Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Kupisa Marasha

 

PANO ihondo yakawandisa. Hondo pakati pemarudzi, hondo pakati pevavakidzani, hondo pakati peshamwari, hondo pakati pemhuri, hondo pakati pevakaroorana. Ndine chokwadi chekuti mumwe nemumwe wenyu akakuvara neimwe nzira yezvakaitika mumakore maviri apfuura. Kupesana kwandinoona pakati pevanhu kwakavava uye kwakadzama. Zvichida hapana imwe nguva munhau yevanhu apo mashoko aJesu anoshanda zviri nyore uye pamwero mukuru zvakadaro:Ramba kuverenga

Zvirikuitika

 

FOR makore, ndanga ndichinyora kuti patinenge tichiswedera pedyo neYambiro, zviitiko zvikuru zvinokurumidza kuitika. Chikonzero ndechekuti makore gumi nemanomwe apfuura, ndichiona dutu richikunguruka mumaruwa, ndakanzwa “izwi zvino” iri:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Mazuva anoverengeka gare gare, ndakakweverwa kuchitsauko chechitanhatu cheBhuku raZvakazarurwa. Pandakatanga kuverenga, ndisingafungire ndakanzwa zvakare mumoyo mangu rimwe izwi:

Iri NDIKO Dutu Guru. 

Ramba kuverenga

Nguva yeNgoni - Chisimbiso Chekutanga

 

Muchiitiko ichi chechipiri chewebhu paTimeline yezviitiko zviri kuitika pasi pano, Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vakadhonza "chisimbiso chekutanga" muBhuku raZvakazarurwa. Tsananguro inogutsa yekuti nei ichizivisa iyo "nguva yengoni" yatiri kurarama izvozvi, uye nei ichikurumidza kupera…Ramba kuverenga

Iwairo reBakatwa

 

THE Dutu Guru randakataura nezvaro mukati Kukurumidza Kutarisana Neziso ine zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoenderana neMadzibaba eKereke Ekutanga, Rugwaro, uye yakasimbiswa mune zvakazarurwa zvechiporofita. Chikamu chekutanga cheDutu chakanyanya kugadzirwa nevanhu: vanhu vanokohwa zvavakadyara (cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga). Ipapo kunouya iyo Ziso reDutu ichiteverwa nehafu yekupedzisira yeDutu inozoguma muna Mwari Pachezvake zvakananga kupindira kuburikidza ne Kutongwa kweVapenyu.
Ramba kuverenga

Mwoyo waMwari

Mwoyo waJesu Kristu, Cathedral yeSanta Maria Assunta; R. Mulata (zana ramakore rechi20) 

 

CHII uri kuda kuverenga ine mukana wekusangoisa vakadzi chete, asi kunyanya, varume wakasununguka kubva pamutoro usina kukodzera, uye shandura zvakanyanya mararamiro ehupenyu hwako. Ndiro simba reIzwi raMwari…

 

Ramba kuverenga

Areka Huru


Tarisa mudenga rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kana paine Dutu munguva yedu, ko Mwari vachapa “areka” here? Mhinduro ndi "Hongu!" Asi pamwe haasati amboita kuti maKristu apokana chokwadi ichi kunyangwe munguva dzedu sekukakavadzana pamusoro paPapa Francis hasha, uye pfungwa dzakapenga dzenguva yedu yapashure-yanhasi dzinofanira kukwikwidzana neyakavanzika. Kunyange zvakadaro, heino Areka iyo Jesu ari kutipa panguva ino. Ini ndichataurawo "zvekuita" muAreka mumazuva ari mberi. Kutanga kuburitswa Chivabvu 11, 2011. 

 

JESU akataura kuti nguva pamberi pokudzoka kwake pakupedzisira yaizove "sezvazvaive mumazuva aNoa… ” Ndokunge, vazhinji vangave vasina hanya nazvo Dutu achiungana pavari:Havana kuziva kusvikira mafashama auya akavatakura vese. " [1]Matt 24: 37-29 St. Paul akataura kuti kuuya kwe "Zuva raShe" kwaizoita "sembavha usiku." [2]1 Aya 5: 2 Dutu iri, sekudzidzisa kunoita Chechi, rine iyo Kushushikana kweChechi, ndiani achatevera Musoro wake mundima yake kuburikidza ne chepamusoro “Rufu” nekumuka kuvakafa. [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675 Sezvo vazhinji ve "vatungamiriri" vetembere uye kunyangwe vaApostora pachavo vaiita kunge vasingazive, kunyangwe kusvika panguva yekupedzisira, kuti Jesu aifanira kutambura nekufa zvechokwadi, saka vazhinji muChechi vanoita sevasingateerere yambiro dzechiporofita dzinowirirana dzavanapapa. naAmai Vakaropafadzwa- yambiro dzinozivisa nekumaka…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 37-29
2 1 Aya 5: 2
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 675

