitambo pano

St. Raphael, "Mushonga waMwari ”

 

IT kwainge kwadoka, uye mwedzi weropa wakanga uchisimuka. Ini ndakapindirwa nerudzi rwayo rwakadzika apo pandaifamba nemumabhiza. Ini ndanga ndangoradzika huswa hwavo uye ivo vakanyarara vachimonyoroka. Mwedzi uzere, sinou nyowani, kugunun'una kune rugare kwemhuka dzakagutsikana… yaive nguva yerunyararo.

Kusvikira izvo zvaiita senge bhaudhi remheni rakapfura nepabvi rangu.

Ramba kuverenga

Chipo Chikuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neChitatu cheFifth Week reLent, Kurume 25, 2015
Mutambo weKutumidzwa kwaIshe

Zvinyorwa zvemitambo pano


kubva Kuzivisa naNicolas Poussin (1657)

 

TO nzwisisa ramangwana reChechi, usatarise mberi kupfuura Mhandara Maria Akaropafadzwa. 

Ramba kuverenga

Kufambira mberi kweTotalitarianism

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina weVhiki Rechitatu reLent, Kurume 12, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

Damiano_Mascagni_Joseph_Sold_Into_Slavery_byHis_Brothers_FotorJoseph Anotengeswa Muuranda nevakoma vake naDamiano Mascagni (1579-1639)

 

NA ari kufa kwemafungiro, hatisi kure kubva kana zvisiri chokwadi chete, asi maKristu pachawo, vachadzingwa munharaunda yeruzhinji (uye zvakatotanga). Zvirinani, iyi yambiro kubva pachigaro chaPeter:

Ramba kuverenga

Kuziva Jesu

 

ITA iwe wakambosangana nemumwe munhu ane shungu nenyaya yavo? Anofamba muchadenga, mutasva bhiza-kumashure, mutambi wemitambo, kana anthropologist, musayendisiti, kana anodzoreredza antique uyo anorarama uye anofema yavo yekuzvifadza kana basa? Kunyangwe ivo vachigona kutikurudzira, uye kunyangwe kumutsa kufarira kwatiri kuchinhu chavo, Chikristu chakasiyana. Nekuti hazvisi zvekuda kweimwezve mararamiro, huzivi, kana kunyangwe chitendero chakanakira.

Musimboti wechiKristu hausi pfungwa asi Munhu. —PAPA BENEDICT XVI, kutaura kungoerekana kwaitika kuvafundisi veRoma; Zenit, Chivabvu 20, 2005

 

Ramba kuverenga

Zvazvinoreva Kugamuchira Vatadzi

 

THE kudaidzwa kwaBaba Vatsvene kuti Chechi iwedzere kuva "chipatara chemumunda" "kuporesa vakakuvadzwa" chiratidzo chakanakisa, chakakodzera nguva, uye chinonzwisisika. Asi chii chaizvo chinoda kurapwa? Ndeapi maronda? Zvinorevei "kugamuchira" vatadzi vari muBarque yaPeter?

Chaizvoizvo, chii chinonzi "Chechi"?

Ramba kuverenga

Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKunyengera - Chikamu III

 

CHIKAMU III - KUTYA KURATIDZWA

 

SHE kufudza nekupfekedza varombo nerudo; akarera pfungwa nemoyo neShoko. Catherine Doherty, muvambi weMadonna House apostolate, aive mukadzi aibata "hwema hwemakwai" asina kutora "hwema hwechivi." Aigara achifamba mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka nekumbundira mukuru wevatadzi achivadaidza kuutsvene. Aigara achiti,

Enda usingatyi mukati kati memwoyo yevanhu… Ishe vanemi. - Kubva Iyo Diki Mvumo

Iyi ndeimwe yeaya "mazwi" anobva kunaIshe anokwanisa kupinza "Pakati pemweya nemweya, majoini nemwongo, uye kugona kuona zvinoonekwa pamwe nepfungwa dzemoyo." [1]cf. VaH 4:12 Catherine anofumura mudzi chaiwo wedambudziko kune vese vanonzi "vanochengetedza" uye "vakasununguka" muChechi: ndezvedu kutya kupinda mumoyo yevanhu sezvakaita Kristu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaH 4:12

Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu II

 

CHIKAMU II - Kusvikira Vakakuvadzwa

 

WE vakatarisa shanduko inokurumidza yetsika uye zvebonde izvo mumakumi mashanu emakore akapedza mhuri sekurambana, kubvisa nhumbu, kutsanangurazve muchato, euthanasia, zvinonyadzisira, hupombwe, uye zvimwe zvakawanda zvakaipa zvave kungogamuchirwa kwete chete, asi kwaonekwa sevanhu "vakanaka" kana "rudyi." Nekudaro, denda rezvirwere zvepabonde, kushandisa zvinodhaka, kushandisa doro zvisina mwero, kuzviuraya, uye kugara uchiwanza pfungwa dzinotaura nyaya dzakasiyana: isu tiri chizvarwa chiri kubuda ropa zvakanyanya kubva mukukanganisa kwechivi.

