Kukuru kusefa

 

Kutanga kuburitswa munaKurume 30, 2006:

 

PANO ichauya nguva apo isu tichafamba nekutenda, kwete nekunyaradza. Zvinoita sekunge tasiiwa… saJesu mubindu reGetsemane. Asi ngirozi yedu yenyaradzo muBindu ichave kuziva kuti isu hatitambure tiri tega; izvo vamwe vanotenda uye vanotambura sezvatinoita, muhumwechete hweMweya Mutsvene.Ramba kuverenga

Kubvisa Kwakakura

 

IN Kubvumbi kwegore rino makereke paakatanga kuvharwa, iro "izwi manje" raive rakajeka uye rakajeka: Marwadzo eVashandi ndeechokwadiNdakaienzanisa neapo amai vanodambura mvura uye ivo vanotanga kusununguka. Kunyangwe hazvo zvibodzwa zvekutanga zvichigona kutsungirira, muviri wake watanga maitiro asingamiswe. Mwedzi yakatevera yaive yakafanana naamai kurongedza bhegi ravo, kutyaira kuchipatara, uye kupinda mukamuri yekuzvarira kuti upfuure, pakupedzisira, kuberekwa kunouya.Ramba kuverenga

Kuuya Kurova kwaMwari

 

THE nyika irikuchengetedza Kururamisira kwaMwari, chaizvo nekuti tiri kuramba Tsitsi Dzvene. Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vanotsanangura zvikonzero zvikuru zvinoita kuti Kururamisira kwaMwari kungochenese nyika nekukanganisa kwakasiyana siyana, kusanganisira izvo zvinonzi neDenga Mazuva matatu eRima. Ramba kuverenga

Kutonga kwaKristu

 

 

ZVAKANAKA Anopesana naKristu atove pasi pano? Acharatidzwa here munguva yedu? Joinha Mark Mallett uye Prof. Daniel O'Connor sezvavanotsanangura kuti chivakwa chiri panzvimbo yeiyo yakareba yakafanotaurwa "murume wechivi"…Ramba kuverenga

Unmasking the Chirongwa

 

WHEN COVID-19 yakatanga kupararira ichipfuura miganho yeChina uye machechi akatanga kuvhara, pakanga paine nguva inopfuura 2-3 mavhiki iyo ini pachezvangu yandakaona ichikunda, asi nezvikonzero zvakasiyana nezvakawanda. Pakarepo, sembavha usiku, mazuva andaive ndichinyora pamusoro kwemakore gumi nemashanu aive patiri. Pamasvondo ekutanga aya, mazwi mazhinji matsva echiporofita akauya nekunzwisisa kwakadzama kweizvo zvakatotaurwa — zvimwe zvandanyora, zvimwe ndinovimba kuzoita munguva pfupi inotevera. Rimwe "izwi" rakandinetsa nderekuti zuva rakanga richiuya apo isu tese taizodikanwa kupfeka masiki, Uye kuti ichi chaive chikamu chezano raSatani rekuenderera mberi nekutisvibisa.Ramba kuverenga

Kutambudzwa - Chisimbiso Chechishanu

 

THE Hembe dzeMwenga waKristu dzave dzakasviba. Dutu Guru riri pano uye riri kuuya richamuchenesa kuburikidza nekutambudzwa - Chisimbiso Chechishanu muBhuku raZvakazarurwa. Joinha Mark Mallett na Prof. Daniel O'Connor pavanoenderera mberi vachitsanangura Timeline yezviitiko zviri kuitika ... Ramba kuverenga

Mhomho Inokura


ocean avenue by phyzer

 

Kutanga kuburitswa munaKurume 20th, 2015. Zvinyorwa zveturikitiki zvekuverengwa kwakatariswa zuva iri pano.

