Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.Ramba kuverenga

Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Mufananidzo, Max Rossi / Reuters

 

PANO hakungave nekupokana kuti vanapapa vezana ramakore rapfuura vanga vachishandisa hofisi yavo yechiporofita kumutsa vatendi kumutambo uri kuitika muzuva redu (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Ihondo inokosha pakati petsika yehupenyu netsika yekufa… mukadzi akapfeka zuva — ari pabasa kubereka nhambo itsva-ne dhiragoni uyo anotsvaka kuparadza iyo, kana isiri kuyedza kumisikidza yake humambo uye "nyowani nyowani" (ona Rev 12: 1-4; 13: 2). Asi nepo isu tichiziva kuti Satani achakundikana, Kristu haadaro. Mutendi mukuru weMarian, Louis de Montfort, anozvimisikidza zvakanaka:

Ramba kuverenga

Kubvisa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 13, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO hakusi evhangeri pasina Mweya Mutsvene. Mushure mekupedza makore matatu vachiteerera, kufamba, kutaura, kubata hove, kudya navo, kurara padivi, uye kunyatsoisa pazamu raIshe wedu… VaApostora vaiita kunge vasingakwanise kupinda mumoyo yemarudzi vasina Pentekosti. Pakange pasati pari kudzamara Mweya Mutsvene waburukira pamusoro pavo nendimi dzemoto ndipo pakatanga basa reChechi.

Ramba kuverenga

Horizon of Hope

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 3rd, 2013
Chirangaridzo chaSt. Francis Xavier

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ISAYA inopa chiono chinonyaradza chakadai chenguva yemberi zvekuti munhu anogona kukanganwirwa nekufunga kuti ingoriwo "nyere kurota." Mushure mekucheneswa kwepasi ne "shamhu yemuromo [waIshe], nemweya wemiromo yake," Isaya anonyora.

Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichawira pasi nembudzana… Hakuchazovazve nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11)

Ramba kuverenga

Vakapukunyuka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 2, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO mamwe magwaro muMagwaro ayo, sezvinobvumwa, ari kunetsa kuverenga. Kuverenga kwanhasi kwekutanga kune imwe yacho. Inotaura nezvenguva inouya apo Ishe vachashambidza "tsvina yevanasikana veZioni", vachisiya shure bazi, vanhu, vanova "kubwinya nekubwinya" Kwake.

… Chibereko chenyika chichava kukudzwa nekubwinya kune vakasara veIsraeri. Ani naani anogara muZioni, uye vaya vakasara muJerusarema vachanzi vatsvene. (Isaya 4: 3)

Ramba kuverenga

Kusanzwisisa Francis


Aimbova Archbishop Jorge Mario Cardinal Bergogli0 (Pope Francis) vachikwira bhazi
File source harizivikanwe

 

 

THE tsamba mukupindura Kunzwisisa Francis haikwanise kuve akasiyana siyana. Kubva kune avo vakati ndicho chimwe chezvinyorwa zvinonyanya kubatsira paPapa zvavakaverenga, kune vamwe vachinyevera kuti ndanyengerwa. Hongu, ichi ndicho chikonzero nei ndataura ndadzokororazve kuti tiri kurarama mu "mazuva ane njodzi. ” Imhaka yekuti maKaturike ari kuramba achiwedzera kupatsanurana pakati pavo. Kune gore rekuvhiringidzika, kusavimba, uye kunyumwira kunoenderera kuchipinda mumadziro eChechi. Izvo zvakati, zvakaoma kusanzwira tsitsi vamwe vaverengi, senge mumwe mupristi akanyora kuti:Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Misuo yeFaustina

 

 

THE "Kujekesa”Chichava chipo chinoshamisa kunyika. Izvi “Ziso reDutu"- izvi kuvhura mudutu- ndiwo "musuo wengoni" wekupedzisira uyo unozovhurwa kuvanhu vese pamberi pe "musuwo wekutongwa" uriwo musuwo wakasara wakashama. Vaviri St. John mune yake Apocalypse naSt Faustina vakanyora nezve masuo aya…

 

Ramba kuverenga

Iyo Hukuru Shanduko

 

AS akavimbisa, ndinoda kugovera mamwe mazwi nepfungwa zvakauya kwandiri panguva yangu muParay-le-Monial, France.

 

PAMUSORO POKUDZIDZISWA… RIMWE NYIKA

Ndakanzwa zvakasimba Ishe vachiti tiri pamusoro pe "chikumbaridzo”Yeshanduko huru, shanduko dzinorwadza uye dzakanaka. Mifananidzo yemubhaibheri inoshandiswa yakadzokororwa ndeye yemarwadzo ekubereka. Sekuziva kuri kuita chero amai, kusununguka inguva yakaoma zvikuru - kubatira kunoteverwa nekuzorora kuchiteverwa nekuzvimba kwakanyanya kusvika mwana azvarwa… uye marwadzo anokurumidza kuve chiyeuchidzo.

Kurwadziwa kwekusununguka kweChechi kwave kuitika mukati memazana emakore. Kupesana kukuru kukuru kwakaitika mukukonana pakati peOrthodox (East) nemaCatholic (West) pakupera kwemireniyamu yekutanga, uyezve zvakare muPurotesitendi Shanduko makore mazana mashanu gare gare. Shanduko idzi dzakazungunusa nheyo dzeChechi, dzichipwanya madziro aro zvekuti "hutsi hwaSatani" hwakakwanisa kupinda zvishoma nezvishoma mukati.

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Ramba kuverenga

Ezekieri 12


Nzvimbo Yemazhizha
NaGeorge Inness, 1894

 

Ndave neshungu yekukupai Vhangeri, uyezvezve, kuti ndikupei hupenyu hwangu chaihwo; unondida kwazvo. Vana vangu vadiki, ndakaita saamai vari kukuzvarai, kusvikira Kristu aumbwa mamuri. (1 VaTesaronika 2: 8; VaG. 4:19)

 

IT rave rinenge gore kubva mukadzi wangu neni patakatora vana vedu vasere tikatamira kune chidimbu chidiki chenyika kumapurazi eCanada pakati penzvimbo. Pamwe ndiyo nzvimbo yekupedzisira yandaizosarudza .. gungwa rakavhurika rakafara reminda yekurima, miti mishoma, uye mhepo yakawanda. Asi mamwe mikova yese yakavharwa uye iyi ndiyo ndiyo yakavhurwa.

Pandainamata mangwanani ano, ndichifunga shanduko inokurumidza, inodenha munzira yemhuri yedu, mazwi akadzoka kwandiri zvekuti ndakanga ndakanganwa kuti ndaive ndaverenga nguva pfupi tisati tanzwa kudaidzwa… Ezekieri, Chitsauko 12.

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRome - Chikamu VII

 

WATCH ichi chiitiko chinobata chinonyevera nezve hunyengeri huri kuuya mushure me "Kuvhenekerwa kwehana." Ichitevera gwaro reVatican pamusoro peNhambo Itsva, Chikamu VII chinotaura nezvezvinhu zvakaoma zveantikristu uye kutambudzwa. Chikamu chekugadzirira kuziva kare zvichauya…

Kuti utarise Chikamu VII, enda ku: www.mbembers.nl

Zvakare, cherekedza kuti pasi pevhidhiyo yega yega pane chikamu che "Kuenderana Kuverenga" icho chinobatanidza zvakanyorwa pawebhusaiti iyi newebhu kutepfenyura.

Kutenda kune wese munhu anga achibaya bhatani diki "Donation"! Isu tinovimba nemipiro yekutsigira hushumiri hwenguva yakazara, uye takakomborerwa kuti vazhinji venyu munguva dzino dzakaoma dzehupfumi munonzwisisa kukosha kwemameseji aya. Mipiro yako inoita kuti ndirambe ndichinyora uye ndichigovana meseji yangu kuburikidza neinternet mumazuva ano ekugadzirira… ino nguva ye ngoni.

 

Sei Uchishamisika?

 

 

KUBVA muverengi:

Sei vafundisi veparishi vakanyarara nezvenguva dzino? Zvinoita kwandiri sekuti vapristi vedu vanofanira kunge vachititungamira… asi 99% vakanyarara… sei vakanyarara… ??? Sei vanhu vazhinji, vanhu vazhinji vakarara? Sei vasingamuke? Ndiri kuona zviri kuitika uye ini handisi mushe… sei vamwe vasingakwanise? Zvakafanana nemutumwa wakabva Kudenga wakatumirwa kuti umuke uye uone kuti inguvai… asi vashoma chete ndivo vakamuka uye kunyange vashoma vari kupindura.

Mhinduro yangu iri unoshamisika nei? Kana isu tichigona kunge tichirarama mu "nguva dzekupedzisira" (kwete kuguma kwenyika, asi kuguma "nguva") sevazhinji vapapa vaiita kunge vanofunga saPius X, Paul V, naJohn Paul II, kana zvisiri zvedu varipo Baba Vatsvene, zvino mazuva ano achanyatsoita sezvakataurwa neMagwaro.

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRome - Chikamu III

 

THE Chiporofita kuRome, chakapihwa pamberi paPapa Paul VI muna 1973, chinoenderera mberi chichiti ...

Mazuva erima ari kuuya nyika, mazuva ekutambudzika…

In Chikamu 13 cheKugamuchira Tariro TV, Mako anotsanangura aya mazwi muchiedza chenyevero ine simba uye yakajeka yaVamwari Vatsvene. Mwari haana kusiya makwai ake! Ari kutaura kuburikidza nevafudzi vake vakuru, uye tinofanirwa kunzwa zvavanotaura. Haisi nguva yekutya, asi yekumuka nekugadzirira mazuva ane mbiri uye akaoma ari mberi.

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRome - Chikamu II

Paul VI naRalph

Ralph Martin musangano naPapa Paul VI, 1973


IT chiporofita chine simba, chakapihwa pamberi paPapa Paul VI, chinoenderana ne "pfungwa yevakatendeka" mumazuva edu. In Chikamu 11 cheKugamuchira Tariro, Mako anotanga kuongorora mutongo nemutsara chiporofita chakapihwa muRome muna 1975. Kuti utarise vhidhiyo yekupedzisira, shanya www.mbembers.nl

Ndokumbirawo kuti muverenge ruzivo rwakakosha pazasi kune vese vaverengi vangu…

 

Ramba kuverenga