Simudza Sairi Dzako (Kugadzirira Kurangwa)

Ngarava

 

Nguva yePendekosti payakakwana, vese vaive vari panzvimbo imwechete pamwechete. Pakarepo kwakauya ruzha kubva kudenga semhepo ine simba yekutyaira, uye rwakazadza imba yose mavakanga vari. (Mabasa 2: 1-2)


MUPENYU nhoroondo yeruponeso, Mwari haana kungoshandisa mhepo mukuita kwake kwehumwari, asi iye pachake anouya semhepo (cf. Joh. 3: 8). Izwi rechiGiriki pneuma pamwe chete nechiHebheru ruah zvinoreva zvose "mhepo" uye "mweya." Mwari anouya semhepo kuzopa simba, kunatsa, kana kutora kutonga (ona Mhepo dzeShanduko).

Ramba kuverenga

Kuvhura Kwakareba Masuo eNtsitsi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera weVhiki Rechitatu reLent, Kurume 14, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Nekuda kwekushamiswa kwekuzivisa naPapa Francis nezuro, kuratidzwa kwanhasi kwakati rebei. Nekudaro, ini ndinofunga iwe uchawana zvirimo zvirinani kuratidza ...

 

PANO chivakwa chepfungwa, kwete chete pakati pevaverengi vangu, asiwo zvevasinganzwisisike vandakakomborerwa navo kusangana navo, kuti makore mashoma anotevera akakosha. Nezuro mukufungisisa kwangu kweMisa kwemazuva ese, [1]cf. Kudimbudzira Munondo Ini ndakanyora maratidziro akaita Denga pacharo kuti chizvarwa ichi chiripo chiri kurarama mu "Nguva yengoni." Senge kuti uratidze mwari uyu nyevero (uye yambiro yekuti vanhu vari panguva yakakweretwa), Pope Francis vakazivisa nezuro kuti Zvita 8, 2015 kusvika Mbudzi 20, 2016 ichave "Jubheri reNgoni." [2]cf. Zenit, Kurume 13, 2015 Pandakaverenga chiziviso ichi, mazwi kubva mudhayari raSt.Faustina akauya pakarepo mundangariro:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kudimbudzira Munondo
2 cf. Zenit, Kurume 13, 2015

Kiyi yekuVhura Mwoyo waMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki Rechitatu reLent, Kurume 10, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO kiyi kumoyo waMwari, kiyi iyo inogona kubatwa nechero ani kubva kumutadzi mukuru kusvika kune musande mukurusa. Nekiyi iyi, moyo waMwari unogona kuvhurwa, uye kwete chete moyo wake, asi matura chaiwo eDenga.

Uye kiyi iyoyo ndeye kuzvininipisa.

Ramba kuverenga

Kugamuchirwa Kunoshamisa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeMugovera weChipiri Svondo reLent, Kurume 7, 2015
Mugovera wekutanga weMwedzi

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

TATU maminetsi mudura renguruve, uye mbatya dzako dzaitwa kuswera. Fungidzira mwanakomana akarasika, akatandara nenguruve, achiapa chikafu zuva nezuva, arombo zvekutadza kana kutenga hembe dzekuchinja. Handina mubvunzo kuti baba vacho vangadai kunhuwa mwanakomana wake achidzokera kumba iye asati akaona iye. Asi baba vacho pavakamuona, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika…

Ramba kuverenga

Mwari Haangamboregi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu cheSvondo reChipiri reLent, Kurume 6, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kununurwa naLove, naDarren Tan

 

THE mufananidzo wevarimi mumunda wemizambiringa, avo vanouraya varidzi vevaranda uye kunyange mwanakomana wavo, zvirokwazvo, inofananidzira emakore yevaporofita vakatumwa naBaba kuvanhu veIzirairi, zvichiguma muna Jesu Kristu, Mwanakomana wavo mumwechete. Dzese dzakarambwa.

Ramba kuverenga

Kubvisa Kutadza

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheChipiri Svondo reLent, Kurume 3, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN zvinosvika pakubvisa zvivi muLent, hatigone kurambana netsitsi kubva pamuchinjikwa, kana Muchinjikwa kubva kunzwira tsitsi. Kuverengwa kwanhasi musanganiswa une simba wezvose zviri zviviri…

Ramba kuverenga

Tsitsi Kune Vanhu Vari Murima

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro weChipiri Svondo reLent, Kurume 2nd, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO mutsetse kubva kuTolkien's Ishe Rings iyo, pakati pevamwe, yakasvetukira kunze kwandiri apo hunhu Frodo hunoshuvira kufa kwemuvengi wake, Gollum. Iyo yakangwara wizard Gandalf inopindura:

Ramba kuverenga

vakatsauka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 9th, 2014
Chirangaridzo cheSt. Juan Diego

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT kwaive pakati pehusiku pandakasvika kupurazi redu mushure mekushanya kuguta mavhiki mashoma apfuura.