Ramba kuverenga

Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu I

 


IN
Kukakavara kwese kwakaitika mushure meSynod ichangoburwa muRome, chikonzero chekuungana kwacho chakaratidzika kunge chakarasika zvachose. Yakaunganidzwa pasi pemusoro wenyaya unoti: "Zvinetso zvevafundisi kuMhuri muchirevo cheEvhangeri." Tinoita sei evhangeri mhuri dzakapihwa matambudziko ehufundisi atinotarisana nawo nekuda kwekukwira kwekurambana, vanaamai vasina murume, zvekunamata, zvichingodaro?

Zvatakadzidza nekukasira (sekutaurwa kwevamwe maKadhinari akaziviswa kuruzhinji) ndechekuti kune mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka.

Dzinotevera nhatu dzakateedzana dzinoitirwa kwete kungodzokera pamoyo wenyaya - kuparidzira mhuri munguva yedu - asi kuzviita nekuunza pamberi murume ari pakati pekupokana: Jesu Kristu. Nekuti hapana munhu akafamba mutsetse mutete kudarika Iye — uye Pope Francis vanoita kunge vari kunongedzera nzira iyoyo kwatiri zvakare.

Tinofanira kufuridzira hutsi hwasatani kuti tikwanise kunyatsoziva uyu mutsetse mutsvuku, wakakweverwa muropa raKristu… nekuti takashevedzwa kuti tifambe isu.

Ramba kuverenga

Gehena Rakabudiswa

 

 

WHEN Ini ndakanyora iri svondo rapfuura, ndakafunga kugara pamusoro payo ndonamata zvimwe nekuda kwechakakomba chimiro chechinyorwa ichi. Asi rinenge zuva rega rega kubvira, ndanga ndichiwana kutsigirwa kwakajeka kuti iyi izwi yambiro kwatiri tese.

Kune akawanda maverengi matsva anouya mukati mega zuva rega. Regai ndimbodzokorora zvakare ipapo… Pakunyora uku kupostora kwakatanga makore masere apfuura, ndakanzwa Ishe vachindibvunza kuti "tarisai munamate". [1]KuWYD muToronto muna 2003, Pope John Paul II nenzira imwecheteyo vakatikumbira isu vechidiki kuti tive "ari nharirire wemangwanani uyo anozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamuka! ” -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Zuva Revechidiki Munyika, n. 3; (cf. Is 21: 11-12). Kutevera misoro yenyaya, zvaiita sekunge kwaive nekukwira kwezviitiko zvepasirese nemwedzi. Zvino zvakatanga kuve svondo. Uye ikozvino, ndizvo zuva nezuva. Izvo chaizvo sekufunga kwandakaita kuti Ishe vaindiratidza zvaizoitika (o, madiro andinoita mune dzimwe nzira ndanga ndakanganisa pamusoro peizvi!)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 KuWYD muToronto muna 2003, Pope John Paul II nenzira imwecheteyo vakatikumbira isu vechidiki kuti tive "ari nharirire wemangwanani uyo anozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamuka! ” -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Zuva Revechidiki Munyika, n. 3; (cf. Is 21: 11-12).

Kana Amai Vochema

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 15, 2014
Chirangaridzo cheMukadzi Wedu Wenhamo

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

I akamira akatarisa misodzi ichiyerera mumaziso ake. Dzakamhanya dzichidzika padama rake ndokuumba madonhwe pachirebvu chake. Aitaridza sekunge moyo wake waigona kutyoka. Kwangosara zuva rimwe chete, anga aratidzika kuva nerunyararo, achitofara… asi zvino kumeso kwake kwanga kuchiratidza kusuwa kukuru mumoyo make. Ini ndaingogona kubvunza kuti "Sei…?", Asi pakanga pasina mhinduro mumhepo ine hwema, nekuti Mukadzi wandakanga ndakatarisa kwaari aive chifananidzo yaMai vedu veFatima.

Ramba kuverenga

Chiporofita Chinyatsonzwisiswa

 

WE tiri kurarama munguva apo chiporofita chingangodaro chisina kumbobvira chakakosha zvakadaro, uye zvakadaro, chakasanzwisiswa neruzhinji rwevaKaturike. Pane nzvimbo nhatu dzinokuvadza dziri kutorwa nhasi maererano nezvakazarurwa zvechiporofita kana “zvakavanzika” izvo, ndinotenda, zviri kuita dzimwe nguva kukuvara kukuru munzvimbo zhinji dzeChechi. Imwe ndeyekuti "zvakazarurwa zvakavanzika" haana inofanirwa kutererwa nekuti zvese zvatinosungirwa kutenda ndicho chizaruro chaKristu muna "dhipoziti yekutenda." Kumwe kukuvadzwa kuri kuitwa ndeavo vanowanzoisa kwete chete kuisa chiporofita pamusoro peMagisterium, asi vachichipa iro iro iro simba rakafanana neMagwaro Matsvene. Uye chekupedzisira, pane chinzvimbo chekuti kuporofita kwakawanda, kunze kwekunge kwataurwa nevasande kana kuwanikwa pasina kukanganisa, kunofanirwa kudzivirirwa. Zvekare, zvese izvi zvinzvimbo pamusoro zvinotakura zvakashata uye kunyange zvine njodzi misungo.

