Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Chipo Chikuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neChitatu cheFifth Week reLent, Kurume 25, 2015
Mutambo weKutumidzwa kwaIshe

Zvinyorwa zvemitambo pano


kubva Kuzivisa naNicolas Poussin (1657)

 

TO nzwisisa ramangwana reChechi, usatarise mberi kupfuura Mhandara Maria Akaropafadzwa. 

Ramba kuverenga

Nhanho dzeMweya Dzakanaka

Matanho_Fotor

 

MATANHO OKUDZIDZA PAMWEYA

Basa rako mu

Urongwa hwa Mwari Hwepedyo hweHutsvene

Kuburikidza naAmai Vake

rakanyorwa naAnthony Mullen

 

imi vakakweverwa kune ino webhusaiti kuti vagadzirire: gadziriro yekupedzisira ndeyekushandurwa zvechokwadi uye zvechokwadi kuva Jesu Kristu kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene rinoshanda kuburikidza neHwekunamata Amai uye Kukunda kwaMaria Amai vedu, naAmai vaMwari vedu. Kugadzirira kweDutu kunongova chikamu chimwe chete (asi chakakosha) chikamu mukugadzirira "Hutsva & Hutsvene Hwenyu" hwakaporofitwa naSt. John Paul II kuti hwaizo "ita Kristu Moyo wenyika."

Ramba kuverenga

Pasi Pano seKudenga

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri cheVhiki rekutanga reLent, Kukadzi 24, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

FUNGISISA zvakare aya mazwi kubva muEvhangeri yanhasi:

… Ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.

Zvino nyatsoteerera kuverenga kwekutanga:

Ndizvo zvichaita shoko rangu rinobuda mumuromo mangu; Izvo hazvidzokere kwandiri zvisina maturo, asi zvichaita zvandinoda, ndichizadzisa magumo andakazvitumira.

Kana Jesu akatipa iri "izwi" kuti tinamate mazuva ese kuna Baba vedu Vokudenga, saka munhu anofanira kubvunza kana Hwake Humambo uye Kuda Kwavo kuchave pasi pano sezvazviri kudenga? Chero izwi iri ratakadzidziswa kunamatira richazadzisa magumo ... Mhinduro, hongu, ndeyekuti aya mazwi aIshe achazadzisa magumo avo uye acha…

Ramba kuverenga

Kugara mune Kuda kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro, Ndira 27, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Angela Merici

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Nhasi Evhangeri rinowanzo shandiswa kupokana kuti maKatorike akagadzira kana kuwedzeredza kukosha kwekuva amai kwaMaria.

"Mai vangu navanun'una vangu ndivanaani?" Zvino akatarisa-tarisa kune vagere padenderedzwa akati, “vano mai vangu nevanin'ina vangu. Nekuti ani nani unoita kuda kwaMwari, ndiye munin'ina wangu nehanzvadzi yangu namai.

Asi zvino ndiani akararama kuda kwaMwari zvakazara, zvakakwana, nekuteerera kupfuura Maria, mushure meMwanakomana wake? Kubva panguva yeiyo Annunciation [1]uye kubva pakuzvarwa kwake, sezvo Gabriel achiti aive "azere nenyasha" kusvikira amira pasi peMuchinjikwa (vamwe vachitiza), hapana munhu akanyarara akararama kuda kwaMwari zvakanyatsonaka. Kureva kuti paive pasina zvakawanda zvaamai kuna Jesu, nedudziro yaKe amene, kupfuura Mukadzi uyu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 uye kubva pakuzvarwa kwake, sezvo Gabriel achiti aive "azere nenyasha"

Kutonga kweShumba

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 17th, 2014
yeChitatu Svondo reAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

SEI isu tinofanirwa kunzwisisa zvinyorwa zvechiporofita zveRugwaro izvo zvinoreva kuti, nekuuya kwaMesia, kururamisira nerunyararo zvaizotonga, uye Aizopwanya vavengi Vake pasi petsoka Dzake? Nekuti hazvingaratidze here kuti makore 2000 apfuura, zviporofita izvi zvakatadza zvachose?

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Chiporofita, Mapapa, uye Piccarreta


Munamato, by Michael D. O'Brien

 

 

KUBVIRA kubviswa kwechigaro chaPeter naPope Emeritus Benedict XVI, kwave nemibvunzo yakawanda ine chekuita nekuzarurirwa kwakazvimirira, humwe uporofita, uye vamwe vaporofita. Ndichaedza kupindura mibvunzo iyi pano…

I. Unombotaura nezve “vaporofita.” Asi chiporofita uye mutsara wevaporofita hauna kuguma naJohane Mubhabhatidzi here?

II. Hatifanire kutenda mune chero zaruriro yega, handiti?

III. Iwe wakanyora munguva pfupi yapfuura kuti Pope Francis haasi "anti-papa", sekureva kwechiporofita chazvino. Asi Pope Honorius anga asiri munyengeri here, nekudaro papa wazvino haangave iye "Muporofita wenhema"?

IV. Asi chiporofita kana muporofita anogona sei kuve enhema kana meseji yavo ikatikumbira kuti tinamate Rosary, Chaplet, uye nekudya maSakaramende?

V. Tinogona here kuvimba zvinyorwa zvechiporofita zveVatendi?

VI. Sei iwe usinga nyorazve zvimwe pamusoro peMuranda waMwari Luisa Piccarreta?

 

Ramba kuverenga