"Mhuru yabuda," mudzimai wangu akadaro. “Ini nevakomana takabuda tikatarisa, asi hatina kumuwana. Ndainzwa achipopota akananga kuchamhembe, asi ruzha rwacho rwaienda kure kure. ”

Saka ndakapinda murori rangu ndokutanga kutyaira nemumafuro, ayo anga aine chinenge tsoka yechando munzvimbo. Chero imwe chando, uye izvi zvinenge zvichisunda, Ndakafunga ndega. Ndakaisa rori mu4 × 4 ndokutanga kutyaira ndichitenderedza miti yemiti, masango, uye pamwe nefenceline. Asi pakanga pasina mhuru. Kunyanya kutemesa musoro, pakanga pasina nzira. Mushure mehafu yeawa, ndakasiya basa kuti ndimirire kusvikira mangwanani.

Ramba kuverenga

Kutonga Kwekupedzisira

 


 

Ini ndinotenda kuti ruzhinji rweBhuku raZvakazarurwa rinoreva, kwete kumagumo enyika, asi kumagumo enguva ino. Iwo chete maganhuro ekupedzisira chete anotarisisa kumagumo chaiko nyika nepo zvimwe zvese zvisati zvanyatsorondedzera "kupokana kwekupedzisira" pakati pe "mukadzi" ne "dhiragoni", uye zvese zvakaipa zvinokanganisa zvakasikwa uye nzanga yekumukira kwese kunofambidzana nako. Chinokamura kukonana kwekupedzisira kubva kumagumo enyika kutonga kwemarudzi — zvatiri kunyanya kunzwa pakuverengwa kweMisa svondo rino apo tinosvika pavhiki rekutanga reAdvent, gadziriro yekuuya kwaKristu.

Kwemavhiki maviri apfuura ndinoramba ndichinzwa mazwi mumoyo mangu, "Sembavha usiku." Iyo pfungwa yekuti zviitiko zviri kuuya pamusoro penyika izvo zvichatora vazhinji vedu kushamisika, kana vasiri vazhinji vedu kumba. Tinofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha," asi kwete kutya, nekuti chero ani wedu anogona kunzi kumba chero nguva. Naizvozvi, ndinonzwa ndichimanikidzwa kutsikisazve kunyora uku kwakakodzera panguva kubva Zvita 7, 2010…

Ramba kuverenga

Zvazvinoreva Kugamuchira Vatadzi

 

THE kudaidzwa kwaBaba Vatsvene kuti Chechi iwedzere kuva "chipatara chemumunda" "kuporesa vakakuvadzwa" chiratidzo chakanakisa, chakakodzera nguva, uye chinonzwisisika. Asi chii chaizvo chinoda kurapwa? Ndeapi maronda? Zvinorevei "kugamuchira" vatadzi vari muBarque yaPeter?

Chaizvoizvo, chii chinonzi "Chechi"?

Ramba kuverenga

Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neKunyengera - Chikamu III

 

CHIKAMU III - KUTYA KURATIDZWA

 

SHE kufudza nekupfekedza varombo nerudo; akarera pfungwa nemoyo neShoko. Catherine Doherty, muvambi weMadonna House apostolate, aive mukadzi aibata "hwema hwemakwai" asina kutora "hwema hwechivi." Aigara achifamba mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka nekumbundira mukuru wevatadzi achivadaidza kuutsvene. Aigara achiti,

Enda usingatyi mukati kati memwoyo yevanhu… Ishe vanemi. - Kubva Iyo Diki Mvumo

Iyi ndeimwe yeaya "mazwi" anobva kunaIshe anokwanisa kupinza "Pakati pemweya nemweya, majoini nemwongo, uye kugona kuona zvinoonekwa pamwe nepfungwa dzemoyo." [1]cf. VaH 4:12 Catherine anofumura mudzi chaiwo wedambudziko kune vese vanonzi "vanochengetedza" uye "vakasununguka" muChechi: ndezvedu kutya kupinda mumoyo yevanhu sezvakaita Kristu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaH 4:12

Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu II

 

CHIKAMU II - Kusvikira Vakakuvadzwa

 

WE vakatarisa shanduko inokurumidza yetsika uye zvebonde izvo mumakumi mashanu emakore akapedza mhuri sekurambana, kubvisa nhumbu, kutsanangurazve muchato, euthanasia, zvinonyadzisira, hupombwe, uye zvimwe zvakawanda zvakaipa zvave kungogamuchirwa kwete chete, asi kwaonekwa sevanhu "vakanaka" kana "rudyi." Nekudaro, denda rezvirwere zvepabonde, kushandisa zvinodhaka, kushandisa doro zvisina mwero, kuzviuraya, uye kugara uchiwanza pfungwa dzinotaura nyaya dzakasiyana: isu tiri chizvarwa chiri kubuda ropa zvakanyanya kubva mukukanganisa kwechivi.