 

Ramba kuverenga

St. John Paul II

John Paul II

ST. JOHANE PAUL II - TINAMatireI

 

 

I akaenda kuRoma kunoimba mukonati yekereke kunaSt.John Paul II, Gumiguru 22nd, 2006, kunokudza makore makumi maviri nemashanu yeJohn Paul II Foundation, pamwe neyegumi nemakumi maviri nemasere yekugadzwa kwapapa papa. Ndakanga ndisingazive kuti chii chaida kuitika…

Nyaya kubva kumatura, fYakaburitswa Gumiguru 24, 2006....

 

Ramba kuverenga

Yakasimwa neRukova

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 20, 2014
China weChipiri Svondo reLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

MAKUMI MAVIRI makore apfuura, mudzimai wangu neni, vese vana vechechi-Katurike, takakokwa kumusangano weSvondo weBaptist neshamwari yedu yaimbova Katurike. Isu takashamiswa kune vese vechidiki vakaroorana, mimhanzi yakaisvonaka, uye mharidzo yakazodzwa nemufundisi. Kudururwa kwemutsa wechokwadi uye kugamuchirwa kwakabata chimwe chinhu chakadzika mumweya yedu. [1]cf. Uchapupu Hwangu Hwega

Patakakwira mumota kuti tiende, chandaingofunga yaive parishi rangu zvangu… mimhanzi isina kusimba, dzimba dzisina kusimba, uye kunyange kutora chikamu kushoma neungano. Vakaroora vechidiki vezera redu? Chaizvoizvo kutsakatika mumapews. Chainyanya kurwadza yaive pfungwa yekusurukirwa. Ndaiwanzosiya Misa ndichinzwa kutonhora kupfuura pandaipinda.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Uchapupu Hwangu Hwega

Kuzadzisa Chiporofita

    IZVOZVO SHOKO PASI MASA KUVERENGWA
yaKurume 4, 2014
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Casimir

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE Kuzadzikiswa kweSungano yaMwari nevanhu vake, iyo ichazadzikiswa zvizere muMutambo weMuchato weGwayana, yakafambira mberi mukati memamireniyoni se Kuvhiringidza izvo zvinova zvidiki uye zvidiki nekufamba kwenguva. MuPisarema nhasi, David anoimba:

Jehovha akazivisa kuponesa kwake, Akaratidza pamberi pake ndudzi dzakarurama.

Uye zvakadaro, zaruriro yaJesu yakanga ichiri mazana emakore apfuura. Saka ruponeso rwaIshe rwungazivikanwa sei? Yaizivikanwa, kana kuti zvirinani yaitarisirwa, kuburikidza chiporofita…

Ramba kuverenga

Mhedzisiro yeKubvumirana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 13, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

Zvakasara muTembere yaSoromoni, zvakaparadzwa 70 AD

 

 

THE Nhau yakaisvonaka yebudiriro yaSoromoni, apo yaishanda mukuwirirana nenyasha dzaMwari, yakamira.

Zvino Soromoni akati akwegura, vakadzi vake vakatsaukira moyo wake kuna vamwari vatorwa; moyo wake wakange usingadi kwazvo kuna Jehovha Mwari wake.

Soromoni haana kuzoteverawo Mwari “Asinganyunyuti sezvakanga zvaitwa nababa vake Dhavhidhi.” Akatanga compromise. Mukupedzisira, Tembere yaakavaka, uye runako rwayo rwese, rwakashandurwa kuita marara nemaRoma.

Ramba kuverenga

Kurwisa Mweya

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 6, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 


"Mamishinari Anomhanya", Vanasikana vaMaria Amai veKuporesa Rudo

 

PANO hurukuro yakawanda pakati pe "vakasara" ve matumba uye nzvimbo dzakachengeteka — nzvimbo idzo Mwari achadzivirira vanhu vake munguva dzokutambudzwa kuri kuuya Pfungwa yakadaro yakadzika midzi muMagwaro uye Tsika Tsvene. Ini ndakataura nyaya iyi mu Kuuya kweVapoteri uye Kugara, uye sezvandinoiverengazve nhasi, zvinondirova sechiporofita uye chakakosha kupfuura nakare kose. Ehe, pane nguva dzekuhwanda. St. Joseph, Mary uye mwana Kristu vakatizira kuEgypt Herodhi achivavhima; [1]cf. Mat. 2; 13 Jesu akahwanda kuvatungamiriri vechiJuda vaida kumutaka namabwe; [2]cf. Joh 8: 59 uye St. Paul akavanzwa kubva kune vaimutambudza nevadzidzi vake, vakamuburutsira kurusununguko mudengu nepaburi remadziro eguta. [3]cf. Mabasa 9:25

