Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Mufananidzo, Max Rossi / Reuters

 

PANO hakungave nekupokana kuti vanapapa vezana ramakore rapfuura vanga vachishandisa hofisi yavo yechiporofita kumutsa vatendi kumutambo uri kuitika muzuva redu (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Ihondo inokosha pakati petsika yehupenyu netsika yekufa… mukadzi akapfeka zuva — ari pabasa kubereka nhambo itsva-ne dhiragoni uyo anotsvaka kuparadza iyo, kana isiri kuyedza kumisikidza yake humambo uye "nyowani nyowani" (ona Rev 12: 1-4; 13: 2). Asi nepo isu tichiziva kuti Satani achakundikana, Kristu haadaro. Mutendi mukuru weMarian, Louis de Montfort, anozvimisikidza zvakanaka:

Ramba kuverenga

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

 


THE "Tsika yekufa", izvo Kubata Kwakakura uye Iyo Yakanyanya Muchetura, handiro izwi rekupedzisira. Kukuvadzwa kwakaitwa nyika nemunhu hakuzi iko kwekupedzisira kutaura pane zvinoitika zvevanhu. Nekuti kana Itsva kana Yekare Testamente hazvitaure nezvekuguma kwenyika mushure mekutonga uye kutonga kwe "chikara". Asi, ivo vanotaura nezvevamwari kugadziridza yepanyika apo rugare rwechokwadi neruramisiro zvichatonga kwenguva apo "kuziva Ishe" kuchipararira kubva pagungwa kuenda kugungwa (cf. Is. 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Ezek. 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; Zva 20: 4).

zvose Migumo yenyika icharangarira igodzokera kuna JehovhaORD; zvose mhuri dzendudzi dzichakotama pamberi pake. (Pis 22:28)

Ramba kuverenga

Kubvisa Anodzora

 

THE Mwedzi wapfuura wave wekushungurudzika kunoshamisa apo Ishe vanoramba vachinyevera kuti zviripo Saka Nguva Yakareba Yasara. Nguva dzinosuwisa nekuti vanhu voda kukohwa izvo Mwari akatiteterera kuti tisadyara. Zvinosuwisa nekuti mweya mizhinji haizive kuti iri pamatanho ekuparadzaniswa nekusingaperi kubva kwaari. Zvinosuruvarisa nekuti iyo nguva yekuda kweChechi pachayo yasvika apo Judhasi achamumukira. [1]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI Zvinosuwisa nekuti Jesu haasi kungoregeredzwa nekukanganikwa pasi rese, asi anoshungurudzwa nekusekwa zvakare. Saka, iyo Nguva yenguva kwakauya apo kusateerera mutemo kwese kuchaitika, uye kuri kuitika pasi rose.

Ndisati ndaenderera mberi, fungisisa kwechinguva mazwi echokwadi-akazadzwa musande:

Usatya zvingazoitika mangwana. Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachakuchengetai mangwana nemazuva ese. Pamwe anokudzivirira kubva pakutambura kana Iye achakupa simba risingakundike kuti utsungirire. Iva nerunyararo ipapo uye isa parutivi mifungo yese uye kufungidzira. —St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17

Chokwadi, ino blog haisi yekuvhundutsa kana kuvhundutsa, asi kukusimbisa nekukugadzirira kuitira kuti, sevasikana vashanu vakangwara, mwenje wekutenda kwako usadzimwa, asi upenye kupenya apo chiedza chaMwari munyika. rakadzima zvizere, uye rima rakadzivirirwa zvizere. [2]cf. Mat 25: 1-13

Naizvozvo rambai makamuka, nekuti hamuzivi zuva kana nguva yacho. (Mat. 25:13)

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI
2 cf. Mat 25: 1-13

Horizon of Hope

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 3rd, 2013
Chirangaridzo chaSt. Francis Xavier

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

ISAYA inopa chiono chinonyaradza chakadai chenguva yemberi zvekuti munhu anogona kukanganwirwa nekufunga kuti ingoriwo "nyere kurota." Mushure mekucheneswa kwepasi ne "shamhu yemuromo [waIshe], nemweya wemiromo yake," Isaya anonyora.

Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichawira pasi nembudzana… Hakuchazovazve nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazadzwa nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11)

Ramba kuverenga

Vakapukunyuka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 2, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

PANO mamwe magwaro muMagwaro ayo, sezvinobvumwa, ari kunetsa kuverenga. Kuverenga kwanhasi kwekutanga kune imwe yacho. Inotaura nezvenguva inouya apo Ishe vachashambidza "tsvina yevanasikana veZioni", vachisiya shure bazi, vanhu, vanova "kubwinya nekubwinya" Kwake.

… Chibereko chenyika chichava kukudzwa nekubwinya kune vakasara veIsraeri. Ani naani anogara muZioni, uye vaya vakasara muJerusarema vachanzi vatsvene. (Isaya 4: 3)

Ramba kuverenga

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com

Misuo yeFaustina

 

 

THE "Kujekesa”Chichava chipo chinoshamisa kunyika. Izvi “Ziso reDutu"- izvi kuvhura mudutu- ndiwo "musuo wengoni" wekupedzisira uyo unozovhurwa kuvanhu vese pamberi pe "musuwo wekutongwa" uriwo musuwo wakasara wakashama. Vaviri St. John mune yake Apocalypse naSt Faustina vakanyora nezve masuo aya…

 

Ramba kuverenga

Mushonga

 

FASI YEKUBEREKWA KWAMARIYA

 

MAZUVA ANO, Ndave ndiri padhuze ruoko-ku-ruoko kurwa nemuedzo unotyisa uyo Handina nguva. Usave nenguva yekunamata, yekushanda, yekuita izvo zvinoda kuitwa, nezvimwewo.Saka ndinoda kugovana mamwe mazwi kubva mumunamato akandibata pavhiki rino. Nekuti ivo vanogadzirisa kwete chete mamiriro angu, asi iro dambudziko rese rinokanganisa, kana kuti, kukanganisa Chechi nhasi.