Ramba kuverenga

Mutsara Wakatetepa Pakati Petsitsi & Heresy - Chikamu I

 


IN
Kukakavara kwese kwakaitika mushure meSynod ichangoburwa muRome, chikonzero chekuungana kwacho chakaratidzika kunge chakarasika zvachose. Yakaunganidzwa pasi pemusoro wenyaya unoti: "Zvinetso zvevafundisi kuMhuri muchirevo cheEvhangeri." Tinoita sei evhangeri mhuri dzakapihwa matambudziko ehufundisi atinotarisana nawo nekuda kwekukwira kwekurambana, vanaamai vasina murume, zvekunamata, zvichingodaro?

Zvatakadzidza nekukasira (sekutaurwa kwevamwe maKadhinari akaziviswa kuruzhinji) ndechekuti kune mutsetse mutete pakati petsitsi nekutsauka.

Dzinotevera nhatu dzakateedzana dzinoitirwa kwete kungodzokera pamoyo wenyaya - kuparidzira mhuri munguva yedu - asi kuzviita nekuunza pamberi murume ari pakati pekupokana: Jesu Kristu. Nekuti hapana munhu akafamba mutsetse mutete kudarika Iye — uye Pope Francis vanoita kunge vari kunongedzera nzira iyoyo kwatiri zvakare.

Tinofanira kufuridzira hutsi hwasatani kuti tikwanise kunyatsoziva uyu mutsetse mutsvuku, wakakweverwa muropa raKristu… nekuti takashevedzwa kuti tifambe isu.

Ramba kuverenga

YeRusununguko

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 13, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

POSHI zvezvikonzero zvandainzwa kuti Ishe vaida kuti ndinyore "Zvino Shoko" pakuverengwa kweMisa panguva ino, zvaive chaizvo nekuti kune ikozvino shoko mune kuverenga uko kuri kutaura zvakananga kune zviri kuitika muChechi nepasirese. Kuverengwa kweMisa kwakarongedzwa mumakore matatu macircuit, uye saka zvakasiyana gore rega rega. Ini pachangu, ndinofunga ichi “chiratidzo chenguva” maverengero egore rino ari kuenderana nenguva yedu…. Ndiri kungo taura.

Ramba kuverenga

Papa Anogona Kutitengesa?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 8, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Nyaya yenyaya yekufungisisa iyi yakakosha, zvekuti ini ndiri kutumira izvi kune vese vaverengi vangu vezuva nezuva veIzwi Rezwi, uye avo vari pane veMweya Chikafu cheKufunga tsamba yekutumira. Kana iwe ukagamuchira zvakapetwa, ndosaka. Nekuda kwechinyorwa chanhasi, kunyora uku kwakareba kwenguva yakareba kupfuura zvakajairwa kune vaverengi vangu vezuva nezuva… asi ndinotenda zvakakodzera

 

I handina kukwanisa kurara manheru apfuura. Ini ndakamuka mune yaizodaidzwa nevaRoma kuti "wachi yechina", iyo nguva yenguva kusati kwaedza. Ndakatanga kufunga nezvemaemail ese andiri kutambira, runyerekupe rwandiri kunzwa, kusahadzika uye nyonganiso zviri kupinda mukati… semhumhi kumucheto kwesango. Hongu, ndakanzwa yambiro zvakajeka mumoyo mangu nguva pfupi mushure mekunge Papa Benedict vasiya chigaro, kuti taizopinda munguva nyonganiso huru. Uye zvino, ndinonzwa kunge mufudzi, kushushikana kumusana kwangu nemaoko, mudonzvo wangu wakasimudzwa semimvuri inofamba pamusoro peboka rakakosha randakapihwa naMwari kuti ndiripe "chikafu chemweya." Ndiri kunzwa kudzivirira nhasi.

Mhumhi dziri pano.