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 2; 13
2 cf. Joh 8: 59
3 cf. Mabasa 9:25

Chipatara Chemumunda

 

BACK munaJune wa2013, ndakakunyorera iwe nezve shanduko dzandanga ndichiona maererano neshumiro yangu, maratidzirwo ayo, izvo zvinoratidzwa nezvimwe mukunyora kunodaidzwa Rwiyo rweMurindi. Mushure memwedzi yakati wandei zvino yekufungisisa, ndinoda kugoverana nemi zvandaona kubva pane zviri kuitika munyika medu, zvinhu zvandakakurukura nemukuru wangu wezvemweya, uye nekwandiri kunzwa kuti ndiri kuendeswa izvozvi. Ini ndinodawo kukoka yako yekuisa yekuisa pamwe nekukurumidza kuongorora pazasi.

 

Ramba kuverenga

Pakuva Mutsvene

 


Mhandara Inotsvaira, Vilhelm Hammershoi (1864-1916)

 

 

NDIRI ndichifungidzira kuti vazhinji vevaverengi vangu vanonzwa kuti ivo havatsvene. Hutsvene uhu, utsvene, pachokwadi hazvigoneke muhupenyu huno. Isu tinoti, "Ini ndakanyanya kushaya simba, ndinotadza zvakanyanya, ndakaremerwa zvekutadza kusvika pamwero wevakarurama." Tinoverenga Magwaro senge anotevera, uye tinonzwa kuti akanyorwa kune imwe nyika.

… Sezvo iye wakakudanai ari mutsvene, ivai vatsvene pachenyu pamafambiro, nekuti kwakanyorwa kuti, Ivai vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene. (1 Pet. 1: 15-16)

Kana zvakasiyana zvakasikwa:

Saka iwe unofanirwa kuve wakakwana, sababa vako vekudenga vakakwana. (Mat. 5:48)

Hazvibviri? Mwari angatibvunza-kwete, murayiro isu-kuva chinhu chatisingakwanise? Hongu, ichokwadi, hatigone kuva vatsvene pasina Iye, Iye ndiye tsime rehutsvene hwese. Jesu akajeka:

Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Anogara mandiri, neni maari, achabereka zvibereko zvakawanda, nekuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. (Johani 15: 5)

Ichokwadi chiri-uye Satani anoshuvira kuti chigare kure newe - hutsvene haugone chete, asi hunogoneka pari zvino.

 

Ramba kuverenga

Usareve Nothin '

 

 

FUNGA yemoyo wako segirazi regirazi. Mwoyo wako ndizvo akaita kuva nemvura yakachena yerudo, yaMwari, anova rudo. Asi nekufamba kwenguva, vazhinji vedu tinozadza moyo yedu nerudo rwezvinhu-inaminate zvinhu zvinotonhora sedombo. Hapana chavangaitire moyo yedu kunze kwekuzadza nzvimbo dzakachengeterwa Mwari. Uye nokudaro, vazhinji vedu maKristu tinosiririsa… takaremerwa muzvikwereti, kunetsana mukati, kusuwa… hatina zvishoma zvekupa nekuti isu pachedu hatisisiri kugamuchira.

Saka vazhinji vedu tine moyo inotonhora yematombo nekuti takavazadza nerudo rwezvinhu zvepanyika. Uye kana nyika ikasangana nesu, tichishuva (kuti vanoziva here kana kuti kwete) "mvura mhenyu" yeMweya, pachinzvimbo, tinodurura pamisoro yavo matombo anotonhorera emakaro edu, kuzvida, uye kuzvitutumadza kwedu kwakasanganiswa netadhi. yechitendero chemvura. Vanonzwa nharo dzedu, asi vanocherekedza hunyengeri hwedu; vanokoshesa kufunga kwedu, asi havaone "chikonzero chedu chekuva", anova Jesu. Ichi ndicho chikonzero Baba Vatsvene vakatidaidza isu maKristu kuti, zvakare zvakare, tirambe nyika, inova…

… Maperembudzi, gomarara renharaunda nekenza yekuratidzwa kwaMwari nemuvengi waJesu. —PAPA FRANCIS, Vatican Radio, October 4th, 2013

 

Ramba kuverenga

Maviri maAlbham Matsva Akaburitswa!