 

PANO chiratidzo chitsva chenguva dziri kubuda. Kunge fungu rinosvika kumahombekombe rinokura uye richikura kusvika raita tsunami hombe, saizvozvowo, kune mafungire emhomho ari kukura kuChechi uye nerusununguko rwekutaura. Akanga ari makore gumi apfuura apo ini ndakanyora yambiro yekutambudzwa kuri kuuya. [1]cf. Kutambudzwa! … Uye Tsika Dzakanaka Uye ikozvino iri pano, kumahombekombe ekuMadokero.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kuzara kweChivi: Zvakaipa Zvinofanira Kuzvibvisa

Mukombe Wehasha

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 20th, 2009. Ndawedzera meseji ichangoburwa kubva kuna Our Lady pazasi… 

 

PANO iyo kapu yekutambudzika iyo inofanira kunwiwa kubva kaviri mukuzara kwenguva. Yatove yakadururwa naIshe Wedu Jesu Pachezvake uyo, mubindu reGetsemane, akariisa kumiromo Yake mumunamato Wake mutsvene wekusiiwa:

Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. zvakadaro, kwete sekuda kwangu, asi sekuda kwenyu. (Mat. 26:39)

Mukombe unofanira kuzadzwa zvakare kuitira kuti Muviri wake, uyo, mukutevera Musoro wayo, achapinda mune yake Passion mukutora kwake chikamu mukununura mweya:

Ramba kuverenga

Chiporofita chaJudhasi

 

Mumazuva achangopfuura, Canada yanga ichienda kune mimwe yemitemo yakanyanyisa yekuuraya vanhu pasi rose kusingobvumidze "varwere" vezera rakawanda kuzviuraya, asi kumanikidza vanachiremba nezvipatara zveKaturike kuvabatsira. Mumwe chiremba wechidiki akanditumira chinyorwa achiti, 

Ndakarota kamwechete. Mariri, ndakave chiremba nekuti ndaifunga kuti vaida kubatsira vanhu.

Uye saka nhasi, ndiri kudzokororazve kunyora uku kubva makore mana apfuura. Kwenguva yakareba kwazvo, vazhinji muChechi vakaisa zvinhu izvi padivi, vachizvipfuudza se "dongo nekusuwa." Asi kamwe kamwe, ivo vava pasuo redu negondohwe rinorova. Chiporofita chaJudhasi chiri kuzoitika apo patinopinda muchikamu chinorwadza zvikuru che "kusangana kwekupedzisira" kwenguva ino…

Ramba kuverenga

Muedzo wekuti uve wakajairika

Ndega Muvanhu 

 

I mafashama nemaemail mumasvondo maviri apfuura, uye ndichaita nepandinogona napo kuvapindura. Zvekucherechedza ndizvozvo vazhinji yako irikusangana nekuwedzera kwekurwiswa pamweya nemiedzo iyo inodiwa haana pamberi. Izvi hazvindishamise; ndosaka ndakanzwa Ishe vachindikurudzira kuti ndigovere miedzo yangu newe, kukusimbisa nekusimbisa iwe nekukuyeuchidza izvozvo hausi wega. Uyezve, iyi miedzo mikuru ndeye chaizvo chiratidzo chakanaka. Rangarira, kusvika kumagumo eHondo Yenyika II, ndipo pakarwiwa zvine hukasha, Hitler paakave akashaya tariro (uye anozvidzwa) muhondo yake.

Ramba kuverenga

VaReframers

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro weChishanu Svondo reLent, Kurume 23, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

POSHI yemakiyi harbinger e Mhomho Inokura nhasi zviri, pane kuita mukukurukurirana kwechokwadi, [1]cf. Rufu rweMafungiro ivo vanowanzo tenderera pakunyorera chete uye kushora avo vavasingabvumirane navo. Ivo vanovadaidza kuti "vanovenga" kana "vanoramba", "vanoita zvevanhukadzi" kana "vanodzvinyirira", nezvimwe. Icho chiutsi chinopfungaira, kugadzirisa kwehurukuro kuti, muchokwadi, vhara nhaurirano. Iko kurwisa kwerusununguko rwekutaura, uye nekuwedzera, rusununguko rwechitendero. [2]cf. Kufambira mberi kweTotalitarinism Zvinoshamisa kuona kuti mazwi aMai vedu vaFatima, akataurwa makore anoda kusvika zana apfuura, ari kuitika chaizvo sezvaakati vaizoita: "zvikanganiso zveRussia" zviri kupararira pasirese-uye mweya wekutonga shure kwavo. [3]cf. Dzora! Dzora! 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Nzira yekupokana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera weVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 28, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