Ramba kuverenga

Chiporofita Chinyatsonzwisiswa

 

WE tiri kurarama munguva apo chiporofita chingangodaro chisina kumbobvira chakakosha zvakadaro, uye zvakadaro, chakasanzwisiswa neruzhinji rwevaKaturike. Pane nzvimbo nhatu dzinokuvadza dziri kutorwa nhasi maererano nezvakazarurwa zvechiporofita kana “zvakavanzika” izvo, ndinotenda, zviri kuita dzimwe nguva kukuvara kukuru munzvimbo zhinji dzeChechi. Imwe ndeyekuti "zvakazarurwa zvakavanzika" haana inofanirwa kutererwa nekuti zvese zvatinosungirwa kutenda ndicho chizaruro chaKristu muna "dhipoziti yekutenda." Kumwe kukuvadzwa kuri kuitwa ndeavo vanowanzoisa kwete chete kuisa chiporofita pamusoro peMagisterium, asi vachichipa iro iro iro simba rakafanana neMagwaro Matsvene. Uye chekupedzisira, pane chinzvimbo chekuti kuporofita kwakawanda, kunze kwekunge kwataurwa nevasande kana kuwanikwa pasina kukanganisa, kunofanirwa kudzivirirwa. Zvekare, zvese izvi zvinzvimbo pamusoro zvinotakura zvakashata uye kunyange zvine njodzi misungo.

 

Ramba kuverenga

Iva Nengoni

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 14, 2014
Chishanu chevhiki yekutanga yeLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ARE iwe une tsitsi? Hausi mumwe wemibvunzo iyoyo yatinofanira kukanda mune vamwe yakaita sekuti, "Unodzvinyirirwa here, kana choleric, kana kutangiswa, nezvimwe." Kwete, uyu mubvunzo uripo pamwoyo peizvo zvazvinoreva kuva chokwadi Christian:

Iva netsitsi, sababa vako vane tsitsi. (Ruka 6:36)

Ramba kuverenga

Arms Inoshamisira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 10th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

IT yakanga iri dutu rechando risinganzwisisike pakati paMay, 1987. Miti yacho yakakotama pasi pasi pasi pehuremu hwechando chakanyorova chakanyorova zvekuti, kusvikira nhasi uno, mimwe yacho inoramba yakakotamiswa sekunge yakaninipiswa zvachose pasi poruoko rwaMwari. Ndakanga ndichiridza gitare mukamuri reshamwari yangu pakasvika runhare.

Uya kumba, mwanakomana.

Sei? Ndakabvunza.

Ingouya kumba…

Sezvandakapinda mumugwagwa wedu, kunzwa kusinganzwisisike kwakauya pamusoro pangu. Nedanho roga roga randakatora kumusuwo wekumashure, ndainzwa hupenyu hwangu hwaizochinja. Pandakafamba ndichipinda mumba, ndakagamuchirwa nemisodzi yakasviba-vabereki nehama.

Hanzvadzi yako Lori afa mutsaona yemotokari nhasi.

Ramba kuverenga

Rudo uye Chokwadi

amai-teresa-john-pauri-4
  

 

 

THE Kuratidzwa kukuru kwerudo rwaKristu yakanga isiri Mharidzo yepaGomo kana kunyangwe kuwanda kwezvingwa. 

Paive paMuchinjikwa.

Saka zvakare, mu Awa yeKubwinya zveChechi, kunenge kuri kuisa hupenyu hwedu murudo ndiyo ichava korona yedu. 

Ramba kuverenga

Kunzwisisa Francis

 

PASHURE Papa Benedict XVI akarega chigaro chaPeter, ini vakanzwa mumunamato kakawanda mazwi: Iwe wapinda mumazuva ane njodzi. Yakanga iri pfungwa yekuti Chechi iri kupinda munguva yekuvhiringidzika kukuru.

Pinda: Papa Francis.

Pasina kusiyana naPapa Akaropafadzwa John Paul II, papa wedu mutsva akapidigura sodhi yakadzika midzi yechinzvimbo. Akadenha munhu wese ari muKereke neimwe nzira kana imwe. Vaverengi vakati wandei, zvisinei, vakandinyorera vachinetsekana kuti Papa Francis vari kubva kuKutenda nezviito zvavo zvisina kujairika, kutaura kwavo kwakashata, uye nemitauro inoita seinopokana. Ndave ndichiteerera kwemwedzi yakati wandei ikozvino, ndichitarisa nekunamata, uye ndichinzwa ndichimanikidzwa kupindura kumibvunzo iyi maererano nenzira dzakatendeka dzaPope…

 

Ramba kuverenga

Iyo Dongo Dongo

 

 

Jehovha, taimbova shamwari.
Iwe neni,
Kufamba takabatana maoko mugadheni remwoyo wangu.
Asi ikozvino, uripi Ishe wangu?
Ndinokutsvaka,
asi tsvaga chete makona akapera patakamboda
mukandizivisa zvakavanzika zvenyu.
Ikoko zvakare, ndakawana Amai vako
uye ndakanzwa kubata kwake kwepamoyo pahuma yangu.