 

 

“WOW, WOW, WOW ………… ..! Tangoteerera idzi nziyo nyowani ndokufemerwa! ” —F. Adami, CA

“… Wakanaka chose! Chandakaodzwa moyo chete ndechekuti chakapera nekukurumidza - chakandisiya ndichida kunzwa zvakawanda nezveavo vanonakidza, mweya, nziyo… Zvinotambudza idambarefu randichatamba ndichidzokororazve— rwiyo rwumwe rwese rwakabata moyo wangu! Iyi dambarefu nderimwe, kana risiri iro rakanakisa parizvino. ” —N. Muvezi, OH

"Chimwe chezvinhu zvakajeka zveunyanzvi hwaMark kugona kwake kunyora nekunyora rwiyo rwake runoita rwiyo rwako zvinoshamisa."
—Brian Kravec, ongorora of Zvinotambudza, Catholicmom.com

 

CHIKAMU 3, 2013

“VANOTAMBUDZIKA” UYE "HERE PAMUSORO"

IZVOZVINOGONA AT
mamaki.com

TEERERA IZVOZVI!

Nziyo dzerudo dzinozoita kuti ucheme… mabharadhi anounza ndangariro… nziyo dzepamweya dzinokuswededza padyo naMwari .. idzi nziyo dzinofamba pamusoro perudo, kuregerera, kuvimbika, uye nemhuri. 

Nziyo dzekutanga makumi maviri neshanu nemuimbi / munyori wenziyo Maka Mallett vakagadzirira kuodha online padhijitari kana CD fomati. Wakaverenga zvinyorwa zvake… ikozvino chinzwa mimhanzi yake, chikafu chemweya cheiyo Moyo.

ZVINOTAMBUDZIKA rine gumi nhatu nziyo nyowani naMark dzinotaura nezverudo, kurasikirwa, kuyeuka nekuwana tariro.

URI PANO muunganidzwa wenziyo dzakagadzirwazve dzakabatanidzwa paMark's Rosary uye CD yeChaplet, uye nekudaro, kazhinji isinganzwikwe nevateveri vake vemimhanzi - uyezve, nziyo mbiri nyowani "Apa Uri Iwe" uye "Ndimi Ishe" dzinokutora iwe rudo uye tsitsi dzaKristu uye unyoro hwaAmai vake.

Teerera, odha CD,
KANA TORA ZVINO!

www.markmallett.com

 


TruNews Kubvunzana

 

MAKO MALLETT aive muenzi pa TruNews.com, vhidhiyo redhiyo podcast, musi wa 28 Kukadzi, 2013. Vaine mukokeri, Rick Wiles, vakakurukura nezvekusiya basa kwaPope, kuramba kutenda muChechi, nedzidziso ye "nguva yekupedzisira" kubva mumaonero eKatorike.

Mukristu weevhangeri achibvunzurudza muKaturike mubvunzurudzo isingawanzoitika! Teerera mu pa:

TruNews.com

Zvinogoneka… kana Kwete?

APTOPIX VATICAN PALM SVONDOMufananidzo neruremekedzo The Globe and Mail
 
 

IN chiedza chezviitiko zvenguva pfupi yapfuura papapa, uye iri, iro rekupedzisira zuva rekushanda raBenedict XVI, zviporofita zviviri zvazvino kunyanya zviri kuwana kukwezva pakati pevatendi maererano napapa anotevera. Ini ndinobvunzwa nezvazvo nguva dzose mumunhu pamwe neemail. Nekudaro, ini ndinomanikidzwa kuti pakupedzisira ndipe mhinduro yakakodzera.

Dambudziko nderekuti zviporofita zvinotevera zvinopesana zvakanyanya. Imwe kana zvese zviri zviviri, nokudaro, hazvigone kuve zvechokwadi….

 

Ramba kuverenga

Saka, Chii chandinoita?


Tariro yeKunyura,
rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

 

PASHURE hurukuro yandakapa kuboka revadzidzi veyunivhesiti pane zvave kutaurwa napapa nezve "nguva dzekupedzisira", mumwe murume wechidiki akandidhonza padivi nemubvunzo. “Saka, kana isu ndivo kurarama mu "nguva dzekupedzisira," chii chatinofanirwa kuita nezvazvo? " Mubvunzo wakanaka kwazvo, wandakaenderera mberi nekupindura muhurukuro yangu inotevera navo.

Aya mapeji ewebhu aripo nekuda kwechikonzero: kutifambisa kuenda kuna Mwari! Asi ndinoziva zvinomutsa mimwe mibvunzo: "Ndoitei?" "Izvi zvinoshandura sei mamiriro angu azvino?" "Ndinofanira kunge ndichiita zvakawanda kugadzirira?"

Ini ndicharega Paul VI apindure mubvunzo, ndobva ndawedzera pairi:

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika nemuChechi, uye icho chiri mubvunzo ndiko kutenda. Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?' times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. Tava pedyo nekuguma here? Izvi hatife takazviziva. Tinofanira kugara takazvibata takagadzirira, asi zvese zvinogona kugara kwenguva yakareba zvakadaro. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

 

Ramba kuverenga

Vhura Wide Runyoro rweMwoyo Wako

 

 

HERE moyo wako watonhora? Kazhinji pane chikonzero chakanaka, uye Mako anokupa mikana ina mune ino inokurudzira webcast. Tarisa iyi nyowani nyowani Inogamuchira Tariro webcast nemunyori uye muenzi Mark Mallett:

Vhura Wide Runyoro rweMwoyo Wako

Enda ku: www.mbembers.nl kutarisa mamwe mawebhusaiti naMark.