 

Ramba kuverenga

Chokwadi chii?

Kristu Pamberi paPondiyo Pirato rakanyorwa naHenry Coller

 

Munguva pfupi yapfuura, ini ndanga ndichienda pachiitiko apo murume wechidiki aive nemwana mumaoko ake akauya kwandiri. "Ndiwe Mark Mallett here?" Ivo baba vadiki vakaenderera mberi nekutsanangura kuti, makore akati wandei apfuura, vakawona zvinyorwa zvangu. "Vakandimutsa," akadaro. “Ndakaona kuti ndaifanira kuunganidza hupenyu hwangu ndigare ndakatarisa. Zvamanyora zvave zvichindibatsira kubva ipapo. ” 

Ivo vanoziva newebsite ino vanoziva kuti zvinyorwa pano zvinoita sekutamba pakati pezvose kurudziro ne "yambiro"; tariro uye chokwadi; iko kudiwa kwekugara wakatsiga uye zvakadaro wakanangisa, sezvo Dutu Huru rinotanga kutitenderedza. "Svinura" Peter naPaul vakanyora. "Rinda uye unamate" Ishe wedu akadaro. Asi kwete mumweya wekuzvibata. Kwete mumweya wekutya, panzvimbo pezvo, kutarisira mufaro kune zvese izvo Mwari zvavanogona uye zvavachaite, kunyangwe rakasviba sei usiku. Ini ndinoreurura, chiito chaicho chekuyera kune rimwe zuva apo ini ndichiyera kuti nderipi "izwi" rinonyanya kukosha. Muzvokwadi, ndaigona kazhinji kukunyorera zuva rega rega. Dambudziko nderekuti vazhinji venyu mune yakaoma nguva yakakwana yekuchengeta sezvazviri! Ndosaka ndiri kunamatira nezve kuunza zvakare pfupi webcast fomati ... zvimwe pane izvo gare gare. 

Saka, nhasi hazvina kusiyana pandakange ndakagara pamberi pekombuta yangu ndiine mazwi akati wandei mupfungwa dzangu: “Pondiyo Pirato… Chokwadi chii?… Chimurenga… Kushuva Kereke…” zvichingodaro. Saka ndakatsvaga yangu bhurogu ndikawana yangu yekunyora kubva 2010. Inopfupisa idzi dzese pfungwa pamwechete! Saka ndazvinyorazve nhasi nemaonero mashoma pano nepapo kuti ndigadzirise. Ndinozvitumira netariro kuti pamwe mumwezve mweya wakarara uchamuka.

Kutanga kuburitswa Zvita 2, 2010…

 

 

“CHII ichokwadi here? ” Ndiyo yaive mhinduro yaPondiyo Pirato kumashoko aJesu.

Izvi ndizvo zvandakaberekerwa uye izvi ndizvo zvandakauyira munyika, kupupurira chokwadi. Umwe neumwe wechokwadi unonzwa inzwi rangu. (Johani 18:37)

Mubvunzo waPirato ndewekuti kutendeuka, hinji iyo suwo reKuda kwekupedzisira kwaKristu kwaifanira kuvhurwa. Kusvika panguva iyoyo, Pirato akaramba kutambidza Jesu kuti afe. Asi mushure mekunge Jesu azviratidza saiye sosi yezvokwadi, Pirato akapinda mukumanikidzwa, mumapako muhukama, uye afunga kusiira ramangwana reChokwadi mumaoko evanhu. Hongu, Pirato anogeza maoko ake Chokwadi pachacho.

Kana muviri waKristu uchizotevera Musoro wawo muKushuva kwawo- izvo zvinodaidzwa nekatekisimo “muyedzo wekupedzisira uyo zunza kutenda yevatendi vakawanda, ” [1]CCC 675 - ipapo ndinotenda nesuwo tichaona nguva apo vanotitambudza vachabvisa mutemo wechisikigo vachiti, "Chokwadi chii?"; nguva iyo nyika ichagezawo maoko e "sakaramendi yezvokwadi,"[2]CCC 776, 780 Chechi pachayo.

Ndiudzei hama nehanzvadzi, izvi hazvina kutanga?

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC 675
2 CCC 776, 780

Chiporofita kuRome - Chikamu VII

 

WATCH ichi chiitiko chinobata chinonyevera nezve hunyengeri huri kuuya mushure me "Kuvhenekerwa kwehana." Ichitevera gwaro reVatican pamusoro peNhambo Itsva, Chikamu VII chinotaura nezvezvinhu zvakaoma zveantikristu uye kutambudzwa. Chikamu chekugadzirira kuziva kare zvichauya…

Kuti utarise Chikamu VII, enda ku: www.mbembers.nl

Zvakare, cherekedza kuti pasi pevhidhiyo yega yega pane chikamu che "Kuenderana Kuverenga" icho chinobatanidza zvakanyorwa pawebhusaiti iyi newebhu kutepfenyura.

Kutenda kune wese munhu anga achibaya bhatani diki "Donation"! Isu tinovimba nemipiro yekutsigira hushumiri hwenguva yakazara, uye takakomborerwa kuti vazhinji venyu munguva dzino dzakaoma dzehupfumi munonzwisisa kukosha kwemameseji aya. Mipiro yako inoita kuti ndirambe ndichinyora uye ndichigovana meseji yangu kuburikidza neinternet mumazuva ano ekugadzirira… ino nguva ye ngoni.