Asi ikozvino, uri kupi?
Ramba kuverenga

Mhepo Nyowani

 

 

PANO imhepo nyowani inovhuvhuta nemweya wangu. Muhusiku hwakasviba kupfuura iyi mwedzi yakati wandei yapfuura, yanga ichingove zevezeve. Asi ikozvino zvave kutanga kufamba nemweya wangu, kusimudzira moyo wangu kuDenga neimwe nzira. Ini ndinonzwa rudo rwaJesu rweboka diki iri rakaungana pano zuva nezuva reKudya kweMweya. Ndirwo rudo runokunda. Rudo rwakakunda nyika. Rudo irworwo ichakunda zvese zviri kuuya kuzotirwisa munguva dziri mberi. Imi muri kuuya pano, shingai! Jesu ari kuzotipa kudya nekutisimbisa! Ari kuzotishongedzera maMiedzo Makuru ayo ave kutenderera pasirese semukadzi ave kuda kupinda mukushanda zvakaoma.

Ramba kuverenga

Vhura Wide Runyoro rweMwoyo Wako

 

 

HERE moyo wako watonhora? Kazhinji pane chikonzero chakanaka, uye Mako anokupa mikana ina mune ino inokurudzira webcast. Tarisa iyi nyowani nyowani Inogamuchira Tariro webcast nemunyori uye muenzi Mark Mallett:

Vhura Wide Runyoro rweMwoyo Wako

Enda ku: www.mbembers.nl kutarisa mamwe mawebhusaiti naMark.

 

Ramba kuverenga

Zvinokatyamadza! Chikamu VII

 

THE poindi yezvose zvakateedzana pane zvechipo zvipo uye kufamba ndiko kukurudzira muverengi kuti asatya iyo zvinoshamisa muna Mwari! Kuti usatya kutya "kuvhura moyo wako" kuchipo cheMweya Mutsvene uyo Ishe waanoda kudurura nenzira yakasarudzika uye ine simba munguva yedu. Pandakaverenga tsamba dzakatumirwa kwandiri, zviri pachena kuti iyo Charismatic Renewal haina kunge isina kusuwa uye kutadza, kushomeka kwevanhu uye kushaya simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo chaizvo zvakaitika muChechi yekutanga mushure mePendekosti. Vasande Peter naPaul vakapa nzvimbo yakawandisa kugadzirisa machechi akasiyana siyana, kuenzanisa mashandiro, nekumisikidza nharaunda dzichiri kusimukira pamusoro petsika nemitauro yakanyorwa yaiunzwa kwavari. Izvo zvisina kuitwa nevaApostora kuramba zviitiko zvinowanzoitika zvinotyisa zvevatendi, kuyedza kudzvinyirira mweya, kana kudzikamisa kushingairira kwenharaunda dzinobudirira. Asi, ivo vakati:

Musadzime Mweya… teverai rudo, asi shingairirai zvikuru zvipo zvemweya, kunyanya kuti muporofite… pamusoro pezvose, rudo rwenyu kune mumwe nemumwe ngaruve rwakanyanya… (1 VaTesaronika 5:19; 1 VaKori 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ndinoda kupa chikamu chekupedzisira chenyaya idzi kugovana zvandakasangana nazvo pamwe nekufungisisa kubva pandakatanga kusangana nesangano rerunako muna 1975. Panzvimbo pekupa humbowo hwangu hwese pano, ndichazvibvumidza kune izvo zviitiko zvinganzi "zvechisimba."

 

Ramba kuverenga

Kuuya Kuziviswa kwaBaba

 

POSHI yenyasha huru dze Kujekesa chichava chizaruro cheiyo Baba rudo. Yedambudziko guru renguva yedu - kuparadzwa kwemhuri - kurasikirwa nekuzivikanwa kwedu se vanakomana nevanasikana raMwari:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana.  —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000 

KuParay-le-Monial, France, panguva yeSacred Heart Congress, ndakanzwa Ishe vachiti nguva ino yemwanakomana anopambadza, nguva ye Baba veTsitsi ari kuuya. Kunyangwe zvavo vezvakavanzika vachitaura nezveChiedza seye nguva yekuona Gwayana rakarovererwa kana muchinjikwa wakavhenekerwa, [1]cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa Jesu anozotiratidza rudo rwaBaba:

Ani naani anondiona anoona Baba. (Johani 14: 9)