 

Ramba kuverenga

Zvakanaka, izvo zvaive padhuze…


Tornado Touchdown, Chikumi 15, 2012, padyo neTramping Lake, SK; Mufananidzo naTianna Mallett

 

IT hwaive husina zororo husiku-uye hope dzinozivikanwa. Mhuri yangu neni takanga tichipukunyuka kutambudzwa… uyezve, sepakutanga, kurota kwacho kwaizotipindukira tichitiza chamupupuri. Pandakamuka nezuro mangwanani, hope idzi "dzakaramba" mupfungwa dzangu apo mudzimai wangu neni takachaira kupinda mutaundi raive pedyo kunotora kombi yemhuri yedu panzvimbo yekugadzirisa.

Nechekure, makore matema aive achiuya. Mabhanan'ana aive mune fungidziro. Takanzwa pawairesi kuti panogona kunge paine chamupupuri. "Zvinoratidzika kunge zvakanakisa izvo," takabvumirana. Asi munguva pfupi taizochinja mafungiro edu.Ramba kuverenga

Zvinokatyamadza! Chikamu VII

 

THE poindi yezvose zvakateedzana pane zvechipo zvipo uye kufamba ndiko kukurudzira muverengi kuti asatya iyo zvinoshamisa muna Mwari! Kuti usatya kutya "kuvhura moyo wako" kuchipo cheMweya Mutsvene uyo Ishe waanoda kudurura nenzira yakasarudzika uye ine simba munguva yedu. Pandakaverenga tsamba dzakatumirwa kwandiri, zviri pachena kuti iyo Charismatic Renewal haina kunge isina kusuwa uye kutadza, kushomeka kwevanhu uye kushaya simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo chaizvo zvakaitika muChechi yekutanga mushure mePendekosti. Vasande Peter naPaul vakapa nzvimbo yakawandisa kugadzirisa machechi akasiyana siyana, kuenzanisa mashandiro, nekumisikidza nharaunda dzichiri kusimukira pamusoro petsika nemitauro yakanyorwa yaiunzwa kwavari. Izvo zvisina kuitwa nevaApostora kuramba zviitiko zvinowanzoitika zvinotyisa zvevatendi, kuyedza kudzvinyirira mweya, kana kudzikamisa kushingairira kwenharaunda dzinobudirira. Asi, ivo vakati:

Musadzime Mweya… teverai rudo, asi shingairirai zvikuru zvipo zvemweya, kunyanya kuti muporofite… pamusoro pezvose, rudo rwenyu kune mumwe nemumwe ngaruve rwakanyanya… (1 VaTesaronika 5:19; 1 VaKori 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ndinoda kupa chikamu chekupedzisira chenyaya idzi kugovana zvandakasangana nazvo pamwe nekufungisisa kubva pandakatanga kusangana nesangano rerunako muna 1975. Panzvimbo pekupa humbowo hwangu hwese pano, ndichazvibvumidza kune izvo zviitiko zvinganzi "zvechisimba."

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu VI

pentekoste_FotorPentekosti, Artist Asingazivikanwe

  

PENDEKOSTI hachisi chiitiko chimwe chete, asi inyasha dzinogona kusangana neChechi kakawanda. Asizve, muzana rino ramakore, vanapapa vanga vachinamata kwete chete kwekuvandudzwa muMweya Mutsvene, asiitsva Pentekosti ”. Kana mumwe akatarisa zviratidzo zvese zvenguva zvakaperekedza munamato uyu — kiyi pakati pavo kuvapo kunoramba kuripo kwaAmai Vakaropafadzwa vanoungana nevana vavo pasi pano kuburikidza nekuratidzwa kunoenderera mberi, sekunge vaive zvakare mu "imba yepamusoro" pamwe nevaApostora. … Mazwi eKatekisimo anotora pfungwa yekukasika:

… Pa “nguva yekupedzisira” Mweya waIshe uchavandudza moyo yavanhu, uchinyora mutemo mutsva mavari. Achaunganidza nekuyananisa vanhu vakapararira uye vakakamurwa; iye achashandura chisikwa chekutanga, uye Mwari achagara imomo nevanhu murunyararo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 715

Ino nguva apo Mweya unouya kuzo "kuvandudza huso hwepasi" inguva, mushure mekufa kwaAntikristu, panguva yakanongedzerwa naBaba veChechi muApocalypse yaSt. “Makore ane chiuru”Nguva iyo Satani akasungwa necheni mugomba rakadzika-dzika.Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu V

 

 

AS isu tinotarisa kuCharismatic Renewal nhasi, tinoona kuderera kukuru muhuwandu hwayo, uye avo vanosara vanonyanya kuchena nevachena-vhudzi. Chii, zvino, icho chaive Charismatic Renewal zvese nezve kana ichitaridzika pamusoro kunge ichipenga? Sekuverenga kwakaita mumwe muverengi achipindura zvakateedzana izvi:

Pane imwe nguva kufamba kweCharismatic kwakanyangarika kunge mafirework anovhenekera mudenga usiku uye ndokuzodzokera kumashure mune rima. Ndakanga ndisinganzwisisike kuti kufamba kwaMwari Wemasimbaose kwaizopera uye kupedzisira kwapera.