I akateerera nhepfenyuro yenhepfenyuro yeCanada, iyo CBC, pakufamba kuenda kumba nezuro husiku. Mumiririri wechirongwa akabvunzurudzwa vashanyi "vakakatyamadzwa" vasingatende kuti Nhengo yeParamende yeCanada yakabvuma "kusatenda mukushanduka-shanduka" (izvo zvinowanzoreva kuti munhu anotenda kuti zvakasikwa zvakavapo naMwari, kwete vatorwa kana izvo zvisingaite vasingatendi kuti kuna Mwari vakaisa kutenda kwavo mu). Vaenzi vakaenderera mberi vachiratidza kuzvipira kwavo kusingachinji kwete kungo shanduka chete asi kudziya kwepasirese, majekiseni, kubvisa nhumbu, uye kuroora ngochani - kusanganisira "muKristu" ari padare. "Chero ani anopokana nesainzi zvechokwadi haakodzeri hofisi yeruzhinji," akadaro mumwe muenzi akadaro.

Ramba kuverenga

Pasina Chiono

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 16, 2014
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Margaret Mary Alacoque

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

 

THE nyonganiso yatiri kuona yakafukidza Roma nhasi mukumuka kwegwaro reSynod rakaburitswa kuruzhinji, hazvishamise. Mazuva ano, rusununguko, uye ungochani zvaive zvakazara mumaseminari panguva iyo vazhinji vemabhishopi nemakadhinari aya vaipinda. Yakanga iri nguva apo Magwaro paakabviswa-zvakavanzika, kubviswa, nekutorerwa simba ravo; nguva iyo Liturgy yakanga ichishandurwa kuita kupemberera kwenharaunda kwete Sechibairo chaKristu; apo vafundisi pavakamira kudzidza vakapfugama; apo machechi aibviswa mifananidzo nezvidhori; apo kureurura kwaishandurwa kuita machira emutsvairo; apo Tabhenakeri payakanga ichivhiringidzwa ichiiswa mumakona; apo katekisiki inenge yaoma; apo kubvisa pamuviri kwakava pamutemo; apo vapristi vaishungurudza vana; apo shanduko yepabonde yakachinja anenge munhu wese kupesana naPope Paul VI Humanae Vitae; pakange pasina-mhosva kurambana kwakaitwa… apo iyo mhuri akatanga kuparara.

Ramba kuverenga

Kuzadzisa Chiporofita

    IZVOZVO SHOKO PASI MASA KUVERENGWA
yaKurume 4, 2014
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Casimir

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE Kuzadzikiswa kweSungano yaMwari nevanhu vake, iyo ichazadzikiswa zvizere muMutambo weMuchato weGwayana, yakafambira mberi mukati memamireniyoni se Kuvhiringidza izvo zvinova zvidiki uye zvidiki nekufamba kwenguva. MuPisarema nhasi, David anoimba:

Jehovha akazivisa kuponesa kwake, Akaratidza pamberi pake ndudzi dzakarurama.

Uye zvakadaro, zaruriro yaJesu yakanga ichiri mazana emakore apfuura. Saka ruponeso rwaIshe rwungazivikanwa sei? Yaizivikanwa, kana kuti zvirinani yaitarisirwa, kuburikidza chiporofita…

Ramba kuverenga

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

 

 

IN Kukadzi gore rapfuura, Benedict XVI achangosiya basa, ndakanyora Zuva Rechitanhatu, uye maitirwo edu sekunge tava kusvika pa "gumi nembiri awa," chikumbaridzo che Zuva raIshe. Ini ndakanyora ipapo,

Papa anotevera achatitungamira isuwo… asi ari kukwira chigaro cheushe icho nyika inoda kupidigura. Ndizvozvo chikumbaridzo yandiri kutaura nezvayo.

Sezvo isu tichitarisa maitiro epasire papa papa waPapa Francis, zvinoita senge zvakapesana. Hazvina zuva renhau rinoenda kuti vezvenhau venyika havasi kuita imwe nyaya, vachimhanyisa papa mutsva. Asi makore 2000 apfuura, mazuva manomwe Jesu asati arovererwa, vaive vachimumomotera zvakare…

 

Ramba kuverenga

Kusimbiswa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 13th, 2013
Chirangaridzo chaSt. Lucy

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

Dzimwe nguva Ini ndinowana zvirevo pazasi penyaya yenhau zvichinakidza senge nyaya yacho pachayo - zvakada kuita senge barometer inoratidza kufambira mberi kweiyo Dutu Guru munguva yedu (kunyangwe tichisakura kuburikidza nemutauro wakashata, mhinduro dzakaipa, uye kusasimba zvinonetesa).