Ndi “Mwari, akafuma netsitsi” uyo Jesu Kristu akazivisa kwatiri saBaba: Mwanakomana wake chaiye uyo, maari, akamuratidzira uye akamuita kuti azivikanwe kwatiri… Zvakanyanya kune [vatadzi] kuti Mesia anova chiratidzo chakajeka chaMwari uyo rudo, chiratidzo chaBaba. Muchiratidzo chinoonekwa vanhu venguva yedu, sekungofanana nevanhu panguva iyoyo, vanogona kuona Baba. —AKAKomborerwa JOHANI PAURO II, Dhivha mune misercordia, N. 1

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Misuo yeFaustina

 

 

THE "Kujekesa”Chichava chipo chinoshamisa kunyika. Izvi “Ziso reDutu"- izvi kuvhura mudutu- ndiwo "musuo wengoni" wekupedzisira uyo unozovhurwa kuvanhu vese pamberi pe "musuwo wekutongwa" uriwo musuwo wakasara wakashama. Vaviri St. John mune yake Apocalypse naSt Faustina vakanyora nezve masuo aya…

 

Ramba kuverenga

Misangano uye New Album Gadziridza

 

 

KUSANGANISWA KWEMISANGANO

Kudonha uku, ndichave ndichitungamira misangano miviri, imwe muCanada uye imwe muUnited States:

 

KUSANGANISWA PAMWEYA PAKUNAMATA NEMISANGANO INOPORESA

Svondo 16-17th, 2011

Lambert Parish, Sioux Falls, Maodzanyemba Daktoa, US

Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kunyoresa, bata:

Kevin Lehan
605-413-9492
Email: [email inodzivirirwa]

www.sjmusic.com

Bhurocha: tinya pano

 

 

 NGUVA YENGONI
5th Yevanhu Yegore Kudzoka

Svondo 23-25th, 2011

Annapolis Basin Musangano Wemusangano
Cornwallis Park, Nova Scotia, Canada

Kuti uwane mamwe mashoko:
Phone:
(902) 678-3303

Email:
[email inodzivirirwa]


 

NEW ALBUM

Vhiki rapfuura iyi, takaputira "nguva dzekuvata" dzealbum yangu inotevera. Ndiri kunyatsofara nekwairi kuenda uye ndiri kutarisira kuburitsa iyi CD nyowani kutanga kwegore rinouya. Iyo nyoro musanganiswa wenyaya uye nziyo dzerudo, pamwe nedzimwe tambo dzemweya pana Maria uyezve Jesu. Kunyangwe izvo zvingaite senge musanganiswa wechienzi, ini handifunge zvakadaro. Iwo mabharadhi ari muarubhu anobata nemisoro yakajairika yekurasikirwa, kuyeuka, rudo, kutambura… uye kupa mhinduro kune zvese izvi: Jesu.

Tine nziyo gumi nembiri dzasara dzinogona kutsigirwa nevanhu, mhuri, nezvimwe. Mukutsigira rwiyo, unogona kundibatsira kuunganidza imwe mari yekupedzisa dambarefu iri. Zita rako, kana uchida, uye pfupi meseji yekuzvipira, ichaonekwa mune inoisa CD. Iwe unogona kutsigira rwiyo rwe $ 11. Kana iwe uchifarira, bata Colette:

[email inodzivirirwa]

 

Kukunda Kutya Munguva Dzedu

 

Chechipiri Chakavanzika Chakavanzika: Kutsvaga muTembere, rakanyorwa naMichael D. O'Brien.

 

LAST vhiki, Baba Vatsvene vakatumira vapirisita makumi maviri nemapfumbamwe vachangogadzwa munyika vachivakumbira kuti "vazivise uye vapupure kumufaro." Ehe! Tose tinofanira kuramba tichipupurira kune vamwe mufaro wekuziva Jesu.

Asi maKristu mazhinji haatombonzwa mufaro, ndoda kutaura nezvazvo. Muchokwadi, mazhinji azere nekushushikana, kushushikana, kutya, uye pfungwa yekusiiwa sezvo kumhanya kwehupenyu kuchikurumidza, mutengo wekurarama unowedzera, uye ivo vachiona misoro yenhau ichiitika yakavapoteredza. "sei, ”Vamwe vanobvunza,“ ndinogona kuva vanofara? "

 

Ramba kuverenga

Benedict, uye Kupera kweNyika

PapaPlane.jpg

 

 

 

NdiMay 21, 2011, uye nhepfenyuro huru, senguva dzose, yakanyanya kugadzirira kuterera kune avo vanopa zita rekuti "Mukristu," asi vachitsigira kupokana, kana asiri mazano eupenzi (ona zvinyorwa pano uye pano. Kukumbira ruregerero kune avo vaverengi muEurope avo vakapererwa nenyika maawa masere apfuura. Ndingadai ndakatumira izvi kare). 