Mhinduro kumubvunzo uyu ndiyo inonyanya kukosha pazvirongwa izvi, nekuti inotibatsira kunzwisisa kwete kwatakabva chete, asi nezveramangwana reKereke…

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu IV

 

 

I ndakambobvunzwa kare kana ndiri "Anokwezva." Uye mhinduro yangu ndeyekuti, "Ndini Katurike! ” Ndokunge, ini ndoda kuve zvakazara Katurike, kugara pakati pechipo chekutenda, moyo waamai vedu, Chechi. Uye saka, ini ndinovavarira kuva "charismatic", "marian," "Kufungisisa," "kushingaira," "sakaramendi," uye "mupostori." Izvi zvinodaro nekuti zvese zviri pamusoro hazvisi zveichi kana iro boka, kana ichi kana icho kufamba, asi kune iyo ose muviri waKristu. Nepo vapostori vangasiyana mukutarisa kweshumiro yavo, kuti vave vapenyu zvizere, "vakagwinya", moyo wemunhu, mupostori, inofanira kuvhurika ose pfuma yenyasha iyo Baba vakapa paChechi.

Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatiropafadza munaKristu nezvikomborero zvose zvemweya kumatenga… (Eph 1: 3)

Ramba kuverenga

The Verdict

 

AS rwendo rwangu rwazvino rwehushumiri rwakafambira mberi, ndakanzwa kuremerwa kutsva mumweya mangu, kuremerwa kwemoyo kusiyana nehumambo hwandakatumirwa naIshe. Mushure mekuparidza nezverudo rwake netsitsi dzake, ndakabvunza Baba husiku humwe kuti nei nyika… nei munhu havadi kuzarura mwoyo yavo kuna Jesu uyo ​​akapa zvakadai, asina kumbokuvadza mweya, uye akavhura masuo eDenga uye akawana maropafadzo ese epamweya kuburikidza nerufu rwake paMuchinjikwa?

Mhinduro yakauya nekukurumidza, izwi kubva muMagwaro pachawo:

Kutongwa ndokuku: Chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza; nekuti mabasa avo akange akaipa. (Johani 3:19)

Pfungwa iri kukura, sekufungisisa kwandakaita nezwi iri, nderekuti iri yokupedzisira izwi renguva yedu, zvirokwazvo a mutongo kune nyika iko zvino yave pachikumbaridzo chekuchinja kunoshamisa….

 

Ramba kuverenga

Esperanza


Maria Esperanza, 1928 - 2004

 

Chikonzero chekugoneswa kwaMaria Esperanza chakavhurwa Ndira 31, 2010. Chinyorwa ichi chakatanga kuburitswa munaGunyana 15, 2008, paMutambo weMukadzi Wedu weShungu. Sezvo nekunyora Trajectory, iyo yandinokurudzira kuti uverenge, kunyora uku kunewo akawanda "mazuvano mazwi" atinofanira kunzwa zvakare.

Uye zvakare.

 

IZVI Gore rapfuura, apo pandainamata muMweya, izwi raiwanzo kwira richierekana rasimuka pamiromo yangu.tariro. ” Ndichangobva kudzidza kuti iri ishoko reSpanish rinoreva "tariro."

Ramba kuverenga

Nguva, Nguva, Nguva…

 

 

WHERE nguva yacho inoenda here? Izvo ndezvangu chete, kana zviitiko nezviitiko pachezvazvo zvinoita kunge zvichamhanyisa nekumhanya kwekumhanya? Watova kupera kwaJune. Mazuva ave kupfupika manje kuNorth Hemisphere. Iko kune pfungwa pakati pevanhu vazhinji kuti nguva yatora kukurumidza kusingadi Mwari.

Tiri kunanga kumagumo enguva. Zvino patinosvika zvakanyanya kumagumo enguva, tinowedzera kukurumidza — izvi ndizvo zvinoshamisa. Iko kune, sezvazviri, kukurumidza kwakanyanya kukurumidza munguva; pane kumhanyisa nguva sekungomhanyisa mhanyisa. Uye isu tinoenda nekukurumidza uye nekukurumidza. Tinofanira kunyatsoteerera kune izvi kuti tinzwisise zviri kuitika munyika yanhasi. —Fr. Marie-Dominique Philippe, OP, Chechi yeKaturike pakupera kwezera, Ralph Martin, peji. 15-16

Ini ndanyora kare nezve izvi mu Kupfupisa Kwemazuva uye Iyo Yemhepo yenguva. Uye chii icho nekuitikazve kwa1: 11 kana 11:11? Haasi munhu wese anozviona, asi vazhinji vanozviona, uye zvinogara zvichiita kunge zvine izwi ... nguva ipfupi… inguva yegumi neimwe… zviyero zvekutongwa zviri kubuda (ona zvandanyora 11:11). Zvinosekesa ndezvekuti iwe haugone kutenda kuti zvave zvakaoma sei kuwana nguva yekunyora kufungisisa uku!

Ramba kuverenga

Nyika Iri Kuchema

 

MUMWE MUNHU akanyora munguva pfupi yapfuura achibvunza kuti chii chandinotora pane hove dzakafa uye shiri dzichiratidza pasi rese. Chekutanga pane zvese, izvi zvave kuitika izvozvi mukukura kwehuwandu pamusoro pemakore mashoma apfuura. Mhando dzinoverengeka dziri kungoerekana dza “kufa” muhuwandu hukuru. Imhedzisiro yezvikonzero zvakasikwa? Kupinda kwevanhu? Kupindira kwetekinoroji? Zvombo zveSainzi?

Tapihwa patiri patiri nguva ino munhoroondo yevanhu; kupihwa iyo yambiro dzakasimba dzakapihwa kubva Kudenga; kupihwa mazwi ane simba aMadzibaba Matsvene pamusoro pezana rino ramakore… uye ndokupa iyo nzira isina umwari vanhu vane ikozvino yakateedzerwa, Ndinotenda Magwaro ane mhinduro zvechokwadi kune zviri kuitika munyika pamwe nepasi redu:

Ramba kuverenga

Kuyeuka

 

IF unoverenga Kuchengetwa kweMoyo, ipapo unoziva parizvino kuti kangani isu tinotadza kuzvichengeta! Tinotadziswa nyore nyore nechinhu chidiki-diki, tinobviswa murunyararo, uye tinotsauswa kubva kuzvido zvedu zvitsvene. Zvakare, naSt. Paul tinoshevedzera kuti:

Ini handiite zvandinoda, asi ndinoita zvandinovenga…! (VaR. 7:14)

Asi isu tinofanirwa kunzwa zvakare mazwi aSt. James:

Zvitorei semufaro chete, hama dzangu, pamunosangana nemiedzo mizhinji, nekuti munoziva kuti kuyedzwa kwerutendo rwenyu kunounza kutsungirira. Uye kutsungirira ngakuve kwakakwana, kuti iwe uve wakakwana uye wakakwana, usina chaunoshayiwa. (Jakobho 1: 2-4)

Nyasha haina kudhura, inopihwa senge chinokurumidza-chikafu kana pakadzvanya mbeva. Tinofanira kuirwira! Ndangariro, idzo dziri kutora zvakare kuchengetwa kwemoyo, inowanzova hondo pakati pezvishuwo zvenyama nezvido zveMweya. Uye saka, isu tinofanirwa kudzidza kutevera iyo nzira yeMweya…

 

Ramba kuverenga

Kuchengetwa kweMoyo


Times Square Paradhiso, naAlexander Chen

 

WE tiri kurarama munguva dzine njodzi. Asi vashoma ndivo vanozviziva. Zvandiri kutaura nezvazvo hazvisi zvekutyisidzira zvehugandanga, shanduko yemamiriro ekunze, kana hondo yenyukireya, asi chimwe chinhu chakavanzika uye chinonyengera. Iko kufambira mberi kwemuvengi kwakatowana nzvimbo mudzimba nemoyo mizhinji uye kuri kugadzirisa kuparadza kunotyisa sezvo kuchipararira pasirese.

ruzha.

Ndiri kutaura nezveruzha rwemweya. Ruzha runonzwika zvakanyanya kumweya, ruchivharira pamoyo, zvekuti parunongopinda chete, rwunovharidzira izwi raMwari, runodzima hana, uye runopofomadza maziso kuti aone chokwadi. Iyo ndeimwe yevavengi vane njodzi yenguva yedu nekuti, nepo hondo nemhirizhonga zvichikuvadza muviri, ruzha rwunouraya mweya. Uye mweya wakavharira izwi raMwari unotyira kuti usazombomunzwa zvakare mukusingaperi.

 

Ramba kuverenga

Chiporofita chiri muRome - Chikamu VI

 

PANO inguva ine simba iri kuuya yepasi rose, izvo zvinonzi nevatsvene nevanoshamisira "kuvhenekera hana." Chikamu VI cheKugamuchira Tariro kunoratidza maitiro "ziso remhepo" iri inguva yenyasha… uye iri kuuya nguva ye chisarudzo zvenyika.

Rangarira: hapana muripo wekuona aya mawebhusaiti izvozvi!

Kuti utarise Chikamu VI, tinya apa: Kugamuchira Tariro TV