Ramba kuverenga

Chipatara Chemumunda

 

BACK munaJune wa2013, ndakakunyorera iwe nezve shanduko dzandanga ndichiona maererano neshumiro yangu, maratidzirwo ayo, izvo zvinoratidzwa nezvimwe mukunyora kunodaidzwa Rwiyo rweMurindi. Mushure memwedzi yakati wandei zvino yekufungisisa, ndinoda kugoverana nemi zvandaona kubva pane zviri kuitika munyika medu, zvinhu zvandakakurukura nemukuru wangu wezvemweya, uye nekwandiri kunzwa kuti ndiri kuendeswa izvozvi. Ini ndinodawo kukoka yako yekuisa yekuisa pamwe nekukurumidza kuongorora pazasi.

 

Ramba kuverenga

Kutambudzwa! … Uye Tsika Dzakanaka

 

 

Sezvo vanhu vazhinji uye vazhinji varikumuka pakutambudzwa kuri kukura kweChechi, kunyora uku kunotaura nezve nei, uye kwese kwazviri kuenda. Kutanga kuburitswa muna Zvita 12, 2005, ndakagadziridza sumo pazasi…

 

Ndichatora nzvimbo yangu kuti ndione, ndonomira pamusoro peshongwe, ndotarisa kuti ndione zvaachataura kwandiri, uye zvandichapindura pamusoro pekugunun'una kwangu. Ipapo Jehovha akandipindura, akati, Nyora zvawaratidzwa; rijekese pamahwendefa, kuti agomhanya achiverenga uyo. ” (Habhakuki 2: 1-2)

 

THE masvondo akati wandei apfuura, ndanga ndichinzwa nesimba rakavandudzwa mukati memoyo wangu kuti pane kutambudzwa kuri kuuya - “izwi” iro Ishe raiita kunge rinoburitsa kumupirisita neni panguva yekudzoka muna 2005. Pandakagadzirira kunyora pamusoro peizvi nhasi, Ndakagamuchira email inotevera kubva kumuverengi:

Ndakanga ndiine kurota kunoshamisa husiku hwapfuura. Ndamuka mangwanani ano nemashoko okuti “Kutambudzwa kuri kuuya. ” Ndiri kufunga kuti vamwe vari kuwanawo izvi…

Ndokunge, zvirinani, zvakataurwa naArchbishop Timothy Dolan vekuNew York svondo rapfuura kuti kuroorwa kwevatano kunogamuchirwa kuve mutemo muNew York. Akanyora…

… Tinonetseka zvirokwazvo pamusoro peizvi rusununguko rwekunamata. Edhisheni dzakatodaidzira kubviswa kwevimbiso yerusununguko rwechitendero, nevatungamiriri vehondo dzechikirisito vachidaidzira kuti vanhu vekutenda vamanikidzwa kugamuchirwa patsananguro iyi. Kana ruzivo rwevamwe vashoma nyika uye nyika uko uyu watove mutemo chero chiratidzo, machechi, uye vatendi, vachakurumidza kushungurudzwa, kutyisidzirwa, nekuendeswa kumatare nekuda kwekutenda kwavo kuti muchato uri pakati pemurume mumwe, mukadzi mumwe, nekusingaperi , kuunza vana munyika.-Kubva kublog raArchbishop Timothy Dolan, "Vamwe Pashure", Chikunguru 7, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Ari kutaura Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, aimbova Mutungamiriri we Pontifical Council yeMhuri, uyo akati makore mashanu apfuura:

“… Kutaura tichidzivirira hupenyu nekodzero dzemhuri kuri kuita, mune dzimwe nzanga, mhando yemhosva inopesana neHurumende, chimiro chekusateerera Hurumende…” —Guta reVatican, June 28, 2006

Ramba kuverenga

Iyo Hukuru Shanduko

 

AS akavimbisa, ndinoda kugovera mamwe mazwi nepfungwa zvakauya kwandiri panguva yangu muParay-le-Monial, France.

 

PAMUSORO POKUDZIDZISWA… RIMWE NYIKA

Ndakanzwa zvakasimba Ishe vachiti tiri pamusoro pe "chikumbaridzo”Yeshanduko huru, shanduko dzinorwadza uye dzakanaka. Mifananidzo yemubhaibheri inoshandiswa yakadzokororwa ndeye yemarwadzo ekubereka. Sekuziva kuri kuita chero amai, kusununguka inguva yakaoma zvikuru - kubatira kunoteverwa nekuzorora kuchiteverwa nekuzvimba kwakanyanya kusvika mwana azvarwa… uye marwadzo anokurumidza kuve chiyeuchidzo.