 Pasi riri kuguma nhasi here, kana muna 2012? Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa Zvita 18, 2008…

 

 

Ramba kuverenga

Mumazuva aRoti


Roti Kutiza Sodhoma
, Benjamin West, 1810

 

THE mafungu enyonganiso, njodzi, uye kusava nechokwadi zviri kurova pamikova yerudzi rwese pasi pano. Sezvo mitengo yezvikafu nemafuta zvichikwira uye hupfumi hwenyika hwanyura sechibatiso chegungwa, pane hurukuro zhinji matumba- nzvimbo dzekuchengetedza dutu riri kuuya. Asi pane njodzi yakatarisana nevamwe maKristu nhasi, uye ndiko kuwira mumweya wekuzvichengetedza uyo uri kuwedzera kuwanda. Masayendisiti ekupona, kushambadzira kwemakiti echimbichimbi, magetsi emagetsi, vabiki vechikafu, uye goridhe nesirivha zvinopihwa ... kutya uye paranoia nhasi zvinonzwisisika sekusachengeteka howa. Asi Mwari arikudaidza vanhu vake kune mumwe mweya wakasiyana newenyika. Mweya wemhedziso kuvimba.

Ramba kuverenga

Kunge Mbavha

 

THE apfuura maawa makumi maviri nemana kubvira kunyora Mushure mekujekesa, mazwi anga achitaurira mumoyo mangu: Sembavha usiku ...

Kana dziri nguva nemwaka, hama, hamufaniri kuti chero chinhu ngainyorerwe kwamuri. Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

Vazhinji vakashandisa mazwi aya paKuuya Kwechipiri kwaJesu. Zvirokwazvo Ishe anouya paawa isingazivikanwe naBaba chete. Asi kana tikaverenga chinyorwa chiri pamusoro zvakanyatsonaka, St. Paul ari kutaura nezvekuuya kwe "zuva raIshe," uye izvo zvinouya kamwe kamwe zvakaita se "kurwadziwa nemimba." Mukunyora kwangu kwekupedzisira, ndakatsanangura kuti "zuva raIshe" harisi zuva kana chiitiko chimwe, asi nhambo yenguva, sekureva kweChechi Tsika. Nekudaro, izvo zvinotungamira kumusoro uye zvinounza muZuva raIshe ndiwo chaiwo marwadzo emimba ayo Jesu akataura nezvawo [1]Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11 uye Johane Mutsvene akaona muchiratidzo che Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution.

Naivowo, kune vazhinji, vachauya sembavha usiku.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11

Kuyeuka

 

IF unoverenga Kuchengetwa kweMoyo, ipapo unoziva parizvino kuti kangani isu tinotadza kuzvichengeta! Tinotadziswa nyore nyore nechinhu chidiki-diki, tinobviswa murunyararo, uye tinotsauswa kubva kuzvido zvedu zvitsvene. Zvakare, naSt. Paul tinoshevedzera kuti:

Ini handiite zvandinoda, asi ndinoita zvandinovenga…! (VaR. 7:14)

Asi isu tinofanirwa kunzwa zvakare mazwi aSt. James:

Zvitorei semufaro chete, hama dzangu, pamunosangana nemiedzo mizhinji, nekuti munoziva kuti kuyedzwa kwerutendo rwenyu kunounza kutsungirira. Uye kutsungirira ngakuve kwakakwana, kuti iwe uve wakakwana uye wakakwana, usina chaunoshayiwa. (Jakobho 1: 2-4)

Nyasha haina kudhura, inopihwa senge chinokurumidza-chikafu kana pakadzvanya mbeva. Tinofanira kuirwira! Ndangariro, idzo dziri kutora zvakare kuchengetwa kwemoyo, inowanzova hondo pakati pezvishuwo zvenyama nezvido zveMweya. Uye saka, isu tinofanirwa kudzidza kutevera iyo nzira yeMweya…

 

Ramba kuverenga

Tangazve

 

WE rarama mune inoshamisa nguva uko kune mhinduro kune zvese. Hapana mubvunzo pachiso chenyika uyo, nekuwana komputa kana mumwe munhu anayo, haakwanise kuwana mhinduro. Asi imwe mhinduro ichakamira, iyo yakamirira kunzwikwa nevanhu vazhinji, iri kumubvunzo wenzara huru yevanhu. Nzara yechinangwa, zvinoreva, zverudo. Rudo pamusoro pezvose. Nekuti patinodiwa, neimwe nzira mimwe mibvunzo inoita kunge inoderedza nzira iyo nyeredzi dzinodzima nayo mambakwedza. Ini handisi kutaura nezve rudo rwechirume, asi kubvuma, kugamuchirwa kusingagumi uye kunetseka kweumwe.Ramba kuverenga