Kurwadziwa kwekusununguka kweChechi kwave kuitika mukati memazana emakore. Kupesana kukuru kukuru kwakaitika mukukonana pakati peOrthodox (East) nemaCatholic (West) pakupera kwemireniyamu yekutanga, uyezve zvakare muPurotesitendi Shanduko makore mazana mashanu gare gare. Shanduko idzi dzakazungunusa nheyo dzeChechi, dzichipwanya madziro aro zvekuti "hutsi hwaSatani" hwakakwanisa kupinda zvishoma nezvishoma mukati.

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Ramba kuverenga

Kuuya kweVapoteri uye Kugara

 

THE Zera reMaministri riri kupera… Asi chimwe chinhu chakanakisa chiri kuzomuka. Chichava mavambo matsva, Chechi yakadzorerwa munguva itsva. Muchokwadi, aive Pope Benedict XVI uyo akataura nezvechinhu ichi chaicho achiri achiri kadhinaini:

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve. Zvisinei, kubva muedzo uyu neChechi kuti kubuda kuti vachange vanosimbiswa nedanho anoitwa izvozvo nazvo, neDare vakamutsidzira vanokwanisa kutarira mariri ... Kereke achange dziwande ipfupi. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mwari neNyika, 2001; Kubvunzana naPeter Seewald

Ramba kuverenga

Chokwadi chii?

Kristu Pamberi paPondiyo Pirato rakanyorwa naHenry Coller

 

Munguva pfupi yapfuura, ini ndanga ndichienda pachiitiko apo murume wechidiki aive nemwana mumaoko ake akauya kwandiri. "Ndiwe Mark Mallett here?" Ivo baba vadiki vakaenderera mberi nekutsanangura kuti, makore akati wandei apfuura, vakawona zvinyorwa zvangu. "Vakandimutsa," akadaro. “Ndakaona kuti ndaifanira kuunganidza hupenyu hwangu ndigare ndakatarisa. Zvamanyora zvave zvichindibatsira kubva ipapo. ” 

Ivo vanoziva newebsite ino vanoziva kuti zvinyorwa pano zvinoita sekutamba pakati pezvose kurudziro ne "yambiro"; tariro uye chokwadi; iko kudiwa kwekugara wakatsiga uye zvakadaro wakanangisa, sezvo Dutu Huru rinotanga kutitenderedza. "Svinura" Peter naPaul vakanyora. "Rinda uye unamate" Ishe wedu akadaro. Asi kwete mumweya wekuzvibata. Kwete mumweya wekutya, panzvimbo pezvo, kutarisira mufaro kune zvese izvo Mwari zvavanogona uye zvavachaite, kunyangwe rakasviba sei usiku. Ini ndinoreurura, chiito chaicho chekuyera kune rimwe zuva apo ini ndichiyera kuti nderipi "izwi" rinonyanya kukosha. Muzvokwadi, ndaigona kazhinji kukunyorera zuva rega rega. Dambudziko nderekuti vazhinji venyu mune yakaoma nguva yakakwana yekuchengeta sezvazviri! Ndosaka ndiri kunamatira nezve kuunza zvakare pfupi webcast fomati ... zvimwe pane izvo gare gare. 

Saka, nhasi hazvina kusiyana pandakange ndakagara pamberi pekombuta yangu ndiine mazwi akati wandei mupfungwa dzangu: “Pondiyo Pirato… Chokwadi chii?… Chimurenga… Kushuva Kereke…” zvichingodaro. Saka ndakatsvaga yangu bhurogu ndikawana yangu yekunyora kubva 2010. Inopfupisa idzi dzese pfungwa pamwechete! Saka ndazvinyorazve nhasi nemaonero mashoma pano nepapo kuti ndigadzirise. Ndinozvitumira netariro kuti pamwe mumwezve mweya wakarara uchamuka.

Kutanga kuburitswa Zvita 2, 2010…

 

 

“CHII ichokwadi here? ” Ndiyo yaive mhinduro yaPondiyo Pirato kumashoko aJesu.

Izvi ndizvo zvandakaberekerwa uye izvi ndizvo zvandakauyira munyika, kupupurira chokwadi. Umwe neumwe wechokwadi unonzwa inzwi rangu. (Johani 18:37)

Mubvunzo waPirato ndewekuti kutendeuka, hinji iyo suwo reKuda kwekupedzisira kwaKristu kwaifanira kuvhurwa. Kusvika panguva iyoyo, Pirato akaramba kutambidza Jesu kuti afe. Asi mushure mekunge Jesu azviratidza saiye sosi yezvokwadi, Pirato akapinda mukumanikidzwa, mumapako muhukama, uye afunga kusiira ramangwana reChokwadi mumaoko evanhu. Hongu, Pirato anogeza maoko ake Chokwadi pachacho.

Kana muviri waKristu uchizotevera Musoro wawo muKushuva kwawo- izvo zvinodaidzwa nekatekisimo “muyedzo wekupedzisira uyo zunza kutenda yevatendi vakawanda, ” [1]CCC 675 - ipapo ndinotenda nesuwo tichaona nguva apo vanotitambudza vachabvisa mutemo wechisikigo vachiti, "Chokwadi chii?"; nguva iyo nyika ichagezawo maoko e "sakaramendi yezvokwadi,"[2]CCC 776, 780 Chechi pachayo.

Ndiudzei hama nehanzvadzi, izvi hazvina kutanga?

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC 675
2 CCC 776, 780

Kupunzika kweAmerica uye Kutambudzwa Nyowani

 

IT ndakanga ndine huremu husinganzwisisike hwemwoyo kuti ndakakwira jeti kuenda kuUnited States nezuro, ndichienda kunopa musangano vhiki rino muNorth Dakota. Panguva imwechete iyo jeti yedu yakasimuka, ndege yaPapa Benedict yakanga ichimhara muUnited Kingdom. Akave ari pamoyo wangu mazuva ano — uye zvikuru mumusoro wenyaya.

Pandaive ndichibva panhandare yendege, ndakamanikidzwa kutenga magazini yenhau, chinhu chandisingawanzoite. Ndakabatwa nemusoro wekuti "IAmerica Kuenda Yetatu Nyika? Uyu mushumo nezvekuti maguta eAmerica, mamwe kupfuura mamwe, ari kutanga kuora sei, zvivakwa zvavo zvichidonha, mari yavo inenge yapera. America 'yaputswa', akadaro wezvematongerwo enyika wepamusoro muWashington. Mune rimwe dunhu muOhio, mapurisa ari madiki kwazvo nekuda kwekucheka, zvekuti mutongi wedunhu akakurudzira kuti vagari vemo 'vazvishongedze' nematsotsi. Mune dzimwe nyika, mwenje yemigwagwa iri kuvharwa, migwagwa yakavezwa iri kushandurwa kuva mavhu, uye mabasa kuita guruva.

Zvaive surreal kwandiri kuti ndinyore nezvekudonha kuri kuuya makore mashoma apfuura hupfumi hwusati hwatanga kudonha (ona Gore Rekuburitswa). Izvo zvakatonyanya surreal kuzviona zvichiitika izvozvi pamberi pameso edu.

 

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRome - Chikamu VII

 

WATCH ichi chiitiko chinobata chinonyevera nezve hunyengeri huri kuuya mushure me "Kuvhenekerwa kwehana." Ichitevera gwaro reVatican pamusoro peNhambo Itsva, Chikamu VII chinotaura nezvezvinhu zvakaoma zveantikristu uye kutambudzwa. Chikamu chekugadzirira kuziva kare zvichauya…

Kuti utarise Chikamu VII, enda ku: www.mbembers.nl

Zvakare, cherekedza kuti pasi pevhidhiyo yega yega pane chikamu che "Kuenderana Kuverenga" icho chinobatanidza zvakanyorwa pawebhusaiti iyi newebhu kutepfenyura.

Kutenda kune wese munhu anga achibaya bhatani diki "Donation"! Isu tinovimba nemipiro yekutsigira hushumiri hwenguva yakazara, uye takakomborerwa kuti vazhinji venyu munguva dzino dzakaoma dzehupfumi munonzwisisa kukosha kwemameseji aya. Mipiro yako inoita kuti ndirambe ndichinyora uye ndichigovana meseji yangu kuburikidza neinternet mumazuva ano ekugadzirira… ino nguva ye